PHP 7.4.9 Released!

Karşılaştırma İşleçleri

Karşılaştırma işleçleri isminden de anlaşılacağı üzere iki değerin karşılaştırılmasını sağlarlar. Çeşitli veri türleri arasındaki karşılaştırma örneklerinin yer aldığı tür karşılaştırma tabloları ilginizi çekebilir.

Karşılaştırma İşleçleri
Örnek İsim Sonuç
$a == $b Eşittir Tür dönüşümünden sonra, $a ve $b aynı değere sahipse sonuç TRUE olur.
$a === $b Aynıdır $a ve $b aynı değere sahipse ve türleri de aynıysa sonuç TRUE olur.
$a != $b Eşit değildir Tür dönüşümünden sonra, $a ve $b aynı değere sahip değilse sonuç TRUE olur.
$a <> $b Eşit değildir Tür dönüşümünden sonra, $a ve $b aynı değere sahip değilse sonuç TRUE olur.
$a !== $b Farklıdır $a ve $b aynı değere sahip değilse veya türleri aynı değilse sonuç TRUE olur.
$a < $b Küçüktür $a kesin olarak $b'den küçükse sonuç TRUE olur.
$a > $b Büyüktür $a kesin olarak $b'den büyükse sonuç TRUE olur.
$a <= $b Küçük veya eşittir $a, $b'den küçük veya ona eşitse sonuç TRUE olur.
$a >= $b Büyük veya eşittir $a, $b'den büyük veya ona eşitse sonuç TRUE olur.
$a <=> $b Mekik An integer less than, equal to, or greater than zero when $a küçük, eşit ve büyük $b olduğunda, bir tamsayı da sırasıyla küçük, eşit ve büyük sıfırdır. PHP 7 ve sonrasında kullanılabilir.

Bir sayıyı bir dize ile veya iki sayısal dizgeyi karşılaştırmak isterseniz dize önce bir sayıya dönüştürülür ve karşılaştırma sayısal olarak yapılır. Bu kurallar ayrıca switch deyimine de uygulanır. === veya !== ile tür ve dolayısıyla değer karşılaştırıldığından böyle karşılaştırmalarda tür dönüşümü yapılmaz.

<?php
var_dump
(== "a"); // 0 == 0 -> doğru
var_dump("1" == "01"); // 1 == 1 -> doğru
var_dump("10" == "1e1"); // 10 == 10 -> doğru
var_dump(100 == "1e2"); // 100 == 100 -> doğru

switch ("a") {
case 
0:
    echo 
"0";
    break;
case 
"a"// burası hiç işlem görmez, çünkü "a" daima 0 ile eşleşir
    
echo "a";
    break;
}
?>
<?php  
// Tamsayılar
echo <=> 1// 0
echo <=> 2// -1
echo <=> 1// 1
 
// Gerçeller
echo 1.5 <=> 1.5// 0
echo 1.5 <=> 2.5// -1
echo 2.5 <=> 1.5// 1
 
// Dizeler
echo "a" <=> "a"// 0
echo "a" <=> "b"// -1
echo "b" <=> "a"// 1
 
echo "a" <=> "aa"// -1
echo "zz" <=> "aa"// 1
 
// Diziler
echo [] <=> []; // 0
echo [123] <=> [123]; // 0
echo [123] <=> []; // 1
echo [123] <=> [121]; // 1
echo [123] <=> [124]; // -1
 
// Nesneler
$a = (object) ["a" => "b"]; 
$b = (object) ["a" => "b"]; 
echo 
$a <=> $b// 0
 
$a = (object) ["a" => "b"]; 
$b = (object) ["a" => "c"]; 
echo 
$a <=> $b// -1
 
$a = (object) ["a" => "c"]; 
$b = (object) ["a" => "b"]; 
echo 
$a <=> $b// 1
 
// sadece değerler karşılaştırılmaz, anahtarlar da eşleşmeli
$a = (object) ["a" => "b"]; 
$b = (object) ["b" => "b"]; 
echo 
$a <=> $b// 1

?>

Çeşitli türler arasında karşılaştırma aşağıdaki tabloya ve tablodaki sıralamaya uygun olarak yapılır.

