Temel Kavramlar

class Anahtar Sözcüğü

Temel sınıf tanımı class anahtar sözcüğü ile başlar sınıf isminin ardından gelen bir çift kaşlı ayracın arasında sınıfa ait özelliklerin ve yöntemlerin tanımları bulunur.

Sınıf ismi olarak herhangi bir geçerli yafta kullanılabilir ancak bu PHP için ayrılmış sözcüklerden biri olmamalıdır. Geçerli bir sınıf ısmı bir harf veya alt çizgi ile başlar, sayılar, harfler veya alt çizgiler içerebilir. Bir düzenli ifade olarak şöyle bir şablonla eşleşmelidir: ^[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*$.

Bir sınıfın kendi sabitleri, değişkenleri (bunlara "özellik" de denir) ve işlevleri (bunlara "yöntem" de denir) olabilir.

Örnek 1 - Basit bir sınıf tanımı

<?php
class BasitSınıf
{
    
// özellik bildirimi
    
public $öntanımlı 'öntanımlı bir değer';

    
// yöntem tanımı
    
public function ÖntanımlıyıGöster() {
        echo 
$this->öntanımlı;
    }
}
?>

Bir nesne bağlamı içinden bir yöntem çağırmak için $this diye bir sözde değişken kullanılır. $this çağrılan nesneye bir gönderimdir (normalde yöntemin ait olduğu nesnedir, ancak eğer nesne diğer nesnenin bağlamından duruk olarak çağrılıyorsa, bu başka bir nesne de olabilir). PHP 7.0.0 itibariyle, uyumsuz bir bağlamda duruk olmayan yöntemin duruk olarak çağrılması, yöntem içinde tanımlanmamış olarak $this ile sonuçlanır. Uyumsuz bir bağlamda duruk olmayan yöntemin duruk olarak çağrılması PHP 5.6.0'da önerilmemektedir. PHP 7.0.0 itibariyle, duruk olmayan yöntemin duruk olarak çağrılması genel plarak önerilmemektedir (uyumlu bir bağlamdan çağrılsa bile). PHP 5.6.0 öncesinde böyle çağrılar zaten E_STRICT seviyesinde bir uyarı tetiklemektedir.

Örnek 2 - $this sözde değişkeninin kullanımı

Bu örnekte hata raporlamanın iptal edildiği varsayılmıştır. Aksi takdirde, aşağıdaki kod, PHP sürümüne bağlı olarak E_DEPRECATED ve E_STRICT uyarılarını tetiklerdi.

<?php
class A
{
    function 
foo()
    {
        if (isset(
$this)) {
            echo 
'$this tanımlı (';
            echo 
get_class($this);
            echo 
")\n";
        } else {
            echo 
"\$this tanımsız.\n";
        }
    }
}

class 
B
{
    function 
bar()
    {
        
A::foo();
    }
}

$a = new A();
$a->foo();

A::foo();

$b = new B();
$b->bar();

B::bar();
?>

Yukarıdaki örneğin PHP 5 çıktısı:

$this tanımlı (A)
$this tanımsız.
$this tanımlı (B)
$this tanımsız.

Yukarıdaki örneğin PHP 7 çıktısı:

$this is defined (A)
$this is not defined.
$this is not defined.
$this is not defined.

new Anahtar Sözcüğü

Bir sınıfın örneğini oluşturmak için new anahtar sözcüğü kullanılmalıdır. Nesnenin hata durumunda daima yeni bir değişkene atanarak oluşturulması için kurucusunun bir istisna oluşturmaması gerekir. Sınıflar, örnekleme öncesi tanımlanmış olmalıdır (ve bu, bazı durumlarda bir gereksinimdir).

Bir string türünde dizge new ile kullanılmış bir sınıf ismi içeriyorsa bu sınıfın yeni bir örneği oluşturulur. Eğer sınıf bir isim alanı içersindeyse bu yapılırken sınıfın tam nitelenmiş ismi kullanılmalıdır.

