CascadiaPHP 2024

Dizgeler

 • Giriş
 • Yapılandırma/Kurulum
 • Öntanımlı Sabitler
 • Dizge İşlevleri
  • addcslashes — Dizgeye C tarzı öncelem uygular
  • addslashes — Özel karakterlerin önüne tersbölü yerleştirir
  • bin2hex — Bir ikil verinin onaltılık gösterimini elde eder
  • chop — rtrim işlevinin takma adıdır
  • chr — Bir sayıdan tek baytlık dizge üretir
  • chunk_split — Bir dizgeyi daha küçük parçalara ayırır
  • convert_cyr_string — Bir Kril karakter kümesini bir diğerine çevirir
  • convert_uudecode — Uuencoded ile kodlanmış bir dizgeyi eski haline getirir
  • convert_uuencode — Bir dizgeyi uuencode algoritmasıyla kodlar
  • count_chars — Bir dizgedeki karakterler hakkında bilgi döndürür
  • crc32 — Bir dizgenin crc32 çok terimlisini hesaplar
  • crypt — Tek yönlü dizge aşlama
  • echo — Bir veya daha fazla dizgeyi çıktılar
  • explode — Bir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir
  • fprintf — Biçemli dizgeyi bir akıma yazar
  • get_html_translation_table — htmlspecialchars ve htmlentities tarafından kullanılan dönüşüm tablosunu döndürür
  • hebrev — Mantıksal İbranice metni görsel metne dönüştürür
  • hebrevc — Mantıksal İbranice metni satırsonlarıyla birlikte görsel metne dönüştürür
  • hex2bin — Onaltılık bir dizgeyi ikil dizgeye dönüştürür
  • html_entity_decode — HTML öğelerini karşılığı olan karakterlere dönüştürür
  • htmlentities — Dönüştürülebilecek tüm karakterleri HTML öğeleri haline getirir
  • htmlspecialchars_decode — Özel HTML öğelerini gerisin geriye karakterlere dönüştürür
  • htmlspecialchars — Özel karakterleri HTML öğeleri haline getirir
  • implode — Dizi elemanlarını birleştirip bir dizge elde eder
  • join — implode işlevinin takma adıdır
  • lcfirst — Bir dizgenin ilk karakterini küçük harf yapar
  • levenshtein — İki dizge arasındaki Levenştayn mesafesini hesaplar
  • localeconv — Sayısal biçemleme bilgisini döndürür
  • ltrim — Dizgenin başındaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
  • md5_file — Belirtilen dosyanın md5 özetini hesaplar
  • md5 — Bir dizgenin md5 özetini hesaplar
  • metaphone — Bir dizgenin metafon anahtarını hesaplar
  • money_format — Bir sayıyı para olarak biçemler
  • nl_langinfo — Dili ve yerel bilgisini sorgular
  • nl2br — Dizgedeki tüm satırsonlarının yerine HTML satır katlayıcıları yerleştirilir
  • number_format — Sayıyı binlik bölümlere ayırır
  • ord — Dizgenin ilk baytını 0-255 arasında bir değere dönüştürür
  • parse_str — Dizge içindeki değişkenleri çözümler
  • print — Bir dizge çıktılar
  • printf — Biçemli bir dizge çıktılar
  • quoted_printable_decode — ASCII olarak basılabilir (quoted-printable) bir dizgenin 8 bitlik sürümünü döndürür
  • quoted_printable_encode — 8 bitlik bir dizgenin ASCII olarak basılabilir (quoted-printable) sürümünü döndürür
  • quotemeta — Özel anlamı olan karakterleri tersbölü ile önceler
  • rtrim — Dizgenin sonundaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
  • setlocale — Yereli ayarlar
  • sha1_file — Bir dosyanın sha1 aşını hesaplar
  • sha1 — Bir dizgenin sha1 aşını hesaplar
  • similar_text — İki dizge arasındaki benzerliği hesaplar
  • soundex — Bir dizgenin sestek anahtarını hesaplar
  • sprintf — Biçemli bir dizge döndürür
  • sscanf — Girdi dizgesini belli bir biçeme göre yorumlar
  • str_contains — Bir dizge içinde belirtilen alt dizgeyi arar
  • str_decrement — Decrement an alphanumeric string
  • str_ends_with — Bir dizge belirtilen alt dizge ile bitiyor mu diye bakar
