strripos

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

strriposBir dizgede harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin sonuncusunu bulur

Açıklama

strripos(string $samanlık, string $iğne, int $başlangıç = 0): int|false

samanlık dizgesi içindeki son iğne dizgesini harf büyüklüğüne duyarsız olarak bulur ve sayısal konumunu döndürür.

strrpos() işlevinin tersine, strripos() harf büyükğüne duyarsızdır.

Bağımsız Değişkenler

samanlık

İğnenin aranacağı dizge.

iğne

Aranacak dizge.

PHP 8.0.0 öncesinde, iğne bir dizge değilse, bir tamsayıya dönüştürülür ve bir karakterin sıra değeri olarak uygulanırdı. PHP 7.3.0 itibariyle bu davranışın kullanımı önerilmemekte ve güvenilmemesi önerilmektedir. Amaçlanan davranışa bağlı olarak, iğne ya doğrudan dizgeye çarpıtılmalı ya da doğrudan bir chr() çağrısı yapılmalıdır.

başlangıç

Sıfır veya pozitifse samanlık içinde ilk başlangıç bayt atlanıp arama soldan sağa yapılır.

Negatif ise samanlık içinde son başlangıç bayt atlanıp arama sağdan sola yapılır.

Bilginize:

Bu aslında, son başlangıç bayttan önceki son iğnenin konumunu bulmak için kullanılır.

Dönen Değerler

Konumu samanlık dizgesinin başına göre (başlangıçtan ve arama yönünden bağımsız) bir tamsayı olarak döndürür.

Bilginize: Dizgenin ilk karakterinin konumu 1 değil 0'dır.

Eğer iğne bulunamazsa, false döner.

Uyarı

Bu işlev mantıksal false değeriyle dönebileceği gibi false olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi Mantıksal Değerler bölümünde bulunabilir. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işleci kullanılabilir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 Büyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere (baytlara) uygulandığından yerelin setlocale() ile atanması artık gerekmiyor. ASCII olmayan karakterlerin bayt değerleri karşılaştırılıyor.
8.0.0 iğne artık boş dizge kabul ediyor.
8.0.0 iğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
7.3.0 iğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.

Örnekler

Örnek 1 - strripos() örneği

<?php
$samanlık
= 'ababcd';
$iğne = 'aB';

$konum = strripos($samanlık, $iğne);

if (
$konum === false) {
echo
"($samanlık) içinde ($iğne) bulunamadı";
} else {
echo
"Tebrikler!\n";
echo
"($samanlık) içindeki son ($iğne) ($konum) konumunda bulundu";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Tebrikler!
(ababcd) içindeki son (aB) (2) konumunda bulundu

Ayrıca Bakınız

  • strpos() - Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • stripos() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • strrpos() - Bir dizgede bir karakterin sonuncusunu bulur
  • strrchr() - Bir dizgede belli bir karakterin sonuncusuna göre dizgenin bir parçasıyla döner
  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür

add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
4
Yanik Lupien
17 years ago
Simple way to implement this function in PHP 4

<?php
if (function_exists('strripos') == false) {
function
strripos($haystack, $needle) {
return
strlen($haystack) - strpos(strrev($haystack), $needle);
}
}

?>
up
2
dimmav at in dot gr
15 years ago
Suppose you just need a stripos function working backwards expecting that strripos does this job, you better use the following code of a custom function named strbipos:

<?php
function strbipos($haystack="", $needle="", $offset=0) {
// Search backwards in $haystack for $needle starting from $offset and return the position found or false

$len = strlen($haystack);
$pos = stripos(strrev($haystack), strrev($needle), $len - $offset - 1);
return ( (
$pos === false) ? false : $len - strlen($needle) - $pos );
}

// Test
$body = "01234Xy7890XYz456xy90";
$str = "xY";
$len = strlen($body);
echo
"TEST POSITIVE offset VALUES IN strbipos<br>";
for (
$i = 0; $i < $len; $i++) {
echo
"Search in [$body] for [$str] starting from offset [$i]: [" . strbipos($body, $str, $i) . "]<br>";
}
?>

Note that this function does exactly what it says and its results are different comparing to PHP 5 strripos function.
up
1
peev[dot]alexander at gmail dot com
16 years ago
I think you shouldn't underestimate the length of $needle in the search of THE FIRST POSITION of it's last occurrence in the string. I improved the posted function, with added support for offset. I think this is an exact copy of the real function:

<?php
if(!function_exists("strripos")){
function
strripos($haystack, $needle, $offset=0) {
if(
$offset<0){
$temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) );
}
else{
$temp_cut = strrev( substr( $haystack, $offset ) );
}
$pos = strlen($haystack) - (strpos($temp_cut, strrev($needle)) + $offset + strlen($needle));
if (
$pos == strlen($haystack)) { $pos = 0; }
return
$pos;
}
/* endfunction strripos*/
}/* endfunction exists strripos*/
?>
up
-1
Anonymous
13 years ago
Generally speaking, linear searches are from start to end, not end to start - which makes sense from a human perspective. If you need to find strings in a string backwards, reverse your haystack and needle rather than manually chopping it up.
up
-1
peev[dot]alexander at gmail dot com
16 years ago
OK, I guess this will be the final function implementation for PHP 4.x versions ( my previous posts are invalid )

<?php

if(!function_exists("stripos")){
function
stripos( $str, $needle, $offset = 0 ){
return
strpos( strtolower( $str ), strtolower( $needle ), $offset );
}
/* endfunction stripos */
}/* endfunction exists stripos */

if(!function_exists("strripos")){
function
strripos( $haystack, $needle, $offset = 0 ) {
if( !
is_string( $needle ) )$needle = chr( intval( $needle ) );
if(
$offset < 0 ){
$temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, abs($offset) ) );
}
else{
$temp_cut = strrev( substr( $haystack, 0, max( ( strlen($haystack) - $offset ), 0 ) ) );
}
if( (
$found = stripos( $temp_cut, strrev($needle) ) ) === FALSE )return FALSE;
$pos = ( strlen( $haystack ) - ( $found + $offset + strlen( $needle ) ) );
return
$pos;
}
/* endfunction strripos */
}/* endfunction exists strripos */
?>
up
-3
ElectroFox
16 years ago
Sorry, I made that last post a bit prematurely. One more thing wrong with the simple php4 version is that it breaks if the string is not found. It should actually look like this:

<?php
if (function_exists('strripos') == false) {
function
strripos($haystack, $needle) {
$pos = strlen($haystack) - strpos(strrev($haystack), strrev($needle));
if (
$pos == strlen($haystack)) { $pos = 0; }
return
$pos;
}
}
?>

Note, we now check to see if the $needle was found, and if it isn't, we return 0.
up
-7
admin at e-xxi dot net
14 years ago
strripos() has very strange behaviour when you provide search position. For some reason it searches forward from the given position, instead of searching backward, that is more logical.

For example if you want to find instanse of $what, previous to the last, strripos($where, $what, $last_what_pos-1) will not wark as expected. It will return $last_what_pos again and again. And that has no sence at all.

To prevent this, I just used $prev_last_what_pos = strripos(substr($where,0,$last_what_pos), $what);
To Top