SunshinePHP 2020

fopen

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fopenBir dosya veya URL'yi açar

Açıklama

fopen ( string $dosyaismi , string $kip [, bool $include_path_kullan = false [, resource $bağlam ]] ) : resource

fopen() işlevi dosyaismi ile belirtilen özkaynak için bir akım açar.

Değiştirgeler

dosyaismi

Eğer dosyaismi "şema://...", biçeminde belirtilmişse bir URL belirtildiği varsayılır ve PHP bu şema için bir protokol eylemcisi (başka bir deyişle bir sarmalayıcı) bulmaya çalışır. Eğer bu protokol için kayıtlı bir sarmalayıcı yoksa PHP, sorunun giderilmesine yardımcı olmanız için bir uyarı verip belirtilen dosya ismini sıradan bir dosya gibi ele alarak işleme devam eder.

Eğer PHP dosyaismi ile belirtilen dosyanın bir yerel dosya olduğuna karar verirse bu dosya üzerinde bir akım açmaya çalışır. Dosya PHP için erişilebilir olmalıdır, yani dosyanın bu erişim için yeterli izinlere sahip olduğundan emin olmanız gerekir. safe_mode, veya open_basedir yönergesi etkinse bunlarla ilgili kısıtlamalar uygulanabilir.

Eğer PHP dosyaismi ile belirtilen dosyanın bir URL olduğuna ve bununla ilgili kayıtlı bir protokol olduğuna karar verirse ve bu protokol bir ağ protokolü olarak kaydedilmişse PHP allow_url_fopen yönergesinin etkin olup olmadığına bakar. Eğer yönergeye 'Off' değeri atanmışsa PHP bir uyarı verip işlevin başarısız olmasını sağlar.

Bilginize:

Desteklenen protokolleri Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümünde bulabilirsiniz. Bazı protokoller (sarmalayıcılar) bağlam ve/veya php.ini seçeneklerini destekler. Kullanılabilecek seçeneklerin neler olduğunu öğrenmek için protokolle ilgili sayfaya bakınız (örneğin, http sarmalayıcısı user_agent php.ini yönergesini kullanır).

Windows platformunda dosya yolunu belirtmekte kullanılan tersbölü çizgilerini öncelemeyi unutmayın. Daha da iyisi dosya yolunu belirtmek için bölü çizgilerini kullanın. Örnek:

<?php
$dt 
fopen("c:\\veri\\bilgi.txt""r");
?>

kip

kip değiştirgesinde akım için gerekli erişim türü belirtilir. Şunlardan biri olabilir:

fopen() işlevinin kip değiştirgesinde belirtilebilecek kip çeşitleri
Kip Açıklama
'r' Akım sadece okumak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir.
'r+' Akım hem okumak hem de yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir.
'w' Akım sadece yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir ve dosya uzunluğu sıfır yapılır. Dosya mevcut değilse oluşturulmaya çalışılır.
'w+' Akım hem okumak hem de yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir ve dosya uzunluğu sıfır yapılır. Dosya mevcut değilse oluşturulmaya çalışılır.
'a' Akım sadece yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın sonuna yerleştirilir. Dosya mevcut değilse oluşturulmaya çalışılır.
'a+' Akım hem okumak hem de yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın sonuna yerleştirilir. Dosya mevcut değilse oluşturulmaya çalışılır.
'x' Dosya oluşturulur ve sadece yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir. Dosya zaten mevcutsa fopen() FALSE döndürürek başarısız olur ve E_WARNING seviyesinde bir hata üretir. Dosya mevcut değilse oluşturulmaya çalışılır. Bu işlem, open(2) sistem çağrısı için O_EXCL|O_CREAT seçeneklerini belirtmeye eşdeğerdir.
'x+' Dosya oluşturulur ve hem okumak hem de yazmak için açılır; dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına yerleştirilir. Dosya zaten mevcutsa fopen() FALSE döndürürek başarısız olur ve E_WARNING seviyesinde bir hata üretir. Dosya mevcut değilse oluşturulmaya çalışılır. Bu işlem, open(2) sistem çağrısı için O_EXCL|O_CREAT seçeneklerini belirtmeye eşdeğerdir.

Bilginize:

Her işletim sistemi ailesinin farklı satır sonlandırma kuralları vardır. Bir metin dosyasını yazarken işletim sisteminizin gerektirdiği satır sonlandırma karakterlerini kullanmanız gerekir. Unix ve türevleri satırları sonlandırmak için \n, Windows ailesi \r\n, Mac'ler ise \r karakterini kullanırlar.

Dosyalarınızı yazarken yanlış satır sonlandırma karakterleri kullanırsanız, dosyayı başka uygulamalarda açtığınızda tuhaf görünebilir.

Windows'un \n karakterlerini şeffaf olarak \r\n karakterlerine dönüştürmesini sağlayan bir metin kipi dönüşüm seçeneği ('t') vardır. Eğer satır sonlandırma karakterlerinin değişmeden kalmasını istiyorsanız ikil kipi devreye sokan 'b' seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçenekleri ('b' veya 't') kip değiştirgesinde daima son karakter olarak belirtin.

