PHP 8.1.28 Released!

fnmatch

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

fnmatchDosya ismi belirtilen kalıpla eşleşiyor mu diye bakar

Açıklama

fnmatch(string $kalıp, string $dosyaismi, int $seçenekler = 0): bool

fnmatch() işlevi, belirtilen dosyaismi'nin belirtilen dosya kalıbı ile eşleşip eşleşmediğine bakar.

Bağımsız Değişkenler

kalıp

Kabuk dosya ismi kalıbı.

dosyaismi

Sınanacak dizge. İşlev özellikle dosya isimleri için yararlı olsa da sıradan dizgeler için de kullanılabilir.

Ortalama bir kullanıcı, kabuk dosya ismi kalıplarını veya bunların en basit biçimleri olan '?' ve '*' karakterlerini kullanabilir. Bu bakımdan, programcı olmayan kullanıcılar için preg_match() yerine fnmatch() kullanımı daha uygun olabilir.

seçenekler

Belirtilebilecek seçenekler:

fnmatch() işlevinin seçenekler bağımsız değişkeninde belirtilebilecek seçenekler
Seçenek Açıklama
FNM_NOESCAPE \ karakteri kalıplarda özel olarak ele alınmaz. Normalde, \ kendinden sonraki karakteri önceler; bu seçenek etkinse bu özellik kapatılır, böylece sadece kendisiyle eşleşebilir. Önceleme etkin olduğunda, \? kalıbı sadece ? karakteri ile eşleşir, çünkü kalıp içindeki soru işareti sıradan bir karakter gibi işlem görür. Eğer FNM_NOESCAPE seçeneği etkinse, \ sıradan bir karakterdir.
FNM_PATHNAME Bu POSIX.2 ile gelen bir FNM_FILE_NAME takma ismidir.
FNM_PERIOD

. karakteri dosya isimlerinin başında ise özel olarak ele alınır. Bu seçenek etkinse ve . karakteri dizge dizgesinin ilk karakteri ise kalıp ile eşleşemez.

FNM_PERIOD ve FNM_FILE_NAME birlikte belirtilmişse, . karakterinin dizge dizgesinin başında olmasının yanında / karakterini izlediği durumda da eşleşme sağlanır. (Kabuk FNM_PERIOD ve FNM_FILE_NAME seçeneklerini dosya isimleriyle eşleşme ararken birlikte kullanır.)

FNM_CASEFOLD dizge ile kalıp karşılaştırılırken harf büyüklüğüne bakılmaz.

Dönen Değerler

Eşleşme sağlanmışsa true aksi takdirde false.

Örnekler

Örnek 1 - Bir renk isminin bir kabuk dosya kalıbıyla eşleştirilmesi

<?php
if (fnmatch("*gr[ae]y", $color)) {
echo
"grinin bir tonu ...";
}
?>

Notlar

Uyarı

Bu işlev şimdilik POSIX uyumlu olmayan sistemlerde kullanılamamaktadır, Windows hariç.

Ayrıca Bakınız

  • glob() - Bir kalıpla eşleşen dosya yollarını bulur
  • preg_match() - Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır
  • sscanf() - Girdi dizgesini belli bir biçeme göre yorumlar
  • printf() - Biçemli bir dizge çıktılar
  • sprintf() - Biçemli bir dizge döndürür

add a note

User Contributed Notes 9 notes

up
12
me at rowanlewis dot com
13 years ago
Here's a definitive solution, which supports negative character classes and the four documented flags.

<?php

if (!function_exists('fnmatch')) {
define('FNM_PATHNAME', 1);
define('FNM_NOESCAPE', 2);
define('FNM_PERIOD', 4);
define('FNM_CASEFOLD', 16);

function
fnmatch($pattern, $string, $flags = 0) {
return
pcre_fnmatch($pattern, $string, $flags);
}
}

function
pcre_fnmatch($pattern, $string, $flags = 0) {
$modifiers = null;
$transforms = array(
'\*' => '.*',
'\?' => '.',
'\[\!' => '[^',
'\[' => '[',
'\]' => ']',
'\.' => '\.',
'\\' => '\\\\'
);

// Forward slash in string must be in pattern:
if ($flags & FNM_PATHNAME) {
$transforms['\*'] = '[^/]*';
}

// Back slash should not be escaped:
if ($flags & FNM_NOESCAPE) {
unset(
$transforms['\\']);
}

// Perform case insensitive match:
if ($flags & FNM_CASEFOLD) {
$modifiers .= 'i';
}

