Dönen değerler

Değerler, isteğe bağlı return deyimi kullanılarak döndürülür. Diziler ve nesneler dahil herhangi bir tür döndürülebilir. Bu, işlevin çalıştırmayı hemen bitirmesine ve denetimi çağrıldığı satıra geri aktarmasına neden olur. Daha fazla bilgi için return işlevine bakın.

Bilginize:

return kullanılmazsa null değeri döndürülür.

Örnek 1 - return kullanımı

<?php
function square($num)
{
return
$num * $num;
}
echo
square(4); // çıktısı: '16'.
?>

Bir işlev çok sayıda değer döndürebildiği gibi bir dizi döndürerek de aynı sonuç sağlanabilir.

Örnek 2 - Çok sayıda değeri bir diziyle döndürmek

<?php
function small_numbers()
{
return (
0, 1, 2);
}

// Burada dizi üyeleri tek tek toplanmaktadır
[$zero, $one, $two] = small_numbers();

// 7.1.0 öncesinde, bu sadece list() oluşumu ile sağlanabilirdi
list($zero, $one, $two) = small_numbers();

?>

Bir işlevden gönderim döndürmek için hem işlev bildiriminde hem de dönen değer bir değişkene atandığında gönderim işleci & kullanılır:

Örnek 3 - Bir işlevden gönderim döndürmek

<?php
function &returns_reference()
{
return
$someref;
}
?>

$newref =& returns_reference();

Gönderimler hakkında daha fazla bilgi için Gönderimlerle İlgili Herşey bölümüne bakınız.

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
24
rstaveley at seseit dot com
13 years ago
Developers with a C background may expect pass by reference semantics for arrays. It may be surprising that pass by value is used for arrays just like scalars. Objects are implicitly passed by reference.

<?php

# (1) Objects are always passed by reference and returned by reference

class Obj {
public
$x;
}

function
obj_inc_x($obj) {
$obj->x++;
return
$obj;
}

$obj = new Obj();
$obj->x = 1;

$obj2 = obj_inc_x($obj);
obj_inc_x($obj2);

print
$obj->x . ', ' . $obj2->x . "\n";

# (2) Scalars are not passed by reference or returned as such

function scalar_inc_x($x) {
$x++;
return
$x;
}

$x = 1;

$x2 = scalar_inc_x($x);
scalar_inc_x($x2);

print
$x . ', ' . $x2 . "\n";

# (3) You have to force pass by reference and return by reference on scalars

function &scalar_ref_inc_x(&$x) {
$x++;
return
$x;
}

$x = 1;

$x2 =& scalar_ref_inc_x($x); # Need reference here as well as the function sig
scalar_ref_inc_x($x2);

print
$x . ', ' . $x2 . "\n";

# (4) Arrays use pass by value sematics just like scalars

function array_inc_x($array) {
$array{'x'}++;
return
$array;
}

$array = array();
$array['x'] = 1;

$array2 = array_inc_x($array);
array_inc_x($array2);

print
$array['x'] . ', ' . $array2['x'] . "\n";

# (5) You have to force pass by reference and return by reference on arrays

function &array_ref_inc_x(&$array) {
$array{'x'}++;
return
$array;
}

$array = array();
$array['x'] = 1;

$array2 =& array_ref_inc_x($array); # Need reference here as well as the function sig
array_ref_inc_x($array2);

print
$array['x'] . ', ' . $array2['x'] . "\n";
up
22
ryan dot jentzsch at gmail dot com
7 years ago
PHP 7.1 allows for void and null return types by preceding the type declaration with a ? -- (e.g. function canReturnNullorString(): ?string)

However resource is not allowed as a return type:

<?php
function fileOpen(string $fileName, string $mode): resource
{
$handle = fopen($fileName, $mode);
if (
$handle !== false)
{
return
$handle;
}
}

$resourceHandle = fileOpen("myfile.txt", "r");
?>

Errors with:
Fatal error: Uncaught TypeError: Return value of fileOpen() must be an instance of resource, resource returned.
up
11
bgalloway at citycarshare dot org
16 years ago
Be careful about using "do this thing or die()" logic in your return lines. It doesn't work as you'd expect:

<?php
function myfunc1() {
return(
'thingy' or die('otherthingy'));
}
function
myfunc2() {
return
'thingy' or die('otherthingy');
}
function
myfunc3() {
return(
'thingy') or die('otherthingy');
}
function
myfunc4() {
return
'thingy' or 'otherthingy';
}
function
myfunc5() {
$x = 'thingy' or 'otherthingy'; return $x;
}
echo
myfunc1(). "\n". myfunc2(). "\n". myfunc3(). "\n". myfunc4(). "\n". myfunc5(). "\n";
?>

Only myfunc5() returns 'thingy' - the rest return 1.
up
6
nick at itomic.com
20 years ago
Functions which return references, may return a NULL value. This is inconsistent with the fact that function parameters passed by reference can't be passed as NULL (or in fact anything which isnt a variable).

i.e.

<?php

function &testRet()
{
return
NULL;
}

if (
testRet() === NULL)
{
echo
"NULL";
}
?>

parses fine and echoes NULL
To Top