PHPCon Poland 2024

Serializable arayüzü

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Dizgeleştirmeyi özelleştirme arayüzü.

Bu arayüzü gerçekleyen sınıflar __sleep() ve __wakeup() işlevlerini desteklemezler. Bir örneğin dizgeleştirilmesi gerektiğinde serialize yöntemi çağrılır. Bunun __destruct() çağırmak veya yöntem içinde tanımlanmamış bir işlemi yapmak gibi bir yan etkisi yoktur. Dizgeleştirilmiş nesne yeniden oluşturulmak istendiğinde sınıf bilinmekte olur ve kurucu olarak __construct() yerine ilgili unserialize() yöntemi çağrılır. Eğer standart kurucuyu çalıştırmak isterseniz bunu yöntemin içinde yapmanız gerekir.

Uyarı

PHP 8.1.0 itibariyle, __serialize() ve __unserialize()'yi de gerçeklemeden sadece Serializable arayüzünü gerçekleyen bir sınıf bunun önerilmediğini belirten bir uyarı üretir.

Arayüz Sözdizimi

interface Serializable {
/* Yöntemler */
public serialize(): ?string
public unserialize(string $data): void
}

Örnekler

Örnek 1 - Temel kullanım

<?php
class obj implements Serializable {
private
$data;
public function
__construct() {
$this->data = "My private data";
}
public function
serialize() {
return
serialize($this->data);
}
public function
unserialize($data) {
$this->data = unserialize($data);
}
public function
getData() {
return
$this->data;
}
}

$obj = new obj;
$ser = serialize($obj);

var_dump($ser);

$newobj = unserialize($ser);

var_dump($newobj->getData());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(38) "C:3:"obj":23:{s:15:"My private data";}"
string(15) "My private data"

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
79
grzeniufication
8 years ago
Here's an example how to un-, serialize more than one property:

class Example implements \Serializable
{
protected $property1;
protected $property2;
protected $property3;

public function __construct($property1, $property2, $property3)
{
$this->property1 = $property1;
$this->property2 = $property2;
$this->property3 = $property3;
}

public function serialize()
{
return serialize([
$this->property1,
$this->property2,
$this->property3,
]);
}

public function unserialize($data)
{
list(
$this->property1,
$this->property2,
$this->property3
) = unserialize($data);
}

}
up
11
shaun at slickdesign dot com dot au
6 years ago
Serialized strings differ between instances that implement Serializable and those that don't.

Instances that don't implement Serializable use the Object notation "O:" when serialized, while those that do use the Class notation "C:". Class notation can only be used to unserialize instances that implement Serializable, while the Object notation can be used to unserialize any object.

Because of this, it is sometimes useful to implement the __wakeup() function when implementing Serializable, for instances where you may have a copy of the serialised class before it implemented Serializable (backwards compatible), or when you're expecting a serialized object from an external source, and they use Object notation for maximum compatibility. You can also use __wakeup() to process your unserialize function, or use it to help prevent people trying to bypass your unserialize.

Below is an example of a simple class hierarchy, where A is a standard class, B implements Serializable, and C uses __wakeup() to assist with unserializing it.

<?php
class A {
protected
$readonly_data = true;
public
$public_data = true;

public function
__construct( $data = true ) {
$this->public_data = $data;
}

public function
get_readonly_data() {
return
$this->readonly_data;
}
}

$a = new A;

var_dump( $a );
//object(A)#1 (2) {
// ["readonly_data":protected]=>
// bool(true)
// ["public_data"]=>
// bool(true)
//}
var_dump( serialize( $a ) );
//string(63) "O:1:"A":2:{s:16:"*readonly_data";b:1;s:11:"public_data";b:1;}"
?>
Class A outputs the following object, and its serialized string uses the object notation "O:". Please note that there is a null byte "\0" either side of the star*.

Changing the serialised string and unserializing it can cause protected and private values to change.
<?php
var_dump
( unserialize( "O:1:\"A\":2:{s:16:\"\0*\0readonly_data\";b:0;s:11:\"public_data\";b:0;}" ) );
//object(A)#1 (2) {
// ["readonly_data":protected]=>
// bool(false)
// ["public_data"]=>
// bool(false)
//}
?>

Class B extends A, and so has the same constructor and properties. It also implements Serializable.
<?php
class B extends A implements Serializable {
public function
serialize() {
return
serialize( $this->public_data );
}

public function
unserialize( $data ) {
$this->public_data = unserialize ( $data );
do_extra_processing_here();
}
}

$b = new B;

var_dump( serialize( $b ) );
// C:1:"B":4:{b:1;}
?>
As well as being a lot shorter, the serialized string uses the Class notation "C:", but you can still unserialize it using the older style notation. Doing this however will completely ignore the unserialize() function, potentially update the wrong information, and the function do_extra_processing_here() from the example above is not called.
<?php
var_dump
( unserialize( "O:1:\"B\":2:{s:16:\"\0*\0readonly_data\";b:0;s:11:\"public_data\";b:0;}" ) );
//object(B)#1 (2) {
// ["readonly_data":protected]=>
// bool(false)
// ["public_data"]=>
// bool(false)
//}
?>

