Temel Kavramlar

class Anahtar Sözcüğü

Temel sınıf tanımı class anahtar sözcüğü ile başlar sınıf isminin ardından gelen bir çift kaşlı ayracın arasında sınıfa ait özelliklerin ve yöntemlerin tanımları bulunur.

Sınıf ismi olarak herhangi bir geçerli yafta kullanılabilir ancak bu PHP için ayrılmış sözcüklerden biri olmamalıdır. Geçerli bir sınıf ısmı bir harf veya alt çizgi ile başlar, sayılar, harfler veya alt çizgiler içerebilir. Bir düzenli ifade olarak şöyle bir şablonla eşleşmelidir: ^[a-zA-Z_\x80-\xff][a-zA-Z0-9_\x80-\xff]*$.

Bir sınıfın kendi sabitleri, değişkenleri (bunlara "özellik" de denir) ve işlevleri (bunlara "yöntem" de denir) olabilir.

Örnek 1 - Basit bir sınıf tanımı

<?php
class BasitSınıf
{
// özellik bildirimi
public $öntanımlı = 'öntanımlı bir değer';

// yöntem tanımı
public function ÖntanımlıyıGöster() {
echo
$this->öntanımlı;
}
}
?>

Bir nesne bağlamı içinden bir yöntem çağırmak için $this diye bir sözde değişken kullanılır. $this çağrılan nesnenin değeridir.

Uyarı

Statik olmayan yöntemin statik olarak çağrılması Error yavrulanmasına sebep olur. PHP 8.0.0 öncesinde bunun kullanımdışı olduğuna dair bir uyarı verilir ve tanımlanmamış olarak $this ile sonuçlanırdı.

Örnek 2 - $this sözde değişkeninin kullanımı

<?php
class A
{
function
foo()
{
if (isset(
$this)) {
echo
'$this tanımlı (';
echo
get_class($this);
echo
")\n";
} else {
echo
"\$this tanımsız.\n";
}
}
}

class
B
{
function
bar()
{
A::foo();
}
}

$a = new A();
$a->foo();

A::foo();

$b = new B();
$b->bar();

B::bar();
?>

Yukarıdaki örneğin PHP 7 çıktısı:

$this is defined (A)

Deprecated: Non-static method A::foo() should not be called statically in %s  on line 27
$this is not defined.

Deprecated: Non-static method A::foo() should not be called statically in %s  on line 20
$this is not defined.

Deprecated: Non-static method B::bar() should not be called statically in %s  on line 32

Deprecated: Non-static method A::foo() should not be called statically in %s  on line 20
$this is not defined.

Yukarıdaki örneğin PHP 8 çıktısı:

$this is defined (A)

Fatal error: Uncaught Error: Non-static method A::foo() cannot be called statically in %s :27
Stack trace:
#0 {main}
  thrown in %s  on line 27

Salt okunur sınıflar

PHP 8.2.0 ve sonrasında, bir sınıf readonly değiştiricisi ile imlenebilmektedir. Bir sınıfın readonly imlenmesi bildirilen her özelliğe readonly değiştiricisi eklenmesine ve dinamik özelliklerin oluşturulmasının engellenmesine neden olur. Dahası, AllowDynamicProperties özniteliği kullanılarak bu engelleme kaldırılamamakta, böyle bir çaba bir derleme anı hatasını tetiklemektedir.

<?php
#[\AllowDynamicProperties]
readonly class
Foo {
}

// Ölümcül hata: #[AllowDynamicProperties] readonly class Foo'ya uygulanamaz
?>

Türsüz ve statik özellikler readonly değiştiricisi ile imlenemez ve salt okunur sınıflarda bildirilemez:

<?php
readonly class Foo
{
public
$bar;
}

// Ölümcül hata: Salt okunur Foo::$bar özelliğinin bir türü olmalı
?>
<?php
readonly class Foo
{
public static
int $bar;
}

// Ölümcül hata: Salt okunur class Foo statik özellikler bildiremez
?>

Salt okunur (readonly bildirimli) bir sınıfın genişletilebilmesi için gerek ve yeter koşul çocuk sınıfının da salt okunur sınıf olmasıdır.

new Anahtar Sözcüğü

Bir sınıfın örneğini oluşturmak için new anahtar sözcüğü kullanılmalıdır. Nesnenin hata durumunda daima yeni bir değişkene atanarak oluşturulması için kurucusunun bir istisna oluşturmaması gerekir. Sınıflar, örnekleme öncesi tanımlanmış olmalıdır (ve bu, bazı durumlarda bir gereksinimdir).