Öntanımlı dönüşüm kipi kullandığınız PHP sürümüne ve SAPI'ye bağlıdır. Bu bakımdan uyumluluk için daima uygun seçeneği belirtmelisiniz. Salt metin dosyalarla çalışıyorsanız ve betiğinizde satır sonu karakteri olarak \n kullanıyorsanız, fakat dosyalarınızın notepad gibi uygulamalarla da okunabilmesini istiyorsanız 't' kipini kullanmanız, diğer tüm durumlarda ise 'b' kipini kullanmanız gerekir.

İkil dosyalarla çalışırken 'b' seçeneğini belirtmezseniz, verinizle ilgili tuhaf sorunlarla karşılaşabilirsiniz (örneğin, bozuk resim dosyaları ve \r\n karakterlerine bağlı tuhaf sorunlar).

Bilginize:

Uyumluluk adına, dosyaları fopen() ile açarken daima 'b' seçeneğini kullanmanızı hararetle tavsiye ederiz.

Bilginize:

Tekrar, uyumluluk adına, dosyanızı 't' seçeneğinin kullanılmasını gerektirmeyecek satır sonlandırma karakterleri ile yazmanızı ve dosyayı açarken daima 'b' seçeneğini kullanmanızı hararetle tavsiye ederiz.

include_path_kullan

Açacağınız dosyanın aranacağı yollara include_path yönergesinde belirtilen yolları da dahil etmek isterseniz, isteğe bağlı olan bu üçüncü değiştirgeyle '1' veya TRUE değerini aktarmalısınız.

bağlam

Bilginize: Bağlamsal destek PHP 5.0.0 ile eklenmiştir. Bağlamlar hakkında bilgi edinmek için Akım İşlevleri belgesine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda bir dosya tanıtıcısı aksi takdirde FALSE döner.

Hatalar/İstisnalar

Dosya başarıyla açılamazsa E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir. Bu uyarının çıktılanmaması için işlev isminin başına @ karakterini ekleyebilirsiniz.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.2 PHP 4.3.2'den beri, ikil ve metin ayrımı yapan tüm platformlar için ikil kip öntanımlıdır. PHP sürümünüzü yükselttikten sonra sorunlarla karşılaşırsanız, betiğinizi taşınabilir duruma getirene kadar sorundan kurtulmak için 't' seçeneğini kullanmayı deneyebilirsiniz.
4.3.2 'x' ve 'x+' seçenekleri eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - fopen() örnekleri

<?php
$dt 
fopen("/home/rasmus/file.txt""r");
$dt fopen("/home/rasmus/file.gif""wb");
$dt fopen("http://www.example.com/""r");
$dt fopen("ftp://user:password@example.com/somefile.txt""w");
?>

Notlar

Uyarı

Microsoft IIS, SSL kullanırken bir close_notify göndermeden bağlantıyı kapatarak protokolle çelişir. Verinin sonuna ulaştığınız zaman PHP bunu "SSL: Fatal Protocol Error" (SSL: "Ölümcül Protokol Hatası") olarak raporlar. Bu sorunu bertaraf etmek için error_reporting değerini uyarıları içermeyecek bir seviyeye indirmek gerekir. PHP, akımı https:// şemasını kullanarak açarsanız hatalı IIS sunucu yazılımını saptayıp uyarıları engelleyebilir. Bir ssl:// soketi oluşturmak için fsockopen() kullanılacaksa uyarıları saptayıp engellemekten geliştirici sorumludur.

Bilginize: Güvenli kip etkinken, PHP, betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığını sınar.

PHP'nin sunucu modülü sürümünü kullanıyorsanız ve dosyaları okumak ve yazmak ile ilgili sorunlar bakımından deneyimliyseniz, sunucu sürecinin bu dosya ve dizinlere erişim izninin olması gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 43 notes

up
88
chapman at worldtakeoverindustries dot com
7 years ago
Note - using fopen in 'w' mode will NOT update the modification time (filemtime) of a file like you may expect. You may want to issue a touch() after writing and closing the file which update its modification time. This may become critical in a caching situation, if you intend to keep your hair.
up
16
php at delhelsa dot com
11 years ago
With php 5.2.5 on Apache 2.2.4, accessing files on an ftp server with fopen() or readfile() requires an extra forwardslash if an absolute path is needed.

i.e., if a file called bullbes.txt is stored under /var/school/ on ftp server example.com and you're trying to access it with user blossom and password buttercup, the url would be:

ftp://blossom:buttercup@example.com//var/school/bubbles.txt

Note the two forwardslashes. It looks like the second one is needed so the server won't interpret the path as relative to blossom's home on townsville.
up
5
ideacode
14 years ago
Note that whether you may open directories is operating system dependent. The following lines:

<?php
// Windows ($fh === false)
$fh = fopen('c:\\Temp', 'r');

// UNIX (is_resource($fh) === true)
$fh = fopen('/tmp', 'r');
?>

demonstrate that on Windows (2000, probably XP) you may not open a directory (the error is "Permission Denied"), regardless of the security permissions on that directory.

On UNIX, you may happily read the directory format for the native filesystem.
up
6
info at b1g dot de
14 years ago
Simple class to fetch a HTTP URL. Supports "Location:"-redirections. Useful for servers with allow_url_fopen=false. Works with SSL-secured hosts.

