Dizge İşlevleri

Ayrıca Bakınız

Daha güçlü dizge işleme ve değiştirme işlevleri Perl uyumlu düzenli ifade işlevleri bölümünde bulunabilir. Çok baytlı karakter kodlamaları ile çalışmak için Çok Baytlı Dizge İşlevleri bölümüne bakılabilir.

İçindekiler

 • addcslashes — Dizgeye C tarzı öncelem uygular
 • addslashes — Özel karakterlerin önüne tersbölü yerleştirir
 • bin2hex — Bir ikil verinin onaltılık gösterimini elde eder
 • chop — rtrim işlevinin takma adıdır
 • chr — Bir sayıdan tek baytlık dizge üretir
 • chunk_split — Bir dizgeyi daha küçük parçalara ayırır
 • convert_cyr_string — Bir Kril karakter kümesini bir diğerine çevirir
 • convert_uudecode — Uuencoded ile kodlanmış bir dizgeyi eski haline getirir
 • convert_uuencode — Bir dizgeyi uuencode algoritmasıyla kodlar
 • count_chars — Bir dizgedeki karakterler hakkında bilgi döndürür
 • crc32 — Bir dizgenin crc32 çok terimlisini hesaplar
 • crypt — Tek yönlü dizge aşlama
 • echo — Bir veya daha fazla dizgeyi çıktılar
 • explode — Bir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir
 • fprintf — Biçemli dizgeyi bir akıma yazar
 • get_html_translation_table — htmlspecialchars ve htmlentities tarafından kullanılan dönüşüm tablosunu döndürür
 • hebrev — Mantıksal İbranice metni görsel metne dönüştürür
 • hebrevc — Mantıksal İbranice metni satırsonlarıyla birlikte görsel metne dönüştürür
 • hex2bin — Onaltılık bir dizgeyi ikil dizgeye dönüştürür
 • html_entity_decode — HTML öğelerini karşılığı olan karakterlere dönüştürür
 • htmlentities — Dönüştürülebilecek tüm karakterleri HTML öğeleri haline getirir
 • htmlspecialchars_decode — Özel HTML öğelerini gerisin geriye karakterlere dönüştürür
 • htmlspecialchars — Özel karakterleri HTML öğeleri haline getirir
 • implode — Dizi elemanlarını birleştirip bir dizge elde eder
 • join — implode işlevinin takma adıdır
 • lcfirst — Bir dizgenin ilk karakterini küçük harf yapar
 • levenshtein — İki dizge arasındaki Levenştayn mesafesini hesaplar
 • localeconv — Sayısal biçemleme bilgisini döndürür
 • ltrim — Dizgenin başındaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
 • md5_file — Belirtilen dosyanın md5 özetini hesaplar
 • md5 — Bir dizgenin md5 özetini hesaplar
 • metaphone — Bir dizgenin metafon anahtarını hesaplar
 • money_format — Bir sayıyı para olarak biçemler
 • nl_langinfo — Dili ve yerel bilgisini sorgular
 • nl2br — Dizgedeki tüm satırsonlarının yerine HTML satır katlayıcıları yerleştirilir
 • number_format — Sayıyı binlik bölümlere ayırır
 • ord — Dizgenin ilk baytını 0-255 arasında bir değere dönüştürür
 • parse_str — Dizge içindeki değişkenleri çözümler
 • print — Bir dizge çıktılar
 • printf — Biçemli bir dizge çıktılar
 • quoted_printable_decode — ASCII olarak basılabilir (quoted-printable) bir dizgenin 8 bitlik sürümünü döndürür
 • quoted_printable_encode — 8 bitlik bir dizgenin ASCII olarak basılabilir (quoted-printable) sürümünü döndürür
 • quotemeta — Özel anlamı olan karakterleri tersbölü ile önceler
 • rtrim — Dizgenin sonundaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
 • setlocale — Yereli ayarlar
 • sha1_file — Bir dosyanın sha1 aşını hesaplar
 • sha1 — Bir dizgenin sha1 aşını hesaplar
 • similar_text — İki dizge arasındaki benzerliği hesaplar
 • soundex — Bir dizgenin sestek anahtarını hesaplar
 • sprintf — Biçemli bir dizge döndürür
 • sscanf — Girdi dizgesini belli bir biçeme göre yorumlar
 • str_contains — Bir dizge içinde belirtilen alt dizgeyi arar
