PHPCon Poland 2024

Karşılaştırma İşleçleri

Karşılaştırma işleçleri isminden de anlaşılacağı üzere iki değerin karşılaştırılmasını sağlar. Çeşitli veri türleri arasındaki karşılaştırma örneklerinin yer aldığı tür karşılaştırma tabloları sayfasına da bakılabilir.

Karşılaştırma İşleçleri
Örnek İsim Sonuç
$a == $b Eşittir Tür dönüşümünden sonra, $a ve $b aynı değere sahipse sonuç true olur.
$a === $b Aynıdır $a ve $b aynı değere sahipse ve türleri de aynıysa sonuç true olur.
$a != $b Eşit değildir Tür dönüşümünden sonra, $a ve $b aynı değere sahip değilse sonuç true olur.
$a <> $b Eşit değildir Tür dönüşümünden sonra, $a ve $b aynı değere sahip değilse sonuç true olur.
$a !== $b Farklıdır $a ve $b aynı değere sahip değilse veya türleri aynı değilse sonuç true olur.
$a < $b Küçüktür $a kesin olarak $b'den küçükse sonuç true olur.
$a > $b Büyüktür $a kesin olarak $b'den büyükse sonuç true olur.
$a <= $b Küçük veya eşittir $a, $b'den küçük veya ona eşitse sonuç true olur.
$a >= $b Büyük veya eşittir $a, $b'den büyük veya ona eşitse sonuç true olur.
$a <=> $b Mekik $a küçük, eşit veya büyük $b olduğunda, bir tamsayı da sırasıyla küçük, eşit veya büyük sıfırdır.

Her iki terim de sayısal dize ise veya bir terim sayı ve diğeri sayısal dizeyse, karşılaştırma sayısal olarak yapılır. Bu kurallar ayrıca switch deyimine de uygulanır. === veya !== ile tür ve dolayısıyla değer karşılaştırıldığından böyle karşılaştırmalarda tür dönüşümü yapılmaz.

Uyarı

PHP 8.0.0'dan önce, bir dize bir sayı veya sayısal bir dizeyle karşılaştırılırsa, karşılaştırma yapılmadan önce dize bir sayıya dönüştürülürdü. Bu, aşağıdaki örnekte görülebileceği gibi şaşırtıcı sonuçlara yol açabilir:

<?php
var_dump
(0 == "a");
var_dump("1" == "01");
var_dump("10" == "1e1");
var_dump(100 == "1e2");

switch (
"a") {
case
0:
echo
"0";
break;
case
"a":
echo
"a";
break;
}
?>

Yukarıdaki örneğin PHP 7 çıktısı:

bool(true)
bool(true)
bool(true)
bool(true)
0

Yukarıdaki örneğin PHP 8 çıktısı:

bool(false)
bool(true)
bool(true)
bool(true)
a

<?php
// Tamsayılar
echo 1 <=> 1; // 0
echo 1 <=> 2; // -1
echo 2 <=> 1; // 1

// Gerçeller
echo 1.5 <=> 1.5; // 0
echo 1.5 <=> 2.5; // -1
echo 2.5 <=> 1.5; // 1

// Dizeler
echo "a" <=> "a"; // 0
echo "a" <=> "b"; // -1
echo "b" <=> "a"; // 1

echo "a" <=> "aa"; // -1
echo "zz" <=> "aa"; // 1

// Diziler
echo [] <=> []; // 0
echo [1, 2, 3] <=> [1, 2, 3]; // 0
echo [1, 2, 3] <=> []; // 1
echo [1, 2, 3] <=> [1, 2, 1]; // 1
echo [1, 2, 3] <=> [1, 2, 4]; // -1

// Nesneler
$a = (object) ["a" => "b"];
$b = (object) ["a" => "b"];
echo
$a <=> $b; // 0

$a = (object) ["a" => "b"];
$b = (object) ["a" => "c"];
echo
$a <=> $b; // -1

$a = (object) ["a" => "c"];
$b = (object) ["a" => "b"];
echo
$a <=> $b; // 1

// sadece değerler karşılaştırılmaz, anahtarlar da eşleşmeli
$a = (object) ["a" => "b"];
$b = (object) ["b" => "b"];
echo
$a <=> $b; // 1

?>

Çeşitli türler arasında karşılaştırma aşağıdaki tabloya ve tablodaki sıralamaya uygun olarak yapılır.

