PHP 7.4.8 Released!

İşlev değiştirgeleri

Bir işleve veri, virgül ayraçlı ifadelerden oluşan bir değiştirge listesi ile aktarılır. Değitirgeler soldan sağa doğru değerlendirilir.

PHP, değiştirgelerin değerleriyle aktarılmalarını (öntanımlı), gönderimli aktarımı ve öntanımlı değiştirge kullanımını destekler. Değiştirge sayısı değişken işlevler de desteklenmektedir.

Örnek 1 - İşlevlere dizi aktarımı

<?php
function dizi_kabul_eder($girdi)
{
    echo 
"$girde[0] + $girdi[1] = "$girdi[0]+$girdi[1];
}
?>

Gönderimli değiştirge kullanımı

Öntanımlı olarak, işlev değiştirgeleri değerleriyle aktarılırlar (bu durumda bir değiştirgenin değeri işlev içinde değiştirildiğinde işlevin çağrıldığı yerdeki değeri bundan etkilenmez. İşlevin çağrıldığı yerdeki değerinin de değişmesini istiyorsanız gönderimli değiştirge kullanmalısınız.

Bir işleve bir değiştirgenin daima gönderimli olarak aktarılmasını istiyorsanız, işlev tanımladığınız yerde o değiştirgenin başına & karakterini koyarak bunu sağlayabilirsiniz:

Örnek 2 - Gönderimli işlev değiştirgelerinin aktarımı

<?php
function şunu_da_ekle(&$dizge)
{
    
$dizge .= 've bir kaç karakter eklenmiştir.';
}
$dzg 'Bu bir dizgedir ';
şunu_da_ekle($dzg);
echo 
$dzg;    // 'Bu bir dizgedir ve bir kaç karakter eklenmiştir.'
              //  çıktısını verir.
?>

Öntanımlı değiştirge değerleri

Bir işlevde, sayıl değiştirgeler için C++ tarzı öntanımlı değerler aşağıdaki biçimde tanımlanabilir:

Örnek 3 - İşlev içinde öntanımlı değiştirge kullanımı

<?php
function kahveyap($hangisi "orta şekerli")
{
    return 
"Bir fincan $hangisi kahve yapalım.\n";
}
echo 
kahveyap();
echo 
makecoffee(null);
echo 
kahveyap("az şekerli");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Bir fincan orta şekerli kahve yapalım.
Bir fincan kahve yapalım.
Bir fincan az şekerli kahve yapalım.

PHP ayrıca, öntanımlı değer olarak dizilerin ve özel NULL türünün kullanımına da izin verir, örneğin:

Örnek 4 - Sayıl olmayan türlerin öntanımlı değer olarak kullanımı

<?php
function kahveyap($hangi = array("orta şekerli"), $neyde NULL)
{
    
$neyde is_null($neyde) ? "ocakta" $neyde;
    return 
"Bir fincan ".join(" bir fincan "$hangi)." kahve $neyde yapıldı.\n";
}
echo 
kahveyap();
echo 
kahveyap(array("çok şekerli""az şekerli"), "mangalda");
?>

Öntanımlı değer bir değişken, bir sınıf üyesi ya da bir işlev çağrısı değil, bir sabit ifadesi olmalıdır.

Öntanımlı değiştirgeleri kullanırken, öntanımlama yapılmış tüm değiştirgelerin öntanımlama yapılmamış tüm değiştirgelerin sağında yer almasına gerektiğine dikkat edin. Aksi takdirde işler yolunda gitmeyebilir. Aşağıdaki kod parçasını inceleyin:

Örnek 5 - Öntanımlı değiştirgelerin hatalı kullanımı

<?php
function yoğurtyap($nekadar "az"$neli)
{
    return 
"Bir kase $nekadar $neli yoğurt yap.\n";
}

echo 
yoğurtyap("çilekli");   // beklendiği gibi çalışmayacaktır
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Warning: Missing argument 2 for yoğurtyap(), called in
/home/nilgun/dnm/php-dnm on line 7 and defined in
/home/nilgun/dnm/php-dnm on line 2
Bir kase çilekli  yoğurt yap.

Şimdi, yukarıdakini bununla karşılaştıralım:

Örnek 6 - Öntanımlı değiştirgelerin doğru kullanımı

<?php
function yoğurtyap($neli$nekadar"az")
{
    return 
"Bir kase $nekadar $neli yoğurt yap.\n";
}

echo 
yoğurtyap("çilekli");   // beklendiği gibi çalışır
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Bir kase az çilekli yoğurt yap.

Bilginize: PHP 5'den itibaren, gönderimli aktarılabilen değiştirgeler öntanımlı değer içerebilmektedir.