Çeşitli Türlerin Karşılaştırılması
1. Terimin Türü 2. Terimin Türü Sonuç
null veya string string NULL, "" dizgesine dönüştürülür, sayısal veya alfabetik karşılaştırma yapılır.
bool veya null herhangi bir tür Her iki tarafta bool türüne dönüşümden sonra FALSE < TRUE karşılaştırması yapılır
object object Yerleşik sınıflar kendi karşılaştırmalarını tanımlayabilir. Farklı sınıflar karşılaştırılamazlar. Aynı sınıflar için bkz: Nesne karşılaştırması
string, resource veya number string, resource veya number Diziler ve özkaynaklar sayılara dönüştürülür, sayısal karşılaştırma yapılır.
array array Daha az üyeye sahip dizi diğerinden küçüktür. Eğer 1. terimin anahtarı 2. terimde yoksa diziler karşılaştırılamaz. Karşılaştırma daima değerler karşılaştırılarak yapılır (aşağıdaki örneğe bakınız).
object herhangi bir tür object daima büyüktür.
array herhangi bir tür array daima büyüktür

Örnek 1 Boolean/null comparison

<?php
// Bool ve null daima bool gibi karşılaştırılır.
var_dump(== TRUE);  // TRUE - (bool)1 == TRUE ile aynı
var_dump(== FALSE); // TRUE - (bool)0 == FALSE ile aynı
var_dump(100 TRUE); // FALSE - (bool)100 < TRUE ile aynı
var_dump(-10 FALSE);// FALSE - (bool)-10 < FALSE ile aynı
var_dump(min(-100, -10NULL10100)); // NULL - (bool)NULL < (bool)-100 is FALSE < TRUE
?>

Örnek 2 - Özetle Standard Dizi Karşılaştırması

<?php
// Diziler bunun gibi standart karşılaştırma işleçleri ile karşılaştırılır
function standard_dizi_karşılaştır($trm1$trm2)
{
    if (
count($ter1) < count($ter2)) {
      return -
1;                          // $ter1 < $ter2
    
} elseif (count($op1) > count($op2)) {
        return 
1;                         // $ter1 > $ter2
    
}
    foreach (
$ter1 as $anh => $değ) {
        if (!
array_key_exists($anh$ter2)) {
            return 
null;                   // karşılaştırılamaz
        
} elseif ($değ $ter2[$anh]) {
            return -
1;
        } elseif (
$değ $ter2[$anh]) {
            return 
1;
        }
    }
    return 
0// $ter1 == $ter2
}
?>

Ayrıca, strcasecmp(), strcmp() işlevlerine, Dizi işleçlerine ve Türler bölümüne de bakınız.

Uyarı

Gerçek sayıların karşılaştırılması

float türlerinin dahili gösteriminden dolayı iki float sayının eşitliğine bakamazsınız.

Bu konuda daha ayrıntıl bilgi için float türünün belgesine bakınız.

Üç Terimli İşleç

Diğer bir karşılaştırma işleci ?: (üç terimli) işlecidir.

Örnek 3 - Öntanımlı bir değer atama

<?php
// Üç terimli işleç için kullanım örneği
$action = (empty($_POST['action'])) ? 'default' $_POST['action'];

// Yukarıdaki kod ile buradaki if/else deyimi aynı işlemi yapar.
if (empty($_POST['action'])) {
    
$action 'default';
} else {
    
$action $_POST['action'];
}

?>
(ifade1) ? (ifade2) : (ifade3) ifadesinin sonucu, ifade1 doğruysa ifade2 değilse ifade3'dir.

PHP 5.3'ten itibaren üç terimli işlecin orta parçasını dışarda bırakmak mümkündür. ifade1 ?: ifade3 ifadesinin sonucu ifade1 TRUE ise ifade1 ile değilse ifade3'tür.

Bilginize: Üç terimli işleç aslında bir ifadedir, dolayısıyla sonucu bir değişkene atanamaz, fakat bir deyimin sonucuna atanabilir. Bir değişkeni gönderimli döndürmek istediğiniz takdirde bu önem kazanır. Gönderimli olarak değer döndüren bir işlevde return $var == 42 ? $a : $b; deyimi bu bakımdan çalışmaz ve bir uyarı gösterilir.

Bilginize:

Üç terimli işleçleri iç içe kullanmanız önerilmez. PHP'nin böyle bir işlemin tek bir deyimde yapılmak istenmesi durumundaki davranışı beklendiği gibi olmayabilir.

Örnek 4 - İç içe üç terimli davranışı

<?php
// ilk bakışta aşağıdaki deyimin sonucu 'true' olacak sanılır.
echo (true?'true':false?'t':'f');

// ancak gerçekte çıktı 't' olur.
// Çünkü üç terimli ifade soldan sağa değerlendirilir.

// Aynı deyimi şöyle yazarsanız, durum anlaşılır hale gelir
echo ((true 'true' false) ? 't' 'f');

// Burada, ilk ifade mantıksal olarak doğru olduğundan sonuç 'true'
// olacak, böylece ikinci üç terimlinin ilk terimi 'true' olacak ve
// ikinci üç terimliden 't' dönecektir.
?>

Null kaynaşma işleci

"??" (veya null kaynaşma) işleci, PHP 7 ve sonrasında kullanılabilir.