Çeşitli Türlerin Karşılaştırılması
1. Terimin Türü 2. Terimin Türü Sonuç
null veya string string null, "" dizgesine dönüştürülür, sayısal veya alfabetik karşılaştırma yapılır.
bool veya null herhangi bir tür Her iki tarafta bool türüne dönüşümden sonra false < true karşılaştırması yapılır
object object Yerleşik sınıflar kendi karşılaştırmalarını tanımlayabilir. Farklı sınıflar eşsizdir. Aynı sınıflar için bkz: Nesne karşılaştırması
string, resource, int veya float string, resource, int veya float Diziler ve özkaynaklar sayılara dönüştürülür, sayısal karşılaştırma yapılır.
array array Daha az üyeye sahip dizi diğerinden küçüktür. Eğer 1. terimin anahtarı 2. terimde yoksa diziler eşsizdir. Karşılaştırma daima değerler karşılaştırılarak yapılır (aşağıdaki örneğe bakınız).
object herhangi bir tür object daima büyüktür.
array herhangi bir tür array daima büyüktür

Örnek 1 - Bool/null karşılaştırması

<?php
// Bool ve null daima bool gibi karşılaştırılır.
var_dump(1 == TRUE); // TRUE - (bool)1 == TRUE ile aynı
var_dump(0 == FALSE); // TRUE - (bool)0 == FALSE ile aynı
var_dump(100 < TRUE); // FALSE - (bool)100 < TRUE ile aynı
var_dump(-10 < FALSE);// FALSE - (bool)-10 < FALSE ile aynı
var_dump(min(-100, -10, NULL, 10, 100)); // NULL - (bool)NULL < (bool)-100 is FALSE < TRUE
?>

Örnek 2 - Özetle Standard Dizi Karşılaştırması

<?php
// Diziler mekik işlecinin yanı sıra standart karşılaştırma işleçleri ile
// böyle karşılaştırılır
function standard_dizi_karşılaştır($trm1, $trm2)
{
if (
count($ter1) < count($ter2)) {
return -
1; // $ter1 < $ter2
} elseif (count($op1) > count($op2)) {
return
1; // $ter1 > $ter2
}
foreach (
$ter1 as $anh => $değ) {
if (!
array_key_exists($anh, $ter2)) {
return
1;
} elseif (
$değ < $ter2[$anh]) {
return -
1;
} elseif (
$değ > $ter2[$anh]) {
return
1;
}
}
return
0; // $ter1 == $ter2
}
?>

Uyarı

Kayan noktalı sayıların karşılaştırılması

float türlerinin dahili gösteriminden dolayı iki float sayının eşitliğine bakılamaz.

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için float türünün belgesine bakılabilir.

Bilginize: Farklı türdeki değerleri karşılaştırırken, özellikle tamsayıları mantıksal değerlerle veya dizgelerle karşılaştırırken, PHP'nin otomatik tür dönüşümünün her zaman açık olmadığı unutmamalıdır. Bu nedenle, çoğu durumda == ve != yerine genellikle === and !== karşılaştırmalarının kullanılması önerilir.

Eşsiz Değerler

Benzerlik karşılaştırması (=== and !==) her değere uygulanabilirken, diğer karşılaştırma işleçlerinin sadece karşılaştırılabilir değerlere uygulanması gerekir. Eşsiz değerlerin karşılaştırma sonucu tanımsızdır ve bu sonuca güvenilmemelidir.

Üç Terimli İşleç

Diğer bir karşılaştırma işleci ?: (üç terimli) işlecidir.

Örnek 3 - Öntanımlı bir değer atama

<?php
// Üç terimli işleç için kullanım örneği
$action = (empty($_POST['action'])) ? 'default' : $_POST['action'];

// Yukarıdaki kod ile buradaki if/else deyimi aynı işlemi yapar.
if (empty($_POST['action'])) {
$action = 'default';
} else {
$action = $_POST['action'];
}

?>
(ifade1) ? (ifade2) : (ifade3) ifadesinin sonucu, ifade1 doğruysa ifade2 değilse ifade3'tür.

