Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

serialize

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

serializeBir değerin saklanabilir bir gösterimini üretir

Açıklama

serialize(mixed $değer): string

Bir değerin saklanabilir bir gösterimini üretir.

PHP değerlerini, yapısını ve türünü kaybetmeden saklamak veya aktarmak için kullanışlıdır.

Böyle bir değerden tekrar özgün değeri elde etmek için unserialize() işlevini kullanın.

Bağımsız Değişkenler

değer

Dizgeleştirilecek değer. serialize() işlevi, resource türü ve bazı nesneler hariç her türü dizgeleştirebilir. Hatta kendine gönderimli dizileri bile dizgeleştirebilirsiniz. Dizgeleştirdiğiniz dizi veya nesnelerin içindeki döngüsel gönderimler bile saklanabilir. Bunlar dışında kalan gönderimler kaybedilir.

PHP nesneleri dizgeleştirirken önce __sleep veya __serialize() üye işlevlerini çağırmaya çalışılır. Bu işlem, nesneye dizgeleştirme öncesinde bir takım temizlikler yapabilmesi imkanını tanır. Benzer şekilde, unserialize() kullanılarak nesne özgün durumuna getirilirken __unserialize() veya __wakeup() üye işlevleri çağrılmaya çalışılır.

Bilginize:

Nesnenin özel üyelerinin isimlerinin önünde sınıf ismi, protected üyelerin isimlerinin önünde ise bir '*' bulunur. İsimlerin başına getirilen bu değerler her iki tarafta null baytlarla ifade edilirler.

Dönen Değerler

Belirtilen değerin herhangi bir yerde saklanabilecek, akımlar üzerinden aktarılabilen bir gösterimini döndürür.

Bunun ikil bir dizge oluşuna, null baytlar içerebileceğine ve ikil olarak ele alınabileceğine dikkat ediniz. Örneğin, serialize() çıktısının genelde bir veritabanının bir CHAR veya TEXT alanında değil bir BLOB alanında saklanması gerekir.

Örnekler

Örnek 1 - serialize() örneği

<?php
// $session_data, geçerli kullanıcı için oturum bilgisini
// içeren çok boyutlu bir dizi içerir. İsteğin sonunda bu diziyi bir
// veritabanında saklamak için serialize() işlevini kullanacağız.

$conn = odbc_connect("webdb", "php", "chicken");
$stmt = odbc_prepare($conn,
"UPDATE sessions SET data = ? WHERE id = ?");
$sqldata = array (serialize($session_data), $_SERVER['PHP_AUTH_USER']);
if (!
odbc_execute($stmt, $sqldata)) {
$stmt = odbc_prepare($conn,
"INSERT INTO sessions (id, data) VALUES(?, ?)");
if (!
odbc_execute($stmt, array_reverse($sqldata))) {
/* Birşeyler yanlış gitmiş.. */
}
}
?>

Notlar

Bilginize:

Yerleşik PHP nesenelerinin çoğunun dizgeleştirilemeyeceğine dikkar ediniz. Bu bakımda ya Serializable arayüzü veya sihirli __serialize()/__unserialize() veya __sleep()/__wakeup() yöntemleri kullanılarak gerçeklenir. Dahili bir sınıf bu gereksinimleri sağlamıyorsa gerektiği gibi dizgeleştirilemez.

Yukarıdaki kuralın geçmişten gelen bazı istisnaları olup bazı dahili nesneler arayüz gerçeklemeden veya malum yöntemleri kullanmadan dizgeleştirilebilir.

