Tür Dönüşümü

PHP değişken bildiriminde tür tanımlamayı gerektirmez. Bu durumda değişkenin türü saklanan değere göre saptanır. Yani, string türünde bir değer $var değişkenine atanırsa, $var string türünde bir değişken haline gelir. $var değişkenine bir int değer atanırsa, $var int türünde bir değişken haline gelir.

PHP belli bağlamlarda bir değerin türünü otomatik olarak dönüştürmeyi deneyebilir:

 • Sayısal
 • Dizgesel
 • Mantıksal
 • Tamsayılar ve dizge
 • Karşılaştırmalı
 • İşlevsel

Bilginize: Bir değerin farklı bir türde yorumlanması gerektiğinde değerin kendisinde tür değişikliği yapılmaz.

Bir değişkeni belli bir türde değerlendirilmeye zorlamak için Tür Çarpıtma, bir değişkenin türünü değiştirmek için ise settype() işlevinin açıklamasına bakılabilir.

Sayısal bağlamlar

Aritmetik işleçlerin kullanıldığı bağlamlardır.

Bu bağlamlarda, terimlerden biri float türündeyse her iki terim float olarak ele alınır ve sonuç float türünde olur. Aksi takdirde, terimler int olarak yorumlanır ve sonuç int türünde olur. PHP 8.0.0 ve sonrasında, terimlerden birinin yorumlanamaması TypeError istisnasına yol açabilir.

Dizgesel bağlamlar

echo, print, dizge çözümlemesi veya dizge birleştirme işleci kullanılan bağlamlardır.

Bu bağlamlarda değer string olarak yorumlanır. Değer yorumlanabilir değilse TypeError oluşur.. PHP 7.4.0 öncesinde E_RECOVERABLE_ERROR hatası oluşurdu.

Mantıksal bağlamlar

Üç terimli işleç veya mantıksal işleçlerin kullanıldığı koşullu deyimler içeren bağlamlardır.

Bu bağlamlarda değer bool türünde ele alınır.

Tamsayı ve dizge bağlamlar

Bitsel işleç kullanılan bağlamlardır.

Bu bağlamlarda tüm terimler string türündeyse sonuç da string türünde olur. Aksi takdirde, terimler int türünde yorumlanır ve sonuç da int türünde olur. PHP 8.0.0 ve sonrasında, terimlerden birinin yorumlanamaması TypeError istisnasına yol açabilir.

Kaşılaştırmalı bağlamlar

Karşılaştıma işleçleri kullanılan bağlamlardır.

Bu bağlamlarda görülen tür dönüşümleri Çeşitli Türlerin Karşılaştırılması tablosunda açıklanmıştır.

İşlevsel bağlamlar

Bir değerin belli bir türdeki bir bağımsız değişkene veya özelliğe atandığı veya dönüş türü bildiren bir işlevden döndürüldüğü bağlamlardır.

Bu bağlamlarda değerin bir türü olmalıdır. Bunun iki istisnası vardır. İlk istisna: Değer int türündeyse ve bildirilen tür float ise tamsayı gerçek sayıya dönüştürülür. İkinci istisna: Bildirim türü sayıl türlerden biriyse değer bir sayıl türe dönüştürülebilir, zorlayıcı tür kipi etkinse (öntanımlıdır), değer uygun bir sayıl türe dönüştürülebilir. Bu davranışın açıklaması aşağıda bulunabilir.

Uyarı

Dahili işlevler sayıl türleri otomatik olarak null'a dönüşmeye zorlar; bu davranışın PHP 8.1.0 itibariyle KULLANIMI ÖNERİLMEMEKTEDİR.

Basit tür bildirimli zorlayıcı tür kipi

 • bool türünde bildirim: değer bool türünde değerlendirilir.
 • int türünde bildirim: dönüşüm olması gerektiği gibi ise değer int türünde değerlendirilir. Örnek: Sayısal dizgeler.
 • float türünde bildirim: dönüşüm olması gerektiği gibi ise değer float türünde değerlendirilir. Örnek: Sayısal dizgeler.
 • string türünde bildirim: değer string türünde değerlendirilir.

Birleşim türleriyle zorlanmış tür dönüşümü

strict_types etkin olduğunda sayıl tür bildirimlerine örtük olarak sınırlı tür zorlamaları uygulanır. Değerin asıl türü birleşimin (union) parçası değilse hedef tür aşağıdaki öncelik sırasına göre belirlenir:

 1. int
 2. float
 3. string
 4. bool
Tür hem birleşimde hem de değerde mevcutsa, PHP'nin mevcut tür sınama anlamlandırmasına uygun olarak değerin türü zorlanarak tür seçilir, değilse birleşimin sonraki türü denenir.

