İstisnalar

İçindekiler

PHP diğer programlama dillerindekine benzer bir istisna modeline sahiptir. Bir istisna oluşturulabilir (throw) ve yakalanabilir (catch). Olası istisnaların yakalanabilmesi için, kod bir try bloğu içine alınabilir. Her try bloğuna karşılık en az bir tane catch veya finally bloğu olması gerekir.

Bir istisna oluşturulursa ve geçerli işlev bağlamında catch bloğu yoksa, istisna, eşleşen bir catch bloğu bulana kadar çağrı yığıtını çağıran işleve "kabarcıklandırır". Yol boyunca karşılaşılan tüm finally blokları çalıştırılır. Eğer çağrı yığıtı, eşleşen bir catch bloğu bulamadan küresel bağlama kadar boşalırsa ve bir küresel istisna işleyici de atanmamışsa, ölümcül hata vererek sonlanır.

Oluşturulan nesne ya bir Throwable örneği olmalıdır. Bunu sağlamayan bir nesne oluşturmaya çalışmak (throw) ölümcül bir PHP hatasına yol açmaz.

PHP 8.0.0 ve sonrasında, throw sözcüğü bir ifade olup herhangi bir ifadenin içinde kullanılabilir. Önceki sürümlerde bir deyimdi ve kendi satırına sahip olması gerekiyordu.

catch

Bir catch bloğu oluşturulan bir istisnaya nasıl yanıt verileceğini tanımlar. Bir catch bloğu işleyebileceği bir veya daha fazla istisna veya hata türünü ve isteğe bağlı olarak istisnanın atanacağı değişkeni tanımlar. (PHP 8.0.0 öncesinde değişken gerekliydi.) İlk catch bloğu, nesneyi işleyecek throw nesnesinin türüyle eşleşen bir hata veya istisnayla karşılaştığında bunları engelleyecektir.

Farklı sınıflara ait istisnaları yakalamak için birden fazla catch bloğu kullanılabilir. Normal çalışma sıradaki son catch bloğundan sonra devam eder. Buradaki normal çalışma (try bloğu içinde hiçbir istisna oluşmadığında) sıradaki tanımlanmış son catch bloğundan sora devam eder. İstisnalar bir catch bloğu içerisinde oluşmuş olabileceği gibi yeniden de oluşabilir (throw). Aksi takdirde, çalışma, tetiklenen catch bloğundan sonra devam eder.

Bir istisna oluştuğunda, istisnanın oluştuğu yerden sonraki kodlar çalıştırılmaz ve PHP oluşan istisna ile uyuşan ilk catch bloğunu bulmaya çalışır. Bir istisnanın yakalanmaması durumunda, set_exception_handler() işlevi ile evvelce bir istisna eylemcisi tanımlanmamışsa, PHP bir ölümcül hata durumu oluşturur ve bir "Uncaught Exception ..." ("Yakalanmamış istisna ...") iletisi çıktılar.

PHP 7.1.0 ve sonrasında, boru (|) karakteri kullanarak bir catch bloğunda çok sayıda istisna belirtilebilir. Farklı sınıf hiyerarşilerindeki farklı istisnalar aynı şekilde elde edildiğinde kullanışlıdır.

PHP 8.0.0 ve sonrasında, değişken ismi yakalama istisnası için isteğe bağlıdır. Belirtilmezse, catch bloğu çalışmaya yine de devam eder fakat istisnayı oluşturacak nesneye erişemez.

finally

catch bloklarının yerine veya sonrasında bir finally bloğu da belirtilebilir. Bir istisnanın oluşmamışsa bile ve normal çalışmaya dönülmeden önce finally bloğu içindeki kodlar daima try ve catch bloklarından sonra çalıştırılır.

Dikkate değer tek etkileşim, finally bloğu ile return deyimi arasında olur. try veya catch bloklarının içinde bir return deyimine rastlansa bile finally bloğu çalışmasına devam edeceği gibi, return deyimi de çalıştırılır fakat finally bloğu işini bitirdikten sonra sonuç döndürülür. Ek olarak, finally bloğu da bir return içeriyorsa finally bloğundaki değer döndürülür.

Küresel istisna işleyici

Eğer bir istisnanın küresel bağlama kadar kabarcıklanmasına izin verilirse, atandığı takdirde bir küresel istisna işleyici tarafından yakalanabilir. Başka bir blok çalıştırılmazsa bir catch bloğu yerine çağrılmak üzere bir işlev set_exception_handler() işlevi ile atanabilir. Etkisi esasen, tüm programın, catch olarak bu işleve sahip bir try- catch bloğu ile sarmalanmasıyla aynıdır.