Uyarı

serialize() işlevi nesneleri dizgeleştirirken, azami uyumluluğu sağlamak için isimalanlı sınıfların sınıf isimlerinin sonuna tersbölü konmaz.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 33 notes

up
342
egingell at sisna dot com
17 years ago
<?
/*
Anatomy of a serialize()'ed value:

String
s:size:value;

Integer
i:value;

Boolean
b:value; (does not store "true" or "false", does store '1' or '0')

Null
N;

Array
a:size:{key definition;value definition;(repeated per element)}

Object
O:strlen(object name):object name:object size:{s:strlen(property name):property name:property definition;(repeated per property)}

String values are always in double quotes
Array keys are always integers or strings
    "null => 'value'" equates to 's:0:"";s:5:"value";',
    "true => 'value'" equates to 'i:1;s:5:"value";',
    "false => 'value'" equates to 'i:0;s:5:"value";',
    "array(whatever the contents) => 'value'" equates to an "illegal offset type" warning because you can't use an
    array as a key; however, if you use a variable containing an array as a key, it will equate to 's:5:"Array";s:5:"value";',
     and
    attempting to use an object as a key will result in the same behavior as using an array will.
*/
?>
up
267
Anonymous
11 years ago
Please! please! please! DO NOT serialize data and place it into your database. Serialize can be used that way, but that's missing the point of a relational database and the datatypes inherent in your database engine. Doing this makes data in your database non-portable, difficult to read, and can complicate queries. If you want your application to be portable to other languages, like let's say you find that you want to use Java for some portion of your app that it makes sense to use Java in, serialization will become a pain in the buttocks. You should always be able to query and modify data in the database without using a third party intermediary tool to manipulate data to be inserted.

I've encountered this too many times in my career, it makes for difficult to maintain code, code with portability issues, and data that is it more difficult to migrate to other RDMS systems, new schema, etc. It also has the added disadvantage of making it messy to search your database based on one of the fields that you've serialized.

That's not to say serialize() is useless. It's not... A good place to use it may be a cache file that contains the result of a data intensive operation, for instance. There are tons of others... Just don't abuse serialize because the next guy who comes along will have a maintenance or migration nightmare.
up
34
MiChAeLoKGB
8 years ago
I did some testing to see the speed differences between serialize and json_encode, and my results with 250 iterations are:

PHP serialized in 0.0651714730263 seconds average
JSON encoded in 0.0254955434799 seconds average
json_encode() was roughly 155.62% faster than serialize()
Test took 27.2039430141 seconds with 300 iretations.

PHP serialized in 0.0564563179016 seconds average
JSON encoded in 0.0249140485128 seconds average
json_encode() was roughly 126.60% faster than serialize()
Test took 24.4148340225 seconds with 300 iretations.

From all my tests it looks like json_encode is on average about 120% faster (sometimes it gets to about 85% and sometimes to 150%).

Here is the PHP code you can run on your server to try it out:

<?php

// fillArray function myde by Peter Bailey
function fillArray($depth, $max){
    static
$seed;
    if (
is_null($seed)){
       
$seed = array('a', 2, 'c', 4, 'e', 6, 'g', 8, 'i', 10);
    }
    if (
$depth < $max){
       
$node = array();
        foreach (
$seed as $key){
           
$node[$key] = fillArray( $depth + 1, $max );
        }
        return
$node;
    }
    return
'empty';
}

function
testSpeed($testArray, $iterations = 100){

   
$json_time = array();
   
$serialize_time = array();
   
$test_start = microtime(true);

    for (
$x = 1; $x <= $iterations; $x++){
       
$start = microtime(true);
       
json_encode($testArray);
       
$json_time[] = microtime(true) - $start;

       
$start = microtime(true);
       
serialize($testArray);
       
$serialize_time[] = microtime(true) - $start;
    }

   
$test_lenght = microtime(true) - $test_start;
   
$json_average = array_sum($json_time) / count($json_time);
   
$serialize_average = array_sum($serialize_time) / count($serialize_time);

   
$result = "PHP serialized in ".$serialize_average." seconds average<br>";
   
$result .= "JSON encoded in ".$json_average." seconds average<br>";

    if (
$json_average < $serialize_average){
       
$result .= "json_encode() was roughly ".number_format( ($serialize_average / $json_average - 1 ) * 100, 2 )."% faster than serialize()<br>";
    } else if (
$serializeTime < $jsonTime ){
       
$result .= "serialize() was roughly ".number_format( ($json_average / $serialize_average - 1 ) * 100, 2 )."% faster than json_encode()<br>";
    } else {
       
$result .= "No way!<br>";
    }

   
$result .= "Test took ".$test_lenght." seconds with ".$iterations." iterations.";

    return
$result;

}

// Change the number of iterations (250) to lower if you exceed your maximum execution time
echo testSpeed(fillArray(0, 5), 250);

?>
up
17
Kantin Charignon
4 years ago
I did the same test as MiChAeLoKGB but in another version of PHP.
I don't post his code because I executed exactly the same script (after correcting a small variable naming error and add a line to display the PHP version).

PHP version: 7.1.9
PHP serialized in 0.0032186679840088 seconds average
JSON encoded in 0.0035939190387726 seconds average
serialize() was roughly 11.66% faster than json_encode()
Test took 6.8132710456848 seconds with 1000 iterations.

It would seem that in the current version of PHP the serialize function is faster.
up
18
MC_Gurk at gmx dot net
17 years ago
If you are going to serialie an object which contains references to other objects you want to serialize some time later, these references will be lost when the object is unserialized.
The references can only be kept if all of your objects are serialized at once.
That means:

$a = new ClassA();
$b = new ClassB($a); //$b containes a reference to $a;

$s1=serialize($a);
$s2=serialize($b);

$a=unserialize($s1);
$b=unserialize($s2);

now b references to an object of ClassA which is not $a. $a is another object of Class A.

use this:
$buf[0]=$a;
$buf[1]=$b;
$s=serialize($buf);
$buf=unserialize($s);
$a=$buf[0];
$b=$buf[1];

all references are intact.
up
28
nh at ngin dot de
10 years ago
Serializing floating point numbers leads to weird precision offset errors:

<?php

echo round(96.670000000000002, 2);
// 96.67

echo serialize(round(96.670000000000002, 2));
// d:96.670000000000002;

echo serialize(96.67);
// d:96.670000000000002;

?>

Not only is this wrong, but it adds a lot of unnecessary bulk to serialized data. Probably better to use json_encode() instead (which apparently is faster than serialize(), anyway).
up
4
hfuecks at phppatterns dot com
19 years ago
Regarding serializing PHP data types to Javascript, following Ivans note below, theres an example at http://www.tekool.net/php/js_serializer/.

The basic serialization looks good although, in its current form, it works on the basis of generating Javascript source which a browser executes as a page loads. Using Javascripts eval() the same can be done with strings containing Javascript if youre working with something like XMLHTTPRequest
up
8
barbuj at NOSPAM dot yahoo dot com
15 years ago
In my specific situation, I wanted to be able to pass some data from page to page, but without relying on a session variable. The answer I came up with was to serialize() the object in question, pass it on to the next page as a hidden form field, then unserialize() it. When ALL class variables are public, this worked fine. However, if there was at least one private/protected variable, the code no longer worked as expected ("Fatal error: Call to a member function display() on a non-object in page2.php on line 4")

As others have already mentioned, private/protected class variables will not behave nicely (private variables are prefixed by class_name + &#65533;, while protected variables are only prefixed by &#65533; - when looking at the page source using Firefox). Internet Explorer does NOT display the extra character between the class name and variable name, but the code still doesn't work as one would expect.