Örnek 5 - Öntanımlı değer atama

<?php
// Null kaynaşma işleci için kullanım örneği
$action $_POST['action'] ?? 'default';

// Yukarıdaki satır, bu if/else deyimine esdeğerdir.
if (isset($_POST['action'])) {
    
$action $_POST['action'];
} else {
    
$action 'default';
}

?>
(ifade1) ?? (ifade2) ifadesinin sonucu, ifade1 NULL ise ifade2 değilse ifade1'dir.

Aslında, bu işleç sol taraf değeri mevcut değilse isset() gibi bir uyarı çıktılamaz. Bu, özellikle dizi anahtarlarında kullanışlıdır.

Bilginize: Null kaynaşma işleci bir ifade olup bir değişkene atanmaz ama bir deyimin sonucuna atanabilir. Bir değişkeni gönderimli döndürmek istiyorsanız bunu bilmek önemlidir. Gönderimli döndüren bir işlevde return $foo ?? $bar; deyimi bu nedenle çalışmaz ve bir uyarı çıktılanır.

Bilginize:

Null kaynaşma işleci basit iç içeliğe izi verir:

Örnek 6 - İçiçe null kaynaşma işleci

<?php

$foo 
null;
$bar null;
$baz 1;
$qux 2;

echo 
$foo ?? $bar ?? $baz ?? $qux// 1 basar

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 39 notes

up
128
crazy888s at hotmail dot com
10 years ago
I couldn't find much info on stacking the new ternary operator, so I ran some tests:

<?php
echo 0 ?: 1 ?: 2 ?: 3; //1
echo 1 ?: 0 ?: 3 ?: 2; //1
echo 2 ?: 1 ?: 0 ?: 3; //2
echo 3 ?: 2 ?: 1 ?: 0; //3

echo 0 ?: 1 ?: 2 ?: 3; //1
echo 0 ?: 0 ?: 2 ?: 3; //2
echo 0 ?: 0 ?: 0 ?: 3; //3
?>

It works just as expected, returning the first non-false value within a group of expressions.
up
74
arnaud at arnapou dot net
10 years ago
[Editor's note: consider using ===]

I discover after 10 years of PHP development something awfull : even if you make a string comparison (both are strings), strings are tested like integers and leading "space" character (even \n, \r, \t) is ignored ....

I spent hours because of leading \n in a string ... it hurts my developper sensibility to see two strings beeing compared like integers and not like strings ... I use strcmp now for string comparison ... so stupid ...

Test code :
<?php

test
("1234", "1234");
test("1234", " 1234");
test("1234", "\n1234");
test("1234", "1234 ");
test("1234", "1234\n");

function
test($v1, $v2) {
    echo
"<h1>[".show_cr($v1)."] vs [".show_cr($v2)."]</h1>";
    echo
my_var_dump($v1)."<br />";
    echo
my_var_dump($v2)."<br />";
    if(
$v1 == $v2) {
        echo
"EQUAL !";
    }
    else {
        echo
"DIFFERENT !";
    }
}

function
show_cr($var) {
    return
str_replace("\n", "\\n", $var);
}

function
my_var_dump($var) {
   
ob_start();
   
var_dump($var);
   
$dump = show_cr(trim(ob_get_contents()));
   
ob_end_clean();
    return
$dump;
}

?>

Displays this ->

[1234] vs [1234]
string(4) "1234"
string(4) "1234"
EQUAL !

[1234] vs [ 1234]
string(4) "1234"
string(5) " 1234"
EQUAL !

[1234] vs [\n1234]
string(4) "1234"
string(5) "\n1234"
EQUAL !

[1234] vs [1234 ]
string(4) "1234"
string(5) "1234 "
DIFFERENT !

[1234] vs [1234\n]
string(4) "1234"
string(5) "1234\n"
DIFFERENT !
up
36
jwhiting at hampshire dot edu
16 years ago
note: the behavior below is documented in the appendix K about type comparisons, but since it is somewhat buried i thought i should raise it here for people since it threw me for a loop until i figured it out completely.

just to clarify a tricky point about the == comparison operator when dealing with strings and numbers:

('some string' == 0) returns TRUE

however, ('123' == 0) returns FALSE

also note that ((int) 'some string') returns 0

and ((int) '123') returns 123

the behavior makes senes but you must be careful when comparing strings to numbers, e.g. when you're comparing a request variable which you expect to be numeric. its easy to fall into the trap of:

if ($_GET['myvar']==0) dosomething();

as this will dosomething() even when $_GET['myvar'] is 'some string' and clearly not the value 0

i was getting lazy with my types since php vars are so flexible, so be warned to pay attention to the details...
up
44
Harry Willis
6 years ago
I was interested about the following two uses of the ternary operator (PHP >= 5.3) for using a "default" value if a variable is not set or evaluates to false:

<?php
(isset($some_variable) && $some_variable) ? $some_variable : 'default_value';

$some_variable ?: 'default_value';
?>

The second is more readable, but will throw an ERR_NOTICE is $some_variable is not set. Of course, this could be overcome by suppressing the notice using the @ operator.