<?php
#usage:
$r = new HTTPRequest('http://www.example.com');
echo
$r->DownloadToString();

class
HTTPRequest
{
    var
$_fp;        // HTTP socket
   
var $_url;        // full URL
   
var $_host;        // HTTP host
   
var $_protocol;    // protocol (HTTP/HTTPS)
   
var $_uri;        // request URI
   
var $_port;        // port
   
    // scan url
   
function _scan_url()
    {
       
$req = $this->_url;
       
       
$pos = strpos($req, '://');
       
$this->_protocol = strtolower(substr($req, 0, $pos));
       
       
$req = substr($req, $pos+3);
       
$pos = strpos($req, '/');
        if(
$pos === false)
           
$pos = strlen($req);
       
$host = substr($req, 0, $pos);
       
        if(
strpos($host, ':') !== false)
        {
            list(
$this->_host, $this->_port) = explode(':', $host);
        }
        else
        {
           
$this->_host = $host;
           
$this->_port = ($this->_protocol == 'https') ? 443 : 80;
        }
       
       
$this->_uri = substr($req, $pos);
        if(
$this->_uri == '')
           
$this->_uri = '/';
    }
   
   
// constructor
   
function HTTPRequest($url)
    {
       
$this->_url = $url;
       
$this->_scan_url();
    }
   
   
// download URL to string
   
function DownloadToString()
    {
       
$crlf = "\r\n";
       
       
// generate request
       
$req = 'GET ' . $this->_uri . ' HTTP/1.0' . $crlf
           
.    'Host: ' . $this->_host . $crlf
           
.    $crlf;
       
       
// fetch
       
$this->_fp = fsockopen(($this->_protocol == 'https' ? 'ssl://' : '') . $this->_host, $this->_port);
       
fwrite($this->_fp, $req);
        while(
is_resource($this->_fp) && $this->_fp && !feof($this->_fp))
           
$response .= fread($this->_fp, 1024);
       
fclose($this->_fp);
       
       
// split header and body
       
$pos = strpos($response, $crlf . $crlf);
        if(
$pos === false)
            return(
$response);
       
$header = substr($response, 0, $pos);
       
$body = substr($response, $pos + 2 * strlen($crlf));
       
       
// parse headers
       
$headers = array();
       
$lines = explode($crlf, $header);
        foreach(
$lines as $line)
            if((
$pos = strpos($line, ':')) !== false)
               
$headers[strtolower(trim(substr($line, 0, $pos)))] = trim(substr($line, $pos+1));
       
       
// redirection?
       
if(isset($headers['location']))
        {
           
$http = new HTTPRequest($headers['location']);
            return(
$http->DownloadToString($http));
        }
        else
        {
            return(
$body);
        }
    }
}
?>
up
0
etters dot ayoub at gmail dot com
1 year ago
This functions check recursive permissions and recursive existence parent folders, before creating a folder. To avoid the generation of errors/warnings.

/**
* This functions check recursive permissions and recursive existence parent folders,
* before creating a folder. To avoid the generation of errors/warnings.
*
* @return bool
*     true folder has been created or exist and writable.
*     False folder not exist and cannot be created.
*/
function createWritableFolder($folder)
{
    if (file_exists($folder)) {
        // Folder exist.
        return is_writable($folder);
    }
    // Folder not exit, check parent folder.
    $folderParent = dirname($folder);
    if($folderParent != '.' && $folderParent != '/' ) {
        if(!createWritableFolder(dirname($folder))) {
            // Failed to create folder parent.
            return false;
        }
        // Folder parent created.
    }

    if ( is_writable($folderParent) ) {
        // Folder parent is writable.
        if ( mkdir($folder, 0777, true) ) {
            // Folder created.
            return true;
        }
        // Failed to create folder.
    }
    // Folder parent is not writable.
    return false;
}

/**
* This functions check recursive permissions and recursive existence parent folders,
* before creating a file/folder. To avoid the generation of errors/warnings.
*
* @return bool
*     true has been created or file exist and writable.
*     False file not exist and cannot be created.
*/
function createWritableFile($file)
{
    // Check if conf file exist.
    if (file_exists($file)) {
        // check if conf file is writable.
        return is_writable($file);
    }

    // Check if conf folder exist and try to create conf file.
    if(createWritableFolder(dirname($file)) && ($handle = fopen($file, 'a'))) {
        fclose($handle);
        return true; // File conf created.
    }
    // Inaccessible conf file.
    return false;
}
up
-1
Anonymous
1 month ago
make a loader file contents by code

----- index.php --------------------------------------
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Lector</title>
</head>
<body>