Notlar

Bilginize:

Yerleşik PHP işlevleri aslında hata raporlama yapmakta, istisnaları sadece nesne yönelimli güncel eklentiler kullanmaktadır. Bununla birlikte hatalar ErrorException ile kolayca istisnalara dönüştürülebilir. Bununla birlikte, bu teknik sadece ölümcül hatalarda çalışır.

Örnek 1 - Hata raporlamayı istisnalara dönüştürme örneği

<?php
function exceptions_error_handler($severity, $message, $filename, $lineno) {
throw new
ErrorException($message, 0, $severity, $filename, $lineno);
}

set_error_handler('exceptions_error_handler');
?>

İpucu

Standard PHP Kütüphanesi (SPL) bol bol yerleşik istisna içerir.

Örnekler

Örnek 2 - Bir İstisna Oluşturmak

<?php
function inverse($x) {
if (!
$x) {
throw new
Exception('Sıfıra bölme.');
}
else return
1/$x;
}

try {
echo
inverse(5) . "\n";
echo
inverse(0) . "\n";
} catch (
Exception $e) {
echo
'Yakalanan olağandışılık: ', $e->getMessage(), "\n";
}

// Çalışma sürer
echo 'Merhaba Dünya';
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

0.2
Yakalanan olağandışılık: Sıfıra bölme.
Merhaba Dünya

Örnek 3 - Bir finally bloğu ile istisnanın işleme sokulması

<?php
function inverse($x) {
if (!
$x) {
throw new
Exception('Sıfıra bölme.');
}
return
1/$x;
}

try {
echo
inverse(5) . "\n";
} catch (
Exception $e) {
echo
'İstisna yakalandı: ', $e->getMessage(), "\n";
} finally {
echo
"İlk finally bloğu.\n";
}

try {
echo
inverse(0) . "\n";
} catch (
Exception $e) {
echo
'İstisna yakalandı: ', $e->getMessage(), "\n";
} finally {
echo
"İkinci finally bloğu.\n";
}

// İcra sürer
echo "Merhaba Dünya\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

0.2
İlk finally bloğu.
İstisna yakalandı: Sıfıra bölme..
İkinci finally bloğu.
Merhaba Dünya

Örnek 4 - finally bloğu ile return arasındaki etkileşim örneği

<?php

function test() {
try {
throw new
Exception('foo');
} catch (
Exception $e) {
return
'catch';
} finally {
return
'finally';
}
}

echo
test();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

finally

Örnek 5 - İç içe istisnalar

<?php

class MyException extends Exception { }

class
Test {
public function
testing() {
try {
try {
throw new
MyException('foo!');
} catch (
MyException $e) {
/* yeniden yakala */
throw $e;
}
} catch (
Exception $e) {
var_dump($e->getMessage());
}
}
}

$foo = new Test;
$foo->testing();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(4) "foo!"

Örnek 6 Çoklu catch istisna eldesi

<?php

class MyException extends Exception { }

class
MyOtherException extends Exception { }

class
Test {
public function
testing() {
try {
throw new
MyException();
} catch (
MyException | MyOtherException $e) {
var_dump(get_class($e));
}
}
}

$foo = new Test;
$foo->testing();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(11) "MyException"

Örnek 7 - Yakalama değişkeninin olmayışı

Sadece PHP 8.0.0 ve sonrası için geçerlidir.

<?php

class Özelİstisna extends Exception {}

function
test() {
throw new
Özelİstisna('Oopsie');
}

try {
test();
} catch (
Özelİstisna) {
print
"Bir Özelİstisna oluştu, fakat ayrıntılar önemsiz.";
}
?>

Örnek 8 - Bir ifade olarak throw

Sadece PHP 8.0.0 ve sonrası için geçerlidir.

<?php

function test() {
do_something_risky() or throw new Exception('Çalışmadı...');
}

try {
test();
} catch (
Exception $e) {
print
$e->getMessage();
}
?>
add a note

User Contributed Notes 15 notes

up
118
ask at nilpo dot com
14 years ago
If you intend on creating a lot of custom exceptions, you may find this code useful. I've created an interface and an abstract exception class that ensures that all parts of the built-in Exception class are preserved in child classes. It also properly pushes all information back to the parent constructor ensuring that nothing is lost. This allows you to quickly create new exceptions on the fly. It also overrides the default __toString method with a more thorough one.