 • str_decrement — Decrement an alphanumeric string
 • str_ends_with — Bir dizge belirtilen alt dizge ile bitiyor mu diye bakar
 • str_getcsv — Bir CSV dizgesinin girdilerini bir dizinin elemanlarına paylaştırır
 • str_increment — Increment an alphanumeric string
 • str_ireplace — Bir alt dizgenin bütün örneklerini yenisiyle değiştirirken harf büyüklüklerini dikkate almaz
 • str_pad — Bir dizgeyi belli bir uzunlukta diğer dizgeyle doldurur
 • str_repeat — Bir dizgeyi yineler
 • str_replace — Bir alt dizgenin bütün örneklerini yenisiyle değiştirir
 • str_rot13 — Bir dizgeye rot13 dönüşümü uygular
 • str_shuffle — Bir dizgenin karakterlerini devşirir
 • str_split — Bir dizgeyi bir diziye dönüştürür
 • str_starts_with — Bir dizge belirtilen alt dizge ile başlıyor mu diye bakar
 • str_word_count — Bir dizgedeki sözcükler hakkında bilgi verir
 • strcasecmp — İkil olarak güvenilir ve harf büyüklüğüne duyarsız dizge karşılaştırması yapar
 • strchr — strstr işlevinin takma adıdır
 • strcmp — İkil olarak güvenilir dizge karşılaştırması yapar
 • strcoll — Yerele göre dizge karşılaştırma
 • strcspn — Maske ile eşleşMEyen ilk parçanın uzunluğunu bulur
 • strip_tags — Bir dizgeden HTML ve PHP etiketlerini ayıklar
 • stripcslashes — addcslashes ile öncelenmiş dizgeyi eski haline getirir
 • stripos — Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
 • stripslashes — Bir dizgeden tersbölüleri ayıklar
 • stristr — Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
 • strlen — Dizge uzunluğunu döndürür
 • strnatcasecmp — "Doğal sıralama" algoritmasını kullanarak dizgeleri harf büyüklüğüne duyarsız olarak karşılaştırır
 • strnatcmp — "Doğal sıralama" algoritmasını kullanarak dizgeleri karşılaştırır
 • strncasecmp — İlk n karakteri ikil ve harf büyüklüğüne duyarsız olarak karşılaştırır
 • strncmp — İlk n karakteri ikil olarak karşılaştırır
 • strpbrk — Belirtilen karakterleri bir dizge içinde arar
 • strpos — Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
 • strrchr — Bir dizgede belli bir karakterin sonuncusuna göre dizgenin bir parçasıyla döner
 • strrev — Bir dizgeyi ters çevirir
 • strripos — Bir dizgede harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin sonuncusunu bulur
 • strrpos — Bir dizgede bir karakterin sonuncusunu bulur
 • strspn — Dizgenin, maskenin tüm karakterleri ile eşleşen ilk parçasının uzunluğunu bulur
 • strstr — İlk alt dizgeyi bulur
 • strtok — Dizgeyi bir dizgeciğe göre böler
 • strtolower — Bir dizgenin harflerini küçük harfe çevirir
 • strtoupper — Bir dizgenin harflerini büyük harfe çevirir
 • strtr — Belli karakterleri veya alt dizgeleri değiştirir
 • substr_compare — İki dizgenin belli bir konumdan itibaren belli uzunluktaki parçalarını bayt bayt karşılaştırır
 • substr_count — Bir dizge içinde belli bir alt dizgeden kaç tane bulunduğunu bulur
 • substr_replace — Bir dizgenin belli bir bölümünü değiştirir
 • substr — Dizgenin bir kısmını döndürür
 • trim — Dizgenin başındaki ve sonundaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
 • ucfirst — Dizgenin ilk karakterini büyük harfe çevirir
 • ucwords — Dizgedeki her sözcüğün ilk harfini büyük harf yapar
 • utf8_decode — Dizgenin kodlamasını ISO-8859-1'den' UTF-8'e dönüştürür
 • utf8_encode — ISO-8859-1 dizgeyi UTF-8'e dönüştürür
 • vfprintf — Biçemli dizgeyi bir akıma yazar
 • vprintf — Biçemli bir dizge çıktılar
 • vsprintf — Biçemli bir dizge döndürür
 • wordwrap — Bir dizgeyi belli bir uzunlukta katlar
add a note

