strpbrk

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

strpbrkBelirtilen karakterleri bir dizge içinde arar

Açıklama

strpbrk(string $dizge, string $karakterler): string|false

strpbrk() işlevi dizge içinde karakterler'den birini bulmaya çalışır.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Karakterlerin aranacağı dizge.

karakterler

Karakterler harf büyüklüğüne duyarlı olarak aranır.

Dönen Değerler

Bulunan karakterle başlayan dizgeyi döndürür, aranan hiçbir karakter bulunamazsa false döner.

Örnekler

Örnek 1 - strpbrk() örneği

<?php

$text
= 'This is a Simple text.';

// ilk eşleşen 'i'den itibaren çıktılanacağından
// "is is a Simple text." basılır
echo strpbrk($text, 'mi');

// İşlev harf büyüklüğüne duyarlı arama yaptığından
// "Simple text." basılacaktır
echo strpbrk($text, 'S');
?>

Ayrıca Bakınız

  • strpos() - Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur
  • preg_match() - Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
15
devnuhl
9 years ago
If you're not looking to duplicate the rest of the string, but instead just want the offset, in the spirit of the str*pos() functions, use strcspn()
up
6
guillaume dot barranco at free dot fr
6 years ago
A little modification to Evan's code to use an array for the second parameter :

<?php

function strpbrkpos($s, $accept) {
$r = FALSE;
$t = 0;
$i = 0;
$accept_l = count($accept);

for ( ;
$i < $accept_l ; $i++ )
if ( (
$t = strpos($s, $accept[$i])) !== FALSE )
if ( (
$r === FALSE) || ($t < $r) )
$r = $t;

return
$r;
}

?>
To Top