vsprintf

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

vsprintfBiçemli bir dizge döndürür

Açıklama

vsprintf(string $biçem, array $değerler): string

Değişken sayıda değer yerine bunları bir dizi içinde kabul etmesi dışında sprintf() gibidir.

Değiştirgeler

biçem

Biçem dizgesi sıfır veya daha fazla yönergeden oluşur: doğrudan sonuca kopyalanmış sıradan karakterler (% hariç) ve dönüşüm belirtimleri, her biri kendi değiştirgesinin getirilmesiyle sonuçlanır.

Bir dönüşüm belirtiminin sözdizimi: %[degnum$][seçenekler][genişlik][.hassasiyet]belirteç.

degnum

Ardına bir dolar imi $ konmuş bir tamsayı; dönüşümde ele alınacak değiştirge sayısını belirler.

seçenekler
Seçenek Açıklama
- Verilen alan genişliğinde sola dayalı; Sağa dayalılık öntanımlıdır.
+ Pozitif sayıların önüne artı imi konur; Öntanımlı olarak sadece negatif sayılara eksi imi konur.
(boşluk) Sonuca boşluklarla dolgu yapar. Bu öntanımlıdır.
0 Sayılar sadece soldan sıfırla doldurulur. s belirteçleri ile sağ taraf da sıfırla doldurulur.
'(krk) Sonuca (krk) karakteri ile dolgu yapılır.

genişlik

Bu dönüşümün kaç karakterle sonuçlanacağının belirtildiği tamsayı.

hassasiyet

Bir nokta . ve ardından anlamı belirtece bağlı olan bir tamsayı:

 • e, E, f ve F belirteçleri için: ondalık noktadan sonra yazdırılacak rakam sayısı (6 öntanımlıdır)
 • g ve G, h ve H belirteçleri için: yazdırılacak maksimum anlamlı basamak sayısı.
 • s belirteci için: dizeye azami karakter sınırı koyan bir kesme noktası gibi davranır.

Bilginize: Nokta, hassasiyet için açık bir değer olmadan belirtilirse, 0 varsayılır.

Bilginize: PHP_INT_MAX'dan büyük bir konum belirteci kullanmaya çalışılırsa uyarı üretilir.

Belirteçler
Belirteç Açıklama
% Yüzde karakteri. Değer gerekmez.
b Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve ikil bir sayı olarak gösterilir.
c Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve ASCII bir karakter olarak gösterilir.
d Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve (işaretli) bir ondalık sayı olarak gösterilir.
e Değer bilimsel bir gösterim (örn. 1.2e+2) olarak ele alınır. Hassasiyet belirteci,ondalık noktadan sonraki basamakların sayısını ifade eder.
E e belirteci gibi, farklı olarak büyük harf kullanır (örn. 1.2E+2).
f Değer kayan noktalı sayı olarak ele alınır ve kayan noktalı sayı olarak gösterilir (yerele uygun).
F Değer kayan noktalı sayı olarak ele alınır ve kayan noktalı sayı olarak gösterilir (yerele bakmaz) PHP 5.0.3 ve sonrasında kullanılabilir.
g

Genel biçem.

P sıfırdan farklı hassasiyet olsun, hassasiyet verilmemişse 6, hassasiyet sıfır ise 1 olsun. E tarzındaki dönüşümün üssü X ise:

P > X ≥ −4 ise, dönüşüm f tarzı ve hassasiyet P − (X + 1) olur. Aksi takdirde, dönüşüm e tarzı ve hassasiyet P − 1 olur.

G g gibidir fakat E ve f kullanır.
h g gibidir fakat F kullanır. PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir.
H ggibidir fakat E ve F kullanır. PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir.
o Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve sekizlik bir sayı olarak gösterilir.
s Değer bir dizge olarak ele alınır ve gösterilir.
u Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve işaretsiz bir ondalık sayı olarak gösterilir.
x Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve onaltılık bir sayı olarak gösterilir (küçük harfli).
X Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve onaltılık bir sayı olarak gösterilir (büyük harfli).

Uyarı

c tür belirteci dolguyu ve genişliği yoksayar.

Uyarı

Karakter başına birden fazla bayt gerektiren karakter kümeleriyle dizge ve genişlik belirteçlerini bir arada kullanmaya çalışmak, beklenmeyen sonuçlar verebilir

Değişkenler, belirteç için uygun bir türe zorlanacaktır:

Tür Yönetimi
Tür Belirteçler
string s
int d, u, c, o, x, X, b
double e, E, f, F, g, G, h, H

değerler

biçem dizgesine göre değerlendirilecek değerlerden oluşan dizi.

Dönen Değerler

değerler dizisindeki değerler biçem dizgesine göre değerlendirilerek, oluşturulan dizge döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başarısızlık durumunda artık false dönmüyor.

Örnekler

Örnek 1 - vsprintf() ve sıfır dolgulu tamsayılar

<?php
print vsprintf("%04d-%02d-%02d"explode('-''1988-8-1'));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

1988-08-01

Ayrıca Bakınız

 • printf() - Biçemli bir dizge çıktılar
 • sprintf() - Biçemli bir dizge döndürür
 • fprintf() - Biçemli dizgeyi bir akıma yazar
 • vprintf() - Biçemli bir dizge çıktılar
 • vfprintf() - Biçemli dizgeyi bir akıma yazar
 • sscanf() - Girdi dizgesini belli bir biçeme göre yorumlar
 • fscanf() - Bir dosyadaki girdiyi belli bir biçeme göre çözümler
 • number_format() - Sayıyı binlik bölümlere ayırır
 • date() - Yerel tarihi/saati biçimlendirir

add a note add a note

User Contributed Notes 16 notes

up
37
spectrumcat
5 years ago
Instead of inventing own functions in case you'd like to use array keys as placeholder names and replace corresponding array values in a string, just use the str_replace:

$string = 'Hello %name!';
$data = array(
  '%name' => 'John'
);

$greeting = str_replace(array_keys($data), array_values($data), $string);
up
14
Josef Kufner
9 years ago
<?php
/**
* Like vsprintf, but accepts $args keys instead of order index.
* Both numeric and strings matching /[a-zA-Z0-9_-]+/ are allowed.
*
* Example: vskprintf('y = %y$d, x = %x$1.1f', array('x' => 1, 'y' => 2))
* Result:  'y = 2, x = 1.0'
*
* $args also can be object, then it's properties are retrieved
* using get_object_vars().
*
* '%s' without argument name works fine too. Everything vsprintf() can do
* is supported.
*
* @author Josef Kufner <jkufner(at)gmail.com>
*/
function vksprintf($str, $args)
{
    if (
is_object($args)) {
       
$args = get_object_vars($args);
    }
   
$map = array_flip(array_keys($args));
   
$new_str = preg_replace_callback('/(^|[^%])%([a-zA-Z0-9_-]+)\$/',
            function(
$m) use ($map) { return $m[1].'%'.($map[$m[2]] + 1).'$'; },
           
$str);
    return
vsprintf($new_str, $args);
}
?>
up
2
crash
10 months ago
Note that this function now throws an ValueError* as of PHP 8.0 if there is an error:

$ php -r 'var_dump(vsprintf("%d", []));'
> Fatal error: Uncaught ValueError: The arguments array must contain 1 items, 0 given in Command line code:1

*ValueError is new in PHP 8.0, so if you want to make your code compatible to PHP 7.x you should test that the arguments array has the correct length.
up
4
www dot wesley at gmail dot com
13 years ago
vnsprintf is equal to vsprintf except for associative, signed or floating keys.

vnsprintf supports for example "%assocKey$05d", "%-2$'+10s" and "%3.2$05u", vsprintf doesn't

vnsprintf( '%2$d', $array) [2nd value] is equal to vsprintf( '%2$d', $array) [2nd value]
vnsprintf( '%+2$d', $array) [key = 2] is equal to vnsprintf( '%2.0$d', $array) [key = 2]
vnsprintf( '%+2$d', $array) [key = 2] is different of vsprintf( '%+2$d', $array) [unsupported]

When you use signed or floating keys, vnsprintf searchs for the signed truncated key of the original array

Note¹: vnsprintf does not support for example "%someKeyf" (floating number, key = someKey) or "%+03d" (signed decimal number, key = 3), you should use "%someKey$f" or "%+03$d" respectively.
Note²: "%+03d" (or "%1$+03d") will be interpreted as signed zero-padded decimal number

<?php
function vnsprintf( $format, array $data)
{
   
preg_match_all( '/ (?<!%) % ( (?: [[:alpha:]_-][[:alnum:]_-]* | ([-+])? [0-9]+ (?(2) (?:\.[0-9]+)? | \.[0-9]+ ) ) ) \$ [-+]? \'? .? -? [0-9]* (\.[0-9]+)? \w/x', $format, $match, PREG_SET_ORDER | PREG_OFFSET_CAPTURE);
   
