CascadiaPHP 2024

vprintf

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

vprintfBiçemli bir dizge çıktılar

Açıklama

vprintf(string $biçem, array $değerler): int

değerler dizisindeki değerler biçem dizgesine göre değerlendirilerek, oluşturulan dizgeyi basar.

Değişken sayıda değer yerine bunları bir dizi içinde kabul etmesi dışında printf() gibidir.

Bağımsız Değişkenler

biçem

Biçem dizgesi sıfır veya daha fazla yönergeden oluşur: doğrudan sonuca kopyalanmış sıradan karakterler (% hariç) ve dönüşüm belirtimleri, her biri kendi bağımsız değişkeninin getirilmesiyle sonuçlanır.

Bir dönüşüm belirtiminin sözdizimi: %[degnum$][seçenekler][genişlik][.hassasiyet]belirteç.

degnum

Ardına bir dolar imi $ konmuş bir tamsayı; dönüşümde ele alınacak bağımsız değişken sayısını belirler.

seçenekler
Seçenek Açıklama
- Verilen alan genişliğinde sola dayalı; Sağa dayalılık öntanımlıdır.
+ Pozitif sayıların önüne artı imi konur; Öntanımlı olarak sadece negatif sayılara eksi imi konur.
(boşluk) Sonuca boşluklarla dolgu yapar. Bu öntanımlıdır.
0 Sayılar sadece soldan sıfırla doldurulur. s belirteçleri ile sağ taraf da sıfırla doldurulur.
'(krk) Sonuca (krk) karakteri ile dolgu yapılır.

genişlik

Bu dönüşümün kaç karakterle sonuçlanacağının belirtildiği tamsayı veya *. * kullanılmışsa, genişlik, belirtici tarafından biçimlendirilmiş değerden önce ek bir tamsayı değeri olarak sağlanır.

hassasiyet

Bir nokta . ve ardından anlamı belirtece bağlı olan seçimlik bir tamsayı veya *:

 • e, E, f ve F belirteçleri için: ondalık noktadan sonra yazdırılacak rakam sayısı (6 öntanımlıdır)
 • g ve G, h ve H belirteçleri için: yazdırılacak maksimum anlamlı basamak sayısı.
 • s belirteci için: dizeye azami karakter sınırı koyan bir kesme noktası gibi davranır.

Bilginize: Nokta, hassasiyet için açık bir değer olmadan belirtilirse, 0 varsayılır. * kullanılmışsa, genişlik, belirtici tarafından biçimlendirilmiş değerden önce ek bir tamsayı değeri olarak sağlanır.

Belirteçler
Belirteç Açıklama
% Yüzde karakteri. Değer gerekmez.
b Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve ikil bir sayı olarak gösterilir.
c Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve ASCII bir karakter olarak gösterilir.
d Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve (işaretli) bir ondalık sayı olarak gösterilir.
e Değer bilimsel bir gösterim (örn. 1.2e+2) olarak ele alınır. Hassasiyet belirteci,ondalık noktadan sonraki basamakların sayısını ifade eder.
E e belirteci gibi, farklı olarak büyük harf kullanır (örn. 1.2E+2).
f Değer kayan noktalı sayı olarak ele alınır ve kayan noktalı sayı olarak gösterilir (yerele uygun).
F Değer kayan noktalı sayı olarak ele alınır ve kayan noktalı sayı olarak gösterilir (yerele bakmaz) PHP 5.0.3 ve sonrasında kullanılabilir.
g

Genel biçem.

P sıfırdan farklı hassasiyet olsun, hassasiyet verilmemişse 6, hassasiyet sıfır ise 1 olsun. E tarzındaki dönüşümün üssü X ise:

P > X ≥ −4 ise, dönüşüm f tarzı ve hassasiyet P − (X + 1) olur. Aksi takdirde, dönüşüm e tarzı ve hassasiyet P − 1 olur.

G g gibidir fakat E ve f kullanır.
h g gibidir fakat F kullanır. PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir.
H ggibidir fakat E ve F kullanır. PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir.
o Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve sekizlik bir sayı olarak gösterilir.
s Değer bir dizge olarak ele alınır ve gösterilir.
u Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve işaretsiz bir ondalık sayı olarak gösterilir.
x Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve onaltılık bir sayı olarak gösterilir (küçük harfli).
X Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve onaltılık bir sayı olarak gösterilir (büyük harfli).

Uyarı

c tür belirteci dolguyu ve genişliği yoksayar.

Uyarı

Karakter başına birden fazla bayt gerektiren karakter kümeleriyle dizge ve genişlik belirteçlerini bir arada kullanmaya çalışmak, beklenmeyen sonuçlar verebilir

Değişkenler, belirteç için uygun bir türe zorlanacaktır:

Tür Yönetimi
Tür Belirteçler
string s
int d, u, c, o, x, X, b
double e, E, f, F, g, G, h, H

değerler

biçem dizgesine göre değerlendirilecek değerlerden oluşan dizi.

Dönen Değerler

Çıktılanan dizgenin uzunluğu ile döner.

Hatalar/İstisnalar

PHP 8.0.0 ve sonrasında, bağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. PHP 8.0.0 öncesinde bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.

