PHP 7.4.25 Released!

stream_get_contents

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stream_get_contentsAkımdan kalanı bir dizgeye okur

Açıklama

stream_get_contents(resource $akım, int $uzunluk = -1, int $konum = -1): string|false

Evvelce açılmış bir akımla çalışması ve belirtilen akım'da kalan içeriğin konum'dan itibaren uzunluk bayta kadar kısmını döndürmesi dışında file_get_contents() işlevi gibidir.

Değiştirgeler

akım

fopen() gibi bir işlevden döndürülmüş bir akım özkaynağı.

uzunluk

Okunacak azami bayt sayısı. Öntanımlı değer -1 olup tamponda kalan tüm baytların okunacağı anlamına gelir.

konum

Okuma işlemine başlamadan önce gösterici buraya konumlanır. Bu sayı negatif ise konumlama yapılmaz ve okuma işlemi geçerli konumdan başlar.

Dönen Değerler

Bir dizge, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - stream_get_contents() örneği

<?php

if ($stream fopen('http://www.example.com''r')) {
    
// 10. bayttan itibaren tüm sayfayı basalım
    
echo stream_get_contents($stream, -110);

    
fclose($stream);
}


if (
$stream fopen('http://www.example.net''r')) {
    
// İlk 5 baytı basalım
    
echo stream_get_contents($stream5);

    
fclose($stream);
}

?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • fgets() - Dosya tanıtıcısından bir satır döndürür
  • fread() - Dosyayı ikil kipte okur
  • fpassthru() - Bir dosya tanıtıcısında kalan verinin tamamını çıktılar

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
10
clarck dot smith at gmail dot com
9 years ago
In that case when stream_get_contents/fread/fgets or other stream reading functions block indefinitely your script because they don't reached the limit of bytes to read use the socket_get_meta_data function to figure out the number of the bytes to read. It returns an array that contains a key named 'unread_bytes' and then pass that number to your favourite stream reading functions second parameter to read from the stream.

Maybe a good workaround to use the stream_select function, and set the socket to non-blocking mode with the use of stream_set_blocking($stream, 0). In this case the socket reading functions work properly.

Cheers, Ervin
up
11
vasiliy at hotger dot com
9 years ago
It is important to know that stream_get_contents behaves differently with different versions of PHP. Consider the following

<?php

$handle
= fopen('file', 'w+'); // truncate + attempt to create
fwrite($handle, '12345'); // file position > 0
rewind($handle); // position = 0
$content = stream_get_contents($handle); // file position = 0 in PHP 5.1.6, file position > 0 in PHP 5.2.17!
fwrite($handle, '6789');
fclose($handle);

/**
*
* 'file' content
*
* PHP 5.1.6:
* 67895
*
* PHP 5.2.17:
* 123456789
*
*/
?>

As a result, stream_get_contents() affects file position in 5.1, and do not affect file position in 5.2 or better.
up
1
m rahman
10 years ago
When omitting the parameter $maxlength, any received bytes are stacked up until the underlying stream is not readable anymore, the the function returns that stack in one piece.
up
0
Mike Shiyan
5 years ago
stream_get_contents() can be used instead of fread() even with local files.
up
-12
divinity76+nospam at gmail dot com
5 years ago
/*
* problem: stream_get_contents blocks / is very slow.
* I have tried
* 1: stream_set_blocking, doesn't make a difference.
* 2: stream_get_meta_data['unread_bytes'] = ITS BUGGED, ALWAYS SAYS 0.
* 3: feof(): ALSO EFFING BLOCKING
* 4: my_stream_get_contents hack... kinda working! :D
*/
function my_stream_get_contents ($handle, $timeout_seconds = 0.5)
{
    $ret = "";
    // feof ALSO BLOCKS:
    // while(!feof($handle)){$ret.=stream_get_contents($handle,1);}
    while (true) {
        $starttime = microtime(true);
        $new = stream_get_contents($handle, 1);
        $endtime = microtime(true);
        if (is_string($new) && strlen($new) >= 1) {
            $ret .= $new;
        }
        $time_used = $endtime - $starttime;
        // var_dump('time_used:',$time_used);
        if (($time_used >= $timeout_seconds) || ! is_string($new) ||
                 (is_string($new) && strlen($new) < 1)) {
            break;
        }
    }
    return $ret;
}
To Top