User Contributed Notes 24 notes

up
15
lrirwin at alum dot wustl dot edu
2 years ago
I'm converting 30 year old code and needed a string TAB function:

//tab function similar to TAB used in old BASIC languages
//though some of them did not truncate if the string were
//longer than the requested position
function tab($instring="",$topos=0){
if(strlen($instring)<$topos){
$result=str_pad($instring,$topos-1," ",STR_PAD_RIGHT);
}else{
$result=substr($instring,0,$topos-1);
}
return $result;
}

$pline="String with this tab to 50 and";
$tline=tab($pline,50)."finish it.";
echo $tline.PHP_EOL;
$pline="101010101020202020203030303030404040404050505050506060606060";
$tline=tab($pline,50)."finish it.";
echo $tline.PHP_EOL;

//Results in this output:
//String with this tab to 50 and finish it.
//1010101010202020202030303030304040404040505050505finish it.
up
-3
admin at fivestarbuy dot com
18 years ago
This example lets you parse an unparsed strings variables. Warning: This could cause security leaks if you allow users to pass $variables through this engine. I recommend only using this for your Content Management System.

<?
$mytime=time();
$mydog="My Dog Ate My PHP!";

# Your Parsing String:
$s1 = 'Hyphen Variable Preserving: $mytime, and $mydog';
echo "Before: <br><br>$s1<br><br>";

# Remember, wherever you define this, it will not be defined GLOBAL into the function
# which is why we define it here. Defining it global could lead to security issues.
$vardata=get_defined_vars();

# Parse the string
$s1 = StrParse($s1,$vardata);

echo "After: <br><br>$s1";

function StrParse($str,$vardata) {
# Takes a string, or piece of data, that contains PHP Variables

# For example, unparsed variables like: Test using time: $mytime
# This example shows $mytime, and not the actual variable value.
# The end result shows the actual variable value of $mytime.

# This is useful for building a content management system,
# and directing your variables into your content data,
# where content is stored in a file or database, unparsed.
# Of course this could slow down page loads, but it's a good way
# to parse data from current variables into your loaded new data
# making it compatible.

# Then the variables are replaced with the actual variable..
$getvarkeys=array_keys($vardata);
$ret=$str;
for ($x=0; $x < count($getvarkeys); $x++) {
$myvar=$getvarkeys[$x];
#echo "Variable: " . $myvar . " [" . $vardata[$myvar] . "]<br>";
$ret=str_replace('$' . $myvar, $vardata[$myvar], $ret);
}
return $ret;

}

?>
up
-3
kristin at greenapple dot on dot ca
19 years ago
I really searched for a function that would do this as I've seen it in other languages but I couldn't find it here. This is particularily useful when combined with substr() to take the first part of a string up to a certain point.

strnpos() - Find the nth position of needle in haystack.

<?php

function strnpos($haystack, $needle, $occurance, $pos = 0) {

for (
$i = 1; $i <= $occurance; $i++) {
$pos = strpos($haystack, $needle, $pos) + 1;
}
return
$pos - 1;

}

?>

Example: Give me everything up to the fourth occurance of '/'.

