fscanf

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

fscanfBir dosyadaki girdiyi belli bir biçeme göre çözümler

Açıklama

fscanf(resource $dt, string $biçem, mixed &...$değerler): array|int|false|null

fscanf() işlevi, girdisini dt ile ilişkili bir dosyadan alması ve bu girdiyi belirtilen biçem'e göre yorumlaması dışında sscanf() işlevine benzer. Biçemin açıklaması için sprintf() işlevinin belgesine bakınız.

Biçem dizgesindeki boşluk karakterleri girdi akımındaki boşluk karakterleri ile eşleşir. Yani, biçem dizgesindeki bir sekme karakteri (\t) girdi dizgesindeki tek bir boşluk karakteri (" ") ile eşleşebilir.

Her fscanf() çağrısı dosyadan tek bir satır okur.

Değiştirgeler

dt

Bir dosya tanıtıcısı. Genellikle fopen() kullanılarak oluşturulur.

biçem

Biçem dizgesi sıfır veya daha fazla yönergeden oluşur: doğrudan sonuca kopyalanmış sıradan karakterler (% hariç) ve dönüşüm belirtimleri, her biri kendi değiştirgesinin getirilmesiyle sonuçlanır.

Bir dönüşüm belirtiminin sözdizimi: %[degnum$][seçenekler][genişlik][.hassasiyet]belirteç.

degnum

Ardına bir dolar imi $ konmuş bir tamsayı; dönüşümde ele alınacak değiştirge sayısını belirler.

seçenekler
Seçenek Açıklama
- Verilen alan genişliğinde sola dayalı; Sağa dayalılık öntanımlıdır.
+ Pozitif sayıların önüne artı imi konur; Öntanımlı olarak sadece negatif sayılara eksi imi konur.
(boşluk) Sonuca boşluklarla dolgu yapar. Bu öntanımlıdır.
0 Sayılar sadece soldan sıfırla doldurulur. s belirteçleri ile sağ taraf da sıfırla doldurulur.
'(krk) Sonuca (krk) karakteri ile dolgu yapılır.

genişlik

Bu dönüşümün kaç karakterle sonuçlanacağının belirtildiği tamsayı.

hassasiyet

Bir nokta . ve ardından anlamı belirtece bağlı olan bir tamsayı:

 • e, E, f ve F belirteçleri için: ondalık noktadan sonra yazdırılacak rakam sayısı (6 öntanımlıdır)
 • g ve G, h ve H belirteçleri için: yazdırılacak maksimum anlamlı basamak sayısı.
 • s belirteci için: dizeye azami karakter sınırı koyan bir kesme noktası gibi davranır.

Bilginize: Nokta, hassasiyet için açık bir değer olmadan belirtilirse, 0 varsayılır.

Bilginize: PHP_INT_MAX'dan büyük bir konum belirteci kullanmaya çalışılırsa uyarı üretilir.

Belirteçler
Belirteç Açıklama
% Yüzde karakteri. Değer gerekmez.
b Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve ikil bir sayı olarak gösterilir.
c Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve ASCII bir karakter olarak gösterilir.
d Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve (işaretli) bir ondalık sayı olarak gösterilir.
e Değer bilimsel bir gösterim (örn. 1.2e+2) olarak ele alınır. Hassasiyet belirteci,ondalık noktadan sonraki basamakların sayısını ifade eder.
E e belirteci gibi, farklı olarak büyük harf kullanır (örn. 1.2E+2).
f Değer kayan noktalı sayı olarak ele alınır ve kayan noktalı sayı olarak gösterilir (yerele uygun).
F Değer kayan noktalı sayı olarak ele alınır ve kayan noktalı sayı olarak gösterilir (yerele bakmaz) PHP 5.0.3 ve sonrasında kullanılabilir.
g

Genel biçem.

P sıfırdan farklı hassasiyet olsun, hassasiyet verilmemişse 6, hassasiyet sıfır ise 1 olsun. E tarzındaki dönüşümün üssü X ise:

P > X ≥ −4 ise, dönüşüm f tarzı ve hassasiyet P − (X + 1) olur. Aksi takdirde, dönüşüm e tarzı ve hassasiyet P − 1 olur.

G g gibidir fakat E ve f kullanır.
h g gibidir fakat F kullanır. PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir.
H ggibidir fakat E ve F kullanır. PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir.
o Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve sekizlik bir sayı olarak gösterilir.
s Değer bir dizge olarak ele alınır ve gösterilir.
u Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve işaretsiz bir ondalık sayı olarak gösterilir.
x Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve onaltılık bir sayı olarak gösterilir (küçük harfli).
X Değer bir tamsayı olarak ele alınır ve onaltılık bir sayı olarak gösterilir (büyük harfli).

Uyarı

c tür belirteci dolguyu ve genişliği yoksayar.

Uyarı

Karakter başına birden fazla bayt gerektiren karakter kümeleriyle dizge ve genişlik belirteçlerini bir arada kullanmaya çalışmak, beklenmeyen sonuçlar verebilir

Değişkenler, belirteç için uygun bir türe zorlanacaktır:

Tür Yönetimi
Tür Belirteçler
string s
int d, u, c, o, x, X, b
double e, E, f, F, g, G, h, H

değerler

İsteğe bağlı atanmış değerler.