PHP 8.0.0 ve sonrasında, [width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor. PHP 8.0.0 öncesinde, bir E_WARNING uyarısı verilirdi.

PHP 8.0.0 ve sonrasında, [precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor. PHP 8.0.0 öncesinde, bir E_WARNING uyarısı verilirdi.

PHP 8.0.0 ve sonrasında, gereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor. PHP 8.0.0 öncesinde, bir E_WARNING uyarısı verilirdi.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Bu işlev başarısızlık durumunda artık false döndürmüyor.
8.0.0 Bağımsız değişken sayısı sıfırsa ValueError oluşuyor. Evvelce bunun yerine bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
8.0.0 [width] (genişlik) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
8.0.0 [precision] (hassasiyet) sıfırdan küçükse veya PHP_INT_MAX'tan büyükse bir ValueError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.
8.0.0 Gereğinden daha az bağımsız değişken verildiğinde bir ArgumentCountError oluşuyor; evvelce bir E_WARNING uyarısı verilirdi.

Örnekler

Örnek 1 - vprintf(): sıfır dolgulu tamsayılar

<?php
vprintf
("%04d-%02d-%02d", explode('-', '1988-8-1'));

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

1988-08-01

Ayrıca Bakınız

 • printf() - Biçemli bir dizge çıktılar
 • sprintf() - Biçemli bir dizge döndürür
 • fprintf() - Biçemli dizgeyi bir akıma yazar
 • vsprintf() - Biçemli bir dizge döndürür
 • vfprintf() - Biçemli dizgeyi bir akıma yazar
 • sscanf() - Girdi dizgesini belli bir biçeme göre yorumlar
 • fscanf() - Bir dosyadaki girdiyi belli bir biçeme göre çözümler
 • number_format() - Sayıyı binlik bölümlere ayırır
 • date() - Unix zaman damgasını biçimlendirir

add a note

User Contributed Notes 8 notes

up
10
steve at stevelockwood dot net
9 years ago
If, instead of an array, you pass an object PHP will automatically cast the object as an array so you can use it directly in vprintf.
<?php
$object
= new stdClass();
$object->Property1 = 'Value 1';
$object->Property2 = 'Value 2';
vprintf('%-20s %-20s', $object);

/* will output
Value 1 Value 2
*/
?>
up
1
phpcoder at gmail dot com
5 years ago
Using the ... operator, vprintf($format, $array) is basically just printf($format, ...$array).
up
0
taken from &#34;Php Phrasebook&#34;
16 years ago
<?php
$string
= 'The site runs on PHP '.phpversion();
preg_match('/php ((\d)\.\d\.\d+)/i',$string,$matches);
print_r($matches);
vprintf('Match: %s<br /> Version %s; Major:%d.',$matches);
?>

output:
Array ( [0] => PHP 5.2.5 [1] => 5.2.5 [2] => 5 )
Match: PHP 5.2.5 Version 5.2.5; Major:5.

For preg_match:

If matches is provided, then it is filled with the results of search. $matches[0] will contain the text that matched the full pattern, $matches[1] will have the text that matched the first captured parenthesized subpattern, and so on.
up
0
tehjosh at gamingg dot net
16 years ago
To toolofthesystem at gmail dot com:

You don't need to use output buffering with vprintf() because you can use vsprintf(), which has the same functionality as vprintf(), except that it returns the resulting string instead of outputting it.
up
-1
caleb at tekhawk dot com
17 years ago
i know that you can use %1$s or %3$s to select the first or third string but how can you or can you use array names to select it

something like %'user'$s $'email'$s

i tend to add things to my databases over time and this could save loads of recoding
up
-2
Chris
11 years ago
Another way to display arrays is use an array_walk(). This can be useful inline echo/print where a foreach wouldn't work, e.g.

<?php
echo "These errors: ", (unset)array_walk($msgs, function($a) { echo "<p>$a</p>"; } ), "must be corrected.";
?>
up
-2
badcop666 at hotmail dot com
16 years ago
For blocks of text, sprintf() is slow according to my tests.

Also, having the mapping between place-holders and the list of actual variables or datastructures often makes this code difficult to read. But the printf() family are widely supported and have a huge range of nice features. Performance is a cold mistress though!

From an ease-of-reading and maintenance, debugging point of view, I much prefer HEREDOC and "...{$variable}..." methods.

For a block of HTML markup with place holders, the fastest by far was:-

?>
<div> markup etc<?= $variable ?>more markup
<?

My tests comprised 20 runs of a loop of 1 million iterations with output buffering, ditching the buffer on each loop.

The timings ranged from average 2.1msec/million repetitions for the <?= $var ?> method up to 7.6msec/million using printf().

I'll try some benchmarking tools too, since I just wrote this myself and it could be introducing bias, but they've run on dev servers with low load.

Hopefully interesting.
up
-2
toolofthesystem at gmail dot com
17 years ago
This function comes useful sometimes when trying to list information returned from MySQL:

function print_sql($query,$printf){
$sql_sql = mysql_query($query);
while($sql = mysql_fetch_row($sql_sql)){
vprintf($printf,$sql);
}
}

Unfortunately, this seems to sneak its way past output buffering when I tried creating an argument to allow it to be contained in a returned string... either that or I didn't do it right.
To Top