Class C extends B, so it's already using the serialize() and unserialize() functions. By implementing the __wakeup() method, we ensure that we are validating the information and performing our do_extra_processing_here() function.
<?php
class C extends B {
public function
__wakeup() {
$new = new static;
$this->readonly_data = $new->get_readonly_data();
do_extra_processing_here();
}
}

var_dump( unserialize( "O:1:\"C\":2:{s:16:\"\0*\0readonly_data\";b:0;s:11:\"public_data\";b:0;}" ) );
//object(B)#1 (2) {
// ["readonly_data":protected]=>
// bool(true)
// ["public_data"]=>
// bool(false)
//}
?>
We can use __wakeup() to revert our readonly data back to what it was, or to add additional processing. You can additionally call __wakeup() from within unserialize() if you need to do the same process regardless of which serialized string notation was used.
up
8
info at ensostudio dot ru
3 years ago
Note: that interface declared as "deprecated" in PHP 7.4, use magic methods __serialize() and __unserialize() instead .
up
1
marcos dot gottardi at folha dot REM0VE-THIS dot com dot br
12 years ago
Serializing child and parent classes:

<?php
class MyClass implements Serializable {
private
$data;

public function
__construct($data) {
$this->data = $data;
}

public function
getData() {
return
$this->data;
}

public function
serialize() {
echo
"Serializing MyClass...\n";
return
serialize($this->data);
}

public function
unserialize($data) {
echo
"Unserializing MyClass...\n";
$this->data = unserialize($data);
}
}

class
MyChildClass extends MyClass {
private
$id;
private
$name;

public function
__construct($id, $name, $data) {
parent::__construct($data);
$this->id = $id;
$this->name = $name;
}

public function
serialize() {
echo
"Serializing MyChildClass...\n";
return
serialize(
array(
'id' => $this->id,
'name' => $this->name,
'parentData' => parent::serialize()
)
);
}

public function
unserialize($data) {
echo
"Unserializing MyChildClass...\n";
$data = unserialize($data);

$this->id = $data['id'];
$this->name = $data['name'];
parent::unserialize($data['parentData']);
}

public function
getId() {
return
$this->id;
}

public function
getName() {
return
$this->name;
}
}

$obj = new MyChildClass(15, 'My class name', 'My data');

$serial = serialize($obj);
$newObject = unserialize($serial);

echo
$newObject->getId() . PHP_EOL;
echo
$newObject->getName() . PHP_EOL;
echo
$newObject->getData() . PHP_EOL;

?>

This will output:

Serializing MyChildClass...
Serializing MyClass...
Unserializing MyChildClass...
Unserializing MyClass...
15
My class name
My data
up
-8
Olivier Pons
10 years ago
Here's the way you could implement serializable so that *ALL* descendant serialize themselves without the need of re-writing for all descendant the functions serialize() and unserialize().

Note : this will only serialize "visible" properties, this it won't serialize private descendant properties. If you dont want a property of a descendant to be serialized, make it private.

class Pot implements Serializable
{
protected $_a;
protected $_b;

public function serialize()
{
return serialize(get_object_vars($this));
}
public function unserialize($data)
{
$values = unserialize($data);
foreach ($values as $key=>$value) {
$this->$key = $value;
}
}
}

And now one descendant:

class PotId implements Pot
{
protected $_k;
}

class Pots implements PotId
{
protected $_l;
}

$pots = new Pots();

and calling serialize($pots) will serialize all properties ($_a, $_b, $_k, $l).
up
-6
Wojciech Brozyna
7 years ago
My solution that let you serialize inherited objects.
Without specify what need to be serialized.
We want to get rid of PDO object in this example.

abstract class DefaultModel() implements \Serializable
{

/**
* @var PDO
*/
private $pdo;

/**
* Serialize object
*
* @return string
*/
public function serialize()
{

$serializable = get_object_vars($this);

// unset property name that hold PDO instance
unset($serializable['pdo']);

return serialize($serializable);

}

/**
* Unserialize object
*
* @param string $serialized Serialized object
* @return DefaultModel
*/
public function unserialize($serialized)
{

$unserialized = unserialize($serialized);

// recreate PDO object
$this->pdo = $this->createDBObject();

if(is_array($unserialized) === true) {

foreach($unserialized as $property => $value) {

$this->{$property} = $value;

}

}

}

}

class RealModel extends DefaultModel
{

private $myVar;

public function setMyVar($value)
{

$this->myVar = $value;

}

}

$model = new RealModel();
$model->setMyVar('123456');

$serialized = serialize($model);
$serialized = $model->serialize(); // will also work

print_r($serialized);

$unserialized = unserialize($serialized);

print_r($unserialized);

Hope this help.
up
-18
Anonymous
13 years ago
You can prevent an object getting unserialized by returning NULL. Instead of a serialized object, PHP will return the serialized form of NULL:

<?php
class testNull implements Serializable {
public function
serialize() {
return
NULL;
}
public function
unserialize($data) {
}
}

$obj = new testNull;
$string = serialize($obj);
echo
$string; // "N;"
?>

That's perhaps better than throwing exceptions inside of the serialize function if you want to prevent serialization of certain objects.
To Top