Dikkat

Bir istisna olarak, değer bir dizgeyse ve hem int hem de float birleşime dahilse tercihli tür mevcut "sayısal dizge" anlamlandırmasına göre belirlenir. Örneğin, "42" değeri için int seçilirken, "42.0" değeri için float seçilir.

Bilginize:

Yukarıdaki tercih listesine dahil olmayan türler örtük zorlama için seçilebilir hedefler değildir. Özellikle, null, false ve true değerlere hiçbir örtük zorlama uygulanmaz.

Örnek 1 - Birleşimin türlerinden birine zorlama örneği

<?php
// int|string
42 --> 42 // kesin tür
"42" --> "42" // kesin tür
new ObjectWithToString --> "__toString() sonucu"
// nesne int ile uyumsuz, son çare: string
42.0 --> 42 // float ile int uyumlu
42.1 --> 42 // float ile int uyumlu
1e100 --> "1.0E+100" // float; int için çok büyük, son çare: string
INF --> "INF" // float; int için çok büyük, son çare: string
true --> 1 // bool ile int uyumlu
[] --> TypeError // array ile int veya string uyumlu değil

// int|float|bool
"45" --> 45 // int sayısal dizge
"45.0" --> 45.0 // float sayısal dizge

"45X" --> true // sayısal dizge değil, son çare: bool
"" --> false // sayısal dizge değil, son çare: bool
"X" --> true // sayısal dizge değil, son çare: bool
[] --> TypeError // array ile int, float veya bool uyumlu değil
?>

Tür Çarpıtma

İstenen türün ismi yaylı ayraçlar arasında türü çarpıtılacak değişkenin önüne yazılır.

<?php
$foo
= 10; // $foo bir tamsayıdır
$bar = (bool) $foo; // $bar mantıksal türdedir
?>

İzin verilen çarpıtmalar:

 • (int) - int türüne dönüşüm
 • (bool) - bool türüne dönüşüm
 • (float) - float türüne dönüşüm
 • (string) - string türüne dönüşüm
 • (array) - array türüne dönüşüm
 • (object) - object türüne dönüşüm
 • (unset) - NULL'a dönüşüm

Bilginize:

(integer) çarpıtması (int) için takma addır. (boolean) çarpıtması (bool) için takma addır. (binary) çarpıtması (string) için takma addır. (double) ve (real) çarpıtması (float) için takma addır. Meşru tür isimleri kullanılmayan bu çarpıtmaların kullanımı önerilmemektedir.

Uyarı

PHP 8.0.0 ve sonrasında (real) dönüşüm takma adının kullanımı önerilmemektedir.

Uyarı

(unset) çarpıtması PHP 7.2.0 ve sonrasında önerilmemektedir. (unset) çarpıtması değişken veya çağrıya NULL değer atanmasıyla aynıdır. (unset) çarpıtması PHP 8.0.0 sürümünde kaldırılmıştır.

Dikkat

(binary) çarpıtması ve b öneki ileriye dönük desteklenmektedir. Halen (binary) çarpıtması (string) ile aynı olsa da buna güvenilmemelidir.

Bilginize:

Çarpıtmada yaylı ayraçların içinde sekmelere ve boşluklara izin verildiğinden aşağıdaki iki deyim eşdeğerdir:

<?php
$foo
= (int) $bar;
$foo = ( int ) $bar;
?>

Normal dizgelerin ikil dizgelere dönüştürülmesi:

<?php
$binary
= (binary) $string;
$binary = b"ikil dizge";
?>

Bilginize: Bir değişkenin türünü string türüne çarpıtmak yerine değişkeni çift tırnak içine almak aynı sonucu sağlar:

<?php
$foo
= 10; // $foo integer türündedir
$str = "$foo"; // $str string türündedir
$fst = (string) $foo; // $fst de string türündedir

// "bunlar aynı" basar
if ($fst === $str) {
echo
"bunlar aynı";
}
?>

Belli türler arasında çarpıtma yapılırken tam olarak ne olup bittiği açıkça belli olmayabilir. Daha fazla bilgi için şu bölümlere bakınız:

Bilginize: PHP dizgelerde dizge içi konumlar üzerinden dizilerdeki gibi indislemeyi desteklemektedir. Aşağıdaki örnekler tüm PHP sürümlerinde çalışır:

<?php
$a
= 'car'; // $a bir dizgedir
$a[0] = 'b'; // $a hala bir dizgedir
echo $a; // bar
?>
Daha ayrıntılı bilgi için bkz: Karakter Karakter Dizgeye Erişim.

add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
66
Raja
19 years ago
Uneven division of an integer variable by another integer variable will result in a float by automatic conversion -- you do not have to cast the variables to floats in order to avoid integer truncation (as you would in C, for example):

$dividend = 2;
$divisor = 3;
$quotient = $dividend/$divisor;
print $quotient; // 0.66666666666667
up
27
fardelian
11 years ago
Casting objects to arrays is a pain. Example:

<?php

class MyClass {

private
$priv = 'priv_value';
protected
$prot = 'prot_value';
public
$pub = 'pub_value';
public
$MyClasspriv = 'second_pub_value';

}

$test = new MyClass();
echo
'<pre>';
print_r((array) $test);

/*
Array
(
[MyClasspriv] => priv_value
[*prot] => prot_value
[pub] => pub_value
[MyClasspriv] => second_pub_value
)
*/

?>

Yes, that looks like an array with two keys with the same name and it looks like the protected field was prepended with an asterisk. But that's not true:

<?php

foreach ((array) $test as $key => $value) {
$len = strlen($key);
echo
"{$key} ({$len}) => {$value}<br />";
for (
$i = 0; $i < $len; ++$i) {
echo
ord($key[$i]) . ' ';
}
echo
'<hr />';
}

/*
MyClasspriv (13) => priv_value
0 77 121 67 108 97 115 115 0 112 114 105 118
*prot (7) => prot_value
0 42 0 112 114 111 116
pub (3) => pub_value
112 117 98
MyClasspriv (11) => second_pub_value
77 121 67 108 97 115 115 112 114 105 118
*/

?>

The char codes show that the protected keys are prepended with '\0*\0' and private keys are prepended with '\0'.__CLASS__.'\0' so be careful when playing around with this.
up
12
Anonymous
3 years ago
Cast operators have a very high precedence, for example (int)$a/$b is evaluated as ((int)$a)/$b, not as (int)($a/$b) [which would be like intdiv($a,$b) if both $a and $b are integers].
The only exceptions (as of PHP 8.0) are the exponentiation operator ** [i.e. (int)$a**$b is evaluated as (int)($a**$b) rather than ((int)$a)**$b] and the special access/invocation operators ->, ::, [] and () [i.e. in each of (int)$a->$b, (int)$a::$b, (int)$a[$b] and (int)$a($b), the cast is performed last on the result of the variable expression].
up
11
miracle at 1oo-percent dot de
18 years ago
If you want to convert a string automatically to float or integer (e.g. "0.234" to float and "123" to int), simply add 0 to the string - PHP will do the rest.

e.g.

$val = 0 + "1.234";
(type of $val is float now)

$val = 0 + "123";
(type of $val is integer now)
up
11
rmirabelle
13 years ago
The object casting methods presented here do not take into account the class hierarchy of the class you're trying to cast your object into.

/**
* Convert an object to a specific class.
* @param object $object
* @param string $class_name The class to cast the object to
* @return object
*/
public static function cast($object, $class_name) {
if($object === false) return false;
if(class_exists($class_name)) {
$ser_object = serialize($object);
$obj_name_len = strlen(get_class($object));
$start = $obj_name_len + strlen($obj_name_len) + 6;
$new_object = 'O:' . strlen($class_name) . ':"' . $class_name . '":';
$new_object .= substr($ser_object, $start);
$new_object = unserialize($new_object);
/**
* The new object is of the correct type but
* is not fully initialized throughout its graph.
* To get the full object graph (including parent
* class data, we need to create a new instance of
* the specified class and then assign the new
* properties to it.
*/
$graph = new $class_name;
foreach($new_object as $prop => $val) {
$graph->$prop = $val;
}
return $graph;
} else {
throw new CoreException(false, "could not find class $class_name for casting in DB::cast");
return false;
}
}
up
16
Anonymous
21 years ago
Printing or echoing a FALSE boolean value or a NULL value results in an empty string:
(string)TRUE //returns "1"
(string)FALSE //returns ""
echo TRUE; //prints "1"
echo FALSE; //prints nothing!
up
14
ieee at REMOVE dot bk dot ru
11 years ago
There are some shorter and faster (at least on my machine) ways to perform a type cast.
<?php
$string
='12345.678';
$float=+$string;
$integer=0|$string;
$boolean=!!$string;
?>
To Top