file

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fileDosya içeriğinin tamamını bir diziye okur

Açıklama

file ( string $dosyaismi [, int $seçenekler = 0 [, resource $bağlam ]] ) : array

Dosyanın tamamını bir dizi içinde döndürür.

Bilginize:

Dosya içeğini bir dizge olarak döndürmek için file_get_contents() işlevini kullanabilirsiniz.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosya yolu.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtebilirsiniz. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakınız. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi edinmek için ise Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümüne bakınız.

seçenekler

İsteğe bağlı bu değiştirgede şu sabitlerden bir veya daha fazlasını belirtebilirsiniz:

FILE_USE_INCLUDE_PATH
Dosya include_path yönergesinde belirtilen yollarda aranır.
FILE_IGNORE_NEW_LINES
Her dizi elemanının sonuna satırsonu karakteri eklenmez.
FILE_SKIP_EMPTY_LINES
Boş satırlar atlanır.
FILE_TEXT
İçerik UTF-8 kodlu döndürülür. Özel bir bağlam oluşturarark farklı bir kodlama belirtebilirsiniz. Bu seçenek FILE_BINARY ile birlikte kullanılamaz.
FILE_BINARY
İçerik ikil veri olarak okunur. Bu öntanımlıdır ve FILE_TEXT ile birlikte kullanılamaz.

bağlam

stream_context_create() işlevi ile oluşturulmuş bir bağlam özkaynağı.

Bilginize: Bağlamsal destek PHP 5.0.0 ile eklenmiştir. Bağlamlar hakkında bilgi edinmek için Akım İşlevleri belgesine bakınız.

Dönen Değerler

Dosyayı bir dizi olarak döndürür. Dizinin her elemanı dosyanın bir satırına karşılıktır ve satırsonu karakterleri ayrılmaz. Başarısızlık durumunda işlev FALSE döndürür.

Bilginize:

FILE_IGNORE_NEW_LINES sabiti kullanılmadığı sürece dizinin her elemanı bir satırsonu karakteri içerecektir. Bu satırsonu karakterlerinden kurtulmak isterseniz rtrim() işlevini kullanabilirsiniz.

Bilginize: Eğer PHP'nin Macintosh bilgisayarlarda çalışırken veya bu bilgisayarlarda oluşturulmuş dosyalarla çalışırken satır sonlarını tanımamaması gibi bir sorunla karşılaşırsanız, auto_detect_line_endings çalışma anı seçeneğini etkin kılarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
6.0.0 FILE_TEXT ve FILE_BINARY seçenekleri desteği eklendi.

Bilginize:

İleriye uyumluluk adına, bu sabitler PHP 5.2.7'den beri mevcuttur.

5.0.0 bağlam değiştirgesi eklendi.
5.0.0 PHP 5.0.0 öncesinde seçenekler değiştirgesi sadece include_path yönergesinde belirtilen yolları kapsardı ve daima 1 ile etkinleştirilirdi.
4.3.0 file() işlevi veriyi ikil kipte okur oldu.

Örnekler

Örnek 1 - file() örneği

<?php
// Dosyayı bir diziye aktaralım. Bu örnekte HTTP üzerinden
// bir URL sayesinde HTML içeriği okuyacağız.
$lines file('http://www.example.com/');

// Diziyi döngüye sokarak HTML kaynağını satır
// numaralarıyla birlikte gösterelim.
foreach ($lines as $line_num => $line) {
    echo 
"Satır #<b>{$line_num}</b>: " htmlspecialchars($line) . "<br />\n";
}

// Diğer bir örnek olarak bir HTML sayfayı bir dizgeye aktaracağız.
// Bunun için file_get_contents() işlevine de bakınız.
$html implode(''file('http://www.example.com/'));

// PHP 5'ten itibaren isteğe bağlı seçenekler
// değiştirgesini kullanabiliriz
$trimmed file('somefile.txt'FILE_IGNORE_NEW_LINES FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
?>

Notlar

Uyarı

Microsoft IIS, SSL kullanırken bir close_notify göndermeden bağlantıyı kapatarak protokolle çelişir. Verinin sonuna ulaştığınız zaman PHP bunu "SSL: Fatal Protocol Error" (SSL: "Ölümcül Protokol Hatası") olarak raporlar. Bu sorunu bertaraf etmek için error_reporting değerini uyarıları içermeyecek bir seviyeye indirmek gerekir. PHP, akımı https:// şemasını kullanarak açarsanız hatalı IIS sunucu yazılımını saptayıp uyarıları engelleyebilir. Bir ssl:// soketi oluşturmak için fsockopen() kullanılacaksa uyarıları saptayıp engellemekten geliştirici sorumludur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 14 notes

up
21
d basin
11 years ago
this may be obvious, but it took me a while to figure out what I was doing wrong. So I wanted to share. I have a file on my "c:\" drive. How do I file() it?