Suppose you have a simple class:

testclass.php
=============
<?php
class TestClass {
  var
$i = 1;

  function
display() {
    echo
"i=" . $this->i;
  }
?>

page1.php
=========
<?php
 
require_once 'testclass.php';
 
$tc = new TestClass;
 
$tc->display();
?>
<form method = "post" action = "page2.php">
<input type = "hidden" name = "str" value = "<?php echo htmlspecialchars( serialize( $tc ) ); ?>">
<input type = "submit">
</form>

page2.php
=========
<?php
 
require_once 'testclass.php';
 
$tc = unserialize( stripslashes( htmlspecialchars_decode( $_POST["str"] ) ) );
 
$tc->display();
?>

The fix, suggested by evulish on #php/irc.dal.net, is to replace htmlspecialchars()/htmlspecialchars_decode() by base64_encode()/base64_decode. The code becomes:

page1.php
=========
<input type = "hidden" name = "str" value = "<?php echo base64_encode( serialize( $tc ) ); ?>">

page2.php
=========
<?php
  $tc
= unserialize( base64_decode( $_POST["str"] ) );
?>

Hope this will help someone...
up
11
frost at easycast dot ru
9 years ago
Closures cannot be serialized:
<?php
$func
= function () {echo 'hello!';};
$func(); // prints "hello!"

$result = serialize($func);  // Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Serialization of 'Closure' is not allowed'
?>
up
7
Andrew B
10 years ago
When you serialize an array the internal pointer will not be preserved. Apparently this is the expected behavior but was a bit of a gotcha moment for me. Copy and paste example below.

<?php
//Internal Pointer will be 2 once variables have been assigned.
$array = array();
$array[] = 1;
$array[] = 2;
$array[] = 3;

//Unset variables. Internal pointer will still be at 2.    
unset($array[0]);
unset(
$array[1]);
unset(
$array[2]);

//Serialize
$serializeArray = serialize($array);

//Unserialize
$array = unserialize($serializeArray);

//Add a new element to the array
//If the internal pointer was preserved, the new array key should be 3.
//Instead the internal pointer has been reset, and the new array key is 0.
$array[] = 4;

//Expected Key - 3
//Actual Key - 0
echo "<pre>" , print_r($array, 1) , "</pre>";
?>
up
4
wiart at yahoo dot com
18 years ago
Warning: on 64 bits machines,  if you use a long string only composed of numbers as a key in an array and serialize/unserialize it, you can run into problems:

an example code:
$arr["20041001103319"] = 'test';
var_dump( $arr);
$arr_in_str = serialize($arr);
print "Now result is: $arr_in_str<BR />";
$final_arr = unserialize($arr_in_str);
print "The final unserialized array:<BR />";
var_dump($final_arr);

The result:
array(1) { [20041001103319]=>  string(4) "test" }
Now result is: a:1:{i:20041001103319;s:4:"test";}
The final unserialized array:
array(1) { [683700183]=> string(4) "test" }

As you can see, the original array :
$arr["20041001103319"] = "test"

after serialize/unserialize is:
$arr[683700183] = "test"

As you can see,  the key has changed ...

Apparently a problem of implicit casting + integer overflow (I posted a PHP bug report: http://bugs.php.net/bug.php?id=31117)

I tested with the latest 4.3.10 compiled on my laptop (32 bits, Mandrake 9.1) --> no such problem. But compiled on AMD 64 bits (Red Hat Taroon), the problem is present.

Hope this will help some of you to not loose almost a whole day of debugging ;-)
up
2
pli9 at itsa dot ucsf dot edu
20 years ago
I have also written some code for importing serialized PHP data into PERL and then writing it back into PHP.  I think the similar library posted above is actually more robust for a few select cases, but mine is more compact and a little easier to follow.  I'd really like comments if anyone finds this useful or has improvements.  Please credit me if you use my code.

http://www.hcs.harvard.edu/~pli/code/serialPHP.pm
up
1
Anonymous
13 years ago
you should really use mysql_real_escape_string() for escaping (serialized) strings that got thrown into a query (visit php.net/mysql_real_escape_string for further information)
up
2
Alexander Podgorny
17 years ago
Here is an example of a base class to implement object persistence using serialize and unserialize:

<?php
class Persistent
{
    var
$filename;
       
   
/**********************/
   
function Persistent($filename)
    {
       
$this->filename = $filename;
        if(!
file_exists($this->filename)) $this->save();
    }
   
/**********************/
   
function save()
    {
        if(
$f = @fopen($this->filename,"w"))
        {
            if(@
fwrite($f,serialize(get_object_vars($this))))
            {
                @
fclose($f);
            }
            else die(
"Could not write to file ".$this->filename." at Persistant::save");
        }
        else die(
"Could not open file ".$this->filename." for writing, at Persistant::save");
       
    }
   
/**********************/
   
function open()
    {
       
$vars = unserialize(file_get_contents($this->filename));
        foreach(
$vars as $key=>$val)
        {           
            eval(
"$"."this->$key = $"."vars['"."$key'];");
        }
    }
   
/**********************/
}

?>

When an object is extended from this one it can be easily saved and re-opened using it's own methods as follows:

<?

class foo extends Persistent
{
   var $counter;
   function inc()
   {
       $this->counter++;
   }
}

$fooObj = new $foo;
$foo->open();
print $foo->counter; // displays incrementing integer as page reloads
$foo->inc();
$foo->save();

?>
up
1
Nanhe Kumar
9 years ago
Note : You cannot save the state of a static variable by serializing.
<?php
/*
* student.class.php
*/
class Student {

    public
$name;
    private
$roll;
    protected
$age;
    static
$class;

    public function
__construct() {
       
$this->name = "Nanhe Kumar";
       
$this->roll = 1;
       
$this->age = 16;
       
Student::$class = "10+2";
    }

}
?>
<?php
/**
* serialize.php
*/
include_once("student.class.php");

//Serialize
$so = new Student();
$serialized = serialize($so);
file_put_contents("test.txt", $serialized);
echo
$serialized; //O:7:"Student":3:{s:4:"name";s:11:"Nanhe Kumar";s:13:"Studentroll";i:1;s:6:"*age";i:16;}
?>
<?php
/**
* unserialize.php
*/
include_once("student.class.php");
$content = file_get_contents("test.txt");
$unserialized = unserialize($content);
print_r($unserialized);//Student Object ( [name] => Nanhe Kumar [roll:Student:private] => 1 [age:protected] => 16 )
?>
up
1
mark at bvits dot co dot uk
3 months ago
There is a type not mentioned in the user notes so far, 'E'.  This is the newer Enum class that can be utilised:

login_security|E:25:"Permission:manageClient"
up
-1
synnus
1 year ago
https://stackoverflow.com/questions/22308365/get-string-representation-of-anonymous-function

https://3v4l.org/CEmqV

UPDATE PHP8

    <?php
   
   
function closure_to_str($func)
    {
       
$refl = new \ReflectionFunction($func); // get reflection object
       
$path = $refl->getFileName();  // absolute path of php file
       
$begn = $refl->getStartLine(); // have to `-1` for array index
       
$endn = $refl->getEndLine();
       
$dlim = PHP_EOL;
       
$list = explode($dlim, file_get_contents($path));         // lines of php-file source
       
$list = array_slice($list, ($begn-1), ($endn-($begn-1))); // lines of closure definition
       
$last = (count($list)-1); // last line number
   
       
if((substr_count($list[0],'function')>1)|| (substr_count($list[0],'{')>1) || (substr_count($list[$last],'}')>1))
        { throw new \
Exception("Too complex context definition in: `$path`. Check lines: $begn & $endn."); }
   
       
$list[0] = ('function'.explode('function',$list[0])[1]);
       
$list[$last] = (explode('}',$list[$last])[0].'}');
   
   
        return
implode($dlim,$list);
    }
   
   
$dog2 = function(){
        return
'test';
    };
   
    echo
closure_to_str($dog2)."\n\n";
?>

Return String

    function(){
        return 'test';
    }
up
1
stephen dot adamson at smius dot com
17 years ago
If you are serializing an object to store it in the database, using __sleep() can save you some space. The following code will not store empty (null) variables in the serialized string. For my purposes this saved a lot of space, since some of the member variables would not be given values.