$offset = 0;
   
$keys = array_keys($data);
    foreach (
$match as &$value )
    {
        if ( (
$key = array_search( $value[1][0], $keys) ) !== FALSE || ( is_numeric( $value[1][0]) && ( $key = array_search( (int)$value[1][0], $keys) ) !== FALSE ) ) {
           
$len = strlen( $value[1][0]);
           
$format = substr_replace( $format, 1 + $key, $offset + $value[1][1], $len);
           
$offset -= $len - strlen( $key);
        }
    }
    return
vsprintf( $format, $data);
}

$examples = array(
   
2.8=>'positiveFloat',    // key = 2 , 1st value
   
-3=>'negativeInteger',    // key = -3 , 2nd value
   
'my_name'=>'someString'    // key = my_name , 3rd value
);

echo
vsprintf( "%%my_name\$s = '%my_name\$s'\n", $examples);    // [unsupported]
echo vnsprintf( "%%my_name\$s = '%my_name\$s'\n", $examples);    // output : "someString"

echo vsprintf( "%%2.5\$s = '%2.5\$s'\n", $examples);        // [unsupported]
echo vnsprintf( "%%2.5\$s = '%2.5\$s'\n", $examples);        // output : "positiveFloat"

echo vsprintf( "%%+2.5\$s = '%+2.5\$s'\n", $examples);        // [unsupported]
echo vnsprintf( "%%+2.5\$s = '%+2.5\$s'\n", $examples);        // output : "positiveFloat"

echo vsprintf( "%%-3.2\$s = '%-3.2\$s'\n", $examples);        // [unsupported]
echo vnsprintf( "%%-3.2\$s = '%-3.2\$s'\n", $examples);        // output : "negativeInteger"

echo vsprintf( "%%2\$s = '%2\$s'\n", $examples);            // output : "negativeInteger"
echo vnsprintf( "%%2\$s = '%2\$s'\n", $examples);            // output : [= vsprintf]

echo vsprintf( "%%+2\$s = '%+2\$s'\n", $examples);        // [unsupported]
echo vnsprintf( "%%+2\$s = '%+2\$s'\n", $examples);        // output : "positiveFloat"

echo vsprintf( "%%-3\$s = '%-3\$s'\n", $examples);        // [unsupported]
echo vnsprintf( "%%-3\$s = '%-3\$s'\n", $examples);        // output : "negativeInteger"
?>
up
4
Roadster
15 years ago
Please note: The same functionality (sortof) can be attained between version 4.0.4 and 4.1.0 using call_user_func_array.

Example:

call_user_func_array("sprintf", $arg)

First element of $arg is the format. This rescued me in a situation where version 4.1.0 wasn't available.
up
2
jon at ardentcreative dot co dot uk
16 years ago
This can be used for quick and dirty internationalization:

<?php
$GLOBALS
['strings']['example'] = "There are %d people.";

// Loads a phrase from the translations list in lang/$lang/phrases.php
function t() {
   
$args = func_get_args();
   
$nArgs = func_num_args();
   
   
$phrase = array_shift($args);
   
$nArgs--;
   
    include_once(
"../lang/" . lang() . "/phrases.php");
    if (isset(
$GLOBALS['strings'][$phrase])) {
        return
vsprintf($GLOBALS['strings'][$phrase], $args);
    } else {
        return
'<span style="color: #ff0000">Untranslated string: ' . $phrase . '</span>';
    }
}
?>
up
2
dee jay simple zero07 at geemail dawt co
9 years ago
Using a heredoc with vprintf:

<?php
$string
= <<<THESTRING
I like the state of %1\$s <br />
I picked: %2\$d as a number, <br />
I also picked %2\$d as a number again <br />
%3\$s<br />
THESTRING;

$returnText = vprintf$string, array('Oregon','7','I Love Oregon')  );

echo
$returnText;
?>
up
1
jed at NOSPAM dot jed dot bz
18 years ago
vsprintf() accepts arrays with any keys, so the array_shift() technique is unnecessary when writing a printf-type function. Any parameters you require are easily unset from the array you retrieve with func_get_args():

<?php

function mysprintf($format) {
   
$args = func_get_args();
    unset(
$args[0]); /* get rid of "$format" */
   
return vsprintf($format, $args);
}

/* I use this technique in production code as follows: */
function logf($target, $string) {
   