Bir string türünde dizge new ile kullanılmış bir sınıf ismi içeriyorsa bu sınıfın yeni bir örneği oluşturulur. Eğer sınıf bir isim alanı içersindeyse bu yapılırken sınıfın tam nitelenmiş ismi kullanılmalıdır.

Bilginize:

Sınıfın yapıcısına iletilecek hiçbir bağımsız değişken yoksa, sınıf adından sonra parantez kullanmak gerekmez.

Örnek 3 - Bir sınıf örneğinin oluşturulması

<?php
$örnek
= new BasitSınıf();

// Bu bir değişkenle de yapılabilir:
$sınıf = 'BasitSınıf';
$örnek = new $sınıf(); // new BasitSınıf()
?>

PHP 8.0.0 ve sonrasında, keyfi ifadelerde new kullanımı desteklenmektedir. İfade bir dizge üretiyorsa daha karmaşık örneklemeler mümkündür. İfadelerin parantez içine alınması gerekir.

Örnek 4 - Keyfi ifadelerle örnekleme

Örnekte sınıf ismini üretmekte kullanılan çeşitli ifadeler gösterilmiştir. Bir işlev çağrısı, dizge birleştirme ve ::class sabiti.

<?php

class ClassA extends \stdClass {}
class
ClassB extends \stdClass {}
class
ClassC extends ClassB {}
class
ClassD extends ClassA {}

function
getSomeClass(): string
{
return
'ClassA';
}

var_dump(new (getSomeClass()));
var_dump(new ('Class' . 'B'));
var_dump(new ('Class' . 'C'));
var_dump(new (ClassD::class));
?>

Yukarıdaki örneğin PHP 8 çıktısı:

object(ClassA)#1 (0) {
}
object(ClassB)#1 (0) {
}
object(ClassC)#1 (0) {
}
object(ClassD)#1 (0) {
}

Sınıf bağlamında yeni bir nesneyi new self veya new parent kullanarak oluşturmak mümkündür.

Oluşturulmuş bir sınıf örneğinin yeni bir değişkene atanması sırasında, yeni değişken, atanan nesneyle aynı örneğe erişecektir. Bu davranışın örneklerin bir işleve aktarılmasından bir farkı yoktur. Kopyalamak suretiyle oluşturulmuş bir nesnenin daima bir kopyası yapılabilir.

Örnek 5 - Nesne Atama

<?php
$örnek
= new BasitSınıf();

$atama = $örnek;
$gönderim =& $örnek;

$örnek->var = '$atama bu değere sahip olacak';

$örnek = null; // $örnek ve $gönderim null olur

var_dump($örnek);
var_dump($gönderim);
var_dump($atama);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

NULL
NULL
object(BasitSınıf)#1 (1) {
  ["var"]=>
  string(30) "$atama bu değere sahip olacak"
}

Bir nesnenin örneğini oluşturmak için yeni yollar kullanılabilmektedir:

Örnek 6 - Yeni nesneler oluşturmak

<?php
class Test
{
static public function
getNew()
{
return new static;
}
}

class
Child extends Test
{}

$obj1 = new Test();
$obj2 = new $obj1;
var_dump($obj1 !== $obj2);

$obj3 = Test::getNew();
var_dump($obj3 instanceof Test);

$obj4 = Child::getNew();
var_dump($obj4 instanceof Child);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
bool(true)
bool(true)

Yeni oluşturulmuş bir nesnenin üyesine tek bir ifadede erişmek mümkündür:

Örnek 7 - Yeni oluşturulmuş bir nesnenin üyesine erişim

<?php
echo (new DateTime())->format('Y');
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

2016

Bilginize: PHP 7.1'den önce, bir yapıcı işlev tanımlanmamışsa bağımsız değişkenler değerlendirilmez.

Özellikler ve Yöntemler

Sınıf özellikleri ve yöntemleri ayrı isim alanlarında ("namespace") yer alır, dolayısıyla bunlar aynı isimde olabilir. Sadece bağlama bağlı kalarak, bir özelliğin mi yoksa bir yöntemin mi çağrıldığına (yani, bir değişkene erişim veya işlev çağrısı) bakmadan her ikisi de aynı gösterimle kullanılabilir.