function __sleep()
{
    $allVars = get_object_vars($this);
    $toReturn = array();
    foreach(array_keys($allVars) as $name)
    {
        if (isset($this->$name))
        {
            $toReturn[] = $name;
        }
    }
    return $toReturn;
}
up
0
lincoln dot du dot j at gmail dot com
5 years ago
class A{
    public $tumi='Ami';
    public $ami='Tumi';
   
    public function ami(){
        $this->ami='You love me.';
    }
    public function tumi(){
        $this->tumi="I love you.";
    }
}
$obj=new A;
$serial=serialize($obj);

echo $serial;

echo PHP_EOL;

$uns=unserialize($serial);

print_r($uns);
up
0
travis at travishegner dot com
13 years ago
If serializing objects to be stored into a postgresql database, the 'null byte' injected for private and protected members throws a wrench into the system. Even pg_escape_bytea() on the value, and storing the value as a binary type fails under certain circumstances.

For a dirty work around:
<?php

$serialized_object
= serialize($my_object);
$safe_object = str_replace("\0", "~~NULL_BYTE~~", $serialized_object);

?>

this allows you to store the object in a readable text format as well. When reading the data back:

<?php

$serialized_object
= str_replace("~~NULL_BYTE~~", "\0", $safe_object);
$my_object = unserialize($serialized_object);

?>

The only gotcha's with this method is if your object member names or values may somehow contain the odd "~~NULL_BYTE~~" string. If that is the case, then str_replace() to a string that you are guaranteed not to have any where else in the string that serialize() returns.
Also remember to define the class before calling unserialize().

If you are storing session data into a postgresql database, then this workaround is an absolute must, because the $data passed to the session's write function is already serialized.

Thanks,
Travis Hegner
up
0
paul at moveNOtoSPAMiceland DOT com
18 years ago
I was trying to submit a serialized array through a hidden form field using POST and was having a lot of trouble with the quotes. I couldn't figure out a way to escape the quotes in the string so that they'd show up right inside the form, so only the characters up to the first set of quotes were being sent.

My solution was to base64_encode() the string, put that in the hidden form field, and send that through the POST method. Then I decoded it (using base64_decode()) on the other end. This seemed to solve the problem.
up
-1
Anonymous
6 years ago
If you want write something strange, like string array to binary string, and you are afraid 0-days of php's serialize function, you can use this.

Out:

string(88) "031a000a0001004c6f72..."
array(3) {
  [0]=>
  string(26) "Lorem ipsum dolor sit amet"
  [1]=>
  string(10) "8726348723"
  [2]=>
  string(1) "1"
}
string(152) "1c5e108afdec7c27a..."
array(3) {
  [0]=>
  string(26) "Lorem ipsum dolor sit amet"
  [1]=>
  string(10) "8726348723"
  [2]=>
  string(1) "1"
}

<?php

$arrToPack
= array('Lorem ipsum dolor sit amet', 8726348723, true);

$packer = new ArraysPack();
$packer->privateKey = hash('sha256', 'k6LYiB8cnr5ESBMpVUBdC3c73Mt52p8w' ,true);

$dataPacked = $packer->pack($arrToPack);
$dataUnpacked = $packer->unPack($dataPacked);

$dataHMACPacked = $packer->hmacPack($arrToPack);
$dataHMACUnpacked = $packer->hmacUnPack($dataHMACPacked);

var_dump(bin2hex($dataPacked));
var_dump($dataUnpacked);

var_dump(bin2hex($dataHMACPacked));
var_dump($dataHMACUnpacked);

class
ArraysPack
{
    public
$hmacAlgo = 'sha256';
    public
$hmacLen = 32;
    public
$privateKey = '';

    public function
hmacPack($array)
    {
        if((
$ret = $this->pack($array)) === false)
            return
false;

       
$hmacHash = hash_hmac($this->hmacAlgo, $ret, $this->privateKey, true);
        return
$hmacHash.$ret;
    }
   
    public function
hmacUnPack($binaryString)
    {
        if(
strlen($binaryString) < $this->hmacLen)
            return
false;