Don't forget the backslash is special and you have to "escape" the backslash i.e. "\\":

<?php

$lines
= file("C:\\Documents and Settings\\myfile.txt");

foreach(
$lines as $line)
{
    echo(
$line);
}

?>

hope this helps...
up
20
bingo at dingo dot com
7 years ago
To write all the lines of the file in other words to read the file line by line you can write the code like this:
<?php
$names
=file('name.txt');
// To check the number of lines
echo count($names).'<br>';
foreach(
$names as $name)
{
   echo
$name.'<br>';
}
?>

this example is so basic to understand how it's working. I hope it will help many beginners.

Regards,
Bingo
up
12
Martin K.
6 years ago
If the file you are reading is in CSV format do not use file(), use fgetcsv().  file() will split the file by each newline that it finds, even newlines that appear within a field (i.e. within quotations).
up
4
twichi at web dot de
9 years ago
read from CSV data (file) into an array with named keys

... with or without 1st row = header (keys)
(see 4th parameter of function call as  true / false)

<?php
// --------------------------------------------------------------

function csv_in_array($url,$delm=";",$encl="\"",$head=false) {
   
   
$csvxrow = file($url);   // ---- csv rows to array ----
   
   
$csvxrow[0] = chop($csvxrow[0]);
   
$csvxrow[0] = str_replace($encl,'',$csvxrow[0]);
   
$keydata = explode($delm,$csvxrow[0]);
   
$keynumb = count($keydata);
   
    if (
$head === true) {
   
$anzdata = count($csvxrow);
   
$z=0;
    for(
$x=1; $x<$anzdata; $x++) {
       
$csvxrow[$x] = chop($csvxrow[$x]);
       
$csvxrow[$x] = str_replace($encl,'',$csvxrow[$x]);
       
$csv_data[$x] = explode($delm,$csvxrow[$x]);
       
$i=0;
        foreach(
$keydata as $key) {
           
$out[$z][$key] = $csv_data[$x][$i];
           
$i++;
            }   
       
$z++;
        }
    }
    else {
       
$i=0;
        foreach(
$csvxrow as $item) {
           
$item = chop($item);
           
$item = str_replace($encl,'',$item);
           
$csv_data = explode($delm,$item);
            for (
$y=0; $y<$keynumb; $y++) {
              
$out[$i][$y] = $csv_data[$y];
            }
       
$i++;
        }
    }

return
$out;
}

// --------------------------------------------------------------

?>

fuction call with 4 parameters:

(1) = the file with CSV data (url / string)
(2) = colum delimiter (e.g: ; or | or , ...)
(3) = values enclosed by (e.g: ' or " or ^ or ...)
(4) = with or without 1st row = head (true/false)

<?php

// ----- call ------
$csvdata = csv_in_array( $yourcsvfile, ";", "\"", true );
// -----------------

// ----- view ------
echo "<pre>\r\n";
print_r($csvdata);
echo
"</pre>\r\n";
// -----------------

?>

PS: also see: http://php.net/manual/de/function.fgetcsv.php to read CSV data into an array
... and other file-handling methods

^
up
0
radler63 at hotmail dot com
2 years ago
My experience is that the function file does uses the cached content if the file has changed....
up
-2
sheldon at hyperlinked dot com
1 year ago
As of PHP 5.6 the file(), file_get_contents(), and fopen() functions will return false if you are referencing a source URL that doesn't have a valid SSL certificate. Presumably, you will run into this a lot in your development environments this will drive you crazy.

You will need to create a stream context and provide it as an argument to the various file operations to tell it to ignore invalid SSL credentials.

$args = array("ssl"=>array("verify_peer"=>false,"verify_peer_name"=>false),"http"=>array('timeout' => 60, 'user_agent' => 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.9) Gecko/20071025 Firefox/3.0.0.1'));

$context = stream_context_create($args);
$httpfile = file($url, false, $context);
up
-7
lanresmith
3 years ago
Using if ( file(name.txt) ) might not be enough for testing if the file was successfully opened for reading because the file could be empty in which case the array returned is empty, so test instead with !==. e.g.:

$file_array = file('test.txt'); // an empty file

echo '<pre>';
if ( $file_array ) {
    # code...
    echo "success\n";
} else {
    # code...
    echo "failure\n"; // executed
}

if ( $file_array !== false ) {
    # code...
    echo "success\n"; // executed
} else {
    # code...
    echo "failure\n";
}
echo '</pre>';

result:
failure
success
up
-13
jon+spamcheck at phpsitesolutions dot com
12 years ago
A user suggested using rtrim always, due to the line ending conflict with files that have an EOL that differs from the server EOL.

Using rtrim with it's default character replacement is a bad solution though, as it removes all whitespace in addition to the '\r' and '\n' characters.

A good solution using rtrim follows:

<?php
$line
= rtrim($line, "\r\n") . PHP_EOL;
?>

This removes only EOL characters, and replaces with the server's EOL character, thus making preg_* work fine when matching the EOL ($)
up
-15
Anonymous
6 years ago
("file()'s problem with UTF-16" is wrong. This is updated.
The former may miss the last line of the string.)

file() seems to have a problem in handling
UTF-16 with or without BOM.

file() is likely to think "\n"=LF (0A) as a line-ending.
So, not only "000A" but also "010A, 020A,...,FE0A, FF0A,..."
are regarded as line-endings.

Moreover, file() causes a serious problem in UTF-16LE.
file() loses first "0A" (the first half of "0A00")!
And the next line begins with "00" (the rest of "0A00").
So lines after the first "0A" are totally different.

To avoid this phenomena,
eg. in case (php_script : UTF-8 , file : UTF-16 with line-ending "\r\n"),

<?php

mb_regex_encoding
('UTF-16');    // to help mb_ereg_..() work properly
$str = file_get_contents($file_path);
$to_encoding = 'UTF-16';        // encoding of string
$from_encoding = 'UTF-8';        // encoding of PHP_script
$pattern1 = mb_convert_encoding('[^\r]*\r\n', $to_encoding, $from_encoding);
mb_ereg_search_init($str, $pattern1);
while (
$res = mb_ereg_search_regs()) {
   
$file[] = $res[0];
}
$pattern2 = mb_convert_encoding('\A.*\r\n(.*)\z', $to_encoding, $from_encoding);
mb_ereg($pattern2, $str, $match);
   
$file[] = $match[1];

?>

instead of
$file = file($file_path);

If line-ending is "\n",
$pattern1 = mb_convert_encoding('[^\n]*\n', $to_encoding, $from_encoding);
up
-17
marco dot remy at aol dot com
6 years ago
Here's my CSV converter
supports Header and trims all fields
Note: Headers must be not empty!

<?php

function csv2array($file, $delim = ';', $encl = '"', $header = false) {
   
   
# File does not exist
   
if(!file_exists($file))
        return
false;
   
   
# Read lines of file to array
   
$file_lines = file($file, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
   
   
# Empty file
   
if($file_lines === array())
        return
NULL;
   
   
# Read headers if you want to
   
if($header === true) {
       
$line_header = array_shift($file_lines);
       
$array_header = array_map('trim', str_getcsv($line_header, $delim, $encl));
    }

   
$out = NULL;

   
# Now line per line (strings)
   
foreach ($file_lines as $line) {
       
# Skip empty lines
       
if(trim($line) === '')
            continue;
       
       
# Convert line to array
       
$array_fields = array_map('trim', str_getcsv($line, $delim, $encl));
       
       
# If header present, combine header and fields as key => value
       
if($header === true)
           
$out[] = array_combine ($array_header, $array_fields);
        else
           
$out[] = $array_fields;
    }
   
    return
$out;
}
?>
up
-14
Reversed: moc dot liamg at senroc dot werdna
13 years ago
This note applies to PHP 5.1.6 under Windows (although may apply to other versions).

It appears that the 'FILE_IGNORE_NEW_LINES' flag doesn't remove newlines properly when reading Windows-style text files, i.e. files whose lines end in '\r\n'.

Solution: Always use 'rtrim()' in preference to 'FILE_IGNORE_NEW_LINES'.
up
-15
vbchris at gmail dot com
12 years ago
If you're getting "failed to open stream: Permission denied" when trying to use either file() or fopen() to access files on another server. Check your host doesn't have any firewall restrictions in-place which prevent outbound connections. This is the case with my host Aplus.net
up
-20
justin at visunet dot ie
17 years ago
Note: Now that file() is binary safe it is 'much' slower than it used to be. If you are planning to read large files it may be worth your while using fgets() instead of file() For example:

<?php
$fd
= fopen ("log_file.txt", "r");
while (!
feof ($fd))
{
  
$buffer = fgets($fd, 4096);
  
$lines[] = $buffer;
}
fclose ($fd);
?>

The resulting array is $lines.

I did a test on a 200,000 line file. It took seconds with fgets()  compared to minutes with file().
up
-40
info at carstanje dot com
13 years ago
Using file() for reading large text files > 10 Mb gives problems, therefore you should use this instead. It is much slower but it works fine. $lines will return an array with all the lines.

<?php
$handle
= @fopen('yourfile...', "r");
if (
$handle) {
   while (!
feof($handle)) {
      
$lines[] = fgets($handle, 4096);
   }
  
fclose($handle);
}
?>
To Top