CascadiaPHP 2024

stripos

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

striposHarf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur

Açıklama

stripos(string $samanlık, mixed $iğne, int $başlangıç = 0): int|false

samanlık dizgesi içindeki ilk iğne dizgesinin sayısal konumunu döndürür.

strpos() işlevinden farklı olarak, stripos() harf büyüklüğüne duyarsızdır.

Bağımsız Değişkenler

samanlık

Aramanın yapılacağı dizge.

iğne

Aranacak dizge.

PHP 8.0.0 öncesinde, iğne bir dizge değilse, bir tamsayıya dönüştürülür ve bir karakterin sıra değeri olarak uygulanırdı. PHP 7.3.0 itibariyle bu davranışın kullanımı önerilmemekte ve güvenilmemesi önerilmektedir. Amaçlanan davranışa bağlı olarak, iğne ya doğrudan dizgeye çarpıtılmalı ya da doğrudan bir chr() çağrısı yapılmalıdır.

başlangıç

Seçimlik başlangıç bağımsız değişkeniyle aramanın samanlık içinde kaçıncı karakterden başlayacağını belirtebilirsiniz. Negatif bir değer belirtilmişse arama sondan başlangıçınc karakterden başlar. Dönen konum yine de samanlık dizgesinin başına göre olacaktır.

Dönen Değerler

Konumu samanlık dizgesinin başına göre (başlangıçtan bağımsız) bir tamsayı olarak döndürür.Dizgenin ilk karakterinin konumu 1 değil 0'dır. Eğer iğne bulunamazsa false döner.

Uyarı

Bu işlev mantıksal false değeriyle dönebileceği gibi false olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi Mantıksal Değerler bölümünde bulunabilir. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işleci kullanılabilir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 Büyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere (baytlara) uygulandığından yerelin setlocale() ile atanması artık gerekmiyor. ASCII olmayan karakterlerin bayt değerleri karşılaştırılıyor.
8.0.0 iğne artık boş dizge kabul ediyor.
8.0.0 iğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
7.3.0 iğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.
7.1.0 başlangıçs artık negatif olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - stripos() örnekleri

<?php
$findme
= 'a';
$mystring1 = 'xyz';
$mystring2 = 'ABC';

$pos1 = stripos($mystring1, $findme);
$pos2 = stripos($mystring2, $findme);

// 'a' kesinlikle 'xyz' içinde yoktur
if ($pos1 === false) {
echo
"'$mystring1' dizgesinde '$findme' dizgesi yok";
}

// 'a' 0. karakter olduğundan == işleci beklendiği gibi
// çalışmayacaktır. Bu yüzden === kullanmaya çalışın.
if ($pos2 !== false) {
echo
"'$mystring1' dizgesinin $pos2. karakterinde bir '$findme' dizgesi var";
}
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • mb_stripos() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak, bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktanın indisini döndürür
  • str_contains() - Bir dizge içinde belirtilen alt dizgeyi arar
  • str_ends_with() - Bir dizge belirtilen alt dizge ile bitiyor mu diye bakar
  • str_starts_with() - Bir dizge belirtilen alt dizge ile başlıyor mu diye bakar
  • strpos() - Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • strrpos() - Bir dizgede bir karakterin sonuncusunu bulur
  • strripos() - Bir dizgede harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin sonuncusunu bulur
  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür
  • str_ireplace() - Bir alt dizgenin bütün örneklerini yenisiyle değiştirirken harf büyüklüklerini dikkate almaz

add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
41
emperorshishire at gmail dot com
15 years ago
I found myself needing to find the first position of multiple needles in one haystack. So I wrote this little function:

<?php
function multineedle_stripos($haystack, $needles, $offset=0) {
foreach(
$needles as $needle) {
$found[$needle] = stripos($haystack, $needle, $offset);
}
return
$found;
}

// It works as such:
$haystack = "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";
$needle = array("fox", "dog", ".", "duck")
var_dump(multineedle_stripos($haystack, $needle));
/* Output:
array(3) {
["fox"]=>
int(16)
["dog"]=>
int(40)
["."]=>
int(43)
["duck"]=>
bool(false)
}
*/
?>
up
8
sorrynorealemail at example dot com
5 years ago
Unlike strpos() it seems that stripos() does NOT issue a WARNING if the needle is an empty string ''.
up
5
spam at kleppinger dot com
9 years ago
Regarding the function by spam at wikicms dot org

It is very bad practice to use the same function name as an existing php function but have a different output format. Someone maintaining the code in the future is likely to be very confused by this. It will also be hard to eradicate from a codebase because the naming is identical so each use of stripos() would have to be analyzed to see how it is expecting the output format (bool or number/bool).

Calling it string_found() or something like that would make a lot more sense for long-term use.
up
3
emanuel dot karlsson at rolfsbuss dot se
5 years ago
Finding numbers in strings requires you to cast the number to string first.

strpos("123", 2) !== strpos("123", "2")
up
3
Ian Macdonald
8 years ago
Regarding the === note, it might be worth clarifying that the correct tests for a binary found/not found condition are !==false to detect found, and ===false to detect not found.
To Top