PHP 8.1.28 Released!

İşleç Önceliği

İşleç önceliği iki ifadenin birbirine hangi sıkılıkta bağlı olduğunu belirtir. Örneğin, 1 + 5 * 3 ifadesinin sonucu 18 değil, 16'dır. Çünkü, çarpma ("*") işlecinin önceliği toplama ("+") işlecinden yüksektir. Önceliği arttırmak için gerekirse parantezler kullanılabilir. Örneğin, (1 + 5) * 3 ifadesinin sonucu 18 olacaktır.

İşleçler eşit önceliğe sahip olduklarında aralarındaki ilişkiye işleçlerin gruplanışına göre karar verilir. Örneğin "-" isoldan ilişkilendirmelidir, dolayısıyla, 1 - 2 - 3 ifadesi (1 - 2) - 3 olarak gruplanır ve -4 olarak değerlendirlir. "=" ise sağdan ilişkilendirmelidir, dolayısıyla, $a = $b = $c ifadesi $a = ($b = $c) olarak gruplanır. Özetle, soldan ilişkilendirme, ifadenin soldan sağa, sağdan ilişkilendirme ise sağdan sola değerlendirileceği anlamına gelir.

İlişkisel olmayan eş öncelikli işleçler birbirlerinin ardından kullanılamazlar, örneğin 1 < 2 > 1 ifadesi PHP için uygun değilken 1 <= 1 == 1 ifadesi uygundur. Sebebi == işlecinin <= işlecinden daha az öncelikli olmasıdır.

İlişkisellik sadece iki terimli (ve üç terimli) işleçler için anlamlıdır. Tek terimli işleçlerin önüne veya ardına ekleme yapıldığından bu fikir tek terimlilere uygulanabilir değildir. Örneğin, !!$a ifadesi sadece !(!$a) olarak gruplanabilir.

Parantez kullanımı gerekli olmasa bile çoğunlukla kodun okunabilirliğini arttırır. Örtük işleç önceliğine ve ilişkiselliğine güvenmektense kodu açıkça gruplamak daha iyidir.

Aşağıdaki listede işleçler en yüksek öncelikliden başlayıp en düşük öncelikliye doğru sıralanmışlardır. Aynı satırda yer alan işleçler eş öncelikli olup hangi sırada ele alınacaklarına değerlendirme sırasında karar verilir.

İşleç Öncelikleri
İlişkilendirme İşleçler Ek bilgi
(yok) clone new clone ve new
(yok) ** aritmetik
sağdan + - ++ -- ~ (int) (float) (string) (array) (object) (bool) @ aritmetik (tek terimli + ve -), arttırım/eksiltim, bitsel, tür çarpıtma ve hata denetimi
soldan instanceof Tür
(yok) ! mantıksal
soldan * / % aritmetik
soldan + - . aritmetik (iki terimli + ve -), dizi ve dize (PHP 8.0.0 öncesinde .)
soldan << >> bitsel
soldan . dize (PHP 8.0.0 öncesinde .)
yönsüz < <= > >= karşılaştırma
yönsüz == != === !== <> <=> karşılaştırma
left & bitsel ve gönderimler
soldan ^ bitsel
soldan | bitsel
soldan && mantıksal
soldan || mantıksal
right ?? null birleşimi
yönsüz ? : üç terimli (PHP 8.0.0 öncesinde soldan)
sağdan = += -= *= **= /= .= %= &= |= ^= <<= >>= ??= atama
(yok) yield from yield from
(yok) yield yield
(yok) print print
soldan and mantıksal
soldan xor mantıksal
soldan or mantıksal

Örnek 1 - Öncelik yönü

<?php
$a
= 3 * 3 % 5; // (3 * 3) % 5 = 4
// üç terimli işlecin değerlendirilmesi C/C++ dillerinden farklıdır
$a = true ? 0 : true ? 1 : 2; // (true ? 0 : true) ? 1 : 2 = 2 (PHP 8.0.0 öncesi)

$a = 1;
$b = 2;
$a = $b += 3; // $a = ($b += 3) -> $a = 5, $b = 5
?>

İşleç önceliklerini ve işlem yönünü ifadeni gruplanışı belirler. PHP (genelde) ifadenin hangi sırayla değerlendirileceğini belirmez ve kodlamada özel bir değerlendirme sırası kabulünden kaçınılmalıdır. Çünkü davranış PHP'nin sürümleri arasında farklı olabildiği gibi sarmalayan koda bağlı olarak da değişebilir.

Örnek 2 - Tanımsız değerlendirme sırası

<?php
$a
= 1;
echo
$a + $a++; // 2 veya 3 basabilir

$i = 1;
$array[$i] = $i++; // indis 1 veya 2 olabilir
?>

Örnek 3 +, - ve . aynı önceliğe sahiptir (PHP 8.0.0 öncesi)

<?php
$x
= 4;
// bu satır beklenmedik bir çıktı ile sonuçlanabilir:
echo "x eksi bir eşittir " . $x-1 . ", ya da ben öyle umdum\n";

// çünkü aşağıdaki satır gibi değerlendirilir:
echo (("x eksi bir eşittir " . $x) - 1) . ", ya da ben öyle umdum\n";

// istenen öncelik parantez kullanarak elde edilebilir:
echo "x eksi bir eşittir " . ($x-1) . ", ya da ben öyle umdum\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

-1, ya da ben öyle umdum
-1, ya da ben öyle umdum
x eksi bir eşittir 3, ya da ben öyle umdum

Bilginize:

Eşitlik (=) işleci çoğu işleçten daha düşük önceliğe sahip olduğundan PHP halen şuna benzer ifadelere izin vermektedir: foo() işlevinin dönüş değerini $a değişkenine atayan if (!$a = foo()) ifadesi.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Dizelerin ard arda eklenmesi (.) artık aritmetik toplama ve çıkarma (+ ve -) ve bitsel sola/sağa kaydırma (<< ve >>) işleçlerinden daha düşük öncelikli oldu; evvelce + ve - ile aynı önceliğe, << ve >> işleçlerinden daha yüksek önceliğe sahipti.
8.0.0 Üç terimli işleç (? :) artık ilişkisel değil; evvelce soldan ilişkili idi.
7.4.0 Dizelerin ard arda eklenmesinin (.) toplama ve çıkarma (+ ve -) ve bitsel sola/sağa kaydırma (<< ve >>) işleçlerine göre önceliğine (yani parantezsiz birlikte kullanımlarına) güvenilmesi artık önerilmiyor.
7.4.0 Üç terimli işlecin (? :) soldan ilişkiselliğine güvenmek artık önerilmiyor; yani, çok sayıda parantezsiz üç terimli artık iç içe yazılmamalıdır.
add a note

User Contributed Notes 8 notes

up
219
fabmlk
8 years ago
Watch out for the difference of priority between 'and vs &&' or '|| vs or':
<?php
$bool
= true && false;
var_dump($bool); // false, that's expected

$bool = true and false;
var_dump($bool); // true, ouch!
?>
Because 'and/or' have lower priority than '=' but '||/&&' have higher.
up
8
sangala at seznam dot cz
1 year ago
Using cast and ternary operator can be unclear,
(Useful to know with: declare(strict_types = 1) ).
<?php
$num_str
="5";

$i1 = (int) isset($num_str) ? $num_str : 0;
$i2 = (int) (isset($num_str) ? $num_str : 0);
var_dump($i1);
var_dump($i2);
?>
Output:
string(1) "5"
int(5)
up
42
aaronw at catalyst dot net dot nz
6 years ago
If you've come here looking for a full list of PHP operators, take note that the table here is *not* complete. There are some additional operators (or operator-ish punctuation tokens) that are not included here, such as "->", "::", and "...".

For a really comprehensive list, take a look at the "List of Parser Tokens" page: http://php.net/manual/en/tokens.php
up
53
Carsten Milkau
11 years ago
Beware the unusual order of bit-wise operators and comparison operators, this has often lead to bugs in my experience. For instance:

<?php if ( $flags & MASK == 1) do_something(); ?>

will not do what you might expect from other languages. Use

<?php if (($flags & MASK) == 1) do_something(); ?>

in PHP instead.
up
2
rvwoens at gmail dot com
1 year ago
Note that ?? has a low priority, so this can lead to unexpected results:

$a=[];
$a['aa']??'not set'
--> not set (as expected)

but
"lets see if it is set".$a['aa']??'not set'
--> notice; undefined index aa
--> lets see if it is set

so you need to use parenthesis
"lets see if it is set".($a['aa']??'not set')
up
4
tlili dot mokhtar at gmail dot com
2 years ago
An easy trick to get the result of the left shift operation (<<), e.g.

15 << 2 = 15 * (2*2) = 60

15 << 3 = 15 * (2*2*2) = 120

15 << 5 = 15 * (2*2*2*2*2) = 480

and so on...

So it's:

(number on left) multiplied by (number on right) times 2.

The same goes for the right shift operator (>>), where:

(number on left) divided by (number on right) times 2 e.g.

15 >> 2 = (15/2)/2 = 7/2 = 3 (use floor values if result is in decimals).

35 >> 3 = (((35/2)/2)/2 = (17/2)/2 = 8/2 = 4
up
9
ivan at dilber dot info
6 years ago
<?php
// Another tricky thing here is using && or || with ternary ?:
$x && $y ? $a : $b; // ($x && $y) ? $a : $b;

// while:
$x and $y ? $a : $b; // $x and ($y ? $a : $b);

?>
up
1
instatiendaweb at gmail dot com
3 years ago
//incorrect
$a = true ? 0 : true ? 1 : 2; // (true ? 0 : true) ? 1 : 2 = 2
//Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is not supported. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)`
//correct
$a = (true ? 0 : true) ? 1 : 2; // (true ? 0 : true) ? 1 : 2 = 2

==> correction documentation.
To Top