<?php
interface IException
{
/* Protected methods inherited from Exception class */
public function getMessage(); // Exception message
public function getCode(); // User-defined Exception code
public function getFile(); // Source filename
public function getLine(); // Source line
public function getTrace(); // An array of the backtrace()
public function getTraceAsString(); // Formated string of trace

/* Overrideable methods inherited from Exception class */
public function __toString(); // formated string for display
public function __construct($message = null, $code = 0);
}

abstract class
CustomException extends Exception implements IException
{
protected
$message = 'Unknown exception'; // Exception message
private $string; // Unknown
protected $code = 0; // User-defined exception code
protected $file; // Source filename of exception
protected $line; // Source line of exception
private $trace; // Unknown

public function __construct($message = null, $code = 0)
{
if (!
$message) {
throw new
$this('Unknown '. get_class($this));
}
parent::__construct($message, $code);
}

public function
__toString()
{
return
get_class($this) . " '{$this->message}' in {$this->file}({$this->line})\n"
. "{$this->getTraceAsString()}";
}
}
?>

Now you can create new exceptions in one line:

<?php
class TestException extends CustomException {}
?>

Here's a test that shows that all information is properly preserved throughout the backtrace.

<?php
function exceptionTest()
{
try {
throw new
TestException();
}
catch (
TestException $e) {
echo
"Caught TestException ('{$e->getMessage()}')\n{$e}\n";
}
catch (
Exception $e) {
echo
"Caught Exception ('{$e->getMessage()}')\n{$e}\n";
}
}

echo
'<pre>' . exceptionTest() . '</pre>';
?>

Here's a sample output:

Caught TestException ('Unknown TestException')
TestException 'Unknown TestException' in C:\xampp\htdocs\CustomException\CustomException.php(31)
#0 C:\xampp\htdocs\CustomException\ExceptionTest.php(19): CustomException->__construct()
#1 C:\xampp\htdocs\CustomException\ExceptionTest.php(43): exceptionTest()
#2 {main}
up
6
tianyiw at vip dot qq dot com
8 months ago
Easy to understand `finally`.
<?php
try {
try {
echo
"before\n";
1 / 0;
echo
"after\n";
} finally {
echo
"finally\n";
}
} catch (
\Throwable) {
echo
"exception\n";
}
?>
# Print:
before
finally
exception
up
80
Johan
13 years ago
Custom error handling on entire pages can avoid half rendered pages for the users:

<?php
ob_start
();
try {
/*contains all page logic
and throws error if needed*/
...
} catch (
Exception $e) {
ob_end_clean();
displayErrorPage($e->getMessage());
}
?>
up
22
Shot (Piotr Szotkowski)
15 years ago
‘Normal execution (when no exception is thrown within the try block, *or when a catch matching the thrown exception’s class is not present*) will continue after that last catch block defined in sequence.’

‘If an exception is not caught, a PHP Fatal Error will be issued with an “Uncaught Exception …” message, unless a handler has been defined with set_exception_handler().’

These two sentences seem a bit contradicting about what happens ‘when a catch matching the thrown exception’s class is not present’ (and the second sentence is actually correct).
up
13
daviddlowe dot flimm at gmail dot com
6 years ago
Starting in PHP 7, the classes Exception and Error both implement the Throwable interface. This means, if you want to catch both Error instances and Exception instances, you should catch Throwable objects, like this:

<?php

try {
throw new
Error( "foobar" );
// or:
// throw new Exception( "foobar" );
}
catch (
Throwable $e) {
var_export( $e );
}

?>
up
12
christof+php[AT]insypro.com
6 years ago
In case your E_WARNING type of errors aren't catchable with try/catch you can change them to another type of error like this:

<?php
set_error_handler
(function($errno, $errstr, $errfile, $errline){
if(
$errno === E_WARNING){
// make it more serious than a warning so it can be caught
trigger_error($errstr, E_ERROR);
return
true;
} else {
// fallback to default php error handler
return false;
}
});

try {
// code that might result in a E_WARNING
} catch(Exception $e){
// code to handle the E_WARNING (it's actually changed to E_ERROR at this point)
} finally {
restore_error_handler();
}
?>
up
21
Edu
10 years ago
The "finally" block can change the exception that has been throw by the catch block.

<?php
try{
try {
throw new
\Exception("Hello");
} catch(
\Exception $e) {
echo
$e->getMessage()." catch in\n";
throw
$e;
} finally {
echo
$e->getMessage()." finally \n";
throw new
\Exception("Bye");
}
} catch (
\Exception $e) {
echo
$e->getMessage()." catch out\n";
}
?>

The output is:

Hello catch in
Hello finally
Bye catch out
up
9
mlaopane at gmail dot com
6 years ago
<?php

/**
* You can catch exceptions thrown in a deep level function
*/

function employee()
{
throw new
\Exception("I am just an employee !");
}

function
manager()
{
employee();
}

function
boss()
{
try {
manager();
} catch (
\Exception $e) {
echo
$e->getMessage();
}
}

boss(); // output: "I am just an employee !"
up
11
Simo
9 years ago
#3 is not a good example. inverse("0a") would not be caught since (bool) "0a" returns true, yet 1/"0a" casts the string to integer zero and attempts to perform the calculation.
up
10
telefoontoestel at nospam dot org
9 years ago
When using finally keep in mind that when a exit/die statement is used in the catch block it will NOT go through the finally block.