Dönen Değerler

Bu işleve sadece iki değiştirge aktarılırsa çözümlenen değerler bir dizi olarak döndürülür. Aksi takdirde, eğer isteğe bağlı değiştirgeler aktarılırsa işlev atanan değerlerin sayısı ile döner. İsteğe bağlı değerler gönderimli aktarılmalıdır.

biçem dizgesi içinde gerekenden daha fazla alt dizge mevcutsa işlev null döner. Diğer hata durumlarında false döner.

Örnekler

Örnek 1 - fscanf() örneği

<?php
$dt 
fopen("kişiler.txt""r");
while (
$kişiselveri fscanf($dt"%s\t%s\t%s\n")) {
    list (
$isim$meslek$ülkekodu) = $kişiselveri;
    
//... değerlerle yapılan işlemler
}
fclose($dt);
?>

Örnek 2 - kişiler.txt içeriği

avni   avanak    tr
varyemez işadamı    us
tenten  gezgin    fr
zagor   kahraman   ca

Ayrıca Bakınız

 • fread() - Dosyayı ikil kipte okur
 • fgets() - Dosya tanıtıcısından bir satır döndürür
 • fgetss() - Dosya tanıtıcısından bir satırı HTML etiketlerinden arındırarak döndürür
 • sscanf() - Girdi dizgesini belli bir biçeme göre yorumlar
 • printf() - Biçemli bir dizge çıktılar
 • sprintf() - Biçemli bir dizge döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 10 notes

up
19
yasuo_ohgaki at hotmail dot com
20 years ago
For C/C++ programmers.

fscanf() does not work like C/C++, because PHP's fscanf() move file pointer the next line implicitly.
up
5
Bertrand dot Lecun at prism dot uvsq dot Fr
14 years ago
It would be great to precise in the fscanf documentation
that one call to the function, reads a complete line.
and not just the number of values defined in the format.

If a text file contains 2 lines each containing 4 integer values,
reading the file with 8 fscanf($fd,"%d",$v) doesnt run !
You have to make 2
fscanf($fd,"%d %d %d %d",$v1,$v2,$v3,$v4);

Then 1 fscanf per line.
up
3
worldwideroach at hotmail dot com
16 years ago
Yet another function to read a file and return a record/string by a delimiter.  It is very much like fgets() with the delimiter being an additional parameter.  Works great across multiple lines.

function fgetd(&$rFile, $sDelim, $iBuffer=1024) {
    $sRecord = '';
    while(!feof($rFile)) {
        $iPos = strpos($sRecord, $sDelim);
        if ($iPos === false) {
            $sRecord .= fread($rFile, $iBuffer);
        } else {
            fseek($rFile, 0-strlen($sRecord)+$iPos+strlen($sDelim), SEEK_CUR);
            return substr($sRecord, 0, $iPos);
        }
    }
    return false;
}
up
4
nico at nicoswd dot com
8 years ago
If you want to parse a cron file, you may use this pattern:

<?php

while ($cron = fscanf($fp, "%s %s %s %s %s %[^\n]s"))
{

}

?>
up
2
eugene at pro-access dot com
19 years ago
If you want to read text files in csv format or the like(no matter what character the fields are separated with), you should use fgetcsv() instead. When a text for a field is blank, fscanf() may skip it and fill it with the next text, whereas fgetcsv() correctly regards it as a blank field.
up
0
loco.xxx at gmail dot com
15 years ago
to include all type of visible chars you should try:

<?php fscanf($file_handler,"%[ -~]"); ?>
up
0
robert at NOSPAM dot NOSPAM
19 years ago
actually, instead of trying to think of every character that might be in your file, excluding the delimiter would be much easier.

for example, if your delimiter was a comma use:

%[^,]

instead of:

%[a-zA-Z0-9.| ... ]

Just make sure to use %[^,\n] on your last entry so you don't include the newline.
up
-7
arentzen at religion dot dk
14 years ago
If you want fscanf()to scan one variable in a large number of lines,  e.g an Ipadress in a line with more variables, then use fscanf with explode()
<?
$filename = "somefile.txt";
$fp = fopen($filename, "r") or die ("Error opening file! \n");
$u = explode(" ",$line); // $u is the variable eg. an IPadress
while ($line = fscanf($fp,"%s",$u)) {
if(preg_match("/^$u/",$_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {$badipadresss++;} // do something and continue scan
}
?>
Besides, fscanf()is much faster than fgets()
up
-6
james at zephyr-works dot com
20 years ago
fscanf works a little retardedly I've found. Instead of using just a plain %s you probably will need to use sets instead. Because it works so screwy compared to C/C++, fscanf does not have the ability to scan ahead in a string and pattern match correctly, so a seemingly perfect function call like:

fscanf($fh, "%s::%s");

With a file like:

user::password

Will not work. When fscanf looks for a string, it will look and stop at nothing except for a whitespace so :: and everything except whitespace is considered part of that string, however you can make it a little smarter by:

fscanf($fh, "%[a-zA-Z0-9,. ]::%[a-zA-Z0-9,. ]" $var1, $var2);

Which tells it that it can only accept a through z A through Z 0 through 9 a comma a period and a whitespace as input to the string, everything else cause it to stop taking in as input and continue parsing the line. This is very useful if you want to get a sentence into the string and you're not sure of exactly how many words to add, etc.
up
-16
hdh265 at 163 dot com
6 years ago
The use of PHP code in the ACM submission
Here is a sample solution for problem 1001 using PHP:
<?php
while (fscanf(STDIN, "%d%d", $a, $b) == 2) {
    print (
$a + $b) . "\n";
}
To Top