Tür Bildirimleri

Bilginize:

Tür bildirimleri PHP 5'de tür önerileri olarak da bilinir.

Tür bildirimleri işlevlerin çalıştırılması sırasında belli bir tür gerektirmesini sağlar. Eğer değer uygun olmayan bir türdeyse PHP 5'de kurtarılabilir bir ölümcül hata oluşurken, PHP 7'de TypeError istisnası oluşur.

Tür bildirimini belirtmek için, tür ismi değiştirge isminden önce gelmelidir. Değiştirgenin öntanımlı değeri NULL olacaksa bildirim NULL kabul edecek şekilde yapılabilir.

Geçerli türler

Tür Açıklama Minimum PHP sürümü
Sınıf/arayüz ismi Tür olarak bir sınıf veya arayüz ismi belirtilmişse değiştirge bir instanceof olmalıdır. PHP 5.0.0
self Tür, yöntemin tanımlandığı sınıf olarak belirtilirse değiştirge bir instanceof olmalıdır. Bu sadece sınıfın veya örneğinin yöntemlerinde kullanılabilir. PHP 5.0.0
array Değiştirge geçerli bir dizi olmalıdır. PHP 5.1.0
callable Değiştirge geçerli bir işlev olmalıdır. PHP 5.4.0
bool Değiştirge geçerli bir mantıksal değer olmalıdır. PHP 7.0.0
float Değiştirge geçerli bir gerçel değer olmalıdır. PHP 7.0.0
int Değiştirge geçerli bir tamsayı olmalıdır. PHP 7.0.0
string Değiştirge geçerli bir dizge olmalıdır. PHP 7.0.0
iterable Değiştirge ya bir array ya da bir instanceof Traversable olmalıdır. PHP 7.1.0
object Değiştirge bir object olmalıdır. PHP 7.2.0
Uyarı

Yukarıdaki türler için takma ad kullanımı desteklenmemektedir. Ancak, bunlar bir sınıf veya arayüz adı olarak ele alınabilir. Örneğin, boolean türünün bool türü yerine, bir değiştirge gerektiren bir dönüş türü veya instanceof sınıfı bir dönüş değeri veya boolean arayüzü veya bir değiştirge olarak kullanımı:

<?php
 
function test(boolean $param) {}
 
test(true);
 
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

 Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to test() must be an instance of boolean, boolean given, called in - on line 1 and defined in -:1
 

Örnekler

Örnek 7 Temel sınıf türü bildirimi

<?php
class {}
class 
extends {}

// Bu C sınıfını örnek almıyor.
class {}

function 
f(C $c) {
    echo 
get_class($c)."\n";
}

f(new C);
f(new D);
f(new E);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

C
D

Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to f() must be an instance of C, instance of E given, called in - on line 14 and defined in -:8
Stack trace:
#0 -(14): f(Object(E))
#1 {main}
  thrown in - on line 8

Örnek 8 Temel arayüz türü bildirimi

<?php
interface { public function f(); }
class 
implements { public function f() {} }

// Bu I'yi gerçeklemez.
class {}

function 
f(I $i) {
    echo 
get_class($i)."\n";
}

f(new C);
f(new E);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

C

Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to f() must implement interface I, instance of E given, called in - on line 13 and defined in -:8
Stack trace:
#0 -(13): f(Object(E))
#1 {main}
  thrown in - on line 8

Örnek 9 Gönderimli aktarılabilen değiştirgelerde tür bildirimi

Gönderimli aktarılabilen değiştirgelerde bildirilen tür işlev çalıştırılırken denetlenir fakat işlevin dönen değiştirgesinin türü için bu yapılmaz. Dolayısıyla dönen değiştirgenin türü, işlev döndüğünde değişmiş olabilir.

<?php
function array_baz(array &$param)
{
    
$param 1;
}
$var = [];
array_baz($var);
var_dump($var);
array_baz($var);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(1)

Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to array_baz() must be of the type array, int given, called in %s on line %d

Örnek 10 Boş olabilen tür bildirimi

<?php
class {}

function 
f(C $c null) {
    
var_dump($c);
}

f(new C);
f(null);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

object(C)#1 (0) {
}
NULL

Kesin tür belirtimi

Öntanımlı olarak PHP yanlış türde belirtilmiş değerleri eğer mümkünse bilinen bir türe zorlar. Örneğin, bir işleve string türünde beklenirken integer türünde bir değer belirtilmişse string türünde bir değişken elde edilir.

Dosyaya özel olmak kaydıyla kesin kipi etkin kılmak mümkündür. Kesin kipte sadece tür belirtiminde belirtilmiş türde bir değer kabul edilir, aksi takdirde bir TypeError istisnası oluşur. Bu kuralın tek istisnası, float türünde bir değer beklenen bir işleve integer türünde bir değer belirtilebilmesidir. Dahili işlevlerin içinden yapılan işlev çağrıları kesin tür belirtiminden etkilenmez.

