CascadiaPHP 2024

mkdir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mkdirDizin oluşturur

Açıklama

mkdir(
    string $dizin,
    int $izinler = 0777,
    bool $ardışık = false,
    ?resource $bağlam = null
): bool

Yolu belirtilen dizini oluşturmaya çalışır.

Bağımsız Değişkenler

dizin

Oluşturulacak dizinin yolu.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtilebilir. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakılabilir. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümünde bulanabilir.

izinler

Öntanımlı olarak, olası en geniş erişim izni anlamına gelen 0777'dir. Erişim türleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için chmod() sayfasına bakınız.

Bilginize:

izinler Windows'ta yoksayılır.

Başına 0 getirerek kipi sekizlik tabanda belirtmek daha kullanışlı olabilir. Ayrıca, erişim kipi umask() kullanarak değiştirilebilen erişim maskesi ile de değiştirilebilir.

ardışık

true ise, dizin bağımsız değişkeninde belirtilen üst dizinlerin de aynı izinlerle oluşturulmasını sağlar.

bağlam

Akım bağlamı özkaynağı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Bilginize:

Oluşturulacak dizin zaten varsa bu bir hata olarak ele alınır ve yine de false döndürülür. Dizini oluşturmaya çalışmadan önce var olup olmadığına is_dir() veya file_exists() işlevi ile bakılabilir.

Hatalar/İstisnalar

Dizin mevcutsa E_WARNING seviyesinde hata çıktılanır.

İlgili izinler dizinin oluşturulmasını engelliyorsa E_WARNING seviyesinde hata çıktılanır.

Örnekler

Örnek 1 - mkdir() örneği

<?php
mkdir
("/dizinim/için/bir/yol", 0700);
?>

Örnek 2 mkdir() işlevinin ardışık bağımsız değişkeni ile kullanımı

<?php
// İstenen dizin yapısı
$yapı = './alt1/alt2/alt3/';

// Alt dizinleri de oluşturmak için mkdir() işlevine
// <parameter>ardışık</parameter> bağımsız değişkeni belirtilmelidir.

if (!mkdir($yapı, 0777, true)) {
die(
'Dizinler oluşturulamadı....');
}

// ...
?>

Ayrıca Bakınız

  • is_dir() - Bir dosyanın bir dizin olup olmadığını söyler
  • rmdir() - Dizin siler
  • umask() - Geçerli izin maskesini değiştirir

add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
35
jack dot sleight at gmail dot com
14 years ago
When using the recursive parameter bear in mind that if you're using chmod() after mkdir() to set the mode without it being modified by the value of uchar() you need to call chmod() on all created directories. ie:

<?php
mkdir
('/test1/test2', 0777, true);
chmod('/test1/test2', 0777);
?>

May result in "/test1/test2" having a mode of 0777 but "/test1" still having a mode of 0755 from the mkdir() call. You'd need to do:

<?php
mkdir
('/test1/test2', 0777, true);
chmod('/test1', 0777);
chmod('/test1/test2', 0777);
?>
up
19
aulbach at unter dot franken dot de
24 years ago
This is an annotation from Stig Bakken:

The mode on your directory is affected by your current umask. It will end
up having (<mkdir-mode> and (not <umask>)). If you want to create one
that is publicly readable, do something like this:

<?php
$oldumask
= umask(0);
mkdir('mydir', 0777); // or even 01777 so you get the sticky bit set
umask($oldumask);
?>
up
6
Protik Mukherjee
19 years ago
mkdir, file rw, permission related notes for Fedora 3////
If you are using Fedora 3 and are facing permission problems, better check if SElinux is enabled on ur system. It add an additional layer of security and as a result PHP cant write to the folder eventhough it has 777 permissions. It took me almost a week to deal with this!

If you are not sure google for SElinux or 'disabling SELinux' and it may be the cure! Best of luck!
up
3
julius - grantzau - c-o-m
13 years ago
Remember to use clearstatcache()

... when working with filesystem functions.

Otherwise, as an example, you can get an error creating a folder (using mkdir) just after deleting it (using rmdir).
up
-1
chelidze dot givia at gmail dot com
1 year ago
When creating a file using mkdir() the default root will be the DocumentRoot (in XAMPP) itself.

C:\xampp\htdocs\project/includes/something.php

If you use mkdir("myfile") in something.php, instead of creating the folder in includes, php will create it in the project folder
To Top