Örnek 8 - Özelliğe erişim ya da yöntem çağrısı

<?php
class Foo
{
public
$bar = 'özellik';

public function
bar() {
return
'yöntem';
}
}

$obj = new Foo();
echo
$obj->bar, PHP_EOL, $obj->bar(), PHP_EOL;

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

özellik
yöntem

Bunun anlamı: Bir özelliğe atanmış bir anonim işlevi doğrudan çağırmak mümkün değildir. Bunun yerine, özellik önce örneğin bir değişkene atanmalıdır. Böyle bir özelliği parantez içine alarak doğrudan çağırmak mümkündür.

Örnek 9 - Bir özelliğe atanmış bir anonim işlevi çağırmak

<?php
class Foo
{
public
$bar;

public function
__construct() {
$this->bar = function() {
return
42;
};
}
}

$obj = new Foo();

echo (
$obj->bar)(), PHP_EOL;

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

42

extends Anahtar Sözcüğü

Bir sınıfın bildiriminde extends anahtar sözcüğü kullanılarak başka bir sınıfın sabit, yöntem ve özellikleri miras alınabilir. Çok sayıda sınıfı miras alarak genişlemek mümkün değildir, bir sınıf sadece bir ana sınıfı miras alabilir.

Miras alınan sabit, yöntem ve özellikler, ebeveyn sınıfta tanımlı isimleriyle yeniden bildirilerek geçersiz kılınabilir; bu sadece ebeveyn sınıfın final tanımlı yöntemleri ve sabitleri için yapılamaz. Geçersiz kılınmış yöntemlere ve statik özelliklere parent:: öneki ile atıfta bulunarak erişilebilir.

Bilginize: PHP 8.1.0 itibariyle, sabitler final olarak bildirilebilmektedir.

Örnek 10 - Basit bir sınıfın miras alınması

<?php
class EkSınıf extends BasitSınıf
{
// ebeveyn yöntemi yeniden bildirelim
function değerGöster()
{
echo
"Sınıf genişletiliyor\n";
parent::değerGöster();
}
}

$ek = new EkSınıf();
$ek->değerGöster();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Sınıf genişletiliyor
bir öntanımlı değer

Bağımsız değişken sırası uyumluluk kuralları

Bir yöntem geçersiz kılınırken bağımsız değişkenlerin yerleri ebeveyn yöntem ile uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde, ölümcül bir hata üretilir. PHP 8.0.0 öncesinde E_WARNING seviyesinde bir hata üretilirdi. Bağımsız değişkenlerin yerleri, özgüllük kurallarına uyuyorsa, zorunlu bir bağımsız değişkeni isteğe bağlı duruma getiriyorsa ve yalnızca isteğe bağlı yeni bağımsız değişkenler ekliyor ve görünürlüğü kısıtlamıyor, yalnızca rahatlatıyorsa uyumludur. Bu, Liskov İkame İlkesi olarak bilinir. Kurucu ve özel yöntemler bu uyumluluk kurallarından muaf olduğundan bir uyuşmazlık durumunda ölümcül bir hata oluşmaz.

Örnek 11 - Uyumlu çocuk yöntemler

<?php

class Base
{
public function
foo(int $a) {
echo
"Geçerli\n";
}
}

class
Extend1 extends Base
{
function
foo(int $a = 5)
{
parent::foo($a);
}
}

class
Extend2 extends Base
{
function
foo(int $a, $b = 5)
{
parent::foo($a);
}
}

$extended1 = new Extend1();
$extended1->foo();
$extended2 = new Extend2();
$extended2->foo(1);

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Geçerli
Geçerli

Aşağıdaki örnekler, bir bağımsız değişkeni kaldıran veya isteğe bağlı bir bağımsız değişkeni zorunlu kılan bir çocuk yöntemin ebeveyn yöntemle uyumlu olmadığını gösterir.