Kesin kipi etkin kılmak için declare deyimi strict_types bildirimi ile birlikte kullanılır:

Dikkat

Kesin kipi etkin kılmak ayrıca dönen tür bildirimlerini de etkiler.

Bilginize:

Kesin kipin uygulanabilmesi için işlev tanımlarının işlev çağrısının yapıldığı kesin kipli dosyada bulunması gerekmez. Ancak kesin kipli olmayan bir dosyadan yapılan bir işlev çağrısı kesin kipli dosyada tanımlı bir işlevi çağırıyorsa çağrıcının tercihine (zayıf tür) uyulur ve değer zorlanabilir.

Bilginize:

Kesin tür sadece sayısal tür bildirimlerine uygulanır dolayısıyla bunun için PHP 7.0.0 ve sonrası gerekir. Bunun sebebi sayısal tür bildirimlerinin bu sürümde eklenmiş olmasıdır.

Örnek 11 Kesin tür örneği

<?php
declare(strict_types=1);

function 
sum(int $aint $b) {
    return 
$a $b;
}

var_dump(sum(12));
var_dump(sum(1.52.5));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(3)

Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to sum() must be of the type integer, float given, called in - on line 9 and defined in -:4
Stack trace:
#0 -(9): sum(1.5, 2.5)
#1 {main}
  thrown in - on line 4

Örnek 12 Zayıf tür örneği

<?php
function sum(int $aint $b) {
    return 
$a $b;
}

var_dump(sum(12));

// bunlar tamsayıya zorlanacaktır; aşağıdaki çıktıya bakın!
var_dump(sum(1.52.5));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(3)
int(3)

Örnek 13 TypeError yakalama

<?php
declare(strict_types=1);

function 
sum(int $aint $b) {
    return 
$a $b;
}

try {
    
var_dump(sum(12));
    
var_dump(sum(1.52.5));
} catch (
TypeError $e) {
    echo 
'Error: '.$e->getMessage();
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(3)
Error: Argument 1 passed to sum() must be of the type integer, float given, called in - on line 10

Değiştirge sayısı değişken işlevler

Değiştirge sayısı değişken kullanıcı tanımlı işlevler desteklenmektedir. PHP 5.6 ve sonrasında bu ... ile, PHP 5.5 ve öncesinde ise func_num_args(), func_get_arg() ve func_get_args() işlevleri sayesinde bu özelliği kolayca kullanabilirsiniz.

PHP 5.6 ve sonrasında ...

PHP 5.6 ve sonrasında, işlevin değişken sayıda değiştirge içerebilmesini sağlamak için değiştirge listesine ... dizgeciği konulabilir. Değiştirgeler belirtilen değikene bir dizi olarak aktarılır. Örnek:

Örnek 14 Değişkenin değiştirgelerine erişim için ... kullanımı

<?php
function sum(...$numbers) {
    
$acc 0;
    foreach (
$numbers as $n) {
        
$acc += $n;
    }
    return 
$acc;
}

echo 
sum(1234);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

10

Bir diziyi, bir Traversable değişkeni veya bir sabiti değiştirge listesi haline getirmek için işlev çağrılırken de ... kullanılabilir. Örnek:

Örnek 15 Değiştirgelere erişmek için ... kullanımı

<?php
function add($a$b) {
    return 
$a $b;
}

echo 
add(...[12])."\n";

$a = [12];
echo 
add(...$a);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

3
3

... dizgeciğinden önce normal konumsal değiştirgeler belirtilebilir. Bu durumda ... ile üretilen diziye sadece bir konumsal değiştirge ile eşleşmeyen tokeni izleyen değiştirgeler eklenir.

... dizgeciğinin önüne bir tür dayatıcı eklemek de mümkündür. Böyle bir durumda, ... tarafından işleme sokulacak tüm değiştirgeler dayatılan sınıfın nesneleri olmalıdır

Örnek 16 Değişken değiştirgelerinde tür dayatma

<?php
function total_intervals($unitDateInterval ...$intervals) {
    
$time 0;
    foreach (
$intervals as $interval) {
        
$time += $interval->$unit;
    }
    return 
$time;
}

$a = new DateInterval('P1D');
$b = new DateInterval('P2D');
echo 
total_intervals('d'$a$b).' gün';

// Bir DateInterval nesnesi olmadığından bu başarısız olur.
echo total_intervals('d'null);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

3 gün
Catchable fatal error: Argument 2 passed to total_intervals() must be an instance of DateInterval, null given, called in - on line 14 and defined in - on line 2

Son olarak, ... dizgeciğinin önüne bir & ekleyerek değişken değiştirgelerini gönderimli olarak da aktarabilirsiniz.

