fdatasync

(PHP 8 >= 8.1.0)

fdatasyncSynchronizes data (but not meta-data) to the file

Açıklama

fdatasync(resource $stream): bool

This function synchronizes stream contents to storage media, just like fsync() does, but it does not synchronize file meta-data. Note that this function is only effectively different in POSIX systems. In Windows, this function is aliased to fsync().

Bağımsız Değişkenler

stream

Dosya tanıtıcısı geçerli olmalı ve fopen() veya fsockopen() tarafından başarıyla açılmış bir dosya için döndürülmüş olmalıdır (ve henüz fclose() tarafından kapatılmamış olmalıdır).

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 fdatasync() example

<?php

$file
= 'test.txt';

$stream = fopen($file, 'w');
fwrite($stream, 'test data');
fwrite($stream, "\r\n");
fwrite($stream, 'additional data');

fdatasync($stream);
fclose($stream);
?>

Ayrıca Bakınız

  • fflush() - Çıktıyı bir dosyaya boşaltır
  • fsync() - Synchronizes changes to the file (including meta-data)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top