CascadiaPHP 2024

stream_socket_client

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stream_socket_clientBir Genel Ağ veya Unix alan soketi bağlantısı açar

Açıklama

stream_socket_client(
    string $adres,
    int &$hatanum = null,
    string &$ileti = null,
    ?float $süre = null,
    int $seçenekler = STREAM_CLIENT_CONNECT,
    ?resource $bağlam = null
): resource|false

adres ile belirtilen hedefe bir akım veya verikatarı bağlantısı açar. Oluşturulacak soketin türü standart URL biçemi kullanılarak belirtilir: şema://hedef. TCP ve UDP gibi Genel Ağ Alanı soketleri (AF_INET) için, adres'in hedef parçası bir konak ismi veya IP adresinden sonra gelen bir ikinokta imi ve bir port numarasından oluşur. Unix alan soketleri için target parçası ise dosya sistemi üstündeki bir soket dosyasını göstermelidir.

Bilginize:

Akım öntanımlı olarak engellenebilen türde açılır. stream_set_blocking() işlevini kullanarak engellenmeyen kipe geçebilirsiniz.

Bağımsız Değişkenler

adres

Bağlanılacak soketin adresi.

hatanum

Bağlantı başarısız olursa sistem seviyesindeki hatanın numarası bu bağımsız değişkene atanır.

ileti

Bağlantı başarısız olursa sistem seviyesindeki hatanın açıklaması bu bağımsız değişkene atanır.

süre

connect() sistem çağrısının zaman aşımına uğrayacağı saniye sayısı. Öntanımlı olarak, default_socket_timeout kullanılır.

Bilginize: Bu bağımsız değişken sadece eşzamansız bağlantı yapılmaya çalışılmıyorsa uygulanır.

Bilginize:

Soket üzerinde veri okumak veya yazmak için zaman aşımı, sokete bağlantı yapılırken uygulanacak şekilde sadece stream_set_timeout() tarafından belirlenir.

seçenekler

Bağlantı seçeneklerinin birleşimi olarak bir bit maskesi. Geçerli bağlantı seçenekleri: STREAM_CLIENT_CONNECT (öntanımlı), STREAM_CLIENT_ASYNC_CONNECT ve STREAM_CLIENT_PERSISTENT.

bağlam

stream_context_create() ile oluşturulmuş geçerli bir bağlam özkaynağı.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda false, aksi takdirde fgets(), fgetss(), fwrite(), fclose() ve feof() gibi diğer dosya işlevleri ile kullanılmak üzere bir akım özkaynağı döner.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda hatanum ve ileti bağımsız değişkenlerine, sistem-seviyesi connect() çağrısında oluşan sistem seviyesindeki hatanın bilgisi atanır. hatanum'da döndürülen değer 0 ise ve işlev false döndürüyorsa, hata connect() çağrısından önce oluşmuş demektir. Bu sorunla çoğunlukla soketin ilklendirilmesi sırasında karşılaşılır. hatanum ve ileti bağımsız değişkenlerinin daima gönderimli aktarılmasına dikkat edilmelidir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 süre ve bağlam artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - stream_socket_client() örneği

<?php
$fp
= stream_socket_client("tcp://www.example.com:80", $errno, $errstr, 30);
if (!
$fp) {
echo
"$errstr ($errno)<br />\n";
} else {
fwrite($fp, "GET / HTTP/1.0\r\nHost: www.example.com\r\nAccept: */*\r\n\r\n");
while (!
feof($fp)) {
echo
fgets($fp, 1024);
}
fclose($fp);
}
?>

Örnek 2 - UDP bağlantı kullanımı

localhost üzerindeki "daytime" (port 13) UDP hizmetinden tarih ve saati öğrenmek.

<?php
$fp
= stream_socket_client("udp://127.0.0.1:13", $errno, $errstr);
if (!
$fp) {
echo
"HATA: $errno - $errstr<br />\n";
} else {
fwrite($fp, "\n");
echo
fread($fp, 26);
fclose($fp);
}
?>

Notlar

Uyarı

UDP soketler bazen, uzak konağa erişilemediği halde hata vermeksizin açılmış gibi görünür. Hata sadece bağlantıya veri okuyup yazmaya çalıştığında ortaya çıkar. Bunun sebebi UDP'nin bir bağlantısız protokol olmasıdır. Bağlantısız protokollerde işletim sistemi, asıl veri alınıncaya veya gönderilinceye kadar sokete bir bağlantı oluşturmaya çalışmaz.