Daha eski PHP sürümlerinde

Bir işlevin değişken sayıda değiştirge içerebilmesi özel bir sözdizimi gerekmez; ancak işlevin değiştirgelerine erişim için func_num_args(), func_get_arg() ve func_get_args() kullanmak gerekir.

PHP 5.5 ve öncesinde yukarıdaki ilk örnek şöyle gerçeklenirdi;

Örnek 17 PHP 5.5 ve öncesinde değişken değiştirgelerine erişim

<?php
function sum() {
    
$acc 0;
    foreach (
func_get_args() as $n) {
        
$acc += $n;
    }
    return 
$acc;
}

echo 
sum(1234);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

10

add a note add a note

User Contributed Notes 31 notes

up
88
php at richardneill dot org
5 years ago
To experiment on performance of pass-by-reference and pass-by-value, I used this  script. Conclusions are below.

#!/usr/bin/php
<?php
function sum($array,$max){   //For Reference, use:  "&$array"
   
$sum=0;
    for (
$i=0; $i<2; $i++){
       
#$array[$i]++;        //Uncomment this line to modify the array within the function.
       
$sum += $array[$i]; 
    }
    return (
$sum);
}

$max = 1E7                  //10 M data points.
$data = range(0,$max,1);

$start = microtime(true);
for (
$x = 0 ; $x < 100; $x++){
   
$sum = sum($data, $max);
}
$end microtime(true);
echo
"Time: ".($end - $start)." s\n";

/* Run times:
#    PASS BY    MODIFIED?   Time
-    -------    ---------   ----
1    value      no          56 us
2    reference  no          58 us

3    valuue     yes         129 s
4    reference  yes         66 us

Conclusions:

1. PHP is already smart about zero-copy / copy-on-write. A function call does NOT copy the data unless it needs to; the data is
   only copied on write. That's why  #1 and #2 take similar times, whereas #3 takes 2 million times longer than #4.
   [You never need to use &$array to ask the compiler to do a zero-copy optimisation; it can work that out for itself.]

2. You do use &$array  to tell the compiler "it is OK for the function to over-write my argument in place, I don't need the original
   any more." This can make a huge difference to performance when we have large amounts of memory to copy.
   (This is the only way it is done in C, arrays are always passed as pointers)

3. The other use of & is as a way to specify where data should be *returned*. (e.g. as used by exec() ).
   (This is a C-like way of passing pointers for outputs, whereas PHP functions normally return complex types, or multiple answers
   in an array)

4. It's  unhelpful that only the function definition has &. The caller should have it, at least as syntactic sugar. Otherwise
   it leads to unreadable code: because the person reading the function call doesn't expect it to pass by reference. At the moment,
   it's necessary to write a by-reference function call with a comment, thus:
    $sum = sum($data,$max);  //warning, $data passed by reference, and may be modified.

5. Sometimes, pass by reference could be at the choice of the caller, NOT the function definitition. PHP doesn't allow it, but it
   would be meaningful for the caller to decide to pass data in as a reference. i.e. "I'm done with the variable, it's OK to stomp
   on it in memory".
*/
?>
up
31
gabriel at figdice dot org
3 years ago
A function's argument that is an object, will have its properties modified by the function although you don't need to pass it by reference.

<?php
$x
= new stdClass();
$x->prop = 1;

function
f ( $o ) // Notice the absence of &
{
 
$o->prop ++;
}

f($x);

echo
$x->prop; // shows: 2
?>

This is different for arrays:

<?php
$y
= [ 'prop' => 1 ];

function
g( $a )
{
 
$a['prop'] ++;
  echo
$a['prop'];  // shows: 2
}

g($y);

echo
$y['prop'];  // shows: 1
?>
up
14
jcaplan at bogus dot amazon dot com
14 years ago
In function calls, PHP clearly distinguishes between missing arguments and present but empty arguments.  Thus:

<?php
function f( $x = 4 ) { echo $x . "\\n"; }
f(); // prints 4
f( null ); // prints blank line
f( $y ); // $y undefined, prints blank line
?>

The utility of the optional argument feature is thus somewhat diminished.  Suppose you want to call the function f many times from function g, allowing the caller of g to specify if f should be called with a specific value or with its default value:

<?php
function f( $x = 4 ) {echo $x . "\\n"; }

// option 1: cut and paste the default value from f's interface into g's
function g( $x = 4 ) { f( $x ); f( $x ); }

// option 2: branch based on input to g
function g( $x = null ) { if ( !isset( $x ) ) { f(); f() } else { f( $x ); f( $x ); } }
?>

Both options suck.

