str_contains

(PHP 8)

str_containsDetermine if a string contains a given substring

Açıklama

str_contains ( string $haystack , string $needle ) : bool

Performs a case-sensitive check indicating if needle is contained in haystack.

Değiştirgeler

haystack

The string to search in.

needle

The substring to search for in the haystack.

Dönen Değerler

Returns true if needle is in haystack, false otherwise.

Örnekler

Örnek 1 Using the empty string ''

<?php
if (str_contains('abc''')) {
    echo 
"Checking the existence of the empty string will always return true";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Checking the existence of the empty string will always return true

Örnek 2 Showing case-sensitivity

<?php
$string 
'The lazy fox jumped over the fence';

if (
str_contains($string'lazy')) {
    echo 
"The string 'lazy' was found in the string\n";
}

if (
str_contains($string'Lazy')) {
    echo 
'The string "Lazy" was found in the string';
} else {
    echo 
'"Lazy" was not found because the case does not match';
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

The string 'lazy' was found in the string
"Lazy" was not found because the case does not match

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • str_ends_with() - Checks if a string ends with a given substring
  • str_starts_with() - Checks if a string starts with a given substring
  • stripos() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • strrpos() - Bir dizgede bir karakterin sonuncusunu bulur
  • strripos() - Bir dizgede harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin sonuncusunu bulur
  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur
  • strpbrk() - Belirtilen karakterleri bir dizge içinde arar
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür
  • preg_match() - Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top