Örnek 12 - Bir çocuk yöntem bir bağımsız değişkeni kaldırdığında ölümcül hata oluşur

<?php

class Base
{
public function
foo(int $a = 5) {
echo
"Geçerli\n";
}
}

class
Extend extends Base
{
function
foo()
{
parent::foo(1);
}
}

Yukarıdaki örneğin PHP 8.0 çıktısı şuna benzer:

Fatal error: Declaration of Extend::foo() must be compatible with Base::foo(int $a = 5) in /in/evtlq on line 13

Örnek 13 - Bir çocuk yöntem isteğe bağlı bir bağımsız değişkeni zorunlu kıldığında ölümcül hata oluşur

<?php

class Base
{
public function
foo(int $a = 5) {
echo
"Geçerli\n";
}
}

class
Extend extends Base
{
function
foo(int $a)
{
parent::foo($a);
}
}

Yukarıdaki örneğin PHP 8.0 çıktısı şuna benzer:

Fatal error: Declaration of Extend::foo(int $a) must be compatible with Base::foo(int $a = 5) in /in/qJXVC on line 13
Uyarı

Bir çocuk sınıfta bir yöntemin bağımsız değişkenini yeniden adlandırmak bağımsız değişken sırası uyumsuzluğu değildir. Ancak, isimli bağımsız değişkenler kullanılırsa çalışma zamanı hatasına (Error) neden olacağından bu önerilmez.

Örnek 14 - Bir çocuk sınıfta isimli bağımsız değişkenler yeniden adlandırıldığında hata oluşur

<?php

class A {
public function
test($foo, $bar) {}
}

class
B extends A {
public function
test($a, $b) {}
}

$obj = new B;

// Pass parameters according to A::test() contract
$obj->test(foo: "foo", bar: "bar"); // HATA!

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Fatal error: Uncaught Error: Unknown named parameter $foo in /in/XaaeN:14
Stack trace:
#0 {main}
  thrown in /in/XaaeN on line 14

::class

class anahtar sözcüğü, ayrıca sınıf isim çözünürlüğü için de kullanılabilmektedir. SınıfAdı sınıfının tam nitelenmiş ismini SınıfAdı::class biçeminde kullanarak bir dizge elde edilebilir. Bu, özellikle isim alanlı sınıflarda çok kullanışlıdır.

Örnek 15 - Sınıf adı çözünürlüğü

<?php
namespace NS {
class
SınıfAdı {
}

echo
SınıfAdı::class;
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

NS\SınıfAdı

Bilginize:

::class kullanarak sınıf ismi çözünürlüğü bir derleme zamanı dönüşümüdür. Yani, sınıf ismi dizgesi oluşturulduğu sırada otomatik bir yükleme henüz oluşmamıştır. Sonuç olarak, sınıf henüz mevcut değilken bile sınıf isimleri genişletilir. Bu durumda hiçbir hata oluşmaz.

Örnek 16 - Eksik sınıf adı çözümlemesi

<?php
print Does\Not\Exist::class;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Does\Not\Exist

PHP 8.0.0'dan itibaren, ::class nesnelerde de kullanılabilir. Bu çözümleme derleme zamanında değil çalışma zamanında gerçekleşir. Etkisi, nesne üzerinde get_class() işlevini çağırmakla aynıdır.

Örnek 17 - Nesne adı çözümlemesi

<?php
namespace NS {
class
ClassName {
}
}
$c = new ClassName();
print
$c::class;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

NS\ClassName

Güvenli Null yöntemler ve özellikler

PHP 8.0.0'dan itibaren, özelliklere ve yöntemlere, "güvenli null" işleci ile de erişilebilir: ?->. Güvenli null işleci, yukarıdaki özellik veya yöntem erişimiyle aynı şekilde çalışır, tek fark, başvurulan nesne null ise bir istisna yerine null döner. Başvurulan nesne bir zincirin parçasıysa, zincirin geri kalanı atlanır.

Etkisi, her bir erişimi önce is_null() denetiminden geçirmeye benzer, ancak daha karmaşıktır.

Örnek 18 - Güvenli Null İşleci

<?php

// PHP 8.0.0 ve sonrasında, bu satır:
$result = $repository?->getUser(5)?->name;

// aşağıdaki kod kümesi ile aynıdır:
if (is_null($repository)) {
$result = null;
} else {
$user = $repository->getUser(5);
if (
is_null($user)) {
$result = null;
} else {
$result = $user->name;
}
}
?>

Bilginize:

Güvenli Null işleci işleci, en iyi, null değerinin bir özellik veya yöntem dönüşü için geçerli ve beklenen olası bir değer olarak kabul edilmesi durumunda kullanılır. Bir hatayı belirtmek için, bir istisna oluşturmak tercih edilebilir.

add a note

User Contributed Notes 11 notes

up
638
aaron at thatone dot com
16 years ago
I was confused at first about object assignment, because it's not quite the same as normal assignment or assignment by reference. But I think I've figured out what's going on.