Bilginize: Bir sayısal IPv6 adresi (fe80::1 gibi) belirtirken port numarasıda belirtmek isterseniz IP adresini köşeli ayraçlar arasına almalısınız. Örnek: tcp://[fe80::1]:80.

Bilginize:

Platforma bağlı olarak, Unix alan soketleri mevcut olmayabilir. Kullanılabilecek aktarım çeşitlerinin listesi stream_get_transports() işlevi ile alınabilir. Yerleşik aktarım türlerinin tam listesini Desteklenen Soket Aktarımlarının Listesi sayfasında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • stream_socket_server() - Bir Genel Ağ veya Unix alan sunucusu soketi oluşturur
  • stream_set_blocking() - Akımın engelleme kipini ayarlar
  • stream_set_timeout() - Akımın zaman aşımı süresini ayarlar
  • stream_select() - Belirtilen akım dizisi üzerinde saniye ve mikrosaniye ile belirtilen zaman aşımıyla select() sistem çağrısının eşdeğeri olarak çalışır
  • fgets() - Dosya tanıtıcısından bir satır döndürür
  • fgetss() - Dosya tanıtıcısından bir satırı HTML etiketlerinden arındırarak döndürür
  • fwrite() - Dosyaya ikil kipte yazar
  • fclose() - Açık bir dosya tanıtıcısını kapatır
  • feof() - Bir dosya tanıtıcısı üzerinde konum dosya sonunda mı diye bakar
  • cURL İşlevleri

add a note

User Contributed Notes 6 notes

up
22
nicholas at nicholaswilliams dot net
15 years ago
For those wanting to use stream_socket_client() to connect to a local UNIX socket who can't find documentation on how to do it, here's a (rough) example:

<?php

$sock
= stream_socket_client('unix:///full/path/to/my/socket.sock', $errno, $errstr);

fwrite($sock, 'SOME COMMAND'."\r\n");

echo
fread($sock, 4096)."\n";

fclose($sock);

?>
up
10
Vasil Rangelov a.k.a. boen_robot
12 years ago
The remote_socket argument, in its end (well... after the port), can also contain a "/" followed by a unique identifier. This is especially useful if you want to create multiple persistent connections to the same transport://host:port combo.

Example:
<?php
$socket
= stream_socket_client('tcp://mysql.example.com:3306/root', $errorno, $errorstr, $timeout, STREAM_CLIENT_CONNECT | STREAM_CLIENT_PERSISTENT);
?>

Note that while (p)fsockopen() follows a similar scheme, it doesn't have this particular feature.
up
6
wbeaver at afilias dot info
16 years ago
# Some may find it useful to know that your caCert
# must be in pem format, and that PHP seems to like
# your key, cert, and cacert pem's to be concatenated
# in a single file (I suffered various "unknown chain"
# errors, otherwise)
#
# So, (linux users), concat your components as follows:
# (where current working dir is dir where
# cert components are stored)
#
# cat key.pem >certchain.pem
# cat cert.pem >>certchain.pem
# cat cacert.pem >>certchain.pem
#
# Then, the php....
##################################

<?php

$host
= 'host.domain.tld';
$port = 1234;
$timeout = 10;

$cert = '/path/to/your/certchain/certchain.pem';
$context = stream_context_create(array('ssl'=>array('local_cert'=> $cert,
)));

if (
$fp = stream_socket_client('ssl://'.$host.':'.$port, $errno, $errstr, 30,
STREAM_CLIENT_CONNECT, $context)) {
fwrite($fp, "\n");
echo
fread($fp,8192);
fclose($fp);
} else {
echo
"ERROR: $errno - $errstr<br />\n";
}

?>
up
2
Daniel
9 years ago
If you only need to check a stream for data, you can use stream_get_content and strtr function. stream_get_content
reads the remainder of a stream into a string.
<?php

$addr
= gethostbyname('www.example.com');

$client = stream_socket_client("tcp://$addr:80", $errno, $errorMessage);

if(
$client === false){
throw new
UnexpectedValueException("Failed to connect: $errorMessage");
}

fwrite($client, "GET / HTTP/1.0\r\nhost: 'www.example.com'\r\nAccept: */*\r\n\r\n");

$variable = stream_get_content($client);

if(
strstr($variable,'data your looking for'))
echo
"The data you are looking for is here";
else
echo
"data not found";

fclose($client);
?>
up
2
robin at gareus dot org
15 years ago
I came here since fsockopen() does not support any SSL certificate checking in PHP5.

while curl is nice, I use stream_socket_client() to make XML-RPC POST requests via HTTPS and since I have not found any PHP code around that does this, I'll attach an example that also includes HTTP-Digest Auth (eg. trac's WikiRPCInterface2):