<img src="lector.php" />

</body>
</html>

----- reader.php -------------------------------------

    function ConvertToMimeType($fileLocation) {
        $MimeTypes = array('audio/aac', 'application/x-abiword', 'application/octet-stream', 'video/x-msvideo', 'application/vnd.amazon.ebook', 'application/octet-stream', 'application/x-bzip', 'application/x-bzip2', 'application/x-csh', 'text/css', 'text/csv', 'application/msword', 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document', 'application/vnd.ms-fontobject', 'application/epub+zip', 'application/ecmascript', 'image/gif', 'text/html', 'image/x-icon', 'text/calendar', 'application/java-archive', 'image/jpeg', 'image/jpg', 'application/javascript', 'application/json', 'audio/midi', 'video/mpeg', 'application/vnd.apple.installer+xml', 'application/vnd.oasis.opendocument.presentation', 'application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet', 'application/vnd.oasis.opendocument.text', 'audio/ogg', 'video/ogg', 'application/ogg', 'font/otf', 'image/png', 'application/pdf', 'application/vnd.ms-powerpoint', 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation', 'application/x-rar-compressed', 'application/rtf', 'application/x-sh', 'image/svg+xml', 'application/x-shockwave-flash', 'application/x-tar', 'image/tiff', 'application/typescript', 'font/ttf', 'application/vnd.visio', 'audio/wav', 'audio/webm', 'video/webm', 'image/webp', 'font/woff', 'font/woff2', 'application/xhtml+xml', 'application/vnd.ms-excel', 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet', 'application/xml', 'application/vnd.mozilla.xul+xml', 'application/zip', 'video/3gpp', 'audio/3gpp', 'video/3gpp2', 'audio/3gpp2', 'application/x-7z-compressed');
       
        $fileInfo = new finfo(FILEINFO_MIME);
        $fileMimeType = $fileInfo->file($fileLocation);
       
        $fileMime = 'application/octet-stream';
        if(in_array($fileMimeType, $MimeTypes))
        {
            $fileMime = $fileMimeType;
        }
        return $fileMime;
    }
   
    ini_set('display_errors', 1);
    ini_set('display_startup_errors', 1);
    error_reporting(E_ALL);
   
    $out = fopen('php://output', 'w'); //output handler
   
    $folderSeparator = '\\';
    $path = __DIR__.$folderSeparator;
    $fileName = NULL;
   
    $aleatorio = rand(1,2);
   
   
    if($aleatorio == 1)
        $fileName = 'somefile.png';
    else
        $fileName = 'denegate-access-image.png';
   
    $urlFile = $path.$fileName;
    $fileSize = filesize($urlFile);
   
    $handleFile = fopen($urlFile, 'r');
   
    $contents = fpassthru($handleFile);
    //other form to do sameting
    //$contents = fread($handleFile, $fileSize);
       
    header('Content-disposition: filename="' . $fileName . '"');
    header('Pragma: no-cache');
    header('Expires: 0');
    header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
    header('Pragma: public');
    header("Content-type: " . ConvertToMimeType($urlFile));
    header("Content-Transfer-Encoding: binary");
    header('Content-Length: '.$fileSize);
   
    echo $contents;
    //other forms to do sameting
    //print file_get_contents($fn);
    //fputs($out, $contents); //writing output operation
   
   
    fclose($out); //closing handler
up
-2
k-gun at git dot io
2 months ago
Seems not documented here but keep in mind, when $filename contains null byte (\0) then a TypeError will be thrown with message such;

TypeError: fopen() expects parameter 1 to be a valid path, string given in ...
up
1
flobee
14 years ago
download: i need a function to simulate a "wget url" and do not buffer the data in the memory to avoid thouse problems on large files:
<?php
function download($file_source, $file_target) {
       
$rh = fopen($file_source, 'rb');
       
$wh = fopen($file_target, 'wb');
        if (
$rh===false || $wh===false) {
// error reading or opening file
          
return true;
        }
        while (!
feof($rh)) {
            if (
fwrite($wh, fread($rh, 1024)) === FALSE) {
                  
// 'Download error: Cannot write to file ('.$file_target.')';
                  
return true;
               }
        }
       
fclose($rh);
       
fclose($wh);
       
// No error
       
return false;
    }
?>
up
0
kasper at webmasteren dot eu
7 years ago
"Do not use the following reserved device names for the name of a file:
CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1,
LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, and LPT9. Also avoid these names
followed immediately by an extension; for example, NUL.txt is not recommended.
For more information, see Namespaces"
it is a windows limitation.
see:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365247(v=vs.85).aspx
up
0
php at richardneill dot org
8 years ago
fopen() will block if the file to be opened is a fifo. This is true whether it's opened in "r" or "w" mode.  (See man 7 fifo: this is the correct, default behaviour; although Linux supports non-blocking fopen() of a fifo, PHP doesn't).
The consequence of this is that you can't discover whether an initial fifo read/write would block because to do that you need stream_select(), which in turn requires that fopen() has happened!
up
0
sean downey
11 years ago
when using ssl / https on windows i would get the error:
"Warning: fopen(https://example.com): failed to open stream: Invalid argument in someSpecialFile.php on line 4344534"

This was because I did not have the extension "php_openssl.dll" enabled.

So if you have the same problem, goto your php.ini file and enable it :)
up
0
durwood at speakeasy dot NOSPAM dot net
14 years ago
I couldn't for the life of me get a certain php script working when i moved my server to a new Fedora 4 installation. The problem was that fopen() was failing when trying to access a file as a URL through apache -- even though it worked fine when run from the shell and even though the file was readily readable from any browser.  After trying to place blame on Apache, RedHat, and even my cat and dog, I finally ran across this bug report on Redhat's website:

https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=164700

Basically the problem was SELinux (which I knew nothing about) -- you have to run the following command in order for SELinux to allow php to open a web file:

/usr/sbin/setsebool httpd_can_network_connect=1

To make the change permanent, run it with the -P option:

/usr/sbin/setsebool -P httpd_can_network_connect=1

Hope this helps others out -- it sure took me a long time to track down the problem.
up
0
ken dot gregg at rwre dot com
16 years ago
PHP will open a directory if a path with no file name is supplied. This just bit me. I was not checking the filename part of a concatenated string.