// Period at start must be the same as pattern:
if ($flags & FNM_PERIOD) {
if (
strpos($string, '.') === 0 && strpos($pattern, '.') !== 0) return false;
}

$pattern = '#^'
. strtr(preg_quote($pattern, '#'), $transforms)
.
'$#'
. $modifiers;

return (boolean)
preg_match($pattern, $string);
}

?>

This probably needs further testing, but it seems to function identically to the native fnmatch implementation.
up
0
bernd dot ebert at gmx dot net
11 years ago
There is a problem within the pcre_fnmatch-Function concerning backslashes. Those will be masked by preq_quote and ADDITONALLY by the strtr if FN_NOESCAPE is not set -> something like "*a(*" will finally result in "#^.*a\\(.*$#". Note the double backslash which effectively does NOT mask the "(" correctly.

Since preq_quote always matches a backslash I don't think that this'll work with using preg_quote at all.
up
0
Sinured
16 years ago
An addition to my previous note: My statement regarding the FNM_* constants was wrong. They are available on POSIX-compliant systems (in other words, if fnmatch() is defined).
up
0
jk at ricochetsolutions dot com
17 years ago
soywiz's function didnt seem to work for me, but this did.

<?php
if(!function_exists('fnmatch')) {

function
fnmatch($pattern, $string) {
return
preg_match("#^".strtr(preg_quote($pattern, '#'), array('\*' => '.*', '\?' => '.'))."$#i", $string);
}
// end

} // end if
?>
up
-1
Frederik Krautwald
16 years ago
soywiz's function still doesn't seem to work -- at least not with PHP 5.2.3 on Windows -- but jk's does.
up
-2
theboydanny at gmail dot com
16 years ago
About the windows compat functions below:
I needed fnmatch for a application that had to work on Windows, took a look here and tested both. Jk's works for me, soywiz didn't (on WinXPSP2, PHP 5.2.3).
The only difference between them is addcslashes (soywiz) instead of preg_quote (jk). They _should_ both work, but for some reason soywiz's didn't for me. So YMMV.
However, to make JK's fnmatch() work with the example in the documentation, you also have to strtr the [ and ] in $pattern.
<?php
$pattern
= strtr(preg_quote($pattern, '#'), array('\*' => '.*', '\?' => '.', '\[' => '[', '\]' => ']'));
?>
And thanks for the functions, guys.
up
-2
phlipping at yahoo dot com
20 years ago
you couls also try this function that I wrote before I found fnmatch:

function WildToReg($str)
{
$s = "";
for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++)
{
$c = $str{$i};
if ($c =='?')
$s .= '.'; // any character
else if ($c == '*')
$s .= '.*'; // 0 or more any characters
else if ($c == '[' || $c == ']')
$s .= $c; // one of characters within []
else
$s .= '\\' . $c;
}
$s = '^' . $s . '$';

//trim redundant ^ or $
//eg ^.*\.txt$ matches exactly the same as \.txt$
if (substr($s,0,3) == "^.*")
$s = substr($s,3);
if (substr($s,-3,3) == ".*$")
$s = substr($s,0,-3);
return $s;
}

if (ereg(WildToReg("*.txt"), $fn))
print "$fn is a text file";
else
print "$fn is not a text file";
up
-5
Sinured
16 years ago
Possible flags (scratched out of fnmatch.h):
...::...

FNM_PATHNAME:
> Slash in $string only matches slash in $pattern.

FNM_PERIOD:
> Leading period in $string must be exactly matched by period in $pattern.

FNM_NOESCAPE:
> Disable backslash escaping.

FNM_NOSYS:
> Obsolescent.

FNM_FILE_NAME:
> Alias of FNM_PATHNAME.

FNM_LEADING_DIR:
> From fnmatch.h: /* Ignore `/...' after a match. */

FNM_CASEFOLD:
> Caseless match.

Since they’re appearing in file.c, but are not available in PHP, we’ll have to define them ourselves:
<?php
define
('FNM_PATHNAME', 1);
define('FNM_PERIOD', 4);
define('FNM_NOESCAPE', 2);
// GNU extensions
define('FNM_FILE_NAME', FNM_PATHNAME);
define('FNM_LEADING_DIR', 8);
define('FNM_CASEFOLD', 16);
?>

I didn’t test any of these except casefold, which worked for me.
up
-14
bwilcock at gmail dot com
10 years ago
fnmatch is not 100% reliable. Bug 14185 is still open and may or may not have been patched.

In certain wildcard circumstance fnmatch("*needle*", $haystack, match) returns false intermittantly

However stripos or preg returns a "find".
To Top