crypt

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

cryptTek yönlü dizge aşlama

Uyarı

Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirebilir.

Açıklama

crypt(string $dizge, string $tuz = ?): string

crypt() işlevi standart Unix DES şifreleme algoritmasını veya sistemdeki uygun algoritmalardan birini kullanarak dizge dizgesinin aşlanmış sürümünü döndürür. password_verify() işlevi crypt() işlevi ile uyumludur. Bu bakımdan crypt() ile oluşturulan parola aşları password_verify() ile kullanılabilir.

PHP 8.0.0 öncesinde tuz bağımsız değişkeni isteğe bağlıydı. Bununla birlikte, crypt() tuzsuz zayıf bir aş oluşturur ve bu durumda bir E_NOTICE seviyesinde bir hatası üretir. Daha iyi güvenlik için yeterince güçlü bir tuz belirlemek gerekir.

password_hash() güçlü bir aş kullanır, güçlü bir tuz üretir ve uygun turları otomatik olarak uygular. password_hash() basit bir crypt() sarmalayıcısıdır ve mevcut parola aşlarıyla uyumludur. password_hash() kullanmak daha güvenlidir ve önerilir.

Aş türü tuz bağımsız değişkeniyle tetiklenir. tuz belirtilmemişse ya standart iki karakterlik (DES) ya da MD5 şifrelemesinin varlığına bağlı olarak oniki karakterlik tuz otomatik olarak üretilir. PHP, kullanılabilecek aşlar tarafından izin verilen geçerli en uzun tuzu belirleyen CRYPT_SALT_LENGTH adında bir sabit içerir.

Standart DES şifrelemesinde crypt() işlevi tuz olarak çıktının ilk iki karakterini döndürür. Ayrıca, dizgenin sadece ilk sekiz karakterini kullanır, bu nedenle ilk sekiz karakteri aynı olan sekiz karakterden daha uzun dizgeler için tuz aynı olduğu sürece hep aynı sonucu üretir.

Desteklenen aş türleri:

  • CRYPT_STD_DES - "./0-9A-Za-z" kalıbından iki karakter içeren standart DES aşı. Tuzda geçersiz karakter kullanımı işlevin başarısız olmasına sebep olur.
  • CRYPT_EXT_DES - Dokuz karakterlik tuz kullanan gelişkin DES aşı. "Tuz", bir alt çizginin ardından 4 karakterlik yineleme sayısı ve 4 karakterlik tuzdan oluşan 9 karakterli bir dizedir. Bu 4 karakterlik dizelerin herbiri 24 bitle kodlanır ve en düşük değerli karakter baştadır. 0 ila 63 arasındaki değerler ./0-9A-Za-z kalıbından kodlanmıştır. Tuzda geçersiz karakter kullanımı, işlevin başarısız olmasına sebep olur.
  • CRYPT_MD5 - $1$ ile başlayan on iki karakterlik MD5 aşı.
  • CRYPT_BLOWFISH - Tuzlu blowfish aşı şöyle oluşur: "$2a$", "$2x$" veya "$2y$", iki basamaklı bir bedel bağımsız değişkeni, "$" ve "./0-9A-Za-z" kalıbından 22 karakter. Tuzda bu aralığın dışındaki karakterlerin kullanılması, işlevin sıfır uzunluklu bir dize döndürmesine sebep olur. İki basamaklı bedel bağımsız değişkeni, temel Blowfish tabanlı aşlama algoritması için yineleme sayımının 2'lik tabanda logaritmasıdır ve 04-31 aralığında olmalıdır; bu aralığın dışındaki değerler işlevin başarısız olmasına sebep olur. "$2x$" aşları görece zayıftır; "$2a$" aşları uyumludur ve bu zayıflığı azaltır. Yeni aşlar için "$2y$" kullanılmalıdır.
  • CRYPT_SHA256 - SHA-256 aşı, $5$ ile başlayan onaltı karakterlik bir tuza sahiptir. Tuz dizesi 'rounds=<N>$' ile başlıyorsa, N'nin sayısal değeri, Blowfish'teki bedel bağımsız değişkenine benzer şekilde, aşlama döngüsündeki tur sayısını belirtmek için kullanılır. Öntanımlı tur sayısı 5000'dir, en az 1000 ve en çok 999.999.999'dur. Bu aralığın dışında bir N seçilirse en yakın sınır değer kullanılır.
  • CRYPT_SHA512 - SHA-512 aşı, $6$ ile başlayan onaltı karakterlik bir tuza sahiptir. Tuz dizesi 'rounds=<N>$' ile başlıyorsa, N'nin sayısal değeri, Blowfish'teki bedel bağımsız değişkenine benzer şekilde, aşlama döngüsündeki tur sayısını belirtmek için kullanılır. Öntanımlı tur sayısı 5000'dir, en az 1000 ve en çok 999.999.999'dur. Bu aralığın dışında bir N seçilirse en yakın sınır değer kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Aşlanacak dizge.