For example:

<?php
$fd
= fopen('/home/mydir/' . $somefile, 'r');
?>

Will open the directory if $somefile = ''

If you attempt to read using the file handle you will get the binary directory contents. I tried append mode and it errors out so does not seem to be dangerous.

This is with FreeBSD 4.5 and PHP 4.3.1. Behaves the same on 4.1.1 and PHP 4.1.2. I have not tested other version/os combinations.
up
0
keithm at aoeex dot NOSPAM dot com
18 years ago
I was working on a consol script for win32 and noticed a few things about it.  On win32 it appears that you can't re-open the input stream for reading, but rather you have to open it once, and read from there on.  Also, i don't know if this is a bug or what but it appears that fgets() reads until the new line anyway.  The number of characters returned is ok, but it will not halt reading and return to the script.  I don't know of a work around for this right now, but i'll keep working on it.

This is some code to work around the close and re-open of stdin.

<?php
function read($length='255'){
    if (!isset(
$GLOBALS['StdinPointer'])){
       
$GLOBALS['StdinPointer']=fopen("php://stdin","r");
    }
   
$line=fgets($GLOBALS['StdinPointer'],$length);
    return
trim($line);
}
echo
"Enter your name: ";
$name=read();
echo
"Enter your age: ";
$age=read();
echo
"Hi $name, Isn't it Great to be $age years old?";
@
fclose($StdinPointer);
?>
up
-2
splogamurugan at gmail dot com
8 years ago
While opening a file with multibyte data (Ex: données multi-octets), faced some issues with the encoding. Got to know that it uses  windows-1250. Used iconv to convert it to UTF-8 and it resolved the issue. 

<?php
function utf8_fopen_read($fileName) {
   
$fc = iconv('windows-1250', 'utf-8', file_get_contents($fileName));
   
$handle=fopen("php://memory", "rw");
   
fwrite($handle, $fc);
   
fseek($handle, 0);
    return
$handle;
}
?>

Example usage:

<?php
$fh
= utf8_fopen_read("./tpKpiBundle.csv");
while ((
$data = fgetcsv($fh, 1000, ",")) !== false) {
    foreach (
$data as $value) {
        echo
$value . "<br />\n";
    }
}
?>

Hope it helps.
up
-2
apathetic012 at gmail dot com
7 years ago
a variable $http_response_header is available when doing the fopen(). Which contains an array of the response header.
up
-1
anfragen at tsgames dot de
9 years ago
Since the http-wrapper doesn't support stat() and so you can't use file_exists() for url's, you can simply use a function like this:

<?php
function http_file_exists($url)
{
$f=@fopen($url,"r");
if(
$f)
{
fclose($f);
return
true;
}
return
false;
}
?>
up
-1
Luiz Miguel Axcar (lmaxcar at yahoo dot com dot br)
14 years ago
If you are getting message "Warning: fopen(): URL file-access is disabled in the server configuration", you can use function below to get the content from a local or remote file.

Function uses CURL lib, follow the link to get help: http://www.php.net/curl

<?php
/*
   * @return string
   * @param string $url
   * @desc Return string content from a remote file
   * @author Luiz Miguel Axcar (lmaxcar@yahoo.com.br)
*/

function get_content($url)
{
   
$ch = curl_init();

   
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
   
curl_setopt ($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

   
ob_start();

   
curl_exec ($ch);
   
curl_close ($ch);
   
$string = ob_get_contents();

   
ob_end_clean();
   
    return
$string;    
}

#usage:
$content = get_content ("http://www.php.net");
var_dump ($content);
?>
up
-1
info at NOSPAMPLEASE dot c-eagle dot com
12 years ago
If there is a file that´s excessively being rewritten by many different users, you´ll note that two almost-simultaneously accesses on that file could interfere with each other. For example if there´s a chat history containing only the last 25 chat lines. Now adding a line also means deleting the very first one. So while that whole writing is happening, another user might also add a line, reading the file, which, at this point, is incomplete, because it´s just being rewritten. The second user would then rewrite an incomplete file and add its line to it, meaning: you just got yourself some data loss!

If flock() was working at all, that might be the key to not let those interferences happen - but flock() mostly won´t work as expected (at least that´s my experience on any linux webserver I´ve tried), and writing own file-locking-functions comes with a lot of possible issues that would finally result in corrupted files. Even though it´s very unlikely, it´s not impossible and has happened to me already.

So I came up with another solution for the file-interference-problem:

1. A file that´s to be accessed will first be copied to a temp-file directory and its last filemtime() is being stored in a PHP-variable. The temp-file gets a random filename, ensuring no other process is able to interfere with this particular temp-file.
2. When the temp-file has been changed/rewritten/whatever, there´ll be a check whether the filemtime() of the original file has been changed since we copied it into our temp-directory.
2.1. If filemtime() is still the same, the temp-file will just be renamed/moved to the original filename, ensuring the original file is never in a temporary state - only the complete previous state or the complete new state.
2.2. But if filemtime() has been changed while our PHP-process wanted to change its file, the temp-file will just be deleted and our new PHP-fileclose-function will return a FALSE, enabling whatever called that function to do it again (ie. upto 5 times, until it returns TRUE).