       
$hmacHash = substr($binaryString, 0, $this->hmacLen);
       
$binaryString = substr($binaryString, $this->hmacLen);
       
$binaryStringHash = hash_hmac($this->hmacAlgo, $binaryString, $this->privateKey, true);

       
// Timing attack safe string comparison
       
if(hash_equals($hmacHash, $binaryStringHash) === false)
            return
false;

        return
$this->unPack($binaryString);
    }

    public function
pack($array)
    {
        if(!
is_array($array))
            return
false;

       
$cnt = count($array);
       
$header = pack('C', $cnt);
       
$bin = '';

        for(
$i=0;$i<$cnt;$i++) {
            if((
$strLen = strlen($array[$i])) > 65535 || $strLen === 0)
                return
false;

           
$header .= pack('S', $strLen);
           
$bin .= $array[$i];
        }

        return
$header.$bin;
    }

    public function
unPack($bin)
    {
        if(empty(
$bin))
            return
false;

       
$arr = array();
       
$cnt = unpack('C', $bin);
       
$cnt = $cnt[1];
       
        if(!isset(
$bin[$cnt * 4]))
            return
false;

       
$header = substr($bin, 1, $cnt * 4);
       
$bin = substr($bin, ($cnt * 2)+1);
       
$int = unpack('S'.$cnt, $header);

        for(
$i=1;$i<=$cnt;$i++) {
           
$val = substr($bin, 0, $int[$i]);

            if(
$val === false)
                return
false;

           
$arr[] = $val;
           
$bin = substr($bin, $int[$i]);
        }
       
        if(
$bin !== false)
            return
false;

        return
$arr;
    }
}
?>
up
-1
Jeex
15 years ago
It may be worth noting that, depending on the size of the object you are serializing, the serialize function can take up a lot of memory.

If your script isn't working as expected, your serialize call may have pushed the memory usage over the limit set by memory_limit in php.ini.

More info on memory limits here: http://www.php.net/manual/en/ini.core.php
up
-1
sinus-php at sinpi dot net
5 years ago
Here's a serialization function that doesn't serialize objects (it could, I just didn't care for that) but writes straight to a file. Very useful if you run out of memory when trying to serialize that 5-level nested 100000-entry array of strings.

Call it with the subject variable and a file name, it'll do the rest.

<?php
function serialize_to_file($subject,$file,$level=0) {
    if (
$level==0) {
       
$file=fopen($file,"w");
        if (!
$file) return FALSE;
    }
    if (
is_numeric($subject))
       
fputs($file,"i:".$subject);
    elseif (
is_string($subject))
       
fputs($file,"s:".strlen($subject).":\"".addslashes($subject)."\"");
    elseif (
is_bool($subject))
       
fputs($file,"b:".($subject?1:0));
    elseif (
is_array($subject)) {
       
$keys = array_keys($subject);
       
fputs($file,"a:".count($keys).":{");
        foreach (
$keys as $key) {
           
flat_serialize_to_file($key,$file,$level+1);
           
fputs($file,";");
           
flat_serialize_to_file($subject[$key],$file,$level+1);
            if (!
is_array($subject[$key])) fputs($file,";");
        }
       
fputs($file,"}");
    }
    if (
$level==0)
       
fclose($file);
}
?>
up
-2
Ates Goral
16 years ago
Corrections/clarifications to  "Anatomy of a serialize()'ed value":

All strings appear inside quotes. This applies to string values, object class names and array key names. For example:

s:3:"foo"
O:7:"MyClass":1:{...
a:2:{s:3:"bar";i:42;...

Object property names and values are delimited by semi-colons, not colons. For example:

O:7:"MyClass":2:{s:3:"foo";i:10;s:3:"bar";i:20}

Double/float values are represented as:

d:0.23241446
up
-3
Alessandro Segala
13 years ago
I needed to serialize an array to store it inside a database.
I was looking for a fast, simple way to do serialization, and I came out with 2 options: serialize() or json_encode().