Performance-wise, though, comparing 1 million iterations of the three statements

  (isset($foo) && $foo) ? $foo : ''
  ($foo) ?: ''
  (@$foo) ?: ''

results in the following:

  $foo is NOT SET.
    [isset] 0.18222403526306
    [?:]    0.57496404647827
    [@ ?:]  0.64780592918396
  $foo is NULL.
    [isset] 0.17995285987854
    [?:]    0.15304207801819
    [@ ?:]  0.20394206047058
  $foo is FALSE.
    [isset] 0.19388508796692
    [?:]    0.15359902381897
    [@ ?:]  0.20741701126099
  $foo is TRUE.
    [isset] 0.17265486717224
    [?:]    0.11773896217346
    [@ ?:]  0.16193103790283

In other words, using the long-form ternary operator with isset($some_variable) is preferable overall if $some_variable may not be set.

(error_reporting was set to zero for the benchmark, to avoid printing a million notices...)
up
31
thomas dot oldbury at tgohome dot com
13 years ago
Be careful when using the ternary operator!

The following will not evaluate to the expected result:

<?php
echo "a string that has a " . (true) ? 'true' : 'false' . " condition in. ";
?>

Will print true.

Instead, use this:

<?php
echo "a string that has a " . ((true) ? 'true' : 'false') . " condition in. ";
?>

This will evaluate to the expected result: "a string that has a true condition in. "

I hope this helps.
up
33
mail at mkharitonov dot net
6 years ago
Be careful with the "==" operator when both operands are strings:
<?php
var_dump
('123' == '       123'); // true
var_dump('1e3' == '1000'); // true
var_dump('+74951112233' == '74951112233'); // true
var_dump('00000020' == '0000000000000000020'); // true
var_dump('0X1D' == '29E0'); // true
var_dump('0xafebac' == '11529132'); // true
var_dump('0xafebac' == '0XAFEBAC'); // true
var_dump('0xeb' == '+235e-0'); // true
var_dump('0.235' == '+.235'); // true
var_dump('0.2e-10' == '2.0E-11'); // true
var_dump('61529519452809720693702583126814' == '61529519452809720000000000000000'); // true in php < 5.4.4
up
42
Anonymous
14 years ago
The following contrasts the trinary operator associativity in PHP and Java.  The first test would work as expected in Java (evaluates left-to-right, associates right-to-left, like if stmnt), the second in PHP (evaluates and associates left-to-right)

<?php

echo "\n\n######----------- trinary operator associativity\n\n";

function
trinaryTest($foo){

   
$bar    = $foo > 20
           
? "greater than 20"
           
: $foo > 10
               
? "greater than 10"
               
: $foo > 5
                   
? "greater than 5"
                   
: "not worthy of consideration";   
    echo
$foo." =>  ".$bar."\n";
}

echo
"----trinaryTest\n\n";
trinaryTest(21);
trinaryTest(11);
trinaryTest(6);
trinaryTest(4);

function
trinaryTestParens($foo){
   
   
$bar    = $foo > 20
           
? "greater than 20"
           
: ($foo > 10
               
? "greater than 10"
               
: ($foo > 5
                   
? "greater than 5"
                   
: "not worthy of consideration"));   
    echo
$foo." =>  ".$bar."\n";
}

echo
"----trinaryTestParens\n\n";
trinaryTestParens(21);
trinaryTestParens(11);
trinaryTest(6);
trinaryTestParens(4);

?>

Output:

######----------- trinary operator associativity

----trinaryTest

21 =>  greater than 5
11 =>  greater than 5
6 =>  greater than 5
4 =>  not worthy of consideration

----trinaryTestParens

21 =>  greater than 20
11 =>  greater than 10
6 =>  greater than 5
4 =>  not worthy of consideration
up
8
G
3 years ago
Do note, using the ternary operator shorthand (since 5.3), omitting the 2nd expression the first expression will only be called once.

Before 5.3 (or not using the shorthand)
<?php
$val
= f('x') ? f('x') : false;
// f('x') will be run twice
?>

After 5.3
<?php
$val
= f('x') ?: false;
// f('x') will be run once
?>
up
17
hiroh2k at yahoo dot com
15 years ago
if you want to use the ?: operator, you should be careful with the precedence.

Here's an example of the priority of operators:

<?php
echo 'Hello, ' . isset($i) ? 'my friend: ' . $username . ', how are you doing?' : 'my guest, ' . $guestusername . ', please register';
?>

This make "'Hello, ' . isset($i)" the sentence to evaluate. So, if you think to mix more sentences with the ?: operator, please use always parentheses to force the proper evaluation of the sentence.

<?php
echo 'Hello, ' . (isset($i) ? 'my friend: ' . $username . ', how are you doing?' : 'my guest, ' . $guestusername . ', please register');
?>

for general rule, if you mix ?: with other sentences, always close it with parentheses.
up
15
jeronimo at DELETE_THIS dot transartmedia dot com
16 years ago
For converted Perl programmers: use strict comparison operators (===, !==) in place of string comparison operators (eq, ne). Don't use the simple equality operators (==, !=), because ($a == $b) will return TRUE in many situations where ($a eq $b) would return FALSE.

For instance...
"mary" == "fred" is FALSE, but
"+010" == "10.0" is TRUE (!)

In the following examples, none of the strings being compared are identical, but because PHP *can* evaluate them as numbers, it does so, and therefore finds them equal...

<?php

echo ("007" == "7" ? "EQUAL" : "not equal");
// Prints: EQUAL

// Surrounding the strings with single quotes (') instead of double
// quotes (") to ensure the contents aren't evaluated, and forcing
// string types has no effect.
echo ( (string)'0001' == (string)'+1.' ? "EQUAL" : "not equal");
// Prints: EQUAL

// Including non-digit characters (like leading spaces, "e", the plus
// or minus sign, period, ...) can still result in this behavior, if
// a string happens to be valid scientific notation.
echo ('  131e-2' == '001.3100' ? "EQUAL" : "not equal");
// Prints: EQUAL

?>

If you're comparing passwords (or anything else for which "near" precision isn't good enough) this confusion could be detrimental. Stick with strict comparisons...

<?php

// Same examples as above, using === instead of ==

echo ("007" === "7" ? "EQUAL" : "not equal");
// Prints: not equal

echo ( (string)'0001' === (string)'+1.' ? "EQUAL" : "not equal");
// Prints: not equal

echo ('  131e-2' === '001.3100' ? "EQUAL" : "not equal");
// Prints: not equal

?>
up
15
kapoor_rajiv at hotmail dot com
10 years ago
A quick way to do mysql bit comparison in php is to use the special character it stores . e.g
<?php
                                       
if ($AvailableRequests['OngoingService'] == '')
                                            echo
'<td>Yes</td>';
                                        else
                                            echo
'<td>No</td>';

?>
up
20
adam at caucho dot com
14 years ago
Note: according to the spec, PHP's comparison operators are not transitive.  For example, the following are all true in PHP5:

"11" < "a" < 2 < "11"

As a result, the outcome of sorting an array depends on the order the elements appear in the pre-sort array.  The following code will dump out two arrays with *different* orderings:

<?php
$a
= array(2,    "a""11", 2);
$b = array(2,    "11", "a"2);
sort($a);
var_dump($a);
sort($b);
var_dump($b);
?>

This is not a bug report -- given the spec on this documentation page, what PHP does is "correct".  But that may not be what was intended...
up
12
Jeremy Swinborne
8 years ago
Beware of the consequences of comparing strings to numbers.  You can disprove the laws of the universe.

echo ('X' == 0 && 'X' == true && 0 == false) ? 'true == false' : 'sanity prevails';

This will output 'true == false'.  This stems from the use of the UNIX function strtod() to convert strings to numbers before comparing.  Since 'X' or any other string without a number in it converts to 0 when compared to a number, 0 == 0 && 'X' == true && 0 == false
up
18
rshawiii at yahoo dot com
14 years ago
You can't just compare two arrays with the === operator
like you would think to find out if they are equal or not.  This is more complicated when you have multi-dimensional arrays.  Here is a recursive comparison function.

<?php
/**
* Compares two arrays to see if they contain the same values.  Returns TRUE or FALSE.
* usefull for determining if a record or block of data was modified (perhaps by user input)
* prior to setting a "date_last_updated" or skipping updating the db in the case of no change.
*
* @param array $a1
* @param array $a2
* @return boolean
*/
function array_compare_recursive($a1, $a2)
{
   if (!(
is_array($a1) and (is_array($a2)))) { return FALSE;}   
   
   if (!
count($a1) == count($a2))
      {
       return
FALSE; // arrays don't have same number of entries
     
}
     
   foreach (
$a1 as $key => $val)
   {
       if (!
array_key_exists($key, $a2))
           {return
FALSE; // uncomparable array keys don't match
             
}
       elseif (
is_array($val) and is_array($a2[$key]))  // if both entries are arrays then compare recursive
          
{if (!array_compare_recursive($val,$a2[$key])) return FALSE;
           }
       elseif (!(
$val === $a2[$key])) // compare entries must be of same type.
          