$args = func_get_args();
    unset(
$args[0], $args[1]);
   
fprintf($GLOBALS['config']['logtargets'][$target],
       
"[%s] %s\n", date('H:i'), wordwrap(vsprintf($string, $args), 75, '\n\r '));
}

/* e.g.:
    logf(DEBUG, "Oops! %s", mysql_error());
*/

?>

array_shift() and other costly array operations aren't required, as far as I know. I could be wrong.
up
2
steven at nevvix dot com
4 years ago
<?php
/**
* Return a formatted string like vsprintf() with named placeholders.
*
* When a placeholder doesn't have a matching key in `$args`,
*   the placeholder is returned as is to see missing args.
* @param string $format
* @param array $args
* @param string $pattern
* @return string
*/
function p($format, array $args, $pattern="/\{(\w+)\}/") {
    return
preg_replace_callback($pattern, function ($matches) use ($args) {
        return @
$args[$matches[1]] ?: $matches[0];
    },
$format);
}

$args = ["database"=>"people", "user"=>"staff", "pass"=>"pass123", "host"=>"localhost"];

// With PHP-like placeholders: the variable is embedded in a string "{$database}" but without the dollar sign
$format = <<<SQL
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS {database};
GRANT ALL PRIVILEGES ON {database_name}.* TO '{user}'@'{host}';
SET PASSWORD = PASSWORD('{pass}');
SQL;
echo
p($format, $args);
/*
Result:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS people;
GRANT ALL PRIVILEGES ON {database_name}.* TO 'staff'@'localhost';
SET PASSWORD = PASSWORD('pass123');

The `{database_name}` placeholder doesn't exist as a matching key in `$args` so it's returned as is.
*/

// With Ruby-like placeholders
$format = <<<SQL
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS :database;
GRANT ALL PRIVILEGES ON :database_name.* TO ':user'@':host';
SET PASSWORD = PASSWORD(':pass');
SQL;
echo
p($format, $args, "/:(\w+)/");
/*
Result:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS people;
GRANT ALL PRIVILEGES ON :database_name.* TO 'staff'@'localhost';
SET PASSWORD = PASSWORD('pass123');

The `:database_name` placeholder doesn't exist as a matching key in `$args` so it's returned as is.
*/
up
1
ASchmidt at Anamera dot net
4 years ago
It's necessary to clearly how to apply argument swapping when using an array of arguments. One might be tempted to use %0$ to reference $args[0].

In reality, the position specifier is always the array index+1:

$args[0]  is referenced by %1$...
$args[1]  is referenced by %2$...
etc.

Similarly, the first subpattern of a RegEx match would be found in $matches[1], the second in $match[2], etc. However if the $matches array is used as arguments to vsprint(), then the position specifier is subpattern+1:

preg_match( $pattern, $subject, $matches );
vsprintf( 'Full Match = %1$s, first Subpattern = %2$s, second Subpattern = %3$s', $matches );
up
0
samviseNOSPAM at hobbitonNOSPAM dot it
19 years ago
i wrote a short function that make use of vsprintf. It is useful in first coding/debugging of php scripts, because it is called like a simple printf and it display in italic (you can change it of course ;-) ) every debug messages, making it easy to remove them when your code is ready.

here goes :

<?php
function printd() {
       
$debug_array=func_get_args();
       
$debug_numargs=func_num_args();
       
$debug_fmt=$debug_array[0];
        for (
$i = 0 ; $i < $debug_numargs ; $i++ )
               
$debug_array[$i] = $debug_array[$i+1];
       
$debug_text=vsprintf($debug_fmt, $debug_array);
       
printf("--> debug <i>%s</i>\n",
               
$debug_text);
}
?>
up
-1
strata_ranger at hotmail dot com
11 years ago
Here's a simple variation on vsprintf() suitable for use with database queries where the results were retrieved as an associative array keyed by column names.

<?php

function dbsprintf($format, $fields, $row)
// $format - sprintf() compatible format string
// $row - Array containing key/value pairs of data
// $fields - Array containing key names (from $row) that are to be used as arguments
{
 
// Loop through $fields and insert the corresponding values from $row
 
foreach($fields as &$value)
  {
   
$value = $row[$value];
  } unset(
$value);
 
 
// Format the string and return
 
return vsprintf($format, $fields);
}

// Some data
$row = Array('id' => '12', 'name' => 'World');

// Outputs "Hello World!"
echo dbsprintf('Hello, %s!', Array('name'), $row);
// Outputs "Hello 12!"
echo dbsprintf('Hello, %s!', Array('id'), $row);

?>
up
-2
tbS dot P dot A dot M at S dot U dot K dot Staylorbarstow dot com
17 years ago
Simple but useful routine:

<?php
function vsprintf_iter($fmt,$data) {
    if (!
is_array($data)) return false;
   
$ret = '';
    foreach (
$data as $d) {
       
$ret .= vsprintf($fmt,$d);
    }
    return
$ret;
}
?>
up
-2
jeppe dot dyrby at gmail dot com
13 years ago
Heres a new version of the vnsprintf function, i call it dsprintf, but that should matter.