First, think of variables in PHP as data slots. Each one is a name that points to a data slot that can hold a value that is one of the basic data types: a number, a string, a boolean, etc. When you create a reference, you are making a second name that points at the same data slot. When you assign one variable to another, you are copying the contents of one data slot to another data slot.

Now, the trick is that object instances are not like the basic data types. They cannot be held in the data slots directly. Instead, an object's "handle" goes in the data slot. This is an identifier that points at one particular instance of an obect. So, the object handle, although not directly visible to the programmer, is one of the basic datatypes.

What makes this tricky is that when you take a variable which holds an object handle, and you assign it to another variable, that other variable gets a copy of the same object handle. This means that both variables can change the state of the same object instance. But they are not references, so if one of the variables is assigned a new value, it does not affect the other variable.

<?php
// Assignment of an object
Class Object{
public
$foo="bar";
};

$objectVar = new Object();
$reference =& $objectVar;
$assignment = $objectVar

//
// $objectVar --->+---------+
// |(handle1)----+
// $reference --->+---------+ |
// |
// +---------+ |
// $assignment -->|(handle1)----+
// +---------+ |
// |
// v
// Object(1):foo="bar"
//
?>

$assignment has a different data slot from $objectVar, but its data slot holds a handle to the same object. This makes it behave in some ways like a reference. If you use the variable $objectVar to change the state of the Object instance, those changes also show up under $assignment, because it is pointing at that same Object instance.

<?php
$objectVar
->foo = "qux";
print_r( $objectVar );
print_r( $reference );
print_r( $assignment );

//
// $objectVar --->+---------+
// |(handle1)----+
// $reference --->+---------+ |
// |
// +---------+ |
// $assignment -->|(handle1)----+
// +---------+ |
// |
// v
// Object(1):foo="qux"
//
?>

But it is not exactly the same as a reference. If you null out $objectVar, you replace the handle in its data slot with NULL. This means that $reference, which points at the same data slot, will also be NULL. But $assignment, which is a different data slot, will still hold its copy of the handle to the Object instance, so it will not be NULL.

<?php
$objectVar
= null;
print_r($objectVar);
print_r($reference);
print_r($assignment);

//
// $objectVar --->+---------+
// | NULL |
// $reference --->+---------+
//
// +---------+
// $assignment -->|(handle1)----+
// +---------+ |
// |
// v
// Object(1):foo="qux"
?>
up
85
kStarbe at gmail point com
7 years ago
You start using :: in second example although the static concept has not been explained. This is not easy to discover when you are starting from the basics.
up
130
Doug
13 years ago
What is the difference between $this and self ?

Inside a class definition, $this refers to the current object, while self refers to the current class.

It is necessary to refer to a class element using self ,
and refer to an object element using $this .
Note also how an object variable must be preceded by a keyword in its definition.

The following example illustrates a few cases:

<?php
class Classy {

const
STAT = 'S' ; // no dollar sign for constants (they are always static)
static $stat = 'Static' ;
public
$publ = 'Public' ;
private
$priv = 'Private' ;
protected
$prot = 'Protected' ;

function
__construct( ){ }

public function
showMe( ){
print
'<br> self::STAT: ' . self::STAT ; // refer to a (static) constant like this
print '<br> self::$stat: ' . self::$stat ; // static variable
print '<br>$this->stat: ' . $this->stat ; // legal, but not what you might think: empty result
print '<br>$this->publ: ' . $this->publ ; // refer to an object variable like this
print '<br>' ;
}
}
$me = new Classy( ) ;
$me->showMe( ) ;

/* Produces this output:
self::STAT: S
self::$stat: Static
$this->stat:
$this->publ: Public
*/
?>
up
4
johannes dot kingma at gmail dot com
2 years ago
BEWARE!

Like Hayley Watson pointed out class names are not case sensitive.

<?php
class Foo{}
class
foo{} // Fatal error: Cannot declare class foo, because the name is already in use
?>
As well as
<?php
class BAR{}
$bar = new Bar();
echo
get_class($bar);
?>

Is perfectly fine and will return 'BAR'.

This has implications on autoloading classes though. The standard spl_autoload function will strtolower the class name to cope with case in-sensitiveness and thus the class BAR can only be found if the file name is bar.php (or another variety if an extension was registered with spl_autoload_extensions(); ) not BAR.php for a case sensitive file and operating system like linux. Windows file system is case sensitive but the OS is not and there for autoloading BAR.php will work.
up
25
Hayley Watson
6 years ago
Class names are case-insensitive:
<?php
class Foo{}
class
foo{} //Fatal error.
?>

Any casing can be used to refer to the class
<?php
class bAr{}
$t = new Bar();
$u = new bar();
echo (
$t instanceof $u) ? "true" : "false"; // "true"
echo ($t instanceof BAR) ? "true" : "false"; // "true"
echo is_a($u, 'baR') ? "true" : "false"; // "true"
?>

But the case used when the class was defined is preserved as "canonical":
<?php
echo get_class($t); // "bAr"
?>

And, as always, "case-insensitivity" only applies to ASCII.
<?php
class пасха{}
class
Пасха{} // valid
$p = new ПАСХА(); // Uncaught warning.
?>
up
68
wbcarts at juno dot com
15 years ago
CLASSES and OBJECTS that represent the "Ideal World"

Wouldn't it be great to get the lawn mowed by saying $son->mowLawn()? Assuming the function mowLawn() is defined, and you have a son that doesn't throw errors, the lawn will be mowed.

In the following example; let objects of type Line3D measure their own length in 3-dimensional space. Why should I or PHP have to provide another method from outside this class to calculate length, when the class itself holds all the neccessary data and has the education to make the calculation for itself?

<?php

/*
* Point3D.php
*
* Represents one locaton or position in 3-dimensional space
* using an (x, y, z) coordinate system.
*/
class Point3D
{
public
$x;
public
$y;
public
$z; // the x coordinate of this Point.

/*
* use the x and y variables inherited from Point.php.
*/
public function __construct($xCoord=0, $yCoord=0, $zCoord=0)
{
$this->x = $xCoord;
$this->y = $yCoord;
$this->z = $zCoord;
}

/*
* the (String) representation of this Point as "Point3D(x, y, z)".
*/
public function __toString()
{
return
'Point3D(x=' . $this->x . ', y=' . $this->y . ', z=' . $this->z . ')';
}
}

/*
* Line3D.php
*
* Represents one Line in 3-dimensional space using two Point3D objects.
*/
class Line3D
{
$start;
$end;

public function
__construct($xCoord1=0, $yCoord1=0, $zCoord1=0, $xCoord2=1, $yCoord2=1, $zCoord2=1)
{
$this->start = new Point3D($xCoord1, $yCoord1, $zCoord1);
$this->end = new Point3D($xCoord2, $yCoord2, $zCoord2);
}

/*
* calculate the length of this Line in 3-dimensional space.
*/
public function getLength()
{
return
sqrt(
pow($this->start->x - $this->end->x, 2) +
pow($this->start->y - $this->end->y, 2) +
pow($this->start->z - $this->end->z, 2)
);
}

/*
* The (String) representation of this Line as "Line3D[start, end, length]".
*/
public function __toString()
{
return
'Line3D[start=' . $this->start .
', end=' . $this->end .
', length=' . $this->getLength() . ']';
}
}

/*
* create and display objects of type Line3D.
*/
echo '<p>' . (new Line3D()) . "</p>\n";
echo
'<p>' . (new Line3D(0, 0, 0, 100, 100, 0)) . "</p>\n";
echo
'<p>' . (new Line3D(0, 0, 0, 100, 100, 100)) . "</p>\n";

?>

<-- The results look like this -->

Line3D[start=Point3D(x=0, y=0, z=0), end=Point3D(x=1, y=1, z=1), length=1.73205080757]

Line3D[start=Point3D(x=0, y=0, z=0), end=Point3D(x=100, y=100, z=0), length=141.421356237]

Line3D[start=Point3D(x=0, y=0, z=0), end=Point3D(x=100, y=100, z=100), length=173.205080757]

My absolute favorite thing about OOP is that "good" objects keep themselves in check. I mean really, it's the exact same thing in reality... like, if you hire a plumber to fix your kitchen sink, wouldn't you expect him to figure out the best plan of attack? Wouldn't he dislike the fact that you want to control the whole job? Wouldn't you expect him to not give you additional problems? And for god's sake, it is too much to ask that he cleans up before he leaves?