{return FALSE;
           }
   }
   return
TRUE; // $a1 === $a2
}
?>
up
16
Alex
14 years ago
I think everybody should read carefully what "jeronimo at DELETE_THIS dot transartmedia dot com" wrote. It's a great pitfall even for seasoned programmers and should be looked upon with a great attention.
For example, comparing passwords with == may result in a very large security hole.

I would add some more to it:

The workaround is to use strcmp() or ===.

Note on ===:

While the php documentation says that, basically,
($a===$b)  is the same as  ($a==$b && gettype($a) == gettype($b)),
this is not true.

The difference between == and === is that === never does any type conversion. So, while, according to documentation, ("+0.1" === ".1") should return true (because both are strings and == returns true), === actually returns false (which is good).
up
15
gondo
6 years ago
beware of the fact, that there is no `<==` nor `>==` therefore `false <= 0` will be `true`. php v. 5.4.27
up
4
prezire at gmail dot com
4 years ago
Take note when grouping ternary operations that return either boolean or integer concatenated to a string:
<?php
 
echo 'hello ' . true ? 1 : 0, //Outputs 1
      
'hello ' . (true ? 1 : 0); //Outputs hello 1
?>
up
13
bishop
13 years ago
When you want to know if two arrays contain the same values, regardless of the values' order, you cannot use "==" or "===".  In other words:

<?php
(array(1,2) == array(2,1)) === false;
?>

To answer that question, use:

<?php
function array_equal($a, $b) {
    return (
is_array($a) && is_array($b) && array_diff($a, $b) === array_diff($b, $a));
}
?>

A related, but more strict problem, is if you need to ensure that two arrays contain the same key=>value pairs, regardless of the order of the pairs.  In that case, use:

<?php
function array_identical($a, $b) {
    return (
is_array($a) && is_array($b) && array_diff_assoc($a, $b) === array_diff_assoc($b, $a));
}
?>

Example:
<?php
$a
= array (2, 1);
$b = array (1, 2);
// true === array_equal($a, $b);
// false === array_identical($a, $b);

$a = array ('a' => 2, 'b' => 1);
$b = array ('b' => 1, 'a' => 2);
// true === array_identical($a, $b)
// true === array_equal($a, $b)
?>

(See also the solution "rshawiii at yahoo dot com" posted)
up
13
Cuong Huy To
9 years ago
In the table "Comparison with Various Types", please move the last line about "Object" to be above the line about "Array", since Object is considered to be greater than Array (tested on 5.3.3)

(Please remove my "Anonymous" post of the same content before. You could check IP to see that I forgot to type my name)
up
16
stepheneliotdewey at gmail [period] com
13 years ago
Note that typecasting will NOT prevent the default behavior for converting two numeric strings to numbers when comparing them.

e.g.:

<?php
if ((string) '0123' == (string) '123')
    print
'equals';
else
    print
'doesn\'t equal';
?>

Still prints 'equals'

As far as I can tell the only way to avoid this is to use the identity comparison operators (=== and !==).
up
14
Anonymous
11 years ago
Note: The ternary shortcut currently seems to be of no use in dealing with unexisting keys in an array, as PHP will throw an error. Take the following example.

<?php
$_POST
['Unexisting'] = $_POST['Unexisting'] ?: false;
?>

PHP will throw an error that the "Unexisting" key does not exist. The @ operator does not work here to suppress this error.
up
4
niall at maranelda dot org
2 years ago
Care must be taken when using the spaceship operator with arrays that do not have the same keys:

- Contrary to the notes above ("Example #2 Transcription of standard array comparison"), it does *not* return null if the left-hand array contains a key that the right-hand array does not.
- Because of this, the result depends on the order you do the comparison in.

For example:

<?php
$a
= ['a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3, 'e' => 4];
$b = ['a' => 1, 'b' => 2, 'd' => 3, 'e' => 4];

var_dump($a <=> $b);        // int(1) : $a > $b because $a has the 'c' key and $b doesn't.

var_dump($b <=> $a);        // int(1) : $b > $a because $b has the 'd' key and $a doesn't.
?>
up
5
Marcin Kuzawiski
5 years ago
A < B and still B < A...

$A = [1 => 1, 2 => 0, 3 => 1];
$B = [1 => 1, 3 => 0, 2 => 1];

var_dump($A < $B);  // TRUE
var_dump($B < $A);  // TRUE

var_dump($A > $B);  // TRUE
var_dump($B > $A);  // TRUE

Next - C and D are comparable, but neither C < D nor D < C (and still C != D)...