These are the functions I´ve written for that purpose:

<?php
$dir_fileopen
= "../AN/INTERNAL/DIRECTORY/fileopen";

function
randomid() {
    return
time().substr(md5(microtime()), 0, rand(5, 12));
}

function
cfopen($filename, $mode, $overwriteanyway = false) {
    global
$dir_fileopen;
   
clearstatcache();
    do {
       
$id = md5(randomid(rand(), TRUE));
       
$tempfilename = $dir_fileopen."/".$id.md5($filename);
    } while(
file_exists($tempfilename));
    if (
file_exists($filename)) {
       
$newfile = false;
       
copy($filename, $tempfilename);
    }else{
       
$newfile = true;
    }
   
$fp = fopen($tempfilename, $mode);
    return
$fp ? array($fp, $filename, $id, @filemtime($filename), $newfile, $overwriteanyway) : false;
}

function
cfwrite($fp,$string) { return fwrite($fp[0], $string); }

function
cfclose($fp, $debug = "off") {
    global
$dir_fileopen;
   
$success = fclose($fp[0]);
   
clearstatcache();
   
$tempfilename = $dir_fileopen."/".$fp[2].md5($fp[1]);
    if ((@
filemtime($fp[1]) == $fp[3]) or ($fp[4]==true and !file_exists($fp[1])) or $fp[5]==true) {
       
rename($tempfilename, $fp[1]);
    }else{
       
unlink($tempfilename);
        if (
$debug != "off") echo "While writing, another process accessed $fp[1]. To ensure file-integrity, your changes were rejected.";
       
$success = false;
    }
    return
$success;
}
?>

$overwriteanyway, one of the parameters for cfopen(), means: If cfclose() is used and the original file has changed, this script won´t care and still overwrite the original file with the new temp file. Anyway there won´t be any writing-interference between two PHP processes, assuming there can be no absolute simultaneousness between two (or more) processes.
up
-1
dan at cleandns dot com
16 years ago
<?php
#going to update last users counter script since
#aborting a write because a file is locked is not correct.

$counter_file = '/tmp/counter.txt';
clearstatcache();
ignore_user_abort(true);     ## prevent refresh from aborting file operations and hosing file
if (file_exists($counter_file)) {
  
$fh = fopen($counter_file, 'r+');
    while(
1) {
      if (
flock($fh, LOCK_EX)) {
        
#$buffer = chop(fgets($fh, 2));
        
$buffer = chop(fread($fh, filesize($counter_file)));
        
$buffer++;
        
rewind($fh);
        
fwrite($fh, $buffer);
        
fflush($fh);
        
ftruncate($fh, ftell($fh));    
        
flock($fh, LOCK_UN);
         break;
      }
   }
}
else {
  
$fh = fopen($counter_file, 'w+');
  
fwrite($fh, "1");
  
$buffer="1";
}
fclose($fh);

print
"Count is $buffer";

?>
up
-1
ceo at l-i-e dot com
13 years ago
If you need fopen() on a URL to timeout, you can do like:
<?php
  $timeout
= 3;
 
$old = ini_set('default_socket_timeout', $timeout);
 
$file = fopen('http://example.com', 'r');
 
ini_set('default_socket_timeout', $old);
 
stream_set_timeout($file, $timeout);
 
stream_set_blocking($file, 0);
 
//the rest is standard
?>
up
-2
Jem Tallon
15 years ago
If you're using fopen to open a URL that requires authorization, you might need to force a HTTP/1.0 request for it since fopen won't support HTTP/1.1 requests. You can do that by setting your user_agent to one that is known only to support HTTP/1.0 (most webservers will be configured to force HTTP/1.0 for some browsers). Here's what worked for me:

<?php
$returned
=URLopen("http://$username:$password@example.com");

function
URLopen($url)
{
       
// Fake the browser type
       
ini_set('user_agent','MSIE 4\.0b2;');

       
$dh = fopen("$url",'r');
       
$result = fread($dh,8192);                                                                                                                            
        return
$result;
}
?>
up
-2
Pastix
9 years ago
If fopen() has been disabled for security reasons, is possible a porting FROM:

<?php
$f
=fopen($file,'rb');
$data='';
while(!
feof($f))
   
$data.=fread($f,$size);
fclose($f);
?>

TO:

<?php
$data
= file_get_contents($file); // (PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)
?>

and also a porting FROM:

<?php
$f
= fopen($file,'wb');
fwrite($f,$content,strlen($content));
fclose($f);
?>

TO:

<?php
$f
=file_put_contents($file, $content); // (PHP 5)
?>

For detail read the php manual.
up
-3
owltech at larkandowl dot net
8 years ago
[fopen note]

I have been trying unsuccessfully to upload and read a Mac OS file on a Linux server. Lots of records show up a just one big using only the following:

<?php $fhandle = fopen($file, 'r'); ?>
  or
<?php $fhandle = fopen($file, 'rb'); ?>

It does work, however, this way:

