PHP 8.0.24 Released!

file_get_contents

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

file_get_contentsDosya içeriğinin tamamını bir dizge olarak döndürür

Açıklama

file_get_contents(
    string $dosyaismi,
    bool $use_include_path = false,
    ?resource $bağlam = null,
    int $başlangıç = 0,
    ?int $uzunluk = null
): string|false

Belirtilen dosyanın başlangıç konumundan başlayan uzunluk baytını bir dizge olarak döndürmesi dışında file() işlevi gibidir. İşlem başarılı olmazsa false döner.

file_get_contents() işlevi bir dosyanın içeriğini bir dizgeye okumak için tercih edilen bir işlevdir. Başarımı arttırmak için eğer işletim sistemi tarafından destekleniyorsa bellek eşlem tekniklerini kullanılacaktır.

Bilginize:

Boşluklar gibi özel karakterler içeren bir URI'yi açmaya çalışıyorsanız URI'yi urlencode() ile kodlamalısınız.

Değiştirgeler

dosyaismi

İçeriği okunacak dosyanın ismi.

use_include_path

Bilginize:

Aramanın include path yönergesinde belirtilen yollarda da yapılacağını belirtmek için FILE_USE_INCLUDE_PATH sabiti kullanılabilir. Ancak, katı kodlama etkinse FILE_USE_INCLUDE_PATH sabiti int türünde olduğundan bu mümkün değildir. Yerine true kullanın.

bağlam

stream_context_create() işlevi tarafından oluşturulmuş geçerli bir bağlam özkaynağı. Özel bir bağlam kullanmaya ihtiyacınız yoksa bu değiştirgeye null atayabilirsiniz.

başlangıç

Akım üzerinde okumaya başlanacak konum. Negatif değerler dosyanın sonundan itibaren sayılır.

Uzak dosyalarda arama (başlangıç) desteklenmemektedir. Yerel olmayan dosyalarda küçük başlangıçlarla çalışmak mümkünse de bu işlem tamponlanmış akım üzerine yapılacağından sonuçları öngörülemez.

uzunluk

Okunacak verinin azami uzunluğu. Öntanımlı olarak dosya sonuna kadar okunur. Bu değiştirge süzgeçler tarafından işlenen akıma ugulanır.

Dönen Değerler

Hata durumunda false aksi takdirde dosyadan okunan veriyi döndürür.

Uyarı

Bu işlev mantıksal false değeriyle dönebileceği gibi false olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi Mantıksal Değerler bölümünde bulunabilir. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işleci kullanılabilir.

Hatalar/İstisnalar

dosyaismi bulunamazsa, uzunluk sıfırdan küçükse, başlangıç akım üzerinde aranabilir değilse, E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

file_get_contents() bir dizin için çağrılırsa, Windows'ta ve PHP 7.4'ten beri diğer işletim sistemlerinde E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 uzunluk artık null olabiliyor.
7.1.0 başlangıç artık negatif değer kabul ediyor.

Örnekler

Örnek 1 - Site başsayfasının kaynak kodunun çıktılanması

<?php
$homepage 
file_get_contents('http://www.example.com/');
echo 
$homepage;
?>

Örnek 2 - include_path içinde arama

<?php
// Katı kodlama etkinse, yani declare(strict_types=1); ise
$file file_get_contents('./people.txt'true);
// değilse
$file file_get_contents('./people.txt'FILE_USE_INCLUDE_PATH);
?>

Örnek 3 - Bir dosyanın belli bir bölümünün okunması

<?php
// 21. karakterden itibaren 14 karakter okuyalım
$section file_get_contents('./people.txt'FALSENULL2014);
var_dump($section);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(14) "lle Bjori Ro"

Örnek 4 - Akım bağlamı kullanımı

<?php
// Bir akım oluşturalım
$opts = array(
  
'http'=>array(
    
'method'=>"GET",
    
'header'=>"Accept-language: en\r\n" .
              
"Cookie: foo=bar\r\n"
  
)
);

$context stream_context_create($opts);

// Yukarıda atadığımız HTTP başlıklarını kullanarak dosyayı açalım
$file file_get_contents('http://www.example.com/'false$context);
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtilebilir. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakılabilir. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümünde bulanabilir.

Uyarı

Microsoft IIS, SSL kullanırken bir close_notify göndermeden bağlantıyı kapatarak protokolle çelişir. Verinin sonuna ulaştığınız zaman PHP bunu "SSL: Fatal Protocol Error" (SSL: "Ölümcül Protokol Hatası") olarak raporlar. Bu sorunu bertaraf etmek için error_reporting değerini uyarıları içermeyecek bir seviyeye indirmek gerekir. PHP, akımı https:// şeması kullanılarak açılırsa hatalı IIS sunucu yazılımını saptayıp uyarıları engelleyebilir. Bir ssl:// soketi oluşturmak için fsockopen() kullanılacaksa uyarıları saptayıp engellemekten geliştirici sorumludur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
29
Bart Friederichs
10 years ago
file_get_contents can do a POST, create a context for that first:

<?php

$opts
= array('http' =>
  array(
   
'method'  => 'POST',
   
'header'  => "Content-Type: text/xml\r\n".
     
"Authorization: Basic ".base64_encode("$https_user:$https_password")."\r\n",
   
'content' => $body,
   
'timeout' => 60
 
)
);
                       
$context  = stream_context_create($opts);
$url = 'https://'.$https_server;
$result = file_get_contents($url, false, $context, -1, 40000);

?>
up
1
soger
15 days ago
There's barely a mention on this page but the $http_response_header will be populated with the HTTP headers if your file was a link. For example if you're expecting an image you can do this:

<?php
$data
= file_get_contents('https://example.net/some-link');

$mimetype = null;
foreach (
$http_response_header as $v) {
    if (
preg_match('/^content\-type:\s*(image\/[^;\s\n\r]+)/i', $v, $m)) {
       
$mimetype = $m[1];
    }
}

if (!
$mimetype) {
   
// not an image
}
up
-8
453034559 at qq dot com
1 year ago
//从指定位置获取指定长度的文件内容
function file_start_length($path,$start=0,$length=null){
    if(!file_exists($path)) return false;
    $size=filesize($path);
    if($start<0) $start+=$size;
    if($length===null) $length=$size-$start;
    return file_get_contents($path, false, null, $start, $length );
}
up
-11
Anonymous
1 year ago
if the connection is
content-encoding: gzip
and you need to manually ungzip it, this is apparently the key
$c=gzinflate( substr($c,10,-8) );
(stolen from the net)
up
-18
allenmccabe at gmail dot com
1 year ago
I'm not sure why @jlh was downvoted, but I verified what he reported.

>>> file_get_contents($path false, null, 5, null)
=> ""
>>> file_get_contents($path, false, null, 5, 5)
=> "r/bin"
To Top