$C = [1 => 1, 2 => 1, 3 => 0];
$D = [1 => 1, 3 => 1, 2 => 0];

var_dump($C < $D); // FALSE
var_dump($D < $C); // FALSE

var_dump($C > $D); // FALSE
var_dump($D > $C); // FALSE

var_dump($D == $C); // FALSE
up
10
alan dot g at nospam dot net
10 years ago
a function to help settings default values, it returns its own first non-empty argument :

make your own eor combos !

<?php

/*
* Either Or
*
* usage:  $foo = eor(test1(),test2(),"default");
* usage:  $foo = eor($_GET['foo'], foogen(), $foo, "bar");
*/

function eor() {
   
$vars = func_get_args();
     while (!empty(
$vars) && empty($defval))   
        
$defval = array_shift($vars);         
     return
$defval;
}?>
up
7
Mark Simon
9 years ago
The use of 5.3’s shortened ternary operator allows PHP to coalesce a null or empty value to an alternative:

$value = $planA ?: $planB;

My own server doesn’t yet run 5.3. A nice alternative is to use the “or” operator:

$value = $planA or $value = planB;
up
13
fernandoleal at dragoncs dot com
13 years ago
If you need nested ifs on I var its important to group the if so it works.
Example:
<?php
//Dont Works
//Parse error: parse error, unexpected ':'
$var='<option value="1" '.$status == "1" ? 'selected="selected"' :''.'>Value 1</option>';
//Works:
$var='<option value="1" '.($status == "1" ? 'selected="selected"' :'').'>Value 1</option>';

echo
$var;
?>
up
10
Hayley Watson
13 years ago
Note that the "ternary operator" is better described as the "conditional operator". The former name merely notes that it has three arguments without saying anything about what it does. Needless to say, if PHP picked up any more ternary operators, this will be a problem.

"Conditional Operator" is actually descriptive of the semantics, and is the name historically given to it in, e.g., C.
up
10
bimal at sanjaal dot com
7 years ago
I came across peculiar outputs while I was attempting to debug a script

<?php
# Setup platform (pre conditions somewhere in a loop)
$index=1;
$tally = array();

# May work with warnings that $tally[$index] is not initialized
# Notice: Undefined offset: 1 in D:\htdocs\colors\ColorCompare\i.php on line #__
# It is an old fashioned way.
# $tally[$index] = $tally[$index] + 1;

# Does not work: Loops to attempt to change $index and values are aways unaffected
$tally[$index] = isset($tally[$index])?$tally[$index]:0+1;
$tally[$index] = isset($tally[$index])?$tally[$index]:0+1;
$tally[$index] = isset($tally[$index])?$tally[$index]:0+1;
/*
# These three lines output:
Array
(
    [1] => 1
)
*/

# Works: This is what I need/expect
# $tally[$index] = 1+(isset($tally[$index])?$tally[$index]:0);

print_r($tally);
?>

The second block obviously does not work what one expects.
Third part is good.
up
10
user@example
16 years ago
With Nested ternary Operators you have to set the logical  parentheses to get the correct result.

<?php
$test
=true;
$test2=true;

(
$test) ? "TEST1 true" :  ($test2) ? "TEST2 true" : "false";
?>
This will output: TEST2 true;

correct:

<?php
$test
=true;
$test2=true;

(
$test) ? "TEST1 true" : (($test2) ? "TEST2 true" : "false");
?>

Anyway don't nest them to much....!!
up
1
azz
9 months ago
Keep in mind that ?: operator is NOT fully equal to empty()

?: can't check non-existent array index (as describe here https://www.php.net/manual/ru/language.operators.comparison.php#92685) and vars

Check this:

<?php
ini_set
('error_reporting', E_ALL);

$t = [];

var_dump(!isset($t['z']) || $t['z'] == FALSE); // true, this that empty() do
var_dump(empty($t['z'])); // true
var_dump(isset($t['z'])); // false

$v1 = $t['z'] ?: false; // Notice:  Undefined index: z
$v2 = $t['z'] ?? false; // silent!

var_dump($v1); // false
var_dump($v2); // false

var_dump(!isset($non_existent_var) || $non_existent_var == FALSE); // true, this that empty() do
var_dump(empty($non_existent_var)); // true
var_dump(isset($non_existent_var)); // false

$v1 = $non_existent_var ?: false; // Notice:  Undefined variable: non_existent_var
$v2 = $non_existent_var ?? false; // silent!

var_dump($v1); // false
var_dump($v2); // false
up
2
Romain
2 years ago
?? vs isset() with __isset() and __get()