<?php

$haystack
= "/home/username/www/index.php";
$needle = "/";

$root_dir = substr($haystack, 0, strnpos($haystack, $needle, 4));

echo
$root_dir;

?>

Returns: /home/username/www

Use this example with the server variable $_SERVER['SCRIPT_NAME'] as the haystack and you can self-discover a document's root directory for the purposes of locating global files automatically!
up
-8
[tab!]
19 years ago
//
// string strtrmvistl( string str, [int maxlen = 64],
// [bool right_justify = false],
// [string delimter = "<br>\n"])
//
// splits a long string into two chunks (a start and an end chunk)
// of a given maximum length and seperates them by a given delimeter.
// a second chunk can be right-justified within maxlen.
// may be used to 'spread' a string over two lines.
//

function strtrmvistl($str, $maxlen = 64, $right_justify = false, $delimter = "<br>\n") {
if(($len = strlen($str = chop($str))) > ($maxlen = max($maxlen, 12))) {
$newstr = substr($str, 0, $maxlen - 3);

if($len > ($maxlen - 3)) {
$endlen = min(($len - strlen($newstr)), $maxlen - 3);
$newstr .= "..." . $delimter;

if($right_justify)
$newstr .= str_pad('', $maxlen - $endlen - 3, ' ');

$newstr .= "..." . substr($str, $len - $endlen);
}

return($newstr);
}

return($str);
}
up
-9
terry dot greenlaw at logicalshift dot com
19 years ago
Here's a simpler "simplest" way to toggle through a set of 1..n colors for web backgrounds:

<?php
$colours
= array('#000000', '#808080', '#A0A0A0', '#FFFFFF');

// Get a colour
$color = next($colors) or $color = reset($colors);
?>

The code doesn't need to know anything about the number of elements being cycled through. That way you won't have to tracking down all the code when changing the number of colors or the color values.
up
-10
Anonymous
19 years ago
In response to hackajar <matt> yahoo <trot> com,

No string-to-array function exists because it is not needed. If you reference a string with an offset like you do with an array, the character at that offset will be return. This is documented in section III.11's "Strings" article under the "String access and modification by character" heading.
up
-9
admin at rotarymulundeast dot org
17 years ago
Here's an easier way to find nth...

function nth($numbex){
if ($numbex%10 == 1 && $numbex%100 != 11) $sth='st';
elseif ($numbex%10 == 2 && $numbex%100 != 12) $sth='nd';
elseif ($numbex%10 == 3 && $numbex%100 != 13) $sth='rd';
else $sth = 'th';
return $sth;
}

there is is no need to check if the user has entered a non-integer as we may be using this function for expressing variables as well eg. ith value of x , nth root of z ,etc...
up
-10
james dot d dot baker at gmail dot com
19 years ago
<?php
/*
Written By James Baker, May 27th 2005

sentenceCase($string);
$string: The string to convert to sentence case.

Converts a string into proper sentence case (First letter of each sentance capital, all the others smaller)

Example Usage:
echo sentenceCase("HELLO WORLD!!! THIS IS A CAPITALISED SENTENCE. this isn't.");

Returns:
Hello world!!! This is a capitalised sentence. This isn't.
*/

function sentenceCase($s){
$str = strtolower($s);
$cap = true;

for(
$x = 0; $x < strlen($str); $x++){
$letter = substr($str, $x, 1);
if(
$letter == "." || $letter == "!" || $letter == "?"){
$cap = true;
}elseif(
$letter != " " && $cap == true){
$letter = strtoupper($letter);
$cap = false;
}

$ret .= $letter;
}

return
$ret;
}
?>
up
-11
str at maphpia dot com
10 years ago
I was looking for a function to find the common substring in 2 different strings. I tried both the mb_string_intersect and string_intersect functions listed here but didn't work for me. I found the algorithm at http://en.wikibooks.org/wiki/Algorithm_implementation/Strings/Longest_common_substring#PHP so here I post you the function

<?php

/**
* Finds the matching string between 2 strings
*
* @param string $string1
* @param string $string2
* @param number $minChars
*
* @return NULL|string
*
* @link http://en.wikibooks.org/wiki/Algorithm_implementation/Strings/Longest_common_substring#PHP
*/
function string_intersect($string_1, $string_2)
{
$string_1_length = strlen($string_1);
$string_2_length = strlen($string_2);
$return = "";

if (
$string_1_length === 0 || $string_2_length === 0) {
// No similarities
return $return;
}