I ran some benchmarks to see which is the faster, and, surprisingly, I found that serialize() is always between 46% and 96% SLOWER than json_encode().
So, if you don't need to serialize objects and have the json extension available, consider using it instead of serialize().
up
-2
MarkRoedel at letu dot edu
23 years ago
A call to serialize() appears to mess with the array's internal pointer.  If you're going to be walking through your array after serializing it, you'll want to make a call to reset() first.
up
-3
allan666 at gmail.com
10 years ago
Oddly, if you serialize a class that was previously unserialized, the class of the variable changes to string... Example:

$R = unserialize($serialized_object);
$R->method(); // this is ok
$str = serialize($R);
echo(get_class($R));

this will output "string"!!!!! whereas if the first line was

$R = new my_class();

it would output "my_class"!

I don't know if that is a bug, but the manual is not clear about that! (somehow $R in serialize($R) is being passed by reference, since it changes class).
up
-5
pgl at yoyo dot org
12 years ago
Another suggestion for coping with binary data in serialize()d variables is just to base64_encode() those fields before serializing. It will increase the size of the variable, but not by too much.
up
-6
donotmail at me dot com
13 years ago
NOTE: php's serialize does not properly serialize arrays with which a slice of the array is a reference to the array itself, observe:

<?php
$a
= array();
$a[0] = "blah";
$a[1] =& $a;

$a[1][0] = "pleh"; // $a[0] === "pleh"

$b = unserialize(serialize($a));

// $b[0] == "pleh", $b[1][0] == "pleh"

$b[1][0] = "blah";
?>

now $b[1][0] == "blah", but $b[0] == "pleh"
after serializing and unserializing, slice 1 is no longer a reference to the array itself... I have found no way around this problem... even manually modifying the serialized string from
'a:2:{i:0;s:4:"pleh";i:1;a:2:{i:0;s:4:"pleh";i:1;R:3;}}'
to
'a:2:{i:0;s:4:"pleh";i:1;R:1;}'

to force the second slice to be a reference to the first element of the serialization (the array itself), it seemed to work at first glance, but then unreferences it when you alter it again, observe:

<?php
    $testser
= 'a:2:{i:0;s:4:"pleh";i:1;R:1;}';

   
$tmp = unserialize($testser);

   
print_r($tmp);

    print
"\n-----------------------\n";

   
$tmp[1][0] = "blah";

   
print_r($tmp);

?>

outputs:
Array
(
    [0] => pleh
    [1] => Array
*RECURSION*
)

-----------------------
Array
(
    [0] => pleh
    [1] => Array
        (
            [0] => blah
            [1] => Array
                (
                    [0] => pleh
                    [1] => Array
*RECURSION*
                )

        )

)
up
-6
friday13 at ig dot com dot br
15 years ago
I have problem to use serialize function with hidden form field and the resolution was use htmlentities.

Ex.:

<?

$lista = array( 'pera', 'maça', 'laranja' );

print "< input type='hidden' name='teste' value='htmlentities( serialize( $lista ) )'" >";

?>
up
-7
Anonymous
8 years ago
For everyone facing the conversion nightmare another Anonymous described here in an older comment (and he took the words out of my mouth), this T-SQL script might be of great help: https://github.com/mjohnsonperl/tsqlphpunserialize/tree/master.

Please do not follow the path of evil by dumping serialized data into relational databases.
up
-12
tuxedobob
9 years ago
When using serialize() to convert, say, an array to a string to pass via HTML forms, you will likely run into issues with quoting. This is because serialize() puts values in double quotes. The simplest solution is to quote your HTML form value with single quotes rather than double quotes. (This *is* allowed, according to W3C specs.)

So, instead of:

<?php
$arr
= serialize($some_array);
?>
<input type="hidden" name="array" value="$arr" />

you would want to use:

<?php
$arr
= serialize($some_array);
?>
<input type="hidden" name="array" value='$arr' />
To Top