<?php

class A
{
    public function
__get($id)
    {
        return
'a value';
    }
}

class
B
{
    public function
__isset($id)
    {
        return
false;
    }
   
    public function
__get($id)
    {
        return
'a value';
    }
}

class
c
{
    protected
$test = "a value";
   
    public function
__isset($id)
    {
        return
true;
    }
}

$a = new A();
$b = new B();
$c = new C();

echo isset(
$a->test) ? $a->test : 'nothing'; // "nothing"
echo $a->test ?? 'nothing'; // "a value", isset() is not called!

echo isset($b->test) ? $b->test : 'nothing'; // "nothing"
echo $b->test ?? 'nothing'; // "nothing", __isset() is called

echo isset($c->test) ? $c->test : 'nothing'; // throw an Exception
echo $c->test ?? 'nothing'; // "nothing"

?>
up
5
j-a-n at gmx dot de
8 years ago
Please be careful when comparing strings with floats, especally when you are using the , as decimal.

<?php
var_dump
($alt);
var_dump($neu);
var_dump($alt == $neu);
?>

string(9) "590217,73"
float(590217,73)
bool(false)

not the float is cast to a string and then string-compared, but the string is cast to a float and then float-compared.

to compare as strings use strval!

<?php
var_dump
(strval($alt));
var_dump(strval($neu));
var_dump(strval($alt) == strval($neu));
?>

string(9) "590217,73"
string(9) "590217,73"
bool(true)
up
5
taras dot bogach at gmail dot com
10 years ago
Boolean switch usege

<?php
class User_Exception extends Exception{}
class
User{
  public function
register($login,$pass,$passCheck)
    switch(
false){
      case(
strlen($pass) >= 5):
        throw new
User_Exception("Password must be at last 5 chars length");
      case(
$pass == $passCheck):
        throw new
User_Exception("Password is not confirmed!");
      case(
strlen($login) >= 5):
        throw new
User_Exception("Login must be at last 5 chars length");
     
//Do other checks
     
default:
       
//Do registration
       
return true;
    }
  }
 
//...
}
?>
up
5
zak at minion dot net
9 years ago
be careful when trying to concatenate the result of a ternary operator to a string

<?php
print '<div>'.(FALSE) ? 'TRUE [bad ternary]' : 'FALSE [bad ternary]';
print
'<br><br>';
print
'<div>'.((FALSE) ? 'TRUE [good ternary]' : 'FALSE [good ternary]');
?>

yields:

TRUE [bad ternary]

FALSE [good ternary]

this is because the ternary evaluates '<div>'.(FALSE) not (FALSE) - so the end result is TRUE
up
3
damien dot launay dot mail at gmail dot com
7 years ago
I found a nice way to use of new "?:" operator:

$a = array();
$a['foo'] = 'oof';

$b = @ ($a['foo'] ?: 'No foo');
$c = @ ($a['bar'] ?: 'No bar');

var_dump($b, $c);

Output:

string(3) "oof"
string(6) "No bar"

No error is thrown and $c is set with correct value.

Benefit: no need to use isset.
up
1
sgurukrupa at gmail dot com
6 years ago
With respect to using the ternary operator as a 'null-coalescing' operator: expr1 ?: expr2, note that expr1 is evaluated only once.
up
3
mail at markuszeller dot com
10 years ago
I prefer writing (!$a == 'hello') much more than ($a != 'hello'), but I wondered about the performance.

So I did a benchmark:
<?php
for($bench = 0; $bench < 3; $bench++)
{
   
$start = microtime(true);
   
$a = 1;
    for(
$i = 0; $i < 100000000; $i++)
  {
        if(!
$a == 'hello') $b++;
    }
   
$end = microtime(true);
    echo
"Used time: " . ($end-$start) . "\n";
}
?>
and it results with

# if($a != 'hello')
Used time: 12.552895069122
Used time: 12.548940896988
Used time: 12.470285177231

# if(!$a == 'hello')
Used time: 7.6532161235809
Used time: 7.6426539421082
Used time: 7.6452689170837
up
0
Sumon Mahmud
6 months ago
Extending from here: https://www.php.net/manual/en/language.operators.comparison.php#121907

$a = ['a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3, 'e' => 4];
$b = ['a' => 1, 'b' => 2, 'd' => 3, 'e' => 4];

echo $a > $b; // 0
echo $b > $a; // 0
echo $a <$b; // 0
echo $b < $a; // 0

If using spaceship operator then it is returning true like :

echo $a <=> $b; //1
echo $b <=> $a; //1
echo $a <=> $b; //1
echo $b <=> $a; //1
up
-1
Ryan Mott
10 months ago
Searching for "double question mark" operator should find this page (and hopefully after this comment the crawlers will agree)
To Top