$longest_common_subsequence = array();

// Initialize the CSL array to assume there are no similarities
for ($i = 0; $i < $string_1_length; $i++) {
$longest_common_subsequence[$i] = array();
for (
$j = 0; $j < $string_2_length; $j++) {
$longest_common_subsequence[$i][$j] = 0;
}
}

$largest_size = 0;

for (
$i = 0; $i < $string_1_length; $i++) {
for (
$j = 0; $j < $string_2_length; $j++) {
// Check every combination of characters
if ($string_1[$i] === $string_2[$j]) {
// These are the same in both strings
if ($i === 0 || $j === 0) {
// It's the first character, so it's clearly only 1 character long
$longest_common_subsequence[$i][$j] = 1;
} else {
// It's one character longer than the string from the previous character
$longest_common_subsequence[$i][$j] = $longest_common_subsequence[$i - 1][$j - 1] + 1;
}

if (
$longest_common_subsequence[$i][$j] > $largest_size) {
// Remember this as the largest
$largest_size = $longest_common_subsequence[$i][$j];
// Wipe any previous results
$return = "";
// And then fall through to remember this new value
}

if (
$longest_common_subsequence[$i][$j] === $largest_size) {
// Remember the largest string(s)
$return = substr($string_1, $i - $largest_size + 1, $largest_size);
}
}
// Else, $CSL should be set to 0, which it was already initialized to
}
}

// Return the list of matches
return $return;
}
up
-11
SteveRusin
18 years ago
The functions below:

function beginsWith( $str, $sub )
function endsWith( $str, $sub )

Are correct, but flawed. You'd need to use the === operator instead:

function beginsWith( $str, $sub ) {
return ( substr( $str, 0, strlen( $sub ) ) === $sub );
}
function endsWith( $str, $sub ) {
return ( substr( $str, strlen( $str ) - strlen( $sub ) ) === $sub );
}

Otherwise, endsWith would return "foobar.0" ends with ".0" as well as "0" or "00" or any amount of zeros because numerically .0 does equal 0.
up
-13
administrador(ensaimada)sphoera(punt)com
18 years ago
I've prepared this simple function to obtain a string delimited between tags (not only XML tags!). Anybody needs something like this?.

<?php

function get_string_between($string, $start, $end){
$string = " ".$string;
$ini = strpos($string,$start);
if (
$ini == 0) return "";
$ini += strlen($start);
$len = strpos($string,$end,$ini) - $ini;
return
substr($string,$ini,$len);
}

$string = "this [custom] function is useless!!";
echo
get_string_between($string,"[","]");
// must return "custom";
?>
more functions at http://www.sphoera.com
up
-12
andy a t onesandzeros d o t biz
19 years ago
I use these little doo-dads quite a bit. I just thought I'd share them and maybe save someone a little time. No biggy. :)

// returns true if $str begins with $sub
function beginsWith( $str, $sub ) {
return ( substr( $str, 0, strlen( $sub ) ) == $sub );
}

// return tru if $str ends with $sub
function endsWith( $str, $sub ) {
return ( substr( $str, strlen( $str ) - strlen( $sub ) ) == $sub );
}

// trims off x chars from the front of a string
// or the matching string in $off is trimmed off
function trimOffFront( $off, $str ) {
if( is_numeric( $off ) )
return substr( $str, $off );
else
return substr( $str, strlen( $off ) );
}

// trims off x chars from the end of a string
// or the matching string in $off is trimmed off
function trimOffEnd( $off, $str ) {
if( is_numeric( $off ) )
return substr( $str, 0, strlen( $str ) - $off );
else
return substr( $str, 0, strlen( $str ) - strlen( $off ) );
}
up
-10
webmaster at cafe-clope dot net
18 years ago
A comprehensive concatenation function, that works with array and strings

<?php
function str_cat() {
$args = func_get_args() ;

// Asserts that every array given as argument is $dim-size.
// Keys in arrays are stripped off.
// If no array is found, $dim stays unset.
foreach($args as $key => $arg) {
if(
is_array($arg)) {
if(!isset(
$dim))
$dim = count($arg) ;
elseif(
$dim != count($arg))
return
FALSE ;
$args[$key] = array_values($arg) ;
}
}

// Concatenation
if(isset($dim)) {
$result = array() ;
for(
$i=0;$i<$dim;$i++) {
$result[$i] = '' ;
foreach(
$args as $arg)
$result[$i] .= ( is_array($arg) ? $arg[$i] : $arg ) ;
}
return
$result ;
} else {
return
implode($args) ;
}
}
?>

A simple example :

<?php
str_cat
(array(1,2,3), '-', array('foo' => 'foo', 'bar' => 'bar', 'noop' => 'noop')) ;
?>

will return :
Array (
[0] => 1-foo
[1] => 2-bar
[2] => 3-noop
)

More usefull :

<?php
$myget
= $_GET ; // retrieving previous $_GET values
$myget['foo'] = 'b a r' ; // changing one value
$myget = str_cat(array_keys($myget), '=', array_map('rawurlencode', array_values($myget))) ;
$querystring = implode(ini_get('arg_separator.output'), $myget)) ;
?>

will return a valid querystring with some values changed.

Note that <?php str_cat('foo', '&', 'bar') ; ?> will return 'foo&bar', while <?php str_cat(array('foo'), '&', 'bar') ; ?> will return array(0 => foo&bar)
up
-11
Anonymous
18 years ago
to: james dot d dot baker at gmail dot com

PHP has a builtin function for doing what your function does,

http://php.net/ucfirst
http://php.net/ucwords
up
-13
Verdauga
16 years ago
Just a note in regards to bloopletech a few posts down:

The word "and" should not be used when converting numbers to text. "And" (at least in US English) should only be used to indicate the decimal place.

Example:
1,796,706 => one million, seven hundred ninety-six thousand, seven hundred six.
594,359.34 => five hundred ninety four thousand, three hundred fifty nine and thirty four hundredths
up
-10
navarr at gmail dot com
18 years ago
stripos for PHP4.x

<?php
function stripos($haystack,$needle) {
return
strpos(strtoupper($haystack),strtoupper($needle));
}
?>
up
-15
t0russ at gmail dot com
19 years ago
to kristin at greenaple dot on dot ca:
thanx for sharing.
your function in recursive form proved to be slightly faster and it returns false (as it should) when the character is not found instead of number 0:
<?php
function strnposr($haystack, $needle, $occurance, $pos = 0) {
return (
$occurance<2)?strpos($haystack, $needle, $pos):strnposr($haystack,$needle,$occurance-1,strpos($haystack, $needle, $pos) + 1);
}
?>
up
-11
mike &#34;eyes&#34; moe
17 years ago
Here is a truly random string generator it uses the most common string functions it will work on anywhere.

<?php
function random_string($max = 20){
$chars = explode(" ", "a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9");
for(
$i = 0; $i < $max; $i++){
$rnd = array_rand($chars);
$rtn .= base64_encode(md5($chars[$rnd]));
}
return
substr(str_shuffle(strtolower($rtn)), 0, $max);
}
?>
up
-12
rh at richardhoward dot net
19 years ago
<?php
/**
Utility class: static methods for cleaning & escaping untrusted (i.e.
user-supplied) strings.

Any string can (usually) be thought of as being in one of these 'modes':

pure = what the user actually typed / what you want to see on the page /
what is actually stored in the DB
gpc = incoming GET, POST or COOKIE data
sql = escaped for passing safely to RDBMS via SQL (also, data from DB
queries and file reads if you have magic_quotes_runtime on--which
is rare)
html = safe for html display (htmlentities applied)

Always knowing what mode your string is in--using these methods to
convert between modes--will prevent SQL injection and cross-site scripting.

This class refers to its own namespace (so it can work in PHP 4--there is no
self keyword until PHP 5). Do not change the name of the class w/o changing
all the internal references.

Example usage: a POST value that you want to query with:
$username = Str::gpc2sql($_POST['username']);
*/

//This sets SQL escaping to use slashes; for Sybase(/MSSQL)-style escaping
// ( ' --> '' ), set to true.
define('STR_SYBASE', false);

class
Str {
function
gpc2sql($gpc, $maxLength = false)
{
return
Str::pure2sql(Str::gpc2pure($gpc), $maxLength);
}
function
gpc2html($gpc, $maxLength = false)
{
return
Str::pure2html(Str::gpc2pure($gpc), $maxLength);
}
function
gpc2pure($gpc)
{
if (
ini_get('magic_quotes_sybase'))
$pure = str_replace("''", "'", $gpc);
else
$pure = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($gpc) : $gpc;
return
$pure;
}
function
html2pure($html)
{
return
html_entity_decode($html);
}
function
html2sql($html, $maxLength = false)
{
return
Str::pure2sql(Str::html2pure($html), $maxLength);
}
function
pure2html($pure, $maxLength = false)
{
return
$maxLength ? htmlentities(substr($pure, 0, $maxLength))
:
htmlentities($pure);
}
function
pure2sql($pure, $maxLength = false)
{
if (
$maxLength) $pure = substr($pure, 0, $maxLength);
return (
STR_SYBASE)
?
str_replace("'", "''", $pure)
:
addslashes($pure);
}
function
sql2html($sql, $maxLength = false)
{
$pure = Str::sql2pure($sql);
if (
$maxLength) $pure = substr($pure, 0, $maxLength);
return
Str::pure2html($pure);
}
function
sql2pure($sql)
{
return (
STR_SYBASE)
?
str_replace("''", "'", $sql)
:
stripslashes($sql);
}
}
?>
up
-16
php at moechofe dot com
19 years ago
<?php
/*
* str_match
*
* return a string with only cacacteres defined in a expression return false if the expression is not valid
*
* @param $str string the string
* @param $match the expression based on the class definition off a PCRE regular expression.
* the '[', ']', '\' and '^' at class start need to be escaped.
* like : -a-z0-9_@.
*/
function str_match( $str, $match )
{
$return = '';
if(
eregi( '(.*)', $match, $class ) )
{
$match = '['.$regs[1].']';
for(
$i=0; $i<strlen($str); $i++ )
if(
ereg( '['.$class[1].']', $str[$i] ) )
$return .= $str{$i};
return
$return;
}
else return
false;
}

/*
* example
* accept only alphanum caracteres from the GET/POST parameters 'a'
*/

if( ! empty($_REQUEST['a']) )
$_REQUEST['a'] = str_match( $_REQUEST['a'], 'a-zA-Z0-9' );
else
$_REQUEST['a'] = 'default';
?>
up
-14
Stephen Dewey
15 years ago
If you want a function to return all text in a string up to the Nth occurrence of a substring, try the below function.

Works in PHP >= 5.

(Pommef provided another sample function for this purpose below, but I believe it is incorrect.)

<?php

// Returns all of $haystack up to (but excluding) the $n_occurrence occurrence of $needle. Therefore:
// If there are < $n_occurrence occurrences of $needle in $haystack, the entire string will be returned.
// If there are >= $n_occurrence occurrences of $needle in $haystack, the returned string will end before the $n_occurrence'th needle.
// This function only makes sense for $n_occurrence >= 1
function nsubstr($needle, $haystack, $n_occurrence)
{
// After exploding by $needle, every entry in $arr except (possibly) part of the last entry should have its content returned.
$arr = explode($needle,$haystack,$n_occurrence);
// Examine last entry in $arr. If it contains $needle, cut out all text except for the text before $needle.
$last = count($arr) - 1;
$pos_in_last = strpos($arr[$last],$needle);

if (
$pos_in_last !== false)
$arr[$last] = substr($arr[$last],0,$pos_in_last);

return
implode($needle,$arr);
}

$string = 'd24jkdslgjldk2424jgklsjg24jskgldjk24';

print
'S: ' . $string . '<br>';
print
'1: ' . nsubstr('24',$string,1) . '<br>';
print
'2: ' . nsubstr('24',$string,2) . '<br>';
print
'3: ' . nsubstr('24',$string,3) . '<br>';
print
'4: ' . nsubstr('24',$string,4) . '<br>';
print
'5: ' . nsubstr('24',$string,5) . '<br>';
print
'6: ' . nsubstr('24',$string,6) . '<br>';
print
'7: ' . nsubstr('24',$string,7) . '<br>';