<?php
ini_set
('auto_detect_line_endings', TRUE);
$fhandle = fopen($file, 'r');
?>
up
-3
eyrie88 at gmail dot com
9 years ago
Be aware that fopen($url) also respects HTTP status headers. If the URL responds with a 1xx, 4xx, or 5xx status code, you will get a "failed to open stream: HTTP request failed!", followed by the HTTP status response. Same goes for file_get_contents($url)...
up
-2
lp dot soni at yahoo dot co dot in
4 years ago
For the directory separators use the PHP constant DIRECTORY_SEPARATOR.
up
-2
nefertari at nefertari dot be
14 years ago
Important note:

You have always to use the real path name for a file with the command fopen [for example: fopen($filename, 'w')], never use a symbolic link, it will not work (unable to open $filename).
up
-1
petepostma-deletethis at gmail dot com
2 years ago
The verbal descriptions take a while to read through to get a feel for the expected results for fopen modes. This csv table can help break it down for quicker understanding to find which mode you are looking for:

Mode,Creates,Reads,Writes,Pointer Starts,Truncates File,Notes,Purpose
r,,y,,beginning,,fails if file doesn't exist,basic read existing file
r+,,y,y,beginning,,fails if file doesn't exist,basic r/w existing file
w,y,,y,beginning+end,y,,"create, erase, write file"
w+,y,y,y,beginning+end,y,,"create, erase, write file with read option"
a,y,,y,end,,,"write from end of file, create if needed"
a+,y,y,y,end,,,"write from end of file, create if needed, with read options"
x,y,,y,beginning,,fails if file exists,"like w, but prevents over-writing an existing file"
x+,y,y,y,beginning,,fails if file exists,"like w+, but prevents over writing an existing file"
c,y,,y,beginning,,,open/create a file for writing without deleting current content
c+,y,y,y,beginning,,,"open/create a file that is read, and then written back down"
up
-3
Antoine
5 years ago
On a Windows webserver, when using fopen with a file path stored in a variable, PHP will return an error if the variable isn't encoded in ASCII, which may be the case if the file file path is retrieved from a database.

Possible workaround :
<?
$encoding = mb_detect_encoding($filePath);
$filePath = mb_convert_encoding($filePath, "ASCII", $encoding);
$filePath = str_replace("?", "", $filePath);
$filePath = addslashes($filePath);

if(file_exists($filePath)) {
    echo "File Found.";
    $handle       = fopen($filePath, "r");
    $fileContents = fread($handle, filesize($filePath));
    fclose($handle);
    if(!empty($fileContents)) {
        echo "<pre>".$fileContents."</pre>";
    }
}
else {
    echo "File Not Found.";
}
?>
up
-2
RobNar
16 years ago
This is an addendum to ibetyouare at home dot com's note about Apache directory permissions.  If you are on a shared host and cannot tweak Apache's permissions directives then you might try setting the same thing in a .htaccess file.  Failing that, if you are having trouble just creating files then  set the directory permissions to allow writing (for whatever directory the file is supposed to be in) and include the following before fopen():

`touch /path/to/myfile/myfile.txt`;

That will usually create a new empty file that you can write to even when fopen fails. - PHP 4.3.0
up
-6
simon dot riget at gamil dot com
6 years ago
Writing and reading on a serial port.

If you are unable or unwilling to install the serial device library for PHP, its still possible to communicate through a serial port or USB device.

There are two issues to note:
- you must use a system call to set the port control options
- you must use NON blocking stream mode for reading (not for writing unless you use flow control)

<?php
// Set timeout to 500 ms
$timeout=microtime(true)+0.5;

// Set device controle options (See man page for stty)
exec("/bin/stty -F /dev/ttyS0 19200 sane raw cs8 hupcl cread clocal -echo -onlcr ");
   
// Open serial port
$fp=fopen("/dev/ttyS0","c+");
if(!
$fp) die("Can't open device");

// Set blocking mode for writing
stream_set_blocking($fp,1);
fwrite($fp,"foo\n");

// Set non blocking mode for reading
stream_set_blocking($fp,0);
do{
 
// Try to read one character from the device
 
$c=fgetc($fp);

 
// Wait for data to arive
 
if($c === false){
     
usleep(50000);
      continue;
  } 
 
 
$line.=$c;
   
}while(
$c!="\n" && microtime(true)<$timeout);
 
echo
"Responce: $line"
?>
up
-4
rene
10 years ago
if fopen() throws a E_WARNING "failed to open stream: HTTP request failed!" at you when opening a valid URL that you know returns data, i advise you to do the following before calling fopen($url,'r'):

<?php
ini_set
('user_agent', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
?>

or anyways, set that 'user_agent' with ini_set() to something valid.

thanks, pollita|at|php.net @ http://bugs.php.net/bug.php?id=22937#c64196 , for the clue to this
up
-4
admin at sellchain dot com
14 years ago
TIP: If you are using fopen and fread to read HTTP or FTP or Remote Files, and experiencing some performance issues such as stalling, slowing down and otherwise, then it's time you learned a thing called cURL.

Performance Comparison:

10 per minute for fopen/fread for 100 HTTP files
2000 per minute for cURL for 2000 HTTP files

cURL should be used for opening HTTP and FTP files, it is EXTREMELY reliable, even when it comes to performance.