Dikkat

CRYPT_BLOWFISH algoritmasının kullanımı, dizge bağımsız değişkeninin 72 bayt uzunlukta kırpılmasına sebep olur.

tuz

Aşlamaye göre değişen tuz dizgesi. Belirtilmezse, davranış algoritma gerçeklenimi tarafından tanımlanır ve beklenmedik sonuçlara yol açabilir.

Dönen Değerler

Aşlama uygulanmış dizge veya 13 karakterden daha kısa olan ve başarısızlık durumunda tuzdan farklı olacağı garanti edilen bir dizge döndürür.

Uyarı

Parolalar doğrulanırken, crypt() çıktısını önceden bilinen aş ile karşılaştırmak için zamanlama saldırılarına açık olmayan bir dizge karşılaştırma işlevi kullanılmalıdır. PHP'de bu kullanım için hash_equals() işlevi bulunur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 tuz bağımsız değişkeni artık isteğe bağlı değil.

Örnekler

Örnek 1 - crypt() örnekleri

<?php
$kullanıcı_girdisi
= 'rasmuslerdorf';
$aşlıParola = '$6$rounds=1000000$NJy4rIPjpOaU$0ACEYGg/aKCY3v8O8AfyiO7CTfZQ8/W231Qfh2tRLmfdvFD6XfHk12u6hMr9cYIA4hnpjLNSTRtUwYr9km9Ij/';

// Mevcut crypt() aşını PHP dışı yazılımlarla uyumlu olacak şekilde doğrula.
if (hash_equals($aşlıParola, crypt($kullanıcı_girdisi, $aşlıParola))) {
echo
"Parola doğru!";
}
?>

Notlar

Bilginize: crypt() tek yönlü algoritma kullandığından tekrar özgün dizgeyi elde etmeyi sağlayacak bir işlev yoktur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 8 notes

up
69
bob dot orr at mailinator dot com
9 years ago
The #2 comment on this comments page (as of Feb 2015) is 9 years old and recommends phpass. I have independently security audited this product and, while it continues to be recommended for password security, it is actually insecure and should NOT be used. It hasn't seen any updates in years (still at v0.3) and there are more recent alternatives such as using the newer built-in PHP password_hash() function that are much better. Everyone, please take a few moments to confirm what I'm saying is accurate (i.e. review the phpass code for yourself) and then click the down arrow to sink the phpass comment to the bottom. You'll be increasing security across the Internet by doing so.

For those who want details: md5() with microtime() are a fallback position within the source code of phpass. Instead of terminating, it continues to execute code. The author's intentions of trying to work everywhere are admirable but, when it comes to application security, that stance actually backfires. The only correct answer in a security context is to terminate the application rather than fallback to a weak position that can potentially be exploited (usually by forcing that weaker position to happen).
up
28
Marten Jacobs
10 years ago
As I understand it, blowfish is generally seen a secure hashing algorithm, even for enterprise use (correct me if I'm wrong). Because of this, I created functions to create and check secure password hashes using this algorithm, and using the (also deemed cryptographically secure) openssl_random_pseudo_bytes function to generate the salt.

<?php
/*
* Generate a secure hash for a given password. The cost is passed
* to the blowfish algorithm. Check the PHP manual page for crypt to
* find more information about this setting.
*/
function generate_hash($password, $cost=11){
/* To generate the salt, first generate enough random bytes. Because
* base64 returns one character for each 6 bits, the we should generate
* at least 22*6/8=16.5 bytes, so we generate 17. Then we get the first
* 22 base64 characters
*/
$salt=substr(base64_encode(openssl_random_pseudo_bytes(17)),0,22);
/* As blowfish takes a salt with the alphabet ./A-Za-z0-9 we have to
* replace any '+' in the base64 string with '.'. We don't have to do
* anything about the '=', as this only occurs when the b64 string is
* padded, which is always after the first 22 characters.
*/
$salt=str_replace("+",".",$salt);
/* Next, create a string that will be passed to crypt, containing all
* of the settings, separated by dollar signs
*/
$param='$'.implode('$',array(
"2y", //select the most secure version of blowfish (>=PHP 5.3.7)
str_pad($cost,2,"0",STR_PAD_LEFT), //add the cost in two digits
$salt //add the salt
));

