str_ends_with

(PHP 8)

str_ends_withChecks if a string ends with a given substring

Açıklama

str_ends_with ( string $haystack , string $needle ) : bool

Performs a case-sensitive check indicating if haystack ends with needle.

Değiştirgeler

haystack

The string to search in.

needle

The substring to search for in the haystack.

Dönen Değerler

Returns true if haystack ends with needle, false otherwise.

Örnekler

Örnek 1 Using the empty string ''

<?php
if (str_ends_with('abc''')) {
    echo 
"All strings end with the empty string";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

All strings end with the empty string

Örnek 2 Showing case-sensitivity

<?php
$string 
'The lazy fox jumped over the fence';

if (
str_ends_with($string'fence')) {
    echo 
"The string ends with 'fence'\n";
}

if (
str_ends_with($string'Fence')) {
    echo 
'The string ends with "fence"';
} else {
    echo 
'"fence" was not found because the case does not match';
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

The string ends with 'fence'
"fence" was not found because the case does not match

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • str_contains() - Determine if a string contains a given substring
  • str_starts_with() - Checks if a string starts with a given substring
  • stripos() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • strrpos() - Bir dizgede bir karakterin sonuncusunu bulur
  • strripos() - Bir dizgede harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin sonuncusunu bulur
  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur
  • strpbrk() - Belirtilen karakterleri bir dizge içinde arar
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür
  • preg_match() - Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top