The best approach, it seems to me, is to always use a sentinel like null as the default value of an optional argument.  This way, callers like g and g's clients have many options, and furthermore, callers always know how to omit arguments so they can omit one in the middle of the parameter list.

<?php
function f( $x = null ) { if ( !isset( $x ) ) $x = 4; echo $x . "\\n"; }

function
g( $x = null ) { f( $x ); f( $x ); }

f(); // prints 4
f( null ); // prints 4
f( $y ); // $y undefined, prints 4
g(); // prints 4 twice
g( null ); // prints 4 twice
g( 5 ); // prints 5 twice

?>
up
3
dmitry dot balabka at gmail dot com
1 year ago
There is a possibility to use parent keyword as type hint which is not mentioned in the documentation.

Following code snippet will be executed w/o errors on PHP version 7. In this example, parent keyword is referencing on ParentClass instead of ClassTrait.
<?php
namespace TestTypeHints;

class
ParentClass
{
    public function
someMethod()
    {
        echo
'Some method called' . \PHP_EOL;
    }
}

trait
ClassTrait
{
    private
$original;

    public function
__construct(parent $original)
    {
       
$this->original = $original;
    }

    protected function
getOriginal(): parent
   
{
        return
$this->original;
    }
}

class
Implementation extends ParentClass
{
    use
ClassTrait;

    public function
callSomeMethod()
    {
       
$this->getOriginal()->someMethod();
    }
}

$obj = new Implementation(new ParentClass());
$obj->callSomeMethod();
?>

Outputs:
Some method called
up
17
Sergio Santana: ssantana at tlaloc dot imta dot mx
14 years ago
PASSING A "VARIABLE-LENGTH ARGUMENT LIST OF REFERENCES" TO A FUNCTION
As of PHP 5, Call-time pass-by-reference has been deprecated, this represents no problem in most cases, since instead of calling a function like this:
   myfunction($arg1, &$arg2, &$arg3);

you can call it
   myfunction($arg1, $arg2, $arg3);

provided you have defined your function as
   function myfuncion($a1, &$a2, &$a3) { // so &$a2 and &$a3 are
                                                             // declared to be refs.
    ... <function-code>
   }

However, what happens if you wanted to pass an undefined number of references, i.e., something like:
   myfunction(&$arg1, &$arg2, ..., &$arg-n);?
This doesn't work in PHP 5 anymore.

In the following code I tried to amend this by using the
array() language-construct as the actual argument in the
call to the function.

<?php

 
function aa ($A) {
   
// This function increments each
    // "pseudo-argument" by 2s
   
foreach ($A as &$x) {
     
$x += 2;
    }
  }

 
$x = 1; $y = 2; $z = 3;
 
 
aa(array(&$x, &$y, &$z));
  echo
"--$x--$y--$z--\n";
 
// This will output:
  // --3--4--5--
?>

I hope this is useful.

Sergio.
up
20
carlos at wfmh dot org dot pl dot REMOVE dot COM
10 years ago
You can use (very) limited signatures for your functions, specifing type of arguments allowed.

For example:

public function Right( My_Class $a, array $b )

tells first argument have to by object of My_Class, second an array. My_Class means that you can pass also object of class that either extends My_Class or implements (if My_Class is abstract class) My_Class. If you need exactly My_Class you need to either make it final, or add some code to check what $a really.

Also note, that (unfortunately) "array" is the only built-in type you can use in signature. Any other types i.e.:

public function Wrong( string $a, boolean $b )

will cause an error, because PHP will complain that $a is not an *object* of class string (and $b is not an object of class boolean).

So if you need to know if $a is a string or $b bool, you need to write some code in your function body and i.e. throw exception if you detect type mismatch (or you can try to cast if it's doable).
up
7
info at keraweb dot nl
2 years ago
You can use a class constant as a default parameter.

<?php

class A {
    const
FOO = 'default';
    function
bar( $val = self::FOO ) {
        echo
$val;
    }
}

$a = new A();
$a->bar(); // Will echo "default"
up
9
Horst Schirmeier
6 years ago
Editor's note: what is expected here by the parser is a non-evaluated expression. An operand and two constants requires evaluation, which is not done by the parser. However, this feature is included as of PHP 5.6.0. See this page for more information: http://php.net/migration56.new-features#migration56.new-features.const-scalar-exprs
--------

"The default value must be a constant expression" is misleading (or even wrong).  PHP 5.4.4 fails to parse this function definition:

function htmlspecialchars_latin1($s, $flags = ENT_COMPAT | ENT_HTML401) {}

This yields a " PHP Parse error:  syntax error, unexpected '|', expecting ')' " although ENT_COMPAT|ENT_HTML401 is certainly what a compiler-affine person would call a "constant expression".

