Anonim işlevler

Anonim işlevler isim belirtmeksizin oluşturulabilen işlevlerdir. Çoğunlukla geriçağırım işlevi olarak işlev değiştirgelerinde kullanılırsa da kullanımı bununla sınırlı değildir.

Anonim işlevler Closure sınıfı kullanılarak gerçeklenir.

Örnek 1 - Anonim işlev örneği

<?php
echo preg_replace_callback('~-([a-z])~',
      function (
$match) {
       return 
strtoupper($match[1]);
      },
      
'hello-world');
// Çıktısı: helloWorld
?>

Anonim işlevler birer değişken değeri olarak da bildirilebilir. Bu durumda PHP, işlevi özdevinimli olarak sınıfının nesnel bir örneği haline getirir. Bir anonim işlev, bir değişkene sıradan bir deyim gibi, bir noktalı virgül ile biten bir işlev olarak atanabilir:

Örnek 2 - Değişkene anonim işlev atama örneği

<?php
$greet 
= function($isim)
{
    
printf("Merhaba %s\r\n"$isim);
};

$greet('Dünya');
$greet('PHP');
?>

Anonim işlevler değişkenleri üst etki alanından miras alabilirler. Böyle değişkenler use dil oluşumuna aktarılmalıdır. PHP 7.1 itibariyle, bu değişkenler süper küreseller, $this veya bir değiştirge ile aynı isimdeki değişkenleri içeremez.

Örnek 3 Değikenleri üst etki alanından miras almak

<?php
$message 
'hello';

// "use" olmaksızın
$example = function () {
    
var_dump($message);
};
$example();

// $message miras alınır
$example = function () use ($message) {
    
var_dump($message);
};
$example();

// Miras alınan deşkenin değeri işlevin tanımından gelir, çağrısından değil.
$message 'world';
$example();

// message sıfırlanır
$message 'hello';

// Gönderimle miras alma
$example = function () use (&$message) {
    
var_dump($message);
};
$example();

// Üst etki alanında değişen değer
// işlev çağrısı içinde yansıtılır.
$message 'world';
$example();

// Anonim işlevler sıradan değiştirgeleri de kabul edebilir
$example = function ($arg) use ($message) {
    
var_dump($arg ' ' $message);
};
$example("hello");
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Notice: Undefined variable: message in /example.php on line 6
NULL
string(5) "hello"
string(5) "hello"
string(5) "hello"
string(5) "world"
string(11) "hello world"

Üst etki alanından miras alınan değişkenler küresel değişkenler gibi ele alınmazlar. Küresel değişkenler, işlevin çalıştığı etki alanında tanımlı değişkenlerdir. Anonim işlevin üst etki alanı ise içinde bildirildiği işlevin etki alanıdır (Anonim işlevin bildirildiği etki alanı ile çağrıldığı etki alanı aynı olmak zorunda değildir). Aşağıdaki örneğe bakalım:

Örnek 4 - Anonim işlevler ve etki alanı

<?php
// Ürünleri eklemek üzere bir Sepet oluşturalım.
// Eklenen ürünlerin toplam fiyatını döndürmek
// üzere bir geriçağırım işlevi kullanalım.
class Sepet
{
  const 
PRICE_BUTTER 1.00;
  const 
PRICE_MILK 3.00;
  const 
PRICE_EGGS 6.95;

  protected 
$ürünler = Array();


  public static function 
ekle($ürün$miktar)
  {
    
$this->ürünler[$ürün] = $miktar;
  }

 public static function 
miktarıGetir($ürün)
 {
    return isset(
$this->ürünler[$ürün]) ? $this->ürünler[$ürün] : FALSE;

  }

  public function 
Toplam($kdv)
  {
      
$toplam 0.00;

      
$işlev =
          function (
$miktar$ürün) use ($kdv, &$toplam)
          {
              
$birimFiyat constant(__CLASS__ "::FiYAT_" .
                  
strtoupper($ürün));
              
$toplam += ($birimFiyat $miktar) * ($kdv 1.0);
          };

      
array_walk($this->ürünler$işlev);
      return 
round($toplam2);
  }
}

$sepetim = new Sepet;

// Sepete birşeyler ekleyelim
$sepetim->ekle('Peynir'1);
$sepetim->ekle('Süt'3);
$sepetim->ekle('Yumurta'6);

// %5 KDV ile toplamı döndürelim
print $sepetim->Toplam(0.05) . "\n";
// sonuç: is 54.29
?>

Örnek 5 $this'in özdevinimli bağlanması

<?php

class Test
{
    public function 
testing()
    {
        return function() {
            
var_dump($this);
        };
    }
}

$object = new Test;
$function $object->testing();
$function();
    
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

object(Test)#1 (0) {
}

Yukarıdaki örneğin PHP 5.3 çıktısı:

Notice: Undefined variable: this in script.php on line 8
NULL

PHP 5.4.0 itibariyle, bir sınıf başka bir sınıfın içinde bildirildiğinde $this'i işlevin etki alanı içinde kullanılabilir kılarak özdevinimli olarak ona bağlanır. Bu özdevinimli bağlantı istenmiyorsa bunun yerine duruk anonim işlevler kullanılabilir.

Duruk anonim işlevler

PHP 5.4 itibariyle, anonim işlevler duruk olarak bildirilebilmektedir. Böylece, geçerli sınıfın özdevinimli olarak bunlara bağlanamaması sağlanabilir. Çalışma anında nesneler de özdevinimli olarak bunlara bağlanamayacaktır.

Örnek 6 - Duruk anonim bir işlevin içinde $this kullanmaya çalışmak

<?php

class Foo
{
    function 
__construct()
    {
        
$func = static function() {
            
var_dump($this);
        };
        
$func();
    }
};
new 
Foo();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Notice: Undefined variable: this in %s on line %d
NULL

Örnek 7 - Duruk anonim bir işleve bir nesne bağlamaya çalışmak

<?php

$func 
= static function() {
    
// işlev gövdesi
};

$func $func->bindTo(new StdClass);
$func();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Warning: Cannot bind an instance to a static closure in %s on line %d

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1.0 Anonim işlev değişkenleri süper küreseller, $this veya bir değiştirge ile aynı isimdeki değişkenleri içeremez.
5.4.0 Duruk olarak bildirilmek koşuluyla anonim işlevlerde $this kullanılabilir.
5.3.0 Anonim işlevler kullanılabilir oldu.

Notlar

Bilginize: func_num_args(), func_get_args() ve func_get_args() işlevini bir anonim işlev içinde kullanmak mümkündür.

add a note add a note

User Contributed Notes 43 notes

up
253
orls
9 years ago
Watch out when 'importing' variables to a closure's scope  -- it's easy to miss / forget that they are actually being *copied* into the closure's scope, rather than just being made available.

So you will need to explicitly pass them in by reference if your closure cares about their contents over time:

<?php
$result
= 0;

$one = function()
{
var_dump($result); };

$two = function() use ($result)
{
var_dump($result); };

$three = function() use (&$result)
{
var_dump($result); };

$result++;

$one();    // outputs NULL: $result is not in scope
$two();    // outputs int(0): $result was copied
$three();    // outputs int(1)
?>

Another less trivial example with objects (what I actually tripped up on):

<?php
//set up variable in advance
$myInstance = null;

$broken = function() uses ($myInstance)
{
    if(!empty(
$myInstance)) $myInstance->doSomething();
};

$working = function() uses (&$myInstance)
{
    if(!empty(
$myInstance)) $myInstance->doSomething();
}

//$myInstance might be instantiated, might not be
if(SomeBusinessLogic::worked() == true)
{
   
$myInstance = new myClass();
}

$broken();    // will never do anything: $myInstance will ALWAYS be null inside this closure.
$working();    // will call doSomething if $myInstance is instantiated

?>
up
3
dexen dot devries at gmail dot com
1 year ago
Every instance of a lambda has own instance of static variables. This provides for great event handlers, accumulators, etc., etc.

Creating new lambda with function() { ... }; expression creates new instance of its static variables. Assigning a lambda to a variable does not create a new instance. A lambda is object of class Closure, and assigning lambdas to variables has the same semantics as assigning object instance to variables.

Example script: $a and $b have separate instances of static variables, thus produce different output. However $b and $c share their instance of static variables - because $c is refers to the same object of class Closure as $b - thus produce the same output.

#!/usr/bin/env php
<?php

function generate_lambda() : Closure
{
       
# creates new instance of lambda
   
return function($v = null) {
        static
$stored;
        if (
$v !== null)
           
$stored = $v;
        return
$stored;
    };
}

$a = generate_lambda();  # creates new instance of statics
$b = generate_lambda();  # creates new instance of statics
$c = $b;                                 # uses the same instance of statics as $b

$a('test AAA');
$b('test BBB');
$c('test CCC');  # this overwrites content held by $b, because it refers to the same object

var_dump([ $a(), $b(), $c() ]);
?>

This test script outputs:
array(3) {
  [0]=>
  string(8) "test AAA"
  [1]=>
  string(8) "test CCC"
  [2]=>
  string(8) "test CCC"
}
up
103
mike at blueroot dot co dot uk
9 years ago
To recursively call a closure, use this code.

<?php
$recursive
= function () use (&$recursive){
   
// The function is now available as $recursive
}
?>

This DOES NOT WORK

<?php
$recursive
= function () use ($recursive){
   
// The function is now available as $recursive
}
?>
up
58
fabiolimasouto at gmail dot com
8 years ago
You may have been disapointed if you tried to call a closure stored in an instance variable as you would regularly do with methods:

<?php

$obj
= new StdClass();

$obj->func = function(){
echo
"hello";
};

//$obj->func(); // doesn't work! php tries to match an instance method called "func" that is not defined in the original class' signature

// you have to do this instead:
$func = $obj->func;
$func();

// or:
call_user_func($obj->func);

// however, you might wanna check this out:
$array['func'] = function(){
echo
"hello";
};

$array['func'](); // it works! i discovered that just recently ;)
?>

Now, coming back to the problem of assigning functions/methods "on the fly" to an object and being able to call them as if they were regular methods, you could trick php with this lawbreaker-code:

<?php
class test{
private
$functions = array();
private
$vars = array();

function
__set($name,$data)
{
  if(
is_callable($data))
   
$this->functions[$name] = $data;
  else
  
$this->vars[$name] = $data;
}

function
__get($name)
{
  if(isset(
$this->vars[$name]))
   return
$this->vars[$name];
}

function
__call($method,$args)
{
  if(isset(
$this->functions[$method]))
  {
  
call_user_func_array($this->functions[$method],$args);
  } else {
  
// error out
 
}
}
}

// LET'S BREAK SOME LAW NOW!
$obj = new test;

$obj->sayHelloWithMyName = function($name){
echo
"Hello $name!";
};

$obj->sayHelloWithMyName('Fabio'); // Hello Fabio!

// THE OLD WAY (NON-CLOSURE) ALSO WORKS:

function sayHello()
{
echo
"Hello!";
}

$obj->justSayHello = 'sayHello';
$obj->justSayHello(); // Hello!
?>

NOTICE: of course this is very bad practice since you cannot refere to protected or private fields/methods inside these pseudo "methods" as they are not instance methods at all but rather ordinary functions/closures assigned to the object's instance variables "on the fly". But I hope you've enjoyed the jurney ;)
up
22
cHao
5 years ago
In case you were wondering (cause i was), anonymous functions can return references just like named functions can.  Simply use the & the same way you would for a named function...right after the `function` keyword (and right before the nonexistent name).

<?php
    $value
= 0;
   
$fn = function &() use (&$value) { return $value; };

   
$x =& $fn();
   
var_dump($x, $value);        // 'int(0)', 'int(0)'
   
++$x;
   
var_dump($x, $value);        // 'int(1)', 'int(1)'
up
16
john at binkmail dot com
2 years ago
PERFORMANCE BENCHMARK 2017!

I decided to compare a single, saved closure against constantly creating the same anonymous closure on every loop iteration. And I tried 10 million loop iterations, in PHP 7.0.14 from Dec 2016. Result:

a single saved closure kept in a variable and re-used (10000000 iterations): 1.3874590396881 seconds

new anonymous closure created each time (10000000 iterations): 2.8460240364075 seconds

In other words, over the course of 10 million iterations, creating the closure again during every iteration only added a total of "1.459 seconds" to the runtime. So that means that every creation of a new anonymous closure takes about 146 nanoseconds on my 7 years old dual-core laptop. I guess PHP keeps a cached "template" for the anonymous function and therefore doesn't need much time to create a new instance of the closure!

So you do NOT have to worry about constantly re-creating your anonymous closures over and over again in tight loops! At least not as of PHP 7! There is absolutely NO need to save an instance in a variable and re-use it. And not being restricted by that is a great thing, because it means you can feel free to use anonymous functions exactly where they matter, as opposed to defining them somewhere else in the code. :-)
up
18
erolmon dot kskn at gmail dot com
4 years ago
<?php
   
/*
    (string) $name Name of the function that you will add to class.
    Usage : $Foo->add(function(){},$name);
    This will add a public function in Foo Class.
    */
   
class Foo
   
{
        public function
add($func,$name)
        {
           
$this->{$name} = $func;
        }
        public function
__call($func,$arguments){
           
call_user_func_array($this->{$func}, $arguments);
        }
    }
   
$Foo = new Foo();
   
$Foo->add(function(){
        echo
"Hello World";
    },
"helloWorldFunction");
   
$Foo->add(function($parameterone){
        echo
$parameterone;
    },
"exampleFunction");
   
$Foo->helloWorldFunction(); /*Output : Hello World*/
   
$Foo->exampleFunction("Hello PHP"); /*Output : Hello PHP*/
?>
up
9
Anonymous
2 years ago
If you want to create and then immediately call a closure directly, in-line, and immediately get its return value (instead of the closure reference itself), then the proper syntax is as follows:

<?php

$a
= 'foo'; $b = 'bar';
$test = (function() use($a,$b) { return $a . $b; })();
echo
$test;

?>

As for why you would want to do that? Well, that's up to you. I'm sure there are some legitimate reasons. It's a pretty common pattern in some other famous scripting languages. But if you're doing this in PHP, you should think carefully and ask yourself if you really have a good reason for it, or if you should just go and re-structure your code instead. ;-)
up
6
rmckay at webaware dot com dot au
6 years ago
Some hosts are installing the eAccelerator opcode cache with PHP 5.4, and current production versions of this opcode cache break closures. If you find that your nice, working closures break when you load your code to a hosted website, check for eAccelerator (e.g. by calling phpinfo() and checking the output).

Simple fixes include:

* disabling eAccelerator and opcode caching
* replacing eAccelerator with Zend's opcache
* reverting to PHP 5.3

Apparently, the eAccelerator project has solved this issue, but hosts move slowly so I recommend removing eAccelerator from the equation for now.
up
10
a dot schaffhirt at sedna-soft dot de
10 years ago
When using anonymous functions as properties in Classes, note that there are three name scopes: one for constants, one for properties and one for methods. That means, you can use the same name for a constant, for a property and for a method at a time.

Since a property can be also an anonymous function as of PHP 5.3.0, an oddity arises when they share the same name, not meaning that there would be any conflict.

Consider the following example:

<?php
   
class MyClass {
        const
member = 1;
       
        public
$member;
       
        public function
member () {
            return
"method 'member'";
        }
       
        public function
__construct () {
           
$this->member = function () {
                return
"anonymous function 'member'";
            };
        }
    }
   
   
header("Content-Type: text/plain");
   
   
$myObj = new MyClass();

   
var_dump(MyClass::member);  // int(1)
   
var_dump($myObj->member);   // object(Closure)#2 (0) {}
   
var_dump($myObj->member()); // string(15) "method 'member'"
   
$myMember = $myObj->member;
   
var_dump($myMember());      // string(27) "anonymous function 'member'"
?>

That means, regular method invocations work like expected and like before. The anonymous function instead, must be retrieved into a variable first (just like a property) and can only then be invoked.

Best regards,
up
5
toonitw at gmail dot com
1 year ago
As of PHP 7.0, you can use IIFE(Immediately-invoked function expression) by wrapping your anonymous function with ().

<?php
$type
= 'number';
var_dump( ...( function() use ($type) {
    if (
$type=='number') return [1,2,3];
    else if (
$type=='alphabet') return ['a','b','c'];
} )() );
?>
up
11
Hayley Watson
8 years ago
As an alternative to gabriel's recursive construction, you may instead assign the recursive function to a variable, and use it by reference, thus:

<?php
$fib
= function($n)use(&$fib)
{
    if(
$n == 0 || $n == 1) return 1;
    return
$fib($n - 1) + $fib($n - 2);
};

echo
$fib(10);
?>
Hardly a sensible implementation of the Fibonacci sequence, but that's not the point! The point is that the variable needs to be used by reference, not value.

Without the '&', the anonymous function gets the value of $fib at the time the function is being created. But until the function has been created, $fib can't have it as a value! It's not until AFTER the function has been assigned to $fib that $fib can be used to call the function - but by then it's too late to pass its value to the function being created!

Using a reference resolves the dilemma: when called, the anonymous function will use $fib's current value, which will be the anonymous function itself.

At least, it will be if you don't reassign $fib to anything else between creating the function and calling it:

<?php
$fib
= function($n)use(&$fib)
{
    if(
$n == 0 || $n == 1) return 1;
    return
$fib($n - 1) + $fib($n - 2);
};

$lie = $fib;

$fib = function($n)
{
    return
100;
};

echo
$lie(10); // 200, because $fib(10 - 1) and $fib(10 - 2) both return 100.
?>

Of course, that's true of any variable: if you don't want its value to change, don't change its value.

All the usual scoping rules for variables still apply: a local variable in a function is a different variable from another one with the same name in another function:

<?php
$fib
= function($n)use(&$fib)
{
    if(
$n == 0 || $n == 1) return 1;
    return
$fib($n - 1) + $fib($n - 2);
};

$bark = function($f)
{
   
$fib = 'cake';    // A totally different variable from the $fib above.
   
return 2 * $f(5);
};

echo
$bark($fib); // 16, twice the fifth Fibonacci number

?>
up
12
housni dot yakoob at gmail dot com
9 years ago
If you want to make sure that one of the parameters of your function is a Closure, you can use Type Hinting.
see: http://php.net/manual/en/language.oop5.typehinting.php

Example:
<?php

class TheRoot
{
    public function
poidh($param) {
        echo
"TheRoot $param!";
    }  

}

class
Internet
{
   
# here, $my_closure must be of type object Closure
   
public function run_my_closure($bar, Closure $my_closure) {
       
$my_closure($bar);
    }  
}

$Internet = new Internet();
$Root = new TheRoot();

$Internet->run_my_closure($Root, function($Object) {
   
$Object->poidh(42);
});

?>
The above code simply yields:
"TheRoot 42!"

NOTE: If you are using namespaces, make sure you give a fully qualified namespace.

print_r() of Internet::run_my_closure's $my_closure
<?php
Closure Object
(
    [
parameter] => Array
        (
            [
$Object] =>
        )

)
?>

var_dump() of Internet::run_my_closure's $my_closure
<?php
object
(Closure)#3 (1) {
 
["parameter"]=>
  array(
1) {
    [
"$Object"]=>
   
string(10) ""
 
}
}
?>
up
6
jigar
3 years ago
Will result in a "Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ')' ... "

<?php

$fruits
= ['apples', 'oranges'];
$example = function () use ($fruits[0]) {
    echo
$fruits[0];
};
$example();
?>

Would have to do this:

<?php

$fruits
= ['apples', 'oranges'];
$example = function () use ($fruits) {
    echo
$fruits[0]; // will echo 'apples'
};
$example();

?>

Or this instead:

<?php

$fruits
= ['apples', 'oranges'];
$fruit = $fruits[0];
$example = function () use ($fruit) {
    echo
$fruit; // will echo 'apples'
};
$example();
up
6
varuninorbit at yahoo dot co dot in
3 years ago
Here is a simple example to use clousers
<?php

function add($x,$y){
    return
$x+$y();   
}

echo
add(3,function(){
    return
5;
});

?>

prints 8
up
4
rob at ubrio dot us
9 years ago
You can always call protected members using the __call() method - similar to how you hack around this in Ruby using send.

<?php

class Fun
{
protected function
debug($message)
{
   echo
"DEBUG: $message\n";
}

public function
yield_something($callback)
{
   return
$callback("Soemthing!!");
}

public function
having_fun()
{
  
$self =& $this;
   return
$this->yield_something(function($data) use (&$self)
   {
    
$self->debug("Doing stuff to the data");
    
// do something with $data
    
$self->debug("Finished doing stuff with the data.");
   });
}

// Ah-Ha!
public function __call($method, $args = array())
{
   if(
is_callable(array($this, $method)))
     return
call_user_func_array(array($this, $method), $args);
}
}

$fun = new Fun();
echo
$fun->having_fun();

?>
up
6
ldrut
8 years ago
A common way to avoid contaminating Javascript global space with unneeded variables is to move the code into an immediately called anonymous closure.

(function(){ ... })()

The equivalent way to do that in PHP 5.3+ is

call_user_func(function() use(closure-vars){ ... });
up
4
gabriel dot totoliciu at ddsec dot net
9 years ago
If you want to make a recursive closure, you will need to write this:

$some_var1="1";
$some_var2="2";

function($param1, $param2) use ($some_var1, $some_var2)
{

//some code here

call_user_func(__FUNCTION__, $other_param1, $other_param2);

//some code here

}

If you need to pass values by reference you should check out

http://www.php.net/manual/en/function.call-user-func.php
http://www.php.net/manual/en/function.call-user-func-array.php

If you're wondering if $some_var1 and $some_var2 are still visible by using the call_user_func, yes, they are available.
up
12
aaron at afloorabove dot com
9 years ago
Anonymous functions are great for events!

<?php

class Event {

  public static
$events = array();
 
  public static function
bind($event, $callback, $obj = null) {
    if (!
self::$events[$event]) {
     
self::$events[$event] = array();
    }
   
   
self::$events[$event][] = ($obj === null)  ? $callback : array($obj, $callback);
  }
 
  public static function
run($event) {
    if (!
self::$events[$event]) return;
   
    foreach (
self::$events[$event] as $callback) {
      if (
call_user_func($callback) === false) break;
    }
  }

}

function
hello() {
  echo
"Hello from function hello()\n";
}

class
Foo {
  function
hello() {
    echo
"Hello from foo->hello()\n";
  }
}

class
Bar {
  function
hello() {
    echo
"Hello from Bar::hello()\n";
  }
}

$foo = new Foo();

// bind a global function to the 'test' event
Event::bind("test", "hello");

// bind an anonymous function
Event::bind("test", function() { echo "Hello from anonymous function\n"; });

// bind an class function on an instance
Event::bind("test", "hello", $foo);

// bind a static class function
Event::bind("test", "Bar::hello");

Event::run("test");

/* Output
Hello from function hello()
Hello from anonymous function
Hello from foo->hello()
Hello from Bar::hello()
*/

?>
up
4
ohcc at 163 dot com
3 years ago
Supported by PHP 7.0+ only.
<?php
   
(function($name){
        echo
'My name is ' . $name;
    })(
'Wu Xiancheng');
?>
up
5
mail at mkharitonov dot net
5 years ago
Some comparisons of PHP and JavaScript closures.

=== Example 1 (passing by value) ===
PHP code:
<?php
$aaa
= 111;
$func = function() use($aaa){ print $aaa; };
$aaa = 222;
$func(); // Outputs "111"
?>

Similar JavaScript code:
<script type="text/javascript">
var aaa = 111;
var func = (function(aaa){ return function(){ alert(aaa); } })(aaa);
aaa = 222;
func(); // Outputs "111"
</script>

Be careful, following code is not similar to previous code:
<script type="text/javascript">
var aaa = 111;
var bbb = aaa;
var func = function(){ alert(bbb); };
aaa = 222;
func(); // Outputs "111", but only while "bbb" is not changed after function declaration

// And this technique is not working in loops:
var functions = [];
for (var i = 0; i < 2; i++)
{
    var i2 = i;
    functions.push(function(){ alert(i2); });
}
functions[0](); // Outputs "1", wrong!
functions[1](); // Outputs "1", ok
</script>

=== Example 2 (passing by reference) ===
PHP code:
<?php
$aaa
= 111;
$func = function() use(&$aaa){ print $aaa; };
$aaa = 222;
$func(); // Outputs "222"
?>

Similar JavaScript code:
<script type="text/javascript">
var aaa = 111;
var func = function(){ alert(aaa); };
aaa = 222; // Outputs "222"
func();
</script>
up
5
reinaldorock at yahoo dot com dot br
8 years ago
Using closure to encapsulate environment
<?php
    $fib
= function($n) use(&$fib) {
        if(
$n == 0 || $n == 1) return 1;
        return
$fib($n - 1) + $fib($n - 2);
    };

   echo
$fib(2) . "\n"; // 2
  
$lie = $fib;
  
$fib = function(){die('error');};//rewrite $fib variable
  
echo $lie(5); // error   because $fib is referenced by closure

?>

Alternative Fibonacci implementation using a self called function like javascript to encapsulate references variables.

<?php
$fib
= call_user_func(function(){
  
   
$fib = function($n) use(&$fib) {
        if(
$n == 0 || $n == 1) return 1;
        return
$fib($n - 1) + $fib($n - 2);
    };

    return
$fib;
});

echo
$fib(2) . "\n";//2
$ok = $fib;

$fib = function(){die('error')};//rewrite $fib variable but don't referenced $fib used by closure
echo $ok(5);//result ok
?>
up
5
simon at generalflows dot com
8 years ago
<?php

/*
* An example showing how to use closures to implement a Python-like decorator
* pattern.
*
* My goal was that you should be able to decorate a function with any
* other function, then call the decorated function directly:
*
* Define function:         $foo = function($a, $b, $c, ...) {...}
* Define decorator:        $decorator = function($func) {...}
* Decorate it:             $foo = $decorator($foo)
* Call it:                 $foo($a, $b, $c, ...)
*
* This example show an authentication decorator for a service, using a simple
* mock session and mock service.
*/

session_start();

/*
* Define an example decorator. A decorator function should take the form:
* $decorator = function($func) {
*     return function() use $func) {
*         // Do something, then call the decorated function when needed:
*         $args = func_get_args($func);
*         call_user_func_array($func, $args);
*         // Do something else.
*     };
* };
*/
$authorise = function($func) {
    return function() use (
$func) {
        if (
$_SESSION['is_authorised'] == true) {
           
$args = func_get_args($func);
           
call_user_func_array($func, $args);
        }
        else {
            echo
"Access Denied";
        }
    };
};

/*
* Define a function to be decorated, in this example a mock service that
* need to be authorised.
*/
$service = function($foo) {
    echo
"Service returns: $foo";
};

/*
* Decorate it. Ensure you replace the origin function reference with the
* decorated function; ie just $authorise($service) won't work, so do
* $service = $authorise($service)
*/
$service = $authorise($service);

/*
* Establish mock authorisation, call the service; should get
* 'Service returns: test 1'.
*/
$_SESSION['is_authorised'] = true;
$service('test 1');

/*
* Remove mock authorisation, call the service; should get 'Access Denied'.
*/
$_SESSION['is_authorised'] = false;
$service('test 2');

?>
up
5
assarte dot draven at gmail dot com
5 years ago
You cannot use closures as a class variable member in its declaration like this:

<?php

class foo
{
    public
$bar = function() {
        echo
"baz";
    };
}

?>

I don't know why but this will raise a
Parse error: syntax error, unexpected 'function' (T_FUNCTION)

(used PHP 5.4)
up
4
marcellorvalle at gmail dot com
6 years ago
I fell uncomfortable with php's way to pass callbacks ahead. It's just a personal opinion but i think the structure array($object, 'method') a little bit ugly. In some special cases i would like to do something more verbose, like that:

<?php
    $sortedArray
= ArrayServices::sort($arrayOfPerson, $sortPerson->byName);
?>

Here, "$sortPerson->byName" is a pointer to a function that receives 2 instances of Person and return true if the name of the first is "bigger" than the second. "ArrayServices::sort" is a function that can sort any kind of array using different criterias, it uses the function passed on the second parameter to compare two items on the array

I am able do that defining a simple abstract class which gives the ability to it's children to expose their methods as closures using __get() magic funtion.

<?php
abstract class ClosureExposerObject
{
    public function
__get($methodName)
    {
        if (
is_callable(
                array(
$this, $methodName)))
        {
            return function() use (
$methodName)
            {
               
$args = func_get_args();
                return
call_user_func_array(array($this, $methodName), $args);
            };
        }
        else
        {
           
$className = get_class($this);
            throw new \
BadMethodCallException("$method is not a callable at $className class.");
        }
    }
}
?>

Now it is possible to define a class SortPerson so that i could use it like in the first code snippet.

<?php

class SortPerson extends ClosureExposerObject
{
    public function
byName(Person p1, Person p2)
    {
        return
p1->getName() > p2->getName();
    }
   
    public function
byAge(Person p1, Person p2)
    {
        return
p1->getAge() > p2->getAge();
    }
   
    public function
bySurName(Person p1, Person p2)
    (...)
}

?>

I just needed to extend ClosureExposerObject and do nothing more.

Some observations: SortPerson is a service class but i decided not to implement it with static methods. It is a personal matter but i really dont like to implement such small classes with statics. Also i have inverted some naming conventions (class names as substantives and methods as verbs) but in some very special cases i thing that it actually helps readability.
up
4
mike at borft dot student dot utwente dot nl
7 years ago
Since it is possible to assign closures to class variables, it is a shame it is not possible to call them directly. ie. the following does not work:
<?php
class foo {

  public
test;

  public function
__construct(){
   
$this->test = function($a) {
      print
"$a\n";
    };
  }
}

$f = new foo();

$f->test();
?>

However, it is possible using the magic __call function:
<?php
class foo {

  public
test;

  public function
__construct(){
   
$this->test = function($a) {
      print
"$a\n";
    };
  }

  public function
__call($method, $args){
    if (
$this->{$method} instanceof Closure ) {
      return
call_user_func_array($this->{$method},$args);
    } else {
      return
parent::__call($method, $args);
    }
  }
}
$f = new foo();
$f->test();
?>
it
Hope it helps someone ;)
up
7
kdelux at gmail dot com
9 years ago
Here is an example of one way to define, then use the variable ( $this ) in Closure functions.  The code below explores all uses, and shows restrictions.

The most useful tool in this snippet is the requesting_class() function that will tell you which class is responsible for executing the current Closure(). 

Overview:
-----------------------
Successfully find calling object reference.
Successfully call $this(__invoke);
Successfully reference $$this->name;
Successfully call call_user_func(array($this, 'method'))

Failure: reference anything through $this->
Failure: $this->name = '';
Failure: $this->delfect();

<?php

   
   
   
function requesting_class()
    {
        foreach(
debug_backtrace(true) as $stack){
            if(isset(
$stack['object'])){
                return
$stack['object'];
            }
        }
       
    }
   
       
   
   
   
   
    class
Person
   
{
        public
$name = '';
        public
$head = true;
        public
$feet = true;
        public
$deflected = false;
       
        function
__invoke($p){ return $this->$p; }
        function
__toString(){ return 'this'; } // test for reference
       
       
function __construct($name){ $this->name = $name; }
        function
deflect(){ $this->deflected = true; }
       
        public function
shoot()
        {
// If customAttack is defined, use that as the shoot resut.  Otherwise shoot feet
           
if(is_callable($this->customAttack)){
                return
call_user_func($this->customAttack);
            }
           
           
$this->feet = false;
        }
    }

   
$p = new Person('Bob');

   
   
$p->customAttack =
                function(){
                   
                    echo
$this; // Notice: Undefined variable: this
                   
                    #$this = new Class() // FATAL ERROR
                   
                    // Trick to assign the variable '$this'
                   
extract(array('this' => requesting_class())); // Determine what class is responsible for making the call to Closure
                   
                   
var_dump( $this  );  // Passive reference works
                   
var_dump( $$this ); // Added to class:  function __toString(){ return 'this'; }
                   
                   
$name = $this('name'); // Success
                   
echo $name;            // Outputs: Bob
                   
echo '<br />';
                    echo $
$this->name;
                   
                   
call_user_func_array(array($this, 'deflect'), array()); // SUCCESSFULLY CALLED
                   
                    #$this->head = 0; //** FATAL ERROR: Using $this when not in object context
                   
$$this->head = 0// Successfully sets value
                   
               
};

   
print_r($p);
   
   
$p->shoot();
   
   
print_r($p);

   
    die();

?>
up
5
martin dot partel at gmail dot com
9 years ago
$this is currently (PHP 5.3.2) not usable directly with closures.

One can write:
<?php
$self
= $this;
function () use (
$self) { ... }
?>
but then the private/protected members of $this cannot be used inside the closure. This makes closures much less useful in OO code.

Until this is fixed, one can cheat using reflection:
<?php
class FullAccessWrapper
{
    protected
$_self;
    protected
$_refl;
   
    public function
__construct($self)
    {
       
$this->_self = $self;
       
$this->_refl = new ReflectionObject($self);
    }
   
    public function
__call($method, $args)
    {
       
$mrefl = $this->_refl->getMethod($method);
       
$mrefl->setAccessible(true);
        return
$mrefl->invokeArgs($this->_self, $args);
    }
   
    public function
__set($name, $value)
    {
       
$prefl = $this->_refl->getProperty($name);
       
$prefl->setAccessible(true);
       
$prefl->setValue($this->_self, $value);
    }
   
    public function
__get($name)
    {
       
$prefl = $this->_refl->getProperty($name);
       
$prefl->setAccessible(true);
        return
$prefl->getValue($this->_self);
    }
   
    public function
__isset($name)
    {
       
$value = $this->__get($name);
        return isset(
$value);
    }
}

/**
* Usage:
* $self = giveAccess($this);
* function() use ($self) { $self->privateMember... }
*/
function giveAccess($obj)
{
    return new
FullAccessWrapper($obj);
}

// Example:

class Foo
{
    private
$x = 3;
    private function
f()
    {
        return
15;
    }
   
    public function
getClosureUsingPrivates()
    {
       
$self = giveAccess($this);
        return function () use (
$self) {
            return
$self->x * $self->f();
        };
    }
}

$foo = new Foo();
$closure = $foo->getClosureUsingPrivates();
echo
$closure() . "\n"; // Prints 45 as expected
?>
up
5
andris at codeaid dot net
5 years ago
Haven't seen it documented anywhere but PHP 5.4 now allows accessing private and protected members of an object if it's passed into a lambda function:

<?php
class Scope
{
    protected
$property = 'default';
   
// or even
    // private $property = 'default';

   
public function run()
    {
       
$self = $this;
       
$func = function() use ($self) {
           
$self->property = 'changed';
        };

       
$func();
       
var_dump($this->property);
    }
}

$scope = new Scope();
$scope->run();
?>

When running the file under PHP 5.3 you get the following error message:
* Fatal error: Cannot access protected property Scope::$property in ./file.php on line 11

PHP 5.4, however, does not complain and outputs "changed" as expected.

Not sure why it's like that but I suspect it has something to do with 5.4 supporting passing $this into lambda functions.

Speaking of which, something to remember is that the following won't work:
<?php
$func
= function() use ($this) {
   
$this->property = 'changed';
};
?>
The error you'll get is:
* PHP Fatal error:  Cannot use $this as lexical variable in ./file.php on line 9

You have to totally omit the use statement for it to work:
<?php
$func
= function() {
   
$this->property = 'changed';
};
?>
up
3
Anonymous
8 years ago
use() parameters are early binding - they use the variable's value at the point where the lambda function is declared, rather than the point where the lambda function is called (late binding).

If you want late binding put & before the variable inside use()
<?php
$fn
= function () use (&$var) { echo $var; };
?>
Examples:
<?php
// problem 1: this should echo "Canada", not a php notice
$fn = function () use ($country) { echo $country . "\n"; };
$country = 'Canada';
$fn();

// problem 2: this should echo "Canada", not "UnitedStates"
$country = 'UnitedStates';
$fn = function () use ($country) { echo $country . "\n"; };
$country = 'Canada';
$fn();

// problem 3: this should echo "Canada", not "UnitedStates"
$country = (object)array('name' => 'UnitedStates');
$fn = function () use ($country) { echo $country->name . "\n"; };
$country = (object)array('name' => 'Canada');
$fn();

// problem 4: this outputs "Canada". if this outputs "Canada",
// then so should problem 2 above. otherwise this should be
// just as broken as problem 2 and be outputting "UnitedStates"
$country = (object)array('name' => 'UnitedStates');
$fn = function () use ($country) { echo $country->name . "\n"; };
$country->name = 'Canada';
$fn();
?>
see http://bugs.php.net/bug.php?id=50980
(I've just quoted from there, but if you want you can read there the whole feature request)
up
2
paul at somewhere dot com
8 years ago
I benched instantiating a function and lambda function.

Functions used:
<?php

function data() {
$var = 'hi';
}
$lambda = function() {
$var = 'hi';
}

?>

Bench for instantiating a function:
1.692800000000000082422957 μs
Bench for instantiating Lambda Function:
0.906000000000000027533531 μs
Bench for calling function:
0.7153000000000000468958206 μs
Bench for calling lambda function:
0.6914000000000000145661261 μs

Calling the lambda function and regular function fluctuates between .81 and .65 so they seem to be the same.
up
5
anonymous
9 years ago
Base dao class illustrating the usefulness of closures.
* Handles opening and closing of connections.
* Adds slashes sql
* Type checking of sql parameters and casts as appropriate
* Provides hook for processing of result set and emitting one or more objects.
* Provides hook for accessing underlying link and result objects.

<?php

define
("userName","root");
define("password","root");
define("dbName","ahcdb");
define("hostName","localhost");

class
BaseDao {

    function
getConnection()    {
       
$link = mysql_connect(hostName, userName, password);
        if (!
$link)
            die(
"Could not connect: " . mysql_error());
        if (!
mysql_select_db(dbName))
            die(
"Could not select database: " . mysql_error());
        return
$link;
    }
   
    function
setParams(& $sql, $params)    {
        if(
$params != null)
           
$sql = vsprintf($sql, array_map(function($n) {
                if(
is_int($n))
                    return (int)
$n;
                if(
is_float($n))
                    return (float)
$n;
                if(
is_string($n))
                    return
"'".mysql_real_escape_string($n)."'";
                return
mysql_real_escape_string($n);
            },
$params));
    }

    function
executeQuery($sql, $params, $callback = null)    {
       
$link  = $this->getConnection();
       
$this->setParams($sql, $params);
       
$return = null;
        if((
$result = mysql_query($sql, $link)) != null)
            if(
$callback != null)
               
$return = $callback($result, $link);
        if(
$link != null)
           
mysql_close($link);
        if(!
$result)
            die(
"Fatal Error: Invalid query '$sql' : " . mysql_error());
        return
$return;
    }

    function
getList($sql, $params, $callback)    {
        return
$this->executeQuery($sql, $params, function($result, $link) use ($callback) {
           
$idx = 0;
           
$list = array();
            while (
$row = mysql_fetch_assoc($result))
                if(
$callback != null)
                   
$list[$idx] = $callback($idx++, $row);
            return
$list;
        });
    }
   
    function
getSingle($sql, $params, $callback)    {
        return
$this->executeQuery($sql, $params, function($result, $link) use ($callback) {
            if (
$row = mysql_fetch_assoc($result))
               
$obj = $callback($row);
            return
$obj;
        });
    }
}

class
Example    {
    var
$id;
    var
$name;
   
    function
Example($id, $name){
       
$this->id = $id;
       
$this->name = $name;
    }
   
    function
setId($id){
       
$this->id = $id;
    }
}

class
ExampleDao extends BaseDao    {
   
   
    function
getAll(){
        return
parent::getList("select * from nodes", null, function($idx, $row) {
            return new
Example($row["id"], $row["name"]);
        });
    }
   
    function
load($id){
        return
parent::getSingle("select * from nodes where id = %1\$s", array($id), function($row) {
            return new
Example($row["id"], $row["name"]);
        });
    }
   
    function
update($example){
        return
parent::executeQuery("update nodes set name = '' where  id = -1", null, function($result, $link){
            return
$result;
        });
    }
   
    function
insert(& $example){
        return
parent::executeQuery("insert into nodes", null, function($result, $link) use ($example){
           
$id = mysql_insert_id($link);
           
$example->setId($id);
            return
$result;
        });
    }   
}

$exampleDao = new ExampleDao();

$list = $exampleDao->getAll());

$exampleObject = $exampleDao->load(1));

$exampleDao->update($exampleObject);

?>
up
2
ljackson at jjcons dot com
9 years ago
appears kwilson at shuttlebox dot net that you may have just made unintended side effect. Note that adding the global $variable to your test function make the closure function echo second rather than first So the anonymous function works as expected with respect to globals.

<?php
    $variable
= "first";

   
$closure = function() {
        global
$variable;

        echo
$variable . "\n";
    };

   
$closure();

    function
test($closure)
    {
        global
$variable; //Note the scope added here
       
$variable = "second";

       
$closure();
    }

   
test($closure);
?>

prints:
first
second

tested with php 5.3.1
up
2
Anonymous
10 years ago
If you want to check whether you're dealing with a closure specifically and not a string or array callback you can do this:

<?php
$isAClosure
= is_callable($thing) && is_object($thing);
?>
up
2
mcm dot matt at gmail dot com
10 years ago
Example using uasort.

<?php
// Usual method.
function cmp($a, $b) {
    return(
$a > $b);
}
uasort($array, 'cmp');

// New
uasort($array, function($a, $b) {
    return(
$a > $b);
});
?>
up
1
derkontrollfreak+9hy5l at gmail dot com
5 years ago
Beware that since PHP 5.4 registering a Closure as an object property that has been instantiated in the same object scope will create a circular reference which prevents immediate object destruction:
<?php

class Test
{
    private
$closure;

    public function
__construct()
    {
       
$this->closure = function () {
        };
    }

    public function
__destruct()
    {
        echo
"destructed\n";
    }
}

new
Test;
echo
"finished\n";

/*
* Result in PHP 5.3:
* ------------------
* destructed
* finished
*
* Result since PHP 5.4:
* ---------------------
* finished
* destructed
*/

?>

To circumvent this, you can instantiate the Closure in a static method:
<?php

public function __construct()
{
   
$this->closure = self::createClosure();
}

public static function
createClosure()
{
    return function () {
    };
}

?>
up
1
mrdaniel619 at gmail dot com
6 years ago
just in case you ever want to change a member function run time

<?php

class t
{
    var
$num;
   
    var
$dynamic_function;
   
    public function
dynamic_function()
    {
       
$func = $this->dynamic_function;
       
       
$func($this);
    }
}

$p = new t();

$p->num = 5;

$p->dynamic_function = function($this_ref) // param cannot be named $this
{
    echo
$this_ref->num++.'<br />';
};

$p->dynamic_function(); // CALL YOUR DYNAMIC FUNCTION

$p->dynamic_function = function($this_ref) // NEW DYNAMIC fUNCRION
{
    echo
$this_ref->num.'<br />';
   
   
$this_ref->num *= 3;
};

$p->dynamic_function(); // CALL DYNAMIC FUNCTION

echo $p->num; // display number

exit;

?>

output:
5
6
18
up
2
alexander at cheprasov dot com
5 years ago
Example:

<?php
$a
= 213;

$f = function() use ($a){
    echo
$a;
};

$a = 144;
echo
$a;

$f();
?>

Result:
144
213
up
1
kukoman at pobox dot sk
10 years ago
be aware of  Fatal error: Using $this when not in object context when using in closures

http://wiki.php.net/rfc/closures/removal-of-this
up
1
orwellophile at phpblue dot net
7 years ago
You can create a dynamic method with a class, with access to member variables, with a little bit of trickery:

<?
    class DynamicFunction {
        var $functionPointer;
        var $mv = "The Member Variable";

        function __construct() {
            $this->functionPointer = function($arg) {
                return sprintf("I am the default closure, argument is %s\n", $arg);
            };
        }

        function changeFunction($functionSource) {
            $functionSource = str_replace('$this', '$_this', $functionSource);
            $_this = clone $this;

            $f = '$this->functionPointer = function($arg) use ($_this) {' . PHP_EOL;
            $f.= $functionSource . PHP_EOL . "};";
            eval($f);
        }

        function __call($method, $args) {
            if ( $this->{$method} instanceof Closure ) {
                return call_user_func_array($this->{$method},$args);
            } else {
                throw new Exception("Invalid Function");
            }
        }
    }

    if (!empty($argc) && !strcmp(basename($argv[0]), basename(__FILE__))) {
        $dfstring1 = 'return sprintf("I am dynamic function 1, argument is %s, member variables is %s\n", $arg, $this->mv);';
        $dfstring2 = 'return sprintf("I am dynamic function 2, argument is %s, member variables is %s\n", $arg, $this->mv);';

        $df = new DynamicFunction();
        $df->changeFunction($dfstring1);
        echo $df->functionPointer("Rabbit");

        $df->changeFunction($dfstring2);
        $df->mv = "A different var";
        echo $df->functionPointer("Cow");
    };
?>
up
1
puskulcu at gmail dot com
9 years ago
hello there!
here is a little code which shows use of the closures as event handlers:

<?php

 
class Button
 
{
    public
$OnBeforeClick;
    public
$OnAfterClick;
    public
$Name;

    function
Button()
    {
     
$this->Name = 'MyButton';   
    }
   
    public function
Click()
    {
     
$this->DoBeforeClick();
     
      echo
'Click!';
     
     
$this->DoAfterClick();
    }

    private function
DoBeforeClick()
    {
      if (isset(
$this->OnBeforeClick))
      {
       
$Event = $this->OnBeforeClick;
       
$Event($this);
      }
    }

    private function
DoAfterClick()
    {
      if (isset(
$this->OnAfterClick))
      {
       
$Event = $this->OnAfterClick;
       
$Event($this);
      }
    }
  }
 
 
//eclipse may warn here about syntax error but no problem, it runs well.
 
$BeforeClickEventHandler = function($Sender) { echo $Sender->Name . ' (Before Click)'; }; 
 
$AfterClickEventHandler = function($Sender) { echo $Sender->Name . ' (After Click)'; }; 
 
 
$MyWidget = new Button();
 
$MyWidget->OnBeforeClick = $BeforeClickEventHandler;
 
$MyWidget->OnAfterClick = $AfterClickEventHandler;
 
$MyWidget->Click();

?>

output:
MyButton (Before Click)
Click!
MyButton (After Click)

i hope you find this useful.
regards.
emre
up
1
jake dot tunaley at berkeleyit dot com
9 months ago
Beware of using $this in anonymous functions assigned to a static variable.

<?php
class Foo {
    public function
bar() {
        static
$anonymous = null;
        if (
$anonymous === null) {
           
// Expression is not allowed as static initializer workaround
           
$anonymous = function () {
                return
$this;
            };
        }
        return
$anonymous();
    }
}

$a = new Foo();
$b = new Foo();
var_dump($a->bar() === $a); // True
var_dump($b->bar() === $a); // Also true
?>

In a static anonymous function, $this will be the value of whatever object instance that method was called on first.

To get the behaviour you're probably expecting, you need to pass the $this context into the function.

<?php
class Foo {
    public function
bar() {
        static
$anonymous = null;
        if (
$anonymous === null) {
           
// Expression is not allowed as static initializer workaround
           
$anonymous = function (self $thisObj) {
                return
$thisObj;
            };
        }
        return
$anonymous($this);
    }
}

$a = new Foo();
$b = new Foo();
var_dump($a->bar() === $a); // True
var_dump($b->bar() === $a); // False
?>
up
0
ayon at hyurl dot com
2 years ago
One way to call a anonymous function recursively is to use the USE keyword and pass a reference to the function itself:

<?php
$count
= 1;
$add = function($count) use (&$add){
   
$count += 1;
    if(
$count < 10) $count = $add($count); //recursive calling
   
return $count;
};
echo
$add($count); //Will output 10 as expected
?>
To Top