Örnek 3 - Bir sınıf örneğinin oluşturulması

<?php
$örnek 
= new BasitSınıf();

// Bu bir değişkenle de yapılabilir:
$sınıf 'BasitSınıf';
$örnek = new $sınıf(); // new BasitSınıf()
?>

Sınıf bağlamında yeni bir nesneyi new self veya new parent kullanarak oluşturmak mümkündür.

Oluşturulmuş bir sınıf örneğinin yeni bir değişkene atanması sırasında, yeni değişken, atanan nesneyle aynı örneğe erişecektir. Bu davranışın örneklerin bir işleve aktarılmasından bir farkı yoktur. Kopyalamak suretiyle oluşturulmuş bir nesnenin daima bir kopyası yapılabilir.

Örnek 4 - Nesne Atama

<?php
$örnek 
= new BasitSınıf();

$atama     =  $örnek;
$gönderim  =& $örnek;

$örnek->var '$atama bu değere sahip olacak';

$örnek null// $örnek ve $gönderim null olur

var_dump($örnek);
var_dump($gönderim);
var_dump($atama);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

NULL
NULL
object(BasitSınıf)#1 (1) {
  ["var"]=>
  string(30) "$atama bu değere sahip olacak"
}

Bir nesnenin örneğini oluşturmak için PHP 5.3.0 ve sonrasında yeni yollar kullanılabilmektedir:

Örnek 5 - Yeni nesneler oluşturmak

<?php
class Test
{
    static public function 
getNew()
    {
        return new static;
    }
}

class 
Child extends Test
{}

$obj1 = new Test();
$obj2 = new $obj1;
var_dump($obj1 !== $obj2);

$obj3 Test::getNew();
var_dump($obj3 instanceof Test);

$obj4 Child::getNew();
var_dump($obj4 instanceof Child);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
bool(true)
bool(true)

PHP 5.4.0 yeni oluşturulmuş bir nesnenin üyesine tek bir ifadede erişme imkanını sağladı:

Örnek 6 - Yeni oluşturulmuş bir nesnenin üyesine erişim

<?php
echo (new DateTime())->format('Y');
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

2016

Özellikler ve Yöntemler

Sınıf özellikleri ve yöntemleri ayrı isim alanlarında ("namespace") yer alır, dolayısıyla bunlar aynı isimde olabilir. Sadece bağlama bağlı kalarak, bir özelliğin mi yoksa bir yöntemin mi çağrıldığına (yani, bir değişkene erişim veya işlev çağrısı) bakmadan her ikisi de aynı gösterimle kullanılabilir.

Örnek 7 - Özelliğe erişim ya da yöntem çağrısı

<?php
class Foo
{
    public 
$bar 'özellik';
    
    public function 
bar() {
        return 
'yöntem';
    }
}

$obj = new Foo();
echo 
$obj->barPHP_EOL$obj->bar(), PHP_EOL;

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

özellik
yöntem

Bunun anlamı: Bir özelliğe atanmış bir anonim işlevi doğrudan çağırmak mümkün değildir. Bunun yerine, özellik önce örneğin bir değişkene atanmalıdır. PHP 7.0.0 itibariyle, böyle bir özelliği parantez içine alarak doğrudan çağırmak mümkündür.

Örnek 8 - Bir özelliğe atanmış bir anonim işlevi çağırmak

<?php
class Foo
{
    public 
$bar;
    
    public function 
__construct() {
        
$this->bar = function() {
            return 
42;
        };
    }
}

$obj = new Foo();

// PHP 5.3.0 ve sonrası:
$func $obj->bar;
echo 
$func(), PHP_EOL;

// PHP 7.0.0 ve sonrası:
echo ($obj->bar)(), PHP_EOL;

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

42

extends Anahtar Sözcüğü

Bir sınıfın bildiriminde extends anahtar sözcüğü kullanılarak başka bir sınıfın yöntemleri ve özellikleri miras alınabilir. Çok sayıda sınıfı miras alarak genişlemek mümkün değildir, bir sınıf sadece bir ana sınıfı miras alabilir.