The obvious workaround is to use a single special value ($flags = NULL) as the default, and to set it to the desired value in the function's body (if ($flags === NULL) { $flags = ENT_COMPAT | ENT_HTML401; }).
up
4
ohcc at 163 dot com
4 years ago
As of PHP 5.6, you can use an array as arguments when calling a function with the ... $args syntax.

<?php
    $args
= array('wu','WU','wuxiancheng.cn');
   
$string = str_replace(...$args);
    echo
$string;
?>

Ha ha, is that interesting and powerful?

Also you can use it like this

<?php
    $args
= array('WU','wuxiancheng.cn');
   
$string = str_replace('wu', ...$args);
    echo
$string;
?>

It also can be used to define a user function.

<?php
   
function wxc ($arg1, $arg2, ...$otherArgs){
        echo
'<pre>';
       
print_r($otherArgs);
       
print_r(func_get_args());
        echo
'</pre>';
    }
   
wxc (1, 2, ...array(3,4,5));
?>

REMEMBER this: ... $args is not supported in PHP 5.5 and older versions.
up
6
Hayley Watson
2 years ago
There are fewer restrictions on using ... to supply multiple arguments to a function call than there are on using it to declare a variadic parameter in the function declaration. In particular, it can be used more than once to unpack arguments, provided that all such uses come after any positional arguments.

<?php

$array1
= [[1],[2],[3]];
$array2 = [4];
$array3 = [[5],[6],[7]];

$result = array_merge(...$array1); // Legal, of course: $result == [1,2,3];
$result = array_merge($array2, ...$array1); // $result == [4,1,2,3]
$result = array_merge(...$array1, $array2); // Fatal error: Cannot use positional argument after argument unpacking.
$result = array_merge(...$array1, ...$array3); // Legal! $result == [1,2,3,5,6,7]
?>

The Right Thing for the error case above would be for $result==[1,2,3,4], but this isn't yet (v7.1.8) supported.
up
9
mracky at pacbell dot net
10 years ago
Nothing was written here about argument types as part of the function definition.

When working with classes, the class name can be used as argument type.  This acts as a reminder to the user of the class, as well as a prototype for php  control. (At least in php 5 -- did not check 4).

<?php
class foo {
  public
$data;
  public function
__construct($dd)
  {
   
$this->data = $dd;
  }
};

class
test {
  public
$bar;

  public function
__construct(foo $arg) // Strict typing for argument
 
{
   
$this->bar = $arg;
  }
  public function
dump()
  {
    echo
$this->bar->data . "\n";
  }

};

$A = new foo(25);
$Test1 = new test($A);
$Test1->dump();
$Test2 = new test(10); // wrong argument for testing

?>
outputs:
25
PHP Fatal error:  Argument 1 passed to test::__construct() must be an object of class foo, called in testArgType.php on line 27 and defined in testArgType.php on line 13
up
5
boan dot web at outlook dot com
2 years ago
Quote:

"The declaration can be made to accept NULL values if the default value of the parameter is set to NULL."

But you can do this (PHP 7.1+):

<?php
function foo(?string $bar) {
   
//...
}

foo(); // Fatal error
foo(null); // Okay
foo('Hello world'); // Okay
?>
up
4
catman at esteticas dot se
4 years ago
I wondered if variable length argument lists and references works together, and what the syntax might be. It is not mentioned explicitly yet in the php manual as far as I can find. But other sources mention the following syntax "&...$variable" that works in php  5.6.16.

<?php
function foo(&...$args)
{
   
$i = 0;
    foreach (
$args as &$arg) {
       
$arg = ++$i;
    }
}
foo($a, $b, $c);
echo
'a = ', $a, ', b = ', $b, ', c = ', $c;
?>
Gives
a = 1, b = 2, c = 3
up
10
herenvardoREMOVEatSTUFFgmailINdotCAPScom
11 years ago
There is a nice trick to emulate variables/function calls/etc as default values:

<?php
$myVar
= "Using a variable as a default value!";

function
myFunction($myArgument=null) {
    if(
$myArgument===null)
       
$myArgument = $GLOBALS["myVar"];
    echo
$myArgument;
}

// Outputs "Hello World!":
myFunction("Hello World!");
// Outputs "Using a variable as a default value!":
myFunction();
// Outputs the same again:
myFunction(null);
// Outputs "Changing the variable affects the function!":
$myVar = "Changing the variable affects the function!";
myFunction();
?>
In general, you define the default value as null (or whatever constant you like), and then check for that value at the start of the function, computing the actual default if needed, before using the argument for actual work.
Building upon this, it's also easy to provide fallback behaviors when the argument given is not valid: simply put a default that is known to be invalid in the prototype, and then check for general validity instead of a specific value: if the argument is not valid (either not given, so the default is used, or an invalid value was given), the function computes a (valid) default to use.
up
3
igorsantos07 at gmail dot com
2 years ago
PHP 7+ does type coercion if strict typing is not enabled, but there's a small gotcha: it won't convert null values into anything.