/*
// prints:
S: d24jkdslgjldk2424jgklsjg24jskgldjk24
1: d
2: d24jkdslgjldk
3: d24jkdslgjldk24
4: d24jkdslgjldk2424jgklsjg
5: d24jkdslgjldk2424jgklsjg24jskgldjk
6: d24jkdslgjldk2424jgklsjg24jskgldjk24
7: d24jkdslgjldk2424jgklsjg24jskgldjk24
*/

?>

Note that this function can be combined with wordwrap() to accomplish a routine but fairly difficult web design goal, namely, limiting inline HTML text to a certain number of lines. wordwrap() can break your string using <br>, and then you can use this function to only return text up to the N'th <br>.

You will still have to make a conservative guess of the max number of characters per line with wordwrap(), but you can be more precise than if you were simply truncating a multiple-line string with substr().

See example:

<?php

$text
= 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque id massa. Duis sollicitudin ipsum vel diam. Aliquam pulvinar sagittis felis. Nullam hendrerit semper elit. Donec convallis mollis risus. Cras blandit mollis turpis. Vivamus facilisis, sapien at tincidunt accumsan, arcu dolor suscipit sem, tristique convallis ante ante id diam. Curabitur mollis, lacus vel gravida accumsan, enim quam condimentum est, vitae rutrum neque magna ac enim.';

$wrapped_text = wordwrap($text,100,'<br>',true);

$three_lines = nsubstr('<br>',$wrapped_text,3);

print
'<br><br>' . $three_lines;

$four_lines = nsubstr('<br>',$wrapped_text,4);

print
'<br><br>' . $four_lines;

/*
prints:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque id massa. Duis sollicitudin
ipsum vel diam. Aliquam pulvinar sagittis felis. Nullam hendrerit semper elit. Donec convallis
mollis risus. Cras blandit mollis turpis. Vivamus facilisis, sapien at tincidunt accumsan, arcu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque id massa. Duis sollicitudin
ipsum vel diam. Aliquam pulvinar sagittis felis. Nullam hendrerit semper elit. Donec convallis
mollis risus. Cras blandit mollis turpis. Vivamus facilisis, sapien at tincidunt accumsan, arcu
dolor suscipit sem, tristique convallis ante ante id diam. Curabitur mollis, lacus vel gravida

*/

?>
up
-14
m
16 years ago
Regarding the code for the function beginsWith($str, $sub), I found that it has problems when only one character is present after the string searched for. I found that this works better instead:

<?php
function beginsWith($str, $sub) {
return (
strncmp($str, $sub, strlen($sub)) == 0);
}
?>
up
-16
Pommef
19 years ago
Example: Give me everything up to the fourth occurance of '/'.

<?php

$haystack
= "/home/username/www/index.php";
$needle = "/";

function
strnpos($haystack, $needle, $occurance, $pos = 0) {

$res = implode($needle,$haystack);

$res = array_slice($res, $pos, $occurance);

return
explode ($needle,$res);
}
?>
up
-20
Tomek Rychtyk
12 years ago
Get the intersection of two strings using array_intersect

<?php

function string_intersect($string1, $string2)
{
$array1 = $array2 = array();

for(
$i = 0, $j = 0, $s1_len = strlen($string1), $s2_len = strlen($string2);($i < $s1_len) || ($j < $s2_len); $i++, $j++) {
if(
$i < $s1_len) {
$array1[] = $string1[$i];
}
if(
$j < $s2_len) {
$array2[] = $string2[$j];
}
}

return
implode('', array_intersect($array1, $array2));
}

?>

For more advanced comparison you can use array_uintersect as well.
To Top