Üç terimli işlecin orta parçasını dışarda bırakmak mümkündür. ifade1 ?: ifade3 ifadesinin sonucu, ifade1 doğruysa ifade1 değilse ifade3'tür.

Bilginize: Üç terimli işleç aslında bir ifadedir, dolayısıyla sonucu bir değişkene atanamaz, fakat bir deyimin sonucuna atanabilir. Bir değişkenin gönderimli döndürülmesi gerekiyorsa bu önem kazanır. Gönderimli olarak değer döndüren bir işlevde return $var == 42 ? $a : $b; deyimi bu bakımdan çalışmaz ve bir uyarı gösterilir.

Bilginize:

Üç terimli işleçleri parantezsiz olarak iç içe kullanmanız önerilmez. PHP'nin böyle bir işlemin tek bir deyimde yapılmak istenmesi durumundaki davranışı diğer dillerle karşılaştırıldığında beklendiği gibi olmayabilir. Aslında PHP 8.0.0'dan önce, üçlü ifadeler diğer programlama dilleri gibi sağdan sola yerine soldan sağa değerlendiriliyordu. PHP 7.4.0 itibariyle soldan sağa ilişkilendirmeye güvenilmesi önerilmemekte olup PHP 8.0.0 itibariyle üçlü işlecin değerlendirmesi yönsüzdür.

Örnek 4 - İç içe üç terimli davranışı

<?php
// ilk bakışta aşağıdaki deyimin sonucu 'true' olacak sanılır.
echo (true ? 'true' : false ? 't' : 'f');

// ancak gerçekte çıktı 't' olur, PHP 8.0.0 öncesinde.
// Çünkü üç terimli ifade soldan ilişkilendirilir.

// Aynı deyimi şöyle yazarsanız, durum anlaşılır hale gelir
echo ((true ? 'true' : false) ? 't' : 'f');

// Burada, ilk ifade mantıksal olarak doğru olduğundan sonuç 'true'
// olacak, böylece ikinci üç terimlinin ilk terimi 'true' olacak ve
// ikinci üç terimliden 't' dönecektir.
?>

Bilginize:

Ancak kısa üç terimli (?:) zincirleri kararlıdır ve beklendiği gibi davranır. Yanlış olmayan ilk bağımsız değişken değerlendirilir. Tanımsız değerlerin yine de bir uyarı vereceği unutulmamalıdır.

Örnek 5 - Kısa üç terimli zinciri

<?php
echo 0 ?: 1 ?: 2 ?: 3, PHP_EOL; //1
echo 0 ?: 0 ?: 2 ?: 3, PHP_EOL; //2
echo 0 ?: 0 ?: 0 ?: 3, PHP_EOL; //3
?>

Null kaynaşma işleci

Diğer bir kullanışlı işleç kısaltması olan "??" null kaynaşma işleci adını alır.

Örnek 6 - Öntanımlı değer atama

<?php
// Null kaynaşma işleci için kullanım örneği
$action = $_POST['action'] ?? 'default';

// Yukarıdaki satır, bu if/else deyimine eşdeğerdir.
if (isset($_POST['action'])) {
$action = $_POST['action'];
} else {
$action = 'default';
}

?>
(ifade1) ?? (ifade2) ifadesinin sonucu, ifade1 null ise ifade2 değilse ifade1'dir.

Aslında, bu işleç sol taraf değeri mevcut değilse isset() gibi bir uyarı ya da bilgi çıktılamaz. Bu, özellikle dizi anahtarlarında kullanışlıdır.

Bilginize: Null kaynaşma işleci bir ifade olup bir değişkene atanmaz ama bir deyimin sonucuna atanabilir. Bir değişkenin gönderimli döndürülmesi gerekiyorsa bunu belirtmek önemlidir. Gönderimli döndüren bir işlevde return $foo ?? $bar; deyimi bu nedenle çalışmaz ve bir uyarı çıktılanır.

Bilginize:

Null kaynaşma işleci düşük önceliğe sahiptir. Yani, diğer işleçlerle (dizge bitiştirme veya aritmetik işleçler gibi) birlikte kullanıldığında yay ayraçlar gerekli olabilir.