You must explicitly set your default argument value to be null (as explained in this page) so your function can also receive nulls.

For instance, if you type an argument as "string", but pass a null variable into it, you might expect to receive an empty string, but actually, PHP will yell at you a TypeError.

<?php
function null_string_wrong(string $str) {
 
var_dump($str);
}
function
null_string_correct(string $str = null) {
 
var_dump($str);
}
$null = null;
null_string_wrong('a');     //string(1) "a"
null_string_correct('a');   //string(1) "a"
null_string_correct();      //NULL
null_string_correct($null); //NULL
null_string_wrong($null);   //TypeError thrown
?>
up
3
g dot sokol99 at g-sokol dot info
3 years ago
Nullable arguments:

<?php

class C {}

function
foo(?C $a)
{
   
var_dump($a);
}

foo(null);

foo();
?>

Output:

NULL
PHP Warning:  Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function foo(), 0 passed in php shell code on line 1 and exactly 1 expected in php shell code:1
Stack trace:
#0 php shell code(1): foo()
#1 {main}
  thrown in php shell code on line 1

Usage of "?" Is also possible with "string", "int", "array" and so on primitive types (which is strange). Also unliKe "= null" "?" can be passed not only for tail of arguments, e.g.:
<?php
function foo(?string $a, string $b) {}
?>
up
7
conciseusa at yahoo[nospammm] dot com
13 years ago
With regards to:

It is also possible to force a parameter type using this syntax. I couldn't see it in the documentation.
function foo(myclass par) { }

I think you are referring to Type Hinting. It is documented here: http://ch2.php.net/language.oop5.typehinting
up
2
Hayley Watson
2 years ago
If you use ... in a function's parameter list, you can use it only once for obvious reasons. Less obvious is that it has to be on the LAST parameter; as the manual puts it: "You may specify normal positional arguments BEFORE the ... token. (emphasis mine).

<?php
function variadic($first, ...$most, $last)
{
/*etc.*/}

variadic(1, 2, 3, 4, 5);
?>
results in a fatal error, even though it looks like the Thing To Do™ would be to set $first to 1, $most to [2, 3, 4], and $last to 5.
up
2
iqravi dot bhushan at gmail dot com
2 years ago
You can pass a function as an argument too.

<?php

   
function sum($numbers){
       
$acc = 0;       
        foreach (
$numbers as $key => $value) {
           
$acc += $value;
        }
        return
$acc;
    }

    function
generateString(){
       
$x = array(1,2,3,4,5,6,7);
        return
$x;
    }
   
    echo
sum(generateString());
?>
up
5
John
13 years ago
This might be documented somewhere OR obvious to most, but when passing an argument by reference (as of PHP 5.04) you can assign a value to an argument variable in the function call. For example:

function my_function($arg1, &$arg2) {
  if ($arg1 == true) {
    $arg2 = true;
  }
}
my_function(true, $arg2 = false);
echo $arg2;

outputs 1 (true)

my_function(false, $arg2 = false);
echo $arg2;

outputs 0 (false)
up
2
ksamvel at gmail dot com
14 years ago
by default Classes constructor does not have any arguments. Using small trick with func_get_args() and other relative functions constructor becomes a function w/ args (tested in php 5.1.2). Check it out:

class A {
    public function __construct() {
        echo func_num_args() . "<br>";
        var_dump( func_get_args());
        echo "<br>";
    }
}

$oA = new A();
$oA = new A( 1, 2, 3, "txt");

Output:

0
array(0) { }
4
array(4) { [0]=> int(1) [1]=> int(2) [2]=> int(3) [3]=> string(3) "txt" }
up
2
allankelly at gmail dot com
11 years ago
I like to pass an associative array as an argument. This is reminiscent of a Perl technique and can be tested with is_array. For example:
<?php
function div( $opt )
{
   
$class = '';
   
$text  = '';
    if(
is_array( $opt ) )
    {
        foreach(
$opt as $k => $v )
        {
            switch(
$k )
            {
                case
'class': $class = "class = '$v'";
                                 break;
                case
'text': $text = $v;
                                 break;
            }
        }
    }
    else
    {
       
