CascadiaPHP 2024

Dosya Sistemi

 • Giriş
 • Yapılandırma/Kurulum
 • Öntanımlı Sabitler
 • Dosya Sistemi İşlevleri
  • basename — Dosya yolunun ucundaki dosya ismi bileşenini döndürür
  • chgrp — Dosya grubunu değiştirir
  • chmod — Dosya kipini değiştirir
  • chown — Dosyanın sahibini değiştirir
  • clearstatcache — Dosya durum önbelleğini temizler
  • copy — Dosya kopyalar
  • delete — unlink veya unset işlevine bakınız
  • dirname — Üst dizinin yolunu döndürür
  • disk_free_space — Disk bölümü veya dosya sistemindeki kullanılabilir alanı döndürür
  • disk_total_space — Bir disk bölümünün veya dosya sisteminin toplam boyutunu döndürür
  • diskfreespace — disk_free_space işlevinin takma adıdır
  • fclose — Açık bir dosya tanıtıcısını kapatır
  • fdatasync — Synchronizes data (but not meta-data) to the file
  • feof — Bir dosya tanıtıcısı üzerinde konum dosya sonunda mı diye bakar
  • fflush — Çıktıyı bir dosyaya boşaltır
  • fgetc — Dosya tanıtıcısından bir karakter döndürür
  • fgetcsv — Dosya tanıtıcısından CSV alanlarını çözümleyerek bir satır döndürür
  • fgets — Dosya tanıtıcısından bir satır döndürür
  • fgetss — Dosya tanıtıcısından bir satırı HTML etiketlerinden arındırarak döndürür
  • file_exists — Bir dosya veya dizinin mevcut olup olmadığına bakar
  • file_get_contents — Dosya içeriğinin tamamını bir dizge olarak döndürür
  • file_put_contents — Veriyi bir dosyaya yazar
  • file — Dosya içeriğinin tamamını bir diziye okur
  • fileatime — Dosyaya son erişim zamanını döndürür
  • filectime — Dosyanın dosya düğümü değişiklik zamanını döndürür
  • filegroup — Dosyanın sahibi olan grubu döndürür
  • fileinode — Dosyanın düğüm numarasını döndürür
  • filemtime — Dosyanın değişiklik zamanını döndürür
  • fileowner — Dosya sahibini döndürür
  • fileperms — Dosya izinlerini döndürür
  • filesize — Dosya uzunluğunu döndürür
  • filetype — Dosya türünü döndürür
  • flock — Öneri niteliğinde taşınabilir dosya kilitleme
  • fnmatch — Dosya ismi belirtilen kalıpla eşleşiyor mu diye bakar
  • fopen — Bir dosya veya URL'yi açar
  • fpassthru — Bir dosya tanıtıcısında kalan verinin tamamını çıktılar
  • fputcsv — Satırı CSV olarak biçemler ve dosya tanıtıcısına yazar
  • fputs — fwrite işlevinin takma adıdır
  • fread — Dosyayı ikil kipte okur
  • fscanf — Bir dosyadaki girdiyi belli bir biçeme göre çözümler
  • fseek — Dosya tanıtıcısında konumu bir yerden başka bir yere taşır
  • fstat — Bir açık dosya tanıtıcısı kullanarak bir dosya hakkında bilgi döndürür
  • fsync — Synchronizes changes to the file (including meta-data)
  • ftell — Dosya okuma/yazma konumlayıcının mevcut konumu ile döner
  • ftruncate — Bir dosyayı belli bir uzunlukta budar
  • fwrite — Dosyaya ikil kipte yazar
  • glob — Bir kalıpla eşleşen dosya yollarını bulur
  • is_dir — Bir dosyanın bir dizin olup olmadığını söyler
  • is_executable — Bir dosyanın çalıştırılabilir bir dosya olup olmadığını söyler
  • is_file — Bir dosyanın sıradan bir dosya olup olmadığını söyler
  • is_link — Dosya sembolik bağ ise bunu doğrular
  • is_readable — Bir dosyanın mevcut ve okunabilir olup olmadığını söyler
  • is_uploaded_file — Bir dosya HTTP POST üzerinden karşıya yüklenebilecekse bunu söyler
  • is_writable — Dosyanın yazılabilir kipte ise bunu doğrular
  • is_writeable — Dosya yazılabilir kipteyse bunu doğrular
  • lchgrp — Bir sembolik bağın grubunu değiştirir
  • lchown — Bir sembolik bağın sahibini değiştirir
  • link — Sabit bir bağ oluşturur
  • linkinfo — Bir bağ hakkında bilgi verir
  • lstat — Bir dosya veya sembolik bağ hakkında bilgi verir
  • mkdir — Dizin oluşturur
  • move_uploaded_file — Karşıya yüklenen bir dosyayı yeni bir yere taşır
  • parse_ini_file — Bir yapılandırma dosyasını çözümler
  • parse_ini_string — Bir yapılandırma dizgesini çözümler
  • pathinfo — Bir dosya yolu hakkında bilgi döndürür
  • pclose — Bir süreç tanıtıcısını kapatır
  • popen — Bir süreç tanıtıcısı açar
  • readfile — Bir dosyayı çıktılar
  • readlink — Bir sembolik bağın hedefi ile döner
  • realpath_cache_get — Mutlak dosya yolu önbellek girdilerini döndürür
  • realpath_cache_size — Mutlak dosya yolu önbellek boyunu döndürür
  • realpath — Normalleştirilmiş mutlak dosya yolunu döndürür
  • rename — Bir dosya veya dizinin ismini değiştirir
  • rewind — Bir dosya tanıtıcısında konumu başa taşır
  • rmdir — Dizin siler
  • set_file_buffer — stream_set_write_buffer işlevinin takma adıdır
  • stat — Bir dosya hakkında bilgi döndürür
  • symlink — Bir sembolik bağ oluşturur
  • tempnam — Eşsiz bir isimle dosya oluşturur
  • tmpfile — Geçici bir dosya oluşturur
  • touch — Dosyanın erişim ve değişiklik zamanını ayarlar
  • umask — Geçerli izin maskesini değiştirir
  • unlink — Bir dosyayı siler
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top