Miras alınan yöntemler ve özellikler, ebeveyn sınıfta tanımlı isimleriyle yeniden bildirilerek geçersiz kılınabilir; bu sadece ebeveyn sınıfın final tanımlı yöntemleri için yapılamaz. Geçersiz kılınmış yöntemlere ve duruk özelliklere parent:: öneki ile atıfta bulunarak erişilebilir.

Yöntemler geçersiz kılınırken, değiştirgelerin yerleri korunmalıdır, aksi takdirde PHP E_STRICT seviyesinde bir hata üretir. Farklı değiştirgeler kullanarak geçersiz kılmayı mümkün kılan kurucuya bu uygulanmaz.

Örnek 9 - Basit bir sınıfın miras alınması

<?php
class EkSınıf extends BasitSınıf
{
    
// ebeveyn yöntemi yeniden bildirelim
    
function değerGöster()
    {
        echo 
"Sınıf genişletiliyor\n";
        
parent::değerGöster();
    }
}

$ek = new EkSınıf();
$ek->değerGöster();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Sınıf genişletiliyor
bir öntanımlı değer

::class

PHP 5.5'ten itibaren, class anahtar sözcüğü, ayrıca sınıf isim çözünürlüğü için de kullanılabilmektedir. SınıfAdı sınıfının tam nitelenmiş ismini SınıfAdı::class biçeminde kullanarak bir dizge elde edebilirsiniz. Bu, özellikle isim alanlı sınıflarda çok kullanışlıdır.

Örnek 10 - Sınıf adı çözünürlüğü

<?php
namespace NS {
    class 
SınıfAdı {
    }

    echo 
SınıfAdı::class;
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

NS\SınıfAdı

Bilginize:

::class kullanarak sınıf ismi çözünürlüğü bir derleme zamanı dönüşümüdür. Yani, sınıf ismi dizgesi oluşturulduğu sırada özdevinimli bir yükleme henüz oluşmamıştır. Sonuç olarak, sınıf henüz mevcut değilken bile sınıf isimleri genişletilir. Bu durumda hiçbir hata oluşmaz.

add a note add a note

User Contributed Notes 19 notes

up
542
aaron at thatone dot com
12 years ago
I was confused at first about object assignment, because it's not quite the same as normal assignment or assignment by reference. But I think I've figured out what's going on.

First, think of variables in PHP as data slots. Each one is a name that points to a data slot that can hold a value that is one of the basic data types: a number, a string, a boolean, etc. When you create a reference, you are making a second name that points at the same data slot. When you assign one variable to another, you are copying the contents of one data slot to another data slot.

Now, the trick is that object instances are not like the basic data types. They cannot be held in the data slots directly. Instead, an object's "handle" goes in the data slot. This is an identifier that points at one particular instance of an obect. So, the object handle, although not directly visible to the programmer, is one of the basic datatypes.

What makes this tricky is that when you take a variable which holds an object handle, and you assign it to another variable, that other variable gets a copy of the same object handle. This means that both variables can change the state of the same object instance. But they are not references, so if one of the variables is assigned a new value, it does not affect the other variable.

<?php
// Assignment of an object
Class Object{
   public
$foo="bar";
};

$objectVar = new Object();
$reference =& $objectVar;
$assignment = $objectVar

//
// $objectVar --->+---------+
//                |(handle1)----+
// $reference --->+---------+   |
//                              |
//                +---------+   |
// $assignment -->|(handle1)----+
//                +---------+   |
//                              |
//                              v
//                  Object(1):foo="bar"
//
?>

$assignment has a different data slot from $objectVar, but its data slot holds a handle to the same object. This makes it behave in some ways like a reference. If you use the variable $objectVar to change the state of the Object instance, those changes also show up under $assignment, because it is pointing at that same Object instance.