<?php
function dsprintf() {
 
$data = func_get_args(); // get all the arguments
 
$string = array_shift($data); // the string is the first one
 
if (is_array(func_get_arg(1))) { // if the second one is an array, use that
   
$data = func_get_arg(1);
  }
 
$used_keys = array();
 
// get the matches, and feed them to our function
 
$string = preg_replace('/\%\((.*?)\)(.)/e',
   
'dsprintfMatch(\'$1\',\'$2\',\$data,$used_keys)',$string);
 
$data = array_diff_key($data,$used_keys); // diff the data with the used_keys
 
return vsprintf($string,$data); // yeah!
}

function
dsprintfMatch($m1,$m2,&$data,&$used_keys) {
  if (isset(
$data[$m1])) { // if the key is there
   
$str = $data[$m1];
   
$used_keys[$m1] = $m1; // dont unset it, it can be used multiple times
   
return sprintf("%".$m2,$str); // sprintf the string, so %s, or %d works like it should
 
} else {
    return
"%".$m2; // else, return a regular %s, or %d or whatever is used
 
}
}
$str = "Hello, %(place)s, how is it hanning at %(place)s? %s works just as well";
$find = array(
 
'place' => 'world',
 
'sprintf',
 
'not used'
);
echo
dsprintf($str, $find);
// 'Hello, world, how is it hanning at world? sprintf works just as well'
?>
up
-3
toneee at g mail dot com
16 years ago
I found this function to be useful for formatting sql queries.

I do something like this:

function sql_build($template, $params = array()) {
  global $sql_templates;
  if (isset($sql_templates[$template])) {
    $sql = vsprintf($sql_templates[$template], $params);
    return $sql;
  }
  return false;
}

// Fetch list of contacts, for a given section id
$sql_templates['contacts_by_section'] = <<<ENDSQL
select
  id,
  name,
  email, 
  address,
  photo_id
from
  contacts
where
  section_id = %d
ENDSQL;

You also give yourself an added layer of security on the sql due to the sprintf formatting. For example, using %d will not allow any sql injection for that parameter.
up
-5
thomas att familie dash flori dot de
9 years ago
Here is my example for named placeholders. It uses python like named placeholders except that it only allows /[a-z][a-zA-Z0-9_]/ for names.

<?php

/**
* Returns a formatted string. Accepts named arguments.
* @param string $format
* @param array $args
* @return string
**/
function vsprintfn($format, $args) {
   
// search format patterns
   
preg_match_all('/((?:^|[^%])(?:%%)*)%(\([a-z][a-zA-Z0-9_]*\))?((\+|-)?(0| |\'.)?-?[0-9\.]*[bcdeEufFgGosxX])/', $format, $matches);
   
// determine the order of the arguments
   
$j = 0;
   
$order = array();
    foreach (
$matches[0] as $i => $match) {
        if (
$matches[2][$i] == '') {
           
$key = $j++;
        } else {
           
$key = substr($matches[2][$i],1,-1);
        }
       
$order[] = $key;
    }
   
// prepare the data array for vsprintf in the given order
   
$data = array();
    foreach (
$order as $key) {
        if (isset(
$args[$key])) {
           
$data[] = $args[$key];
        }
    }
   
// replace named format patterns with default format patterns
   
$format = preg_replace('/((?:^|[^%])(?:%%)*)%(\([a-z][a-zA-Z0-9_]*\))((\+|-)?(0| |\'.)?-?[0-9\.]*[bcdeEufFgGosxX])/', '$1%$3', $format);
   
// return formatted string
   
return vsprintf($format, $data);
}

$exampleData = array(0=>2.2314123123,'test'=>2.1234883);
echo
vsprintfn('%%2.5f = %2.5f', $exampleData) . "\n";
echo
vsprintfn('%%(test)09.5f = %(test)\'%9.5f', $exampleData) . "\n";

?>
To Top