$text = $opt;
    }
    return
"<div $class>$text</div>";
}
?>
up
0
shaman_master at list dot ru
7 months ago
You can use the class/interface as a type even if the class/interface is not  defined yet or the class/interface implements current class/interface.
<?php
interface RouteInterface
{
    public function
getGroup(): ?RouteGroupInterface;
}
interface
RouteGroupInterface extends RouteInterface
{
    public function
set(RouteInterface $item);
}
?>
'self' type - alias to current class/interface, it's not changed in implementations. This code looks right but throw error:
<?php
class Route
{
    protected
$name;
    
// method must return Route object
   
public function setName(string $name): self
   
{
        
$this->name = $name;
         return
$this;
    }
}
class
RouteGroup extends Route
{
   
// method STILL must return only Route object
   
public function setName(string $name): self
   
{
        
$name .= ' group';
         return
parent::setName($name);
    }
}
?>
up
0
info at ensostudio dot ru
8 months ago
If class have __toString method then his methods may set return type 'string' and return self:
<?php
class Str
{
    public function
getAsString(): string
   
{
        return
$this;
    }
   
    public function
getAsObject(): self
   
{
        return
$this;
    }
   
    public function
__toString()
    {
        return
get_class($this);
    }
}
?>
up
1
guillaume dot goutaudier at eurecom dot fr
17 years ago
Concerning default values for arguments passed by reference:
I often use that trick:
func($ref=$defaultValue) {
    $ref = "new value";
}
func(&$var);
print($var) // echo "new value"

Setting $defaultValue to null enables you to write functions with optional arguments which, if given, are to be modified.
up
1
thesibster at hotmail dot com
17 years ago
Call-time pass-by-ref arguments are deprecated and may not be supported later, so doing this:

----
function foo($str) {
    $str = "bar";
}

$mystr = "hello world";
foo(&$mystr);
----

will produce a warning when using the recommended php.ini file.  The way I ended up using for optional pass-by-ref args is to just pass an unused variable when you don't want to use the resulting parameter value:

----
function foo(&$str) {
    $str = "bar";
}

foo($_unused_);
----

Note that trying to pass a value of NULL will produce an error.
up
0
rburnap at intelligent dash imaging dot com
10 years ago
This may be helpful when you need to call an arbitrary function known only at runtime:

You can call a function as a variable name.
<?php

function foo(){
    echo
"\nfoo()";
}

function
callfunc($x, $y = '')
{
    if(
$y=='' )
    {
        if(
$x=='' )
             echo
"\nempty";
        else
$x();
    }
    else
        
$y->$x();
}

class
cbar {
    public function
fcatch(){ echo "\nfcatch"; }
}

$x = '';
callfunc($x);
$x = 'foo';
callfunc($x);
$o = new cbar();
$x = 'fcatch';
callfunc($x, $o);
echo
"\n\n";
?>

The code will output

empty
foo()
fcatch
up
0
nate at natemurray dot com
14 years ago
Of course you can fake a global variable for a default argument by something like this:
<?php
function self_url($text, $page, $per_page = NULL) {
 
$per_page = ($per_page == NULL) ? $GLOBALS['gPER_PAGE'] : $per_page; # setup a default value of per page
 
return sprintf("<a href=%s?page=%s&perpage=%s>%s</a>", $_SERVER["PHP_SELF"], $page, $per_page, $text);
}
?>
up
-1
pigiman at gmail dot com
10 years ago
Hey,

I started to learn for the Zend Certificate exam a few days ago and I got stuck with one unanswered-well question.
This is the question:
“Absent any actual need for choosing one method over the other, does passing arrays by value to a read-only function reduce performance compared to passing them by reference?’

This question answered by Zend support team at Zend.com:

"A copy of the original $array is created within the function scope. Once the function terminates, the scope is removed and the copy of $array with it." (By massimilianoc)

Have a nice day!

Shaked KO
up
-1
Anonymous
2 years ago
Notice that only order matters. Example:

function f($x='a', $y='b'){
   $output = $x.$y;
   echo $output;
}
f($y='c',$x='d');

This will print 'cd'.

If we call function like this
f($y='c')

actually $x in function gets value of 'c' and $y takes default value, as it just fills parameters in order specified so output will be 'cb'. Names have no meaning in function call. This may be confusing if you are coming from python for example.
up
-2
wls at wwco dot com
18 years ago
Follow up to resource passing:

It appears that if you have defined the resource in the same file
as the function that uses it, you can get away with the global trick.

Here's the failure case:

  include "functions_doing_globals.php"
  $conn = openDatabaseConnection();
  invoke_function_doing_global_conn();

...that it fails.

Perhaps it's some strange scoping problem with include/require, or
globals trying to resolve before the variable is defined, rather
than at function execution.
To Top