  • str_getcsv — Bir CSV dizgesinin girdilerini bir dizinin elemanlarına paylaştırır
  • str_increment — Increment an alphanumeric string
  • str_ireplace — Bir alt dizgenin bütün örneklerini yenisiyle değiştirirken harf büyüklüklerini dikkate almaz
  • str_pad — Bir dizgeyi belli bir uzunlukta diğer dizgeyle doldurur
  • str_repeat — Bir dizgeyi yineler
  • str_replace — Bir alt dizgenin bütün örneklerini yenisiyle değiştirir
  • str_rot13 — Bir dizgeye rot13 dönüşümü uygular
  • str_shuffle — Bir dizgenin karakterlerini devşirir
  • str_split — Bir dizgeyi bir diziye dönüştürür
  • str_starts_with — Bir dizge belirtilen alt dizge ile başlıyor mu diye bakar
  • str_word_count — Bir dizgedeki sözcükler hakkında bilgi verir
  • strcasecmp — İkil olarak güvenilir ve harf büyüklüğüne duyarsız dizge karşılaştırması yapar
  • strchr — strstr işlevinin takma adıdır
  • strcmp — İkil olarak güvenilir dizge karşılaştırması yapar
  • strcoll — Yerele göre dizge karşılaştırma
  • strcspn — Maske ile eşleşMEyen ilk parçanın uzunluğunu bulur
  • strip_tags — Bir dizgeden HTML ve PHP etiketlerini ayıklar
  • stripcslashes — addcslashes ile öncelenmiş dizgeyi eski haline getirir
  • stripos — Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • stripslashes — Bir dizgeden tersbölüleri ayıklar
  • stristr — Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • strlen — Dizge uzunluğunu döndürür
  • strnatcasecmp — "Doğal sıralama" algoritmasını kullanarak dizgeleri harf büyüklüğüne duyarsız olarak karşılaştırır
  • strnatcmp — "Doğal sıralama" algoritmasını kullanarak dizgeleri karşılaştırır
  • strncasecmp — İlk n karakteri ikil ve harf büyüklüğüne duyarsız olarak karşılaştırır
  • strncmp — İlk n karakteri ikil olarak karşılaştırır
  • strpbrk — Belirtilen karakterleri bir dizge içinde arar
  • strpos — Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • strrchr — Bir dizgede belli bir karakterin sonuncusuna göre dizgenin bir parçasıyla döner
  • strrev — Bir dizgeyi ters çevirir
  • strripos — Bir dizgede harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin sonuncusunu bulur
  • strrpos — Bir dizgede bir karakterin sonuncusunu bulur
  • strspn — Dizgenin, maskenin tüm karakterleri ile eşleşen ilk parçasının uzunluğunu bulur
  • strstr — İlk alt dizgeyi bulur
  • strtok — Dizgeyi bir dizgeciğe göre böler
  • strtolower — Bir dizgenin harflerini küçük harfe çevirir
  • strtoupper — Bir dizgenin harflerini büyük harfe çevirir
  • strtr — Belli karakterleri veya alt dizgeleri değiştirir
  • substr_compare — İki dizgenin belli bir konumdan itibaren belli uzunluktaki parçalarını bayt bayt karşılaştırır
  • substr_count — Bir dizge içinde belli bir alt dizgeden kaç tane bulunduğunu bulur
  • substr_replace — Bir dizgenin belli bir bölümünü değiştirir
  • substr — Dizgenin bir kısmını döndürür
  • trim — Dizgenin başındaki ve sonundaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
  • ucfirst — Dizgenin ilk karakterini büyük harfe çevirir
  • ucwords — Dizgedeki her sözcüğün ilk harfini büyük harf yapar
  • utf8_decode — Dizgenin kodlamasını ISO-8859-1'den' UTF-8'e dönüştürür
  • utf8_encode — ISO-8859-1 dizgeyi UTF-8'e dönüştürür
  • vfprintf — Biçemli dizgeyi bir akıma yazar
  • vprintf — Biçemli bir dizge çıktılar
  • vsprintf — Biçemli bir dizge döndürür
  • wordwrap — Bir dizgeyi belli bir uzunlukta katlar
 • Sürüm Bilgisi
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top