I noticed when using too many scripts at the same time to download the data from the site I was harvesting from, fopen and fread would go into deadlock. When using cURL i can open 50 windows, running 10 URL's from each window, and getting the best performance possible.

Just a Tip :)
up
-3
Anonymous
17 years ago
Note that if specifying the optional 'b' (binary) mode, it appears that it cannot be the first letter for some unaccountable reason. In other words, "br" doesn't work, while "rb" is ok!
up
-4
Brad G
9 years ago
While adding CFLAGS="-D_FILE_OFFSET_BITS=64" immediately before calling "./configure" on the PHP source will enable support for using fopen() on large files (greater than 2 GB), note that -- if such an installation of PHP is used in conjunction with Apache HTTPD [2.x], Apache will become completely unresponsive even when not serving output from a PHP application.

In order to gain large file support for non-web applications while maintaining the operability of Apache, consider making two distinct PHP installations:  one with the above CFLAGS specified during configuration (for non-web uses), and the other without this flag (for use with Apache).
up
-3
marcovtwout
3 years ago
If you are getting a "HTTP request failed!" without further details, the socket timeout could be expired. This default to 60 seconds. See stream_set_timeout().
up
-5
sergiopaternoster at tiscali dot it
16 years ago
If you want to open large files (more than 2GB) that's what I did and it works: you should recompile your php with the CFLAGS="-D_FILE_OFFSET_BITS=64" ./configure etc... This tells to your compiler (I tested only gcc on PHP-4.3.4 binary on Linux and Solaris) to make the PHP parser binary large file aware. This way fopen() will not give you the "Value too large for defined data type" error message.
God bless PHP
ciao
Sergio Paternoster
up
-5
php at themastermind1 dot com
18 years ago
I have found that I can do fopen("COM1:", "r+"); to open the comport in windows. You have to make sure the comport isn't already open or you will get a permission denied.

I am still playing around with this but you have to somehow flush what you send to the comport if you are trying to communicate realtime with a device.
up
-6
Thomas Candrian tc_ at gmx dot ch
15 years ago
With this it isn't possible to get data from another port than 80 (and 443) - at least for me. Because of that I've made this function who gets data from every port you want using HTTP:

<?php;
function getcontent($server, $port, $file)
{
    $cont = "";
    $ip = gethostbyname($server);
    $fp = fsockopen($ip, $port);
    if (!$fp)
    {
        return "Unknown";
    }
    else
    {
        $com = "GET $file HTTP/1.1\r\nAccept: */*\r\nAccept-Language: de-ch\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nUser-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)\r\nHost: $server:$port\r\nConnection: Keep-Alive\r\n\r\n";
        fputs($fp, $com);
        while (!feof($fp))
        {
            $cont .= fread($fp, 500);
        }
        fclose($fp);
        $cont = substr($cont, strpos($cont, "\r\n\r\n") + 4);
        return $cont;
    }
}
echo getcontent("www.myhost.com", "81", "/"));
?>

Works fine for me. Had to do this especially for a shoutcast server, which only delivered the HTML-file if the user-agent was given.
up
-4
richard dot quadling at carval dot co dot uk
15 years ago
The issue involving some sites requiring a valid user-agent string when using fopen can easily be resolved by setting the user_agent string in the PHP.INI file.

If you do not have access to the PHP.INI file, then the use of

ini_set('user_agent','Mozilla: (compatible; Windows XP)');

should also work.

The actual agent string is up to you. If you want to identify to the sites that you are using PHP ...

ini_set('user_agent','PHP');

would do.

Regards,

Richard Quadling.
up
-3
etters dot ayoub at gmail dot com
1 year ago
function checks if file exist, if not it will be created, if we have permission, without generate a warning
/**
* Check if folder exist and writable.
* If not exist try to create it one writable.
*
* @return bool
*     true folder has been created or exist and writable.
*     False folder not exist and cannot be created.
*/
function createWritableFolder($folder)
{
    if($folder != '.' && $folder != '/' ) {
        createWritableFolder(dirname($folder));
    }
    if (file_exists($folder)) {
        return is_writable($folder);
    }

    return is_writable($folder) && mkdir($folder, 0777, true);
}

/**
* Check if the file existe and writable.
* if is exist try to create it.
*
* @return bool
*     true has been created or file exist and writable.
*     False file not exist and cannot be created.
*/
function createWritableFile($file)
{
    // Check if conf file exist.
    if (file_exists($file)) {
        // check if conf file is writable.
        return is_writable($file);
    }

    // Check if conf folder exist and try to create conf file.
    if(createWritableFolder(dirname($file)) && ($handle = fopen($file, 'a'))) {
        fclose($handle);
        return true; // File conf created.
    }
    // Inaccessible conf file.
    return false;
}
up
-7
unshift at yahoo dot com
16 years ago
It seems that fopen() errors when you attempt opening a url starting with HTTP:// as opposed to http:// - it is case sensitive.  In 4.3.1 anyway..."HTTP://", by not matching "http://" will tell the wrapper to look locally.  From the looks of the source, the same goes for HTTPS vs https, etc.
up
-5
David Spector
1 year ago
The manual doesn't make it crystal-clear that fopen in write mode will not create a new file in the Include Path, even if there is only one directory in the Include Path. The Include Path is for searching, which means for reading files only.
To Top