//now do the actual hashing
return crypt($password,$param);
}

/*
* Check the password against a hash generated by the generate_hash
* function.
*/
function validate_pw($password, $hash){
/* Regenerating the with an available hash as the options parameter should
* produce the same hash if the same password is passed.
*/
return crypt($password, $hash)==$hash;
}
?>
up
7
kaminski at istori dot com
13 years ago
Here is an expression to generate pseudorandom salt for the CRYPT_BLOWFISH hash type:

<?php $salt = substr(str_replace('+', '.', base64_encode(pack('N4', mt_rand(), mt_rand(), mt_rand(), mt_rand()))), 0, 22); ?>

It is intended for use on systems where mt_getrandmax() == 2147483647.

The salt created will be 128 bits in length, padded to 132 bits and then expressed in 22 base64 characters. (CRYPT_BLOWFISH only uses 128 bits for the salt, even though there are 132 bits in 22 base64 characters. If you examine the CRYPT_BLOWFISH input and output, you can see that it ignores the last four bits on input, and sets them to zero on output.)

Note that the high-order bits of the four 32-bit dwords returned by mt_rand() will always be zero (since mt_getrandmax == 2^31), so only 124 of the 128 bits will be pseudorandom. I found that acceptable for my application.
up
2
steve at tobtu dot com
11 years ago
To generate salt use mcrypt_create_iv() not mt_rand() because no matter how many times you call mt_rand() it will only have at most 32 bits of entropy. Which you will start seeing salt collisions after about 2^16 users. mt_rand() is seeded poorly so it should happen sooner.

For bcrypt this will actually generate a 128 bit salt:
<?php $salt = strtr(base64_encode(mcrypt_create_iv(16, MCRYPT_DEV_URANDOM)), '+', '.'); ?>

*** Bike shed ***
The last character in the 22 character salt is 2 bits.
base64_encode() will have these four character "AQgw"
bcrypt will have these four character ".Oeu"

You don't need to do a full translate because they "round" to different characters:
echo crypt('', '$2y$05$.....................A') . "\n";
echo crypt('', '$2y$05$.....................Q') . "\n";
echo crypt('', '$2y$05$.....................g') . "\n";
echo crypt('', '$2y$05$.....................w') . "\n";

$2y$05$......................J2ihDv8vVf7QZ9BsaRrKyqs2tkn55Yq
$2y$05$.....................O/jw2XygQa2.LrIT7CFCBQowLowDP6Y.
$2y$05$.....................eDOx4wMcy7WU.kE21W6nJfdMimsBE3V6
$2y$05$.....................uMMcgjnOELIa6oydRivPkiMrBG8.aFp.
up
-6
jette at nerdgirl dot dk
10 years ago
The crypt() function cant handle plus signs correctly. So if for example you are using crypt in a login function, use urlencode on the password first to make sure that the login procedure can handle any character:

<?php
$user_input
= '12+#æ345';
$pass = urlencode($user_input));
$pass_crypt = crypt($pass);

if (
$pass_crypt == crypt($pass, $pass_crypt)) {
echo
"Success! Valid password";
} else {
echo
"Invalid password";
}
?>
up
-22
Anonymous
6 years ago
steve at tobtu dot com was right 4 years ago, but now mcrypt_create_iv() (and bcrypt in general) is deprecated!

Use random_bytes() instead:

<?php
$salt
= base64_encode(random_bytes(16));
up
-20
Joey
6 years ago
While the documentation says that crypt will fail for DES if the salt is invalid, this turns out to not be the case.

The crypt function will accept any string of two characters or more for DES as long as it doesn't match the pattern for any other hashing schema. The remaining characters will be ignored.
up
-29
ian+php dot net at eiloart dot ocm
9 years ago
If you're stuck with CRYPT_EXT_DES, then you'll want to pick a number of iterations: the 2nd-5th characters of the "salt".

My experimentation suggests that the 5th character is the most significant. A '.' is a zero and 'Z' is the highest value. Using all dots will create an error: all passwords will be encrypted to the same value.

Here are some encryption timings (in seconds) that I obtained, with five different iteration counts over the same salt, and the same password, on a quad core 2.66GHz Intel Xeon machine.

_1111 time: 0.15666794776917
_J9.Z time: 1.8860530853271
_J9.. time: 0.00015401840209961
_...Z time: 1.9095730781555
_ZZZZ time: 1.9124970436096
_...A time: 0.61211705207825

I think a half a second is reasonable for an application, but for the back end authentication? I'm not so sure: there's a significant risk of overloading the back end if we're getting lots of authentication requests.
To Top