<?php
#################################################
# $host: hostname ; eg 'example.org'
# $path: request' eg '/index.php?id=123'
# $data_to_send : data to POST after the HTTP header.
#
# if $opts is an empty array() a standard HTTP to port 80 request is performed.
#
# set auth['type']='basic' to use plain-text auth,
# digest-auth will be handled automatically if $auth['username'] is set and a 401
# status is encountered. - use auth['type']='nodigest' to override.
#
##
function httpPost($host, $path, $data_to_send,
$opts=array('cert'=>"", 'headers'=>0, 'transport' =>'ssl', 'port'=>443),
$auth=array('username'=>"", 'password'=>"", 'type'=>"")
) {
$transport=''; $port=80;
if (!empty(
$opts['transport'])) $transport=$opts['transport'];
if (!empty(
$opts['port'])) $port=$opts['port'];
$remote=$transport.'://'.$host.':'.$port;

$context = stream_context_create();
$result = stream_context_set_option($context, 'ssl', 'verify_host', true);
if (!empty(
$opts['cert'])) {
$result = stream_context_set_option($context, 'ssl', 'cafile', $opts['cert']);
$result = stream_context_set_option($context, 'ssl', 'verify_peer', true);
} else {
$result = stream_context_set_option($context, 'ssl', 'allow_self_signed', true);
}
$fp = stream_socket_client($remote, $err, $errstr, 60, STREAM_CLIENT_CONNECT, $context);

if (!
$fp) {
trigger_error('httpPost error: '.$errstr);
return
NULL;
}

$req='';
$req.="POST $path HTTP/1.1\r\n";
$req.="Host: $host\r\n";
if (
$auth['type']=='basic' && !empty($auth['username'])) {
$req.="Authorization: Basic ";
$req.=base64_encode($auth['username'].':'.$auth['password'])."\r\n";
}
elseif (
$auth['type']=='digest' && !empty($auth['username'])) {
$req.='Authorization: Digest ';
foreach (
$auth as $k => $v) {
if (empty(
$k) || empty($v)) continue;
if (
$k=='password') continue;
$req.=$k.'="'.$v.'", ';
}
$req.="\r\n";
}
$req.="Content-type: text/xml\r\n";
$req.='Content-length: '. strlen($data_to_send) ."\r\n";
$req.="Connection: close\r\n\r\n";

fputs($fp, $req);
fputs($fp, $data_to_send);

while(!
feof($fp)) { $res .= fgets($fp, 128); }
fclose($fp);

if (
$auth['type']!='nodigest'
&& !empty($auth['username'])
&&
$auth['type']!='digest' # prev. digest AUTH failed.
&& preg_match("/^HTTP\/[0-9\.]* 401 /", $res)) {
if (
1 == preg_match("/WWW-Authenticate: Digest ([^\n\r]*)\r\n/Us", $res, $matches)) {
foreach (
split(",", $matches[1]) as $i) {
$ii=split("=",trim($i),2);
if (!empty(
$ii[1]) && !empty($ii[0])) {
$auth[$ii[0]]=preg_replace("/^\"/",'', preg_replace("/\"$/",'', $ii[1]));
}
}
$auth['type']='digest';
$auth['uri']='https://'.$host.$path;
$auth['cnonce']=randomNonce();
$auth['nc']=1;
$a1=md5($auth['username'].':'.$auth['realm'].':'.$auth['password']);
$a2=md5('POST'.':'.$auth['uri']);
$auth['response']=md5($a1.':'
.$auth['nonce'].':'.$auth['nc'].':'
.$auth['cnonce'].':'.$auth['qop'].':'.$a2);
return
httpPost($host, $path, $data_to_send, $opts, $auth);
}
}

if (
1 != preg_match("/^HTTP\/[0-9\.]* ([0-9]{3}) ([^\r\n]*)/", $res, $matches)) {
trigger_error('httpPost: invalid HTTP reply.');
return
NULL;
}

if (
$matches[1] != '200') {
trigger_error('httpPost: HTTP error: '.$matches[1].' '.$matches[2]);
return
NULL;
}

if (!
$opts['headers']) {
$res=preg_replace("/^.*\r\n\r\n/Us",'',$res);
}
return
$res;
}
?>
up
-12
bisho at onirica dot com
14 years ago
stream_socket_client is much easier and faster to use to direct sockets, because you can use directly fwrite / fget / fclose functions, but I find hard to find how to connect to a UNIX domain socket. The URL to use is "udg:///path/to/socket".

For example, