CascadiaPHP 2024

Ok İşlevleri

Ok işlevleri PHP 7.4'te anonim işlevler için daha kısa bir sözdizimi olarak tanıtılmıştır.

Anonim işlevler ve ok işlevlerinin ikisi de Closure sınıfı kullanılarak gerçeklenmiştir.

Ok işlevlerinin temel biçimi: fn (bağımsız değişkenler) => ifade

Ok işlevleri, üst etki alanındaki değişkenleri daima otomatik kullanması dışında anonim işlevlerin desteklediği özelliklerin tümünü destekler.

İfadede kullanılan bir değişken üst etki alanında tanımlandığında, örtük olarak değeriyle aktarılır. Aşağıdaki örnekte $fn1 ve $fn2 işlevleri aynı şekilde davranır.

Örnek 1 - Ok işlevleri otomatik olarak değişkenleri üst etki alanından daima değerleriyle alır

<?php

$y
= 1;

$fn1 = fn($x) => $x + $y;
// $y bağımsız değişkenini değeriyle kullanmaya eşdeğerdir:
$fn2 = function ($x) use ($y) {
return
$x + $y;
};

var_export($fn1(3));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

4

Aşağıdaki örnek, ok işlevleri iç içe kullanılsa da çalışır:

Örnek 2 - Ok işlevleri otomatik olarak değişkenleri iç içe olsalar bile üst etki alanından daima değerleriyle alır

<?php

$z
= 1;
$fn = fn($x) => fn($y) => $x * $y + $z;
// 51 çıktılanır
var_export($fn(5)(10));
?>

Anonim işlevlere benzer olarak, ok işlevleri sözdizimi de, bağımsız değişken ve dönüş türleri dahil, öntanımlı değerler, değişken sayıda bağımsız değişkenler, gönderimli aktarım ve dönüşler gibi rasgele işlev imzalarına da izin verir. Aşağıdaki ok işlevlerinin tamamı geçerli örneklerdir:

Örnek 3 - Ok işlevi örnekleri

<?php

fn(array $x) => $x;
static fn():
int => $x;
fn(
$x = 42) => $x;
fn(&
$x) => $x;
fn&(
$x) => $x;
fn(
$x, ...$rest) => $rest;

?>

Ok işlevleri değişken bağlamını değeriyle kullanır. Bu kabaca, ok işlevi içinde kullanılan her $x değişkeni için bir use($x) çalıştırmaya eşdeğerdir. Değişken bağlamını değeriyle kullanmaktan kasıt, dış etki alanındaki herhangi bir değerin değiştirilmesinin mümkün olmayacağıdır. Değişken bağlamını gönderimiyle kullanmak için anonim işlevler kullanılabilir.

Örnek 4 - Dış etki alanındaki değerler ok işlevleri kullanılarak değiştirilemez

<?php

$x
= 1;
$fn = fn() => $x++; // Etkisiz
$fn();
var_export($x); // 1 çıktılanır

?>

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.4.0 Ok işlevleri kullanılabilir oldu.

Notlar

Bilginize: Bir ok işlevi içinden func_num_args(), func_get_arg() ve func_get_args() kullanmak mümkündür.

add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
37
InvisibleSmiley
3 years ago
Unlike anonymous functions, arrow functions cannot have a void return type declaration.

May seem obvious, but if you thought you could make use of the benefits of arrow functions (using variables from the parent scope) to simplify a function or method call, keep in mind that this is only possible if you do NOT tell PHP that the arrow function does indeed return void.
up
22
itsunclexo at gmail dot com
3 years ago
As you already know, variable bindings occur in arrow functions by "by-value". That means, an arrow function returns a copy of the value of the variable used in it from the outer scope.

Now let us see an example of how a arrow function returns a reference instead of a copy of a value.

<?php

$x
= 0;

$fn = fn &(&$x) => $x; // Returns a reference

$y = &$fn($x); // Now $y represents the reference

var_dump($y); // Outputs: 0

$y = 3; // Changing value of $y affects $x

var_dump($x); // Ouputs: 3

?>
up
37
Koushil Mankali
3 years ago
In example 4 (Values from the outer scope cannot be modified by arrow functions)

<?php

$x
= 1;
$fn = fn() => $x++; // Has no effect
$fn();
var_export($x); // Outputs 1

?>

Here we can use reference variable in fn(&$x) and pass the value from function call $fn($x) so that we will get the output as expected with out using Anonymous functions.

Example:

<?php

$x
= 1;
$fn = fn(&$x) => $x++;
$fn($x);
var_export($x);

?>

Output : 2 (as expected)

But here it will not take values from parent scope automatically but we have to pass them explicitly.
up
13
dexen dot devries at gmail dot com
3 years ago
Beware compact() not being able to access (import) variables from external scope (known in versions: 7.4.0, 7.4.8) (bug: https://bugs.php.net/bug.php?id=78970).

A workaround is available - use the variable directly; this will cause it to be imported into the arrow function's namespace and make it available to the compact() too.

<?php
$aa
= 111;
$accessing_variable_works = fn($bb) => [ $aa, $bb ];
$compact_is_broken = fn($bb) => compact('aa', 'bb');
$compact_can_work_with_workaround = fn($bb) => compact('aa', 'bb') + ['workaround' => $aa];
var_dump($accessing_variable_works(333));
var_dump($compact_is_broken(555));
var_dump($compact_can_work_with_workaround(777));
?>

result:
array(2) {
[0]=>
int(111)
[1]=>
int(333)
}
PHP Notice: compact(): Undefined variable: aa in /home/m/vlt/guitar/tlb/s/public_html/index.php on line 9
array(1) {
["bb"]=>
int(555)
}
array(3) {
["aa"]=>
int(111)
["bb"]=>
int(777)
["workaround"]=>
int(111)
}
up
-64
zhangchengming at kkguan dot com
3 years ago
<?php

$x
= 1;

(fn() => print(
$x))(); // Outputs 1

(fn($x) => print($x))(2); // Outputs 2
To Top