<?php
// $name tanımsızsa uyarı verilir
print 'Mr. ' . $name ?? 'Anonymous';

// "Mr. Anonymous" basar
print 'Mr. ' . ($name ?? 'Anonymous');
?>

Bilginize:

Null kaynaşma işleci basit iç içeliğe izin verir:

Örnek 7 - İçiçe null kaynaşma işleci

<?php

$foo
= null;
$bar = null;
$baz = 1;
$qux = 2;

echo
$foo ?? $bar ?? $baz ?? $qux; // 1 basar

?>

add a note

User Contributed Notes 13 notes

up
172
crazy888s at hotmail dot com
14 years ago
I couldn't find much info on stacking the new ternary operator, so I ran some tests:

<?php
echo 0 ?: 1 ?: 2 ?: 3; //1
echo 1 ?: 0 ?: 3 ?: 2; //1
echo 2 ?: 1 ?: 0 ?: 3; //2
echo 3 ?: 2 ?: 1 ?: 0; //3

echo 0 ?: 1 ?: 2 ?: 3; //1
echo 0 ?: 0 ?: 2 ?: 3; //2
echo 0 ?: 0 ?: 0 ?: 3; //3
?>

It works just as expected, returning the first non-false value within a group of expressions.
up
6
Sumon Mahmud
4 years ago
Extending from here: https://www.php.net/manual/en/language.operators.comparison.php#121907

$a = ['a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3, 'e' => 4];
$b = ['a' => 1, 'b' => 2, 'd' => 3, 'e' => 4];

echo $a > $b; // 0
echo $b > $a; // 0
echo $a <$b; // 0
echo $b < $a; // 0

If using spaceship operator then it is returning true like :

echo $a <=> $b; //1
echo $b <=> $a; //1
echo $a <=> $b; //1
echo $b <=> $a; //1
up
23
adam at caucho dot com
18 years ago
Note: according to the spec, PHP's comparison operators are not transitive. For example, the following are all true in PHP5:

"11" < "a" < 2 < "11"

As a result, the outcome of sorting an array depends on the order the elements appear in the pre-sort array. The following code will dump out two arrays with *different* orderings:

<?php
$a
= array(2, "a", "11", 2);
$b = array(2, "11", "a", 2);
sort($a);
var_dump($a);
sort($b);
var_dump($b);
?>

This is not a bug report -- given the spec on this documentation page, what PHP does is "correct". But that may not be what was intended...
up
8
admin at zeros dot co dot id
1 year ago
Please be careful when you try to compare strings that have a plus sign `+` at the beginning (such as phone number, etc). When you use the Equal operator `==` PHP will ignore the plus sign. Use Identical operator `===` instead

Example:

$str1 = "62";
$str2 = "+62";

var_dump($str1 == $str2); // bool(true)
var_dump($str1 === $str2); // bool(false)
up
7
Tahazzot
3 years ago
Very careful when reading PHP documentation, Here's a lot of miss information.

According to documentation, They say's (int) 0 == (string) "a" is true. But it is not in PHP 8.

var_dump(0 == "a"); // 0 == 0 -> true

Now In PHP 8 it's False.
up
17
rshawiii at yahoo dot com
18 years ago
You can't just compare two arrays with the === operator
like you would think to find out if they are equal or not. This is more complicated when you have multi-dimensional arrays. Here is a recursive comparison function.

<?php
/**
* Compares two arrays to see if they contain the same values. Returns TRUE or FALSE.
* usefull for determining if a record or block of data was modified (perhaps by user input)
* prior to setting a "date_last_updated" or skipping updating the db in the case of no change.
*
* @param array $a1
* @param array $a2
* @return boolean
*/
function array_compare_recursive($a1, $a2)
{
if (!(
is_array($a1) and (is_array($a2)))) { return FALSE;}

if (!
count($a1) == count($a2))
{
return
FALSE; // arrays don't have same number of entries
}

foreach (
$a1 as $key => $val)
{
if (!
array_key_exists($key, $a2))
{return
FALSE; // uncomparable array keys don't match
}
elseif (
is_array($val) and is_array($a2[$key])) // if both entries are arrays then compare recursive
{if (!array_compare_recursive($val,$a2[$key])) return FALSE;
}
elseif (!(
$val === $a2[$key])) // compare entries must be of same type.
{return FALSE;
}
}
return
TRUE; // $a1 === $a2
}
?>
up
13
bishop
17 years ago
When you want to know if two arrays contain the same values, regardless of the values' order, you cannot use "==" or "===". In other words:

<?php
(array(1,2) == array(2,1)) === false;
?>

To answer that question, use:

<?php
function array_equal($a, $b) {
return (
is_array($a) && is_array($b) && array_diff($a, $b) === array_diff($b, $a));
}
?>

A related, but more strict problem, is if you need to ensure that two arrays contain the same key=>value pairs, regardless of the order of the pairs. In that case, use:

<?php
function array_identical($a, $b) {
return (
is_array($a) && is_array($b) && array_diff_assoc($a, $b) === array_diff_assoc($b, $a));
}
?>

Example:
<?php
$a
= array (2, 1);
$b = array (1, 2);
// true === array_equal($a, $b);
// false === array_identical($a, $b);

$a = array ('a' => 2, 'b' => 1);
$b = array ('b' => 1, 'a' => 2);
// true === array_identical($a, $b)
// true === array_equal($a, $b)
?>

(See also the solution "rshawiii at yahoo dot com" posted)
up
1
Hayley Watson
9 months ago
Between the "shortcut ternary" (aka "elvis") and "spaceship" operators, you can write some quite compact comparison functions for usort and its ilk.

If you want to sort an array of associative arrays by several different keys you can chain them in the same way that you can list column names in an SQL ORDER BY clause.

<?php
usort
($array, fn($a, $b) => $a['a'] <=> $b['a']
?:
$b['b'] <=> $a['b']
?:
$a['c'] <=> $b['c']);
?>
Will sort the array by column 'a', then by column 'b' descending, then by column 'c'; or in SQL-speak 'ORDER BY a, b DESC, c".
up
2
gfilippakis at sleed dot gr
1 year ago
Please note that using the null coalescing operator to check properties on a class that has the __get magic method (without an __isset magic method) invokes the magic method.

For example:

<?php

class A
{
public function
__get($property)
{
echo
'Called __get for ' . $property . PHP_EOL;
}
}

$a = new A();

echo
'Trying null coalescing operator' . PHP_EOL;
$b = $a->test ?? 5;

echo
'Trying isset()' . PHP_EOL;
if (isset(
$a->test)) {
$b = $a->test;
} else {
$b = 5;
}

?>
up
4
niall at maranelda dot org
6 years ago
Care must be taken when using the spaceship operator with arrays that do not have the same keys:

- Contrary to the notes above ("Example #2 Transcription of standard array comparison"), it does *not* return null if the left-hand array contains a key that the right-hand array does not.
- Because of this, the result depends on the order you do the comparison in.

For example:

<?php
$a
= ['a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3, 'e' => 4];
$b = ['a' => 1, 'b' => 2, 'd' => 3, 'e' => 4];

var_dump($a <=> $b); // int(1) : $a > $b because $a has the 'c' key and $b doesn't.

var_dump($b <=> $a); // int(1) : $b > $a because $b has the 'd' key and $a doesn't.
?>
up
4
Marcin Kuzawiski
8 years ago
A < B and still B < A...

$A = [1 => 1, 2 => 0, 3 => 1];
$B = [1 => 1, 3 => 0, 2 => 1];

var_dump($A < $B); // TRUE
var_dump($B < $A); // TRUE

var_dump($A > $B); // TRUE
var_dump($B > $A); // TRUE

Next - C and D are comparable, but neither C < D nor D < C (and still C != D)...

$C = [1 => 1, 2 => 1, 3 => 0];
$D = [1 => 1, 3 => 1, 2 => 0];

var_dump($C < $D); // FALSE
var_dump($D < $C); // FALSE

var_dump($C > $D); // FALSE
var_dump($D > $C); // FALSE

var_dump($D == $C); // FALSE
up
2
Ryan Mott
4 years ago
Searching for "double question mark" operator should find this page (and hopefully after this comment the crawlers will agree)
up
4
Cuong Huy To
12 years ago
In the table "Comparison with Various Types", please move the last line about "Object" to be above the line about "Array", since Object is considered to be greater than Array (tested on 5.3.3)

(Please remove my "Anonymous" post of the same content before. You could check IP to see that I forgot to type my name)
To Top