<?php
try {
echo
"try block<br />";
throw new
Exception("test");
} catch (
Exception $ex) {
echo
"catch block<br />";
} finally {
echo
"finally block<br />";
}

// try block
// catch block
// finally block
?>

<?php
try {
echo
"try block<br />";
throw new
Exception("test");
} catch (
Exception $ex) {
echo
"catch block<br />";
exit(
1);
} finally {
echo
"finally block<br />";
}

// try block
// catch block
?>
up
8
Tom Polomsk
9 years ago
Contrary to the documentation it is possible in PHP 5.5 and higher use only try-finally blocks without any catch block.
up
6
Sawsan
12 years ago
the following is an example of a re-thrown exception and the using of getPrevious function:

<?php

$name
= "Name";

//check if the name contains only letters, and does not contain the word name

try
{
try
{
if (
preg_match('/[^a-z]/i', $name))
{
throw new
Exception("$name contains character other than a-z A-Z");
}
if(
strpos(strtolower($name), 'name') !== FALSE)
{
throw new
Exception("$name contains the word name");
}
echo
"The Name is valid";
}
catch(
Exception $e)
{
throw new
Exception("insert name again",0,$e);
}
}

catch (
Exception $e)
{
if (
$e->getPrevious())
{
echo
"The Previous Exception is: ".$e->getPrevious()->getMessage()."<br/>";
}
echo
"The Exception is: ".$e->getMessage()."<br/>";
}

?>
up
-1
lscorionjs at gmail dot com
1 year ago
<?php

try {
$str = 'hi';
throw new
Exception();
} catch (
Exception) {
var_dump($str);
} finally {
var_dump($str);
}

?>

Output:
string(2) "hi"
string(2) "hi"
up
-1
ilia-yats at ukr dot net
1 year ago
Note some undocumented details about exceptions thrown from 'finally' blocks.

When exception is thrown from 'finally' block, it overrides the original not-caught (or re-thrown) exception. So the behavior is similar to 'return': value returned from 'finally' overrides the one returned earlier. And the original exception is automatically appended to the exceptions chain, i.e. becomes 'previous' for the new one. Example:
<?php
try {
try {
throw new
Exception('thrown from try');
} finally {
throw new
Exception('thrown from finally');
}
} catch(
Exception $e) {
echo
$e->getMessage();
echo
PHP_EOL;
echo
$e->getPrevious()->getMessage();
}

// will output:
// thrown from finally
// thrown from try
?>

Example with re-throwing:
<?php
try {
try {
throw new
Exception('thrown from try');
} catch (
Exception $e) {
throw new
Exception('thrown from catch');
} finally {
throw new
Exception('thrown from finally');
}
} catch(
Exception $e) {
echo
$e->getMessage();
echo
PHP_EOL;
echo
$e->getPrevious()->getMessage();
}

// will output:
// thrown from finally
// thrown from catch
?>

The same happens even if explicitly pass null as previous exception:
<?php
try {
try {
throw new
Exception('thrown from try');
} finally {
throw new
Exception('thrown from finally', null, null);
}
} catch(
Exception $e) {
echo
$e->getMessage();
echo
PHP_EOL;
echo
$e->getPrevious()->getMessage();
}

// will output:
// thrown from finally
// thrown from try
?>

Also it is possible to pass previous exception explicitly, the 'original' one will be still appended to the chain, e.g.:
<?php
try {
try {
throw new
Exception('thrown from try');
} finally {
throw new
Exception(
'thrown from finally',
null,
new
Exception('Explicitly set previous!')
);
}
} catch(
Exception $e) {
echo
$e->getMessage();
echo
PHP_EOL;
echo
$e->getPrevious()->getMessage();
echo
PHP_EOL;
echo
$e->getPrevious()->getPrevious()->getMessage();
}

// will output:
// thrown from finally
// Explicitly set previous!
// thrown from try
?>

This seems to be true for versions 5.6-8.2.
up
-1
jlherren
4 months ago
As noted elsewhere, throwing an exception from the `finally` block will replace a previously thrown exception. But the original exception is magically available from the new exception's `getPrevious()`.

<?php
try {
try {
throw new
RuntimeException('Exception A');
} finally {
throw new
RuntimeException('Exception B');
}
}
catch (
Throwable $exception) {
echo
$exception->getMessage(), "\n";
// 'previous' is magically available!
echo $exception->getPrevious()->getMessage(), "\n";
}
?>

Will print:

Exception B
Exception A
To Top