strstr

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

strstrİlk alt dizgeyi bulur

Açıklama

strstr(string $samanlık, string $iğne, bool $iğne_öncesi = false): string|false

samanlık dizgesinde bulunan ilk iğne dizgesinden başlayan parçayı döndürür.

Bilginize:

İşlev harf büyüklüğüne duyarlıdır. Harf büyüklüğüne duyarsız arama yapmak için stristr() işlevini kullanınız.

Bilginize:

İstediğiniz sadece samanlık içinde iğne var mı diye bakmaksa daha hızlı ve daha az bellek harcayan strpos() işlevini kullanın.

Bağımsız Değişkenler

samanlık

Girdi dizgesi.

iğne

Aranacak dizge.

PHP 8.0.0 öncesinde, iğne bir dizge değilse, bir tamsayıya dönüştürülür ve bir karakterin sıra değeri olarak uygulanırdı. PHP 7.3.0 itibariyle bu davranışın kullanımı önerilmemekte ve güvenilmemesi önerilmektedir. Amaçlanan davranışa bağlı olarak, iğne ya doğrudan dizgeye çarpıtılmalı ya da doğrudan bir chr() çağrısı yapılmalıdır.

iğne_öncesi

true ise, strstr() işlevi samanlık dizgesinde bulunan ilk iğne dizgesinde biten parçayı (iğne hariç) döndürür.

Dönen Değerler

iğne bulunamazsa false, aksi takdirde dizge parçası ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 iğne artık boş dizge kabul ediyor.
8.0.0 iğne olarak bir tamsayı aktarımı artık kabul edilmiyor.
7.3.0 iğne olarak bir tamsayı aktarımı artık önerilmiyor.

Örnekler

Örnek 1 - strstr() örneği

<?php
$email
= 'name@example.com';
$domain = strstr($email, '@');
echo
$domain; // @example.com basar

$user = strstr($email, '@', true);
echo
$user; // name basar
?>

Ayrıca Bakınız

  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • strrchr() - Bir dizgede belli bir karakterin sonuncusuna göre dizgenin bir parçasıyla döner
  • strpos() - Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • strpbrk() - Belirtilen karakterleri bir dizge içinde arar
  • preg_match() - Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır

add a note

User Contributed Notes 10 notes

up
41
laszlo dot heredy at gmail dot com
10 years ago
strstr() is not a way to avoid type-checking with strpos().

If $needle is the last character in $haystack, and testing $needle as a boolean by itself would evaluate to false, then testing strstr() as a boolean will evaluate to false (because, if successful, strstr() returns the first occurrence of $needle along with the rest of $haystack).

<?php
findZero
('01234'); // found a zero
findZero('43210'); // did not find a zero
findZero('0'); // did not find a zero
findZero('00'); // found a zero
findZero('000'); // found a zero
findZero('10'); // did not find a zero
findZero('100'); // found a zero

function findZero($numberString) {
if (
strstr($numberString, '0')) {
echo
'found a zero';
} else {
echo
'did not find a zero';
}
}
?>

Also, strstr() is far more memory-intensive than strpos(), especially with longer strings as your $haystack, so if you are not interested in the substring that strstr() returns, you shouldn't be using it anyway.

There is no PHP function just to check only _if_ $needle occurs in $haystack; strpos() tells you if it _doesn't_ by returning false, but, if it does occur, it tells you _where_ it occurs as an integer, which is 0 (zero) if $needle is the first part of $haystack, which is why testing if (strpos($needle, $haystack)===false) is the only way to know for sure if $needle is not part of $haystack.

My advice is to start loving type checking immediately, and to familiarize yourself with the return value of the functions you are using.

Cheers.
up
12
xslidian at lidian dot info
11 years ago
For those in need of the last occurrence of a string:

<?php
function strrstr($h, $n, $before = false) {
$rpos = strrpos($h, $n);
if(
$rpos === false) return false;
if(
$before == false) return substr($h, $rpos);
else return
substr($h, 0, $rpos);
}
?>
up
7
Gevorg Melkumyan
3 years ago
Don't confuse this function with strtr ) I lost like 1 hour on that
up
16
gruessle at gmail dot com
13 years ago
Been using this for years:

<?php
/**
*
* @author : Dennis T Kaplan
*
* @version : 1.0
* Date : June 17, 2007
* Function : reverse strstr()
* Purpose : Returns part of haystack string from start to the first occurrence of needle
* $haystack = 'this/that/whatever';
* $result = rstrstr($haystack, '/')
* $result == this
*
* @access public
* @param string $haystack, string $needle
* @return string
**/

function rstrstr($haystack,$needle)
{
return
substr($haystack, 0,strpos($haystack, $needle));
}
?>

You could change it to:
rstrstr ( string $haystack , mixed $needle [, int $start] )
<?php

function rstrstr($haystack,$needle, $start=0)
{
return
substr($haystack, $start,strpos($haystack, $needle));
}

?>
up
9
w3b_monk3y at yahoo dot com
15 years ago
If you want to emulate strstr's new before_needle parameter pre 5.3 strtok is faster than using strpos to find the needle and cutting with substr. The amount of difference varies with string size but strtok is always faster.
up
9
brett dot jr dot alton at gmail dot com
16 years ago
For the needle_before (first occurance) parameter when using PHP 5.x or less, try:

<?php
$haystack
= 'php-homepage-20071125.png';
$needle = '-';
$result = substr($haystack, 0, strpos($haystack, $needle)); // $result = php
?>
up
0
Julian Egelstaff
1 year ago
Lookout for logic inversion in old code!

In PHP 8, if the needle is an empty string, this function will return 0 (not false), implying the first character of the string matches the needle. Before PHP 8, it would return false when the needle is an empty string.

There other string functions that are affected by similar issues in PHP 8: strpos(), strrpos(), stripos(), strripos(), strchr(), strrchr(), stristr(), and this function, strstr()

If you are checking if the return value === false then you will be misled by this new behaviour. You also need to check if the needle was an empty string. Basically, something like this:

<?php
$result
= $needle ? strstr($haystack, $needle) : false;
?>
up
-2
trent dot renshaw at objectst dot com dot au
8 years ago
> root at mantoru dot de

PHP makes this easy for you. When working with domain portion of email addresses, simply pass the return of strstr() to substr() and start at 1:

substr(strstr($haystack, '@'), 1);
up
-20
root at mantoru dot de
16 years ago
Please note that $needle is included in the return string, as shown in the example above. This ist not always desired behavior, _especially_ in the mentioned example. Use this if you want everything AFTER $needle.

<?php
function strstr_after($haystack, $needle, $case_insensitive = false) {
$strpos = ($case_insensitive) ? 'stripos' : 'strpos';
$pos = $strpos($haystack, $needle);
if (
is_int($pos)) {
return
substr($haystack, $pos + strlen($needle));
}
// Most likely false or null
return $pos;
}

// Example
$email = 'name@example.com';
$domain = strstr_after($email, '@');
echo
$domain; // prints example.com
?>
up
-25
leo dot nard at free dot fr
19 years ago
When encoding ASCII strings to HTML size-limited strings, sometimes some HTML special chars were cut.

For example, when encoding "��" to a string of size 10, you would get: "à&a" => the second character is cut.

This function will remove any unterminated HTML special characters from the string...

<?php
function cut_html($string)
{
$a=$string;

while (
$a = strstr($a, '&'))
{
echo
"'".$a."'\n";
$b=strstr($a, ';');
if (!
$b)
{
echo
"couper...\n";
$nb=strlen($a);
return
substr($string, 0, strlen($string)-$nb);
}
$a=substr($a,1,strlen($a)-1);
}
return
$string;
}
?>
To Top