I say, design your classes well, so they can do their jobs uninterrupted... who like bad news? And, if your classes and objects are well defined, educated, and have all the necessary data to work on (like the examples above do), you won't have to micro-manage the whole program from outside of the class. In other words... create an object, and LET IT RIP!
up
29
moty66 at gmail dot com
14 years ago
I hope that this will help to understand how to work with static variables inside a class

<?php

class a {

public static
$foo = 'I am foo';
public
$bar = 'I am bar';

public static function
getFoo() { echo self::$foo; }
public static function
setFoo() { self::$foo = 'I am a new foo'; }
public function
getBar() { echo $this->bar; }
}

$ob = new a();
a::getFoo(); // output: I am foo
$ob->getFoo(); // output: I am foo
//a::getBar(); // fatal error: using $this not in object context
$ob->getBar(); // output: I am bar
// If you keep $bar non static this will work
// but if bar was static, then var_dump($this->bar) will output null

// unset($ob);
a::setFoo(); // The same effect as if you called $ob->setFoo(); because $foo is static
$ob = new a(); // This will have no effects on $foo
$ob->getFoo(); // output: I am a new foo

?>

Regards
Motaz Abuthiab
up
38
Notes on stdClass
14 years ago
stdClass is the default PHP object. stdClass has no properties, methods or parent. It does not support magic methods, and implements no interfaces.

When you cast a scalar or array as Object, you get an instance of stdClass. You can use stdClass whenever you need a generic object instance.
<?php
// ways of creating stdClass instances
$x = new stdClass;
$y = (object) null; // same as above
$z = (object) 'a'; // creates property 'scalar' = 'a'
$a = (object) array('property1' => 1, 'property2' => 'b');
?>

stdClass is NOT a base class! PHP classes do not automatically inherit from any class. All classes are standalone, unless they explicitly extend another class. PHP differs from many object-oriented languages in this respect.
<?php
// CTest does not derive from stdClass
class CTest {
public
$property1;
}
$t = new CTest;
var_dump($t instanceof stdClass); // false
var_dump(is_subclass_of($t, 'stdClass')); // false
echo get_class($t) . "\n"; // 'CTest'
echo get_parent_class($t) . "\n"; // false (no parent)
?>

You cannot define a class named 'stdClass' in your code. That name is already used by the system. You can define a class named 'Object'.

You could define a class that extends stdClass, but you would get no benefit, as stdClass does nothing.

(tested on PHP 5.2.8)
up
4
pawel dot zimnowodzki at gmail dot com
1 year ago
Although there is no null-safe operator for not existed array keys I found workaround for it: ($array['not_existed_key'] ?? null)?->methodName()
up
5
Anonymous
5 years ago
At first I was also confused by the assignment vs referencing but here's how I was finally able to get my head around it. This is another example which is somewhat similar to one of the comments but can be helpful to those who did not understand the first example. Imagine object instances as rooms where you can store and manipulate your properties and functions. The variable that contains the object simply holds 'a key' to this room and thus access to the object. When you assign this variable to another new variable, what you are doing is you're making a copy of the key and giving it to this new variable. That means these two variable now have access to the same 'room' (object) and can thus get in and manipulate the values. However, when you create a reference, what you doing is you're making the variables SHARE the same key. They both have access to the room. If one of the variable is given a new key, then the key that they are sharing is replaced and they now share a new different key. This does not affect the other variable with a copy of the old key...that variable still has access to the first room
up
13
Jeffrey
15 years ago
A PHP Class can be used for several things, but at the most basic level, you'll use classes to "organize and deal with like-minded data". Here's what I mean by "organizing like-minded data". First, start with unorganized data.

<?php
$customer_name
;
$item_name;
$item_price;
$customer_address;
$item_qty;
$item_total;
?>

Now to organize the data into PHP classes:

<?php
class Customer {
$name; // same as $customer_name
$address; // same as $customer_address
}

class
Item {
$name; // same as $item_name
$price; // same as $item_price
$qty; // same as $item_qty
$total; // same as $item_total
}
?>

Now here's what I mean by "dealing" with the data. Note: The data is already organized, so that in itself makes writing new functions extremely easy.

<?php
class Customer {
public
$name, $address; // the data for this class...

// function to deal with user-input / validation
// function to build string for output
// function to write -> database
// function to read <- database
// etc, etc
}

class
Item {
public
$name, $price, $qty, $total; // the data for this class...

// function to calculate total
// function to format numbers
// function to deal with user-input / validation
// function to build string for output
// function to write -> database
// function to read <- database
// etc, etc
}
?>

Imagination that each function you write only calls the bits of data in that class. Some functions may access all the data, while other functions may only access one piece of data. If each function revolves around the data inside, then you have created a good class.
To Top