lcfirst

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

lcfirstBir dizgenin ilk karakterini küçük harf yapar

Açıklama

lcfirst(string $dizge): string

Eğer dizge'nin ilk karakteri "A" (0x41) ile "Z" (0x5a) arasında bir ASCII karakter ise (başka bir deyişle ASCII büyük harf ise) küçük harfe çevirerek dizgeyi döndürür.

Burada, 'harf' geçerli yerele göre saptanır. Mesela, öntanımlı "C" yerelinde Ü harfi ü harfine çevirilmeyecektir.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Girdi dizgesi.

Dönen Değerler

Elde edilen dizgeyi döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 Büyük/küçük harf dönüşümü yalnızca ASCII karakterlere uygulandığından yerelin setlocale() ile atanması artık gerekmiyor.

Örnekler

Örnek 1 - lcfirst() örneği

<?php
$foo
= 'HelloWorld';
$foo = lcfirst($foo); // helloWorld

$bar = 'HELLO WORLD!';
$bar = lcfirst($bar); // hELLO WORLD!
$bar = lcfirst(strtoupper($bar)); // hELLO WORLD!
?>

Ayrıca Bakınız

  • ucfirst() - Dizgenin ilk karakterini büyük harfe çevirir
  • strtolower() - Bir dizgenin harflerini küçük harfe çevirir
  • strtoupper() - Bir dizgenin harflerini büyük harfe çevirir
  • ucwords() - Dizgedeki her sözcüğün ilk harfini büyük harf yapar

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
19
phpnet at katylavallee dot com
15 years ago
Easiest work-around I've found for <5.3:
<?php

$string
= "CamelCase"
$string{0} = strtolower($string{0})
echo
$string; // outputs camelCase

?>
up
6
alex aulbach
15 years ago
In some cases maybe more useful?

$lower = strtolower( substr($upper,0,1) ) . substr($upper,1);
up
2
harmor
16 years ago
A slight modification from Northie's post here ( http://us2.php.net/manual/en/function.ucfirst.php#68443), where lcfirst may not exist in your PHP build:

<?php

if(false === function_exists('lcfirst'))
{
/**
* Make a string's first character lowercase
*
* @param string $str
* @return string the resulting string.
*/
function lcfirst( $str ) {
$str[0] = strtolower($str[0]);
return (string)
$str;
}
}

/* Tests */
echo var_dump(lcFirst(NULL)).'<br />'; /* string(0) "" */
echo var_dump(lcFirst('')) .'<br />'; /* string(0) "" */
echo var_dump(lcFirst('S')) .'<br />'; /* string(1) "S" */
echo var_dump(lcFirst('É')) .'<br />'; /* string(0) "�" */
echo var_dump(lcFirst('Hello World!!!')); /* string(14) "hello World!!!" */
up
-23
ahlers_wim at hotmail dot com
15 years ago
As of PHP release 6 direct reference modification is not permitted any more.
Reference modification is the process of manipulating characters within a string by means of the instruction such as:
$str[0] in the code line: $str[0] = strtolower($str[0]);

For this reason I have recoded the lcfirst function (on function_exists('lcfirst') === false) as follows:

<?php
if ( false === function_exists('lcfirst') ):
function
lcfirst( $str )
{ return (string)(
strtolower(substr($str,0,1)).substr($str,1));}
endif;
?>

Remarks:
Also notice that I have used the more modern scope delimeters (if:-endif;) and I have also removed the unnecessary intermediate result. That is, the manipulation is returned directly.
To Top