<?php
$objectVar
->foo = "qux";
print_r( $objectVar );
print_r( $reference );
print_r( $assignment );

//
// $objectVar --->+---------+
//                |(handle1)----+
// $reference --->+---------+   |
//                              |
//                +---------+   |
// $assignment -->|(handle1)----+
//                +---------+   |
//                              |
//                              v
//                  Object(1):foo="qux"
//
?>

But it is not exactly the same as a reference. If you null out $objectVar, you replace the handle in its data slot with NULL. This means that $reference, which points at the same data slot, will also be NULL. But $assignment, which is a different data slot, will still hold its copy of the handle to the Object instance, so it will not be NULL.

<?php
$objectVar
= null;
print_r($objectVar);
print_r($reference);
print_r($assignment);

//
// $objectVar --->+---------+
//                |  NULL   |
// $reference --->+---------+
//                          
//                +---------+
// $assignment -->|(handle1)----+
//                +---------+   |
//                              |
//                              v
//                  Object(1):foo="qux"
?>
up
42
kStarbe at gmail point com
3 years ago
You start using :: in second example although the static concept has not been explained. This is not easy to discover when you are starting from the basics.
up
6
Anonymous
1 year ago
Note that $this cannot be reassigned, because most instance functions would not work. So this code throws a fatal error :
<?php
   
class Foo {
        function
reassign() {
           
// This line triggers an E_ERROR
           
$this = new Foo();
        }
    }
   
   
$example = new Foo();
   
$example->reassign();
?>
up
117
Doug
10 years ago
What is the difference between  $this  and  self ?

Inside a class definition, $this refers to the current object, while  self  refers to the current class.

It is necessary to refer to a class element using  self ,
and refer to an object element using  $this .
Note also how an object variable must be preceded by a keyword in its definition.

The following example illustrates a few cases:

<?php
class Classy {

const      
STAT = 'S' ; // no dollar sign for constants (they are always static)
static     $stat = 'Static' ;
public    
$publ = 'Public' ;
private   
$priv = 'Private' ;
protected 
$prot = 'Protected' ;

function
__construct( ){  }

public function
showMe( ){
    print
'<br> self::STAT: '  self::STAT ; // refer to a (static) constant like this
   
print '<br> self::$stat: ' . self::$stat ; // static variable
   
print '<br>$this->stat: '  . $this->stat ; // legal, but not what you might think: empty result
   
print '<br>$this->publ: '  . $this->publ ; // refer to an object variable like this
   
print '<br>' ;
}
}
$me = new Classy( ) ;
$me->showMe( ) ;

/* Produces this output:
self::STAT: S
self::$stat: Static
$this->stat:
$this->publ: Public
*/
?>
up
59
wbcarts at juno dot com
12 years ago
CLASSES and OBJECTS that represent the "Ideal World"

Wouldn't it be great to get the lawn mowed by saying $son->mowLawn()? Assuming the function mowLawn() is defined, and you have a son that doesn't throw errors, the lawn will be mowed.

In the following example; let objects of type Line3D measure their own length in 3-dimensional space. Why should I or PHP have to provide another method from outside this class to calculate length, when the class itself holds all the neccessary data and has the education to make the calculation for itself?

<?php

/*
* Point3D.php
*
* Represents one locaton or position in 3-dimensional space
* using an (x, y, z) coordinate system.
*/
class Point3D
{
    public
$x;
    public
$y;
    public
$z;                  // the x coordinate of this Point.

    /*
     * use the x and y variables inherited from Point.php.
     */
   
public function __construct($xCoord=0, $yCoord=0, $zCoord=0)
    {
       
$this->x = $xCoord;
   
$this->y = $yCoord;
       
$this->z = $zCoord;
    }

   
/*
     * the (String) representation of this Point as "Point3D(x, y, z)".
     */
   
public function __toString()
    {
        return
'Point3D(x=' . $this->x . ', y=' . $this->y . ', z=' . $this->z . ')';
    }
}

/*
* Line3D.php
*
* Represents one Line in 3-dimensional space using two Point3D objects.
*/
class Line3D
{
   
$start;
   
$end;

    public function
__construct($xCoord1=0, $yCoord1=0, $zCoord1=0, $xCoord2=1, $yCoord2=1, $zCoord2=1)
    {
       
$this->start = new Point3D($xCoord1, $yCoord1, $zCoord1);
       
$this->end = new Point3D($xCoord2, $yCoord2, $zCoord2);
    }

   
/*
     * calculate the length of this Line in 3-dimensional space.
     */
   
public function getLength()
    {
        return
sqrt(
           
pow($this->start->x - $this->end->x, 2) +
           
pow($this->start->y - $this->end->y, 2) +
           
pow($this->start->z - $this->end->z, 2)
        );
    }

   
/*
     * The (String) representation of this Line as "Line3D[start, end, length]".
     */
   
public function __toString()
    {
        return
'Line3D[start=' . $this->start .
           
', end=' . $this->end .
           
', length=' . $this->getLength() . ']';
    }
}

/*
* create and display objects of type Line3D.
*/
echo '<p>' . (new Line3D()) . "</p>\n";
echo
'<p>' . (new Line3D(0, 0, 0, 100, 100, 0)) . "</p>\n";
echo
'<p>' . (new Line3D(0, 0, 0, 100, 100, 100)) . "</p>\n";

?>

  <--  The results look like this  -->

Line3D[start=Point3D(x=0, y=0, z=0), end=Point3D(x=1, y=1, z=1), length=1.73205080757]

Line3D[start=Point3D(x=0, y=0, z=0), end=Point3D(x=100, y=100, z=0), length=141.421356237]

Line3D[start=Point3D(x=0, y=0, z=0), end=Point3D(x=100, y=100, z=100), length=173.205080757]

My absolute favorite thing about OOP is that "good" objects keep themselves in check. I mean really, it's the exact same thing in reality... like, if you hire a plumber to fix your kitchen sink, wouldn't you expect him to figure out the best plan of attack? Wouldn't he dislike the fact that you want to control the whole job? Wouldn't you expect him to not give you additional problems? And for god's sake, it is too much to ask that he cleans up before he leaves?

I say, design your classes well, so they can do their jobs uninterrupted... who like bad news? And, if your classes and objects are well defined, educated, and have all the necessary data to work on (like the examples above do), you won't have to micro-manage the whole program from outside of the class. In other words... create an object, and LET IT RIP!
up
6
Anonymous
2 years ago
At first I was also confused by the assignment vs referencing but here's how I was finally able to get my head around it. This is another example which is somewhat similar to one of the comments but can be helpful to those who did not understand the first example. Imagine object instances as rooms where you can store and manipulate your properties and functions.  The variable that contains the object simply holds 'a key' to this room and thus access to the object. When you assign this variable to another new variable, what you are doing is you're making a copy of the key and giving it to this new variable. That means these two variable now have access to the same 'room' (object) and can thus get in and manipulate the values. However, when you create a reference, what you doing is you're making the variables SHARE the same key. They both have access to the room. If one of the variable is given a new key, then the key that they are sharing is replaced and they now share a new different key. This does not affect the other variable with a copy of the old key...that variable still has access to the first room
up
32
Notes on stdClass
11 years ago
stdClass is the default PHP object. stdClass has no properties, methods or parent. It does not support magic methods, and implements no interfaces.

When you cast a scalar or array as Object, you get an instance of stdClass. You can use stdClass whenever you need a generic object instance.
<?php
// ways of creating stdClass instances
$x = new stdClass;
$y = (object) null;        // same as above
$z = (object) 'a';         // creates property 'scalar' = 'a'
$a = (object) array('property1' => 1, 'property2' => 'b');
?>

stdClass is NOT a base class! PHP classes do not automatically inherit from any class. All classes are standalone, unless they explicitly extend another class. PHP differs from many object-oriented languages in this respect.
<?php
// CTest does not derive from stdClass
class CTest {
    public
$property1;
}
$t = new CTest;
var_dump($t instanceof stdClass);            // false
var_dump(is_subclass_of($t, 'stdClass'));    // false
echo get_class($t) . "\n";                   // 'CTest'
echo get_parent_class($t) . "\n";            // false (no parent)
?>

You cannot define a class named 'stdClass' in your code. That name is already used by the system. You can define a class named 'Object'.

You could define a class that extends stdClass, but you would get no benefit, as stdClass does nothing.

(tested on PHP 5.2.8)
up
7
Hayley Watson
2 years ago
Class names are case-insensitive:
<?php
class Foo{}
class
foo{} //Fatal error.
?>

Any casing can be used to refer to the class
<?php
class bAr{}
$t = new Bar();
$u = new bar();
echo (
$t instanceof $u) ? "true" : "false"; // "true"
echo ($t instanceof BAR) ? "true" : "false"; // "true"
echo is_a($u, 'baR') ? "true" : "false"; // "true"
?>

But the case used when the class was defined is preserved as "canonical":
<?php
echo get_class($t); // "bAr"
?>

And, as always, "case-insensitivity" only applies to ASCII.
<?php
class пасха{}
class
Пасха{} // valid
$p = new ПАСХА(); // Uncaught warning.
?>
up
32
Manish Gupta
9 years ago
Some thing that may be obvious to the seasoned PHP programmer, but may surprise someone coming over from C++:

<?php
class Foo
{
$bar = 'Hi There';

public function Print(){
    echo
$bar;
}
}
?>

Gives an error saying Print used undefined variable. One has to explicitly use (notice the use of <?php $this->bar ?>):

<?php
class Foo
{
$bar = 'Hi There';

public function Print(){
    echo
this->$bar;
}
}
?>

<?php echo $this->bar; ?> refers to the class member, while using $bar means using an uninitialized variable in the local context of the member function.
up
16
moty66 at gmail dot com
11 years ago
I hope that this will help to understand how to work with static variables inside a class

<?php

class a {

    public static
$foo = 'I am foo';
    public
$bar = 'I am bar';
   
    public static function
getFoo() { echo self::$foo;    }
    public static function
setFoo() { self::$foo = 'I am a new foo'; }
    public function
getBar() { echo $this->bar;    }           
}

$ob = new a();
a::getFoo();     // output: I am foo   
$ob->getFoo();    // output: I am foo
//a::getBar();     // fatal error: using $this not in object context
$ob->getBar();    // output: I am bar
                // If you keep $bar non static this will work
                // but if bar was static, then var_dump($this->bar) will output null

// unset($ob);
a::setFoo();    // The same effect as if you called $ob->setFoo(); because $foo is static
$ob = new a();     // This will have no effects on $foo
$ob->getFoo();    // output: I am a new foo

?>

Regards
Motaz Abuthiab
up
3
Anonymous
3 years ago
Perhaps the note about ::class expansion during compile time is not entirely clear. Here's an example to demonstrate what happens when using ::class on non-existent classes:
<?php

var_dump
(ExampleAbc::class);
var_dump(NS\Service\ExampleAbc::class);

// Outputs:
// string(10) "ExampleAbc"
// string(21) "NS\Service\ExampleAbc"
// No error is issued.

?>
up
3
Anonymous
3 years ago
Understanding what does $this exactly do:

<?php
class toop {
    public
$i = "1234";
    public function
setv($a) {
       
$this->i = $a;
    }
    public function
returnthis() {
        return
$this;
    }
}
$ob = new toop();
$ob1 = new toop();
$obthis = $ob->returnthis();
echo
$ob->i."\n";
$ob->setv("\$ob set");
echo
$ob->i."\n";
$obthis->setv("\$obthis set");
echo
$ob->i."\n";
$ob1->setv('$ob1 set');
echo
$ob->i."\n";
?>

This will output:

1234
$ob set
$obthis set
$obthis set
up
14
Jeffrey
12 years ago
A PHP Class can be used for several things, but at the most basic level, you'll use classes to "organize and deal with like-minded data". Here's what I mean by "organizing like-minded data". First, start with unorganized data.

<?php
$customer_name
;
$item_name;
$item_price;
$customer_address;
$item_qty;
$item_total;
?>

Now to organize the data into PHP classes:

<?php
class Customer {
 
$name;          // same as $customer_name
 
$address;       // same as $customer_address
}

class
Item {
 
$name;          // same as $item_name
 
$price;         // same as $item_price
 
$qty;           // same as $item_qty
 
$total;         // same as $item_total
}
?>

Now here's what I mean by "dealing" with the data. Note: The data is already organized, so that in itself makes writing new functions extremely easy.

<?php
class Customer {
  public
$name, $address;                   // the data for this class...

  // function to deal with user-input / validation
  // function to build string for output
  // function to write -> database
  // function to  read <- database
  // etc, etc
}

class
Item {
  public
$name, $price, $qty, $total;        // the data for this class...

  // function to calculate total
  // function to format numbers
  // function to deal with user-input / validation
  // function to build string for output
  // function to write -> database
  // function to  read <- database
  // etc, etc
}
?>

Imagination that each function you write only calls the bits of data in that class. Some functions may access all the data, while other functions may only access one piece of data. If each function revolves around the data inside, then you have created a good class.
up
7
the_french_cow at hotmail dot com
11 years ago
For those of us who are new to inheritance, private functions are not visible in an inherited class. Consider:

<?php
   
class A {
        protected function
func1() {
            echo(
"I'm func1 in A!<br/>");
        }

        private function
func2() {
            echo(
"I'm func2 in A!<br/>");
        }
    }
   
    class
B extends A {
        public function
func3() {
            echo(
"I'm func3 in B!<br/>");
           
$this->func1();
           
$this->func2();  // Call to private function from extended class results in a fatal error
       
}
    }
   
   
$b = new B;
   
$b->func3();  // Ends in a fatal error

// OR

   
$b->func1();  // Call to protected function from outside world results in a fatal error
?>

If you want a function to be accessible in class B but not to the outside world, it must be declared as protected.
up
16
Marcus
9 years ago
Here's another simple example.

<?php
// PHP 5

// class definition
class Bear {
   
// define properties
   
public $name;
    public
$weight;
    public
$age;
    public
$sex;
    public
$colour;

   
// constructor
   
public function __construct() {
       
$this->age = 0;
       
$this->weight = 100;
    }

   
// define methods
   
public function eat($units) {
        echo
$this->name." is eating ".$units." units of food... ";
       
$this->weight += $units;
    }

    public function
run() {
        echo
$this->name." is running... ";
    }

    public function
kill() {
        echo
$this->name." is killing prey... ";
    }

    public function
sleep() {
        echo
$this->name." is sleeping... ";
    }
}

// extended class definition
class PolarBear extends Bear {

   
// constructor
   
public function __construct() {
       
parent::__construct();
       
$this->colour = "white";
       
$this->weight = 600;
    }

   
// define methods
   
public function swim() {
        echo
$this->name." is swimming... ";
    }
}

?>
up
6
info at youwanttoremovethisvakantiebaas dot nl
12 years ago
if you do this
<?php

$x
= new b();

class
b extends a {}

class
a { }

?>
PHP will tell you "class b not found", because you've defined class b before a. However, the error tells you something different.... Got me a little confused :)
up
-18
nagabhushan1995 at gmail dot com
3 years ago
Object handles in PHP are kind of Java References (not C++ references : references are aliases in C++).
up
-14
Hayley Watson
3 years ago
Unless the function's parameter is marked as pass by reference using "&", arguments to it are passed by value. This goes for objects same as everything else. The fact is every object has its own unique identity, and the "value" of an object IS the object itself. And not, for example, anything to do with the values of any of its properties: modifying an object's properties doesn't change the object's identity (and hence its value) any more than your identity changes when you take your socks off. So when an object is passed (by value) to a function, and its properties are modified, THAT object's properties get modified.

The "&" modifier only matters if a new value is assigned to the parameter variable. If the modifier is used, then whatever was passed in the parameter is also replaced, if it's not, then it isn't. Again, this behaviour is the same whether it's an object or something else.
up
-39
nagabhushan1995 at gmail dot com
3 years ago
Object handles in PHP are kind of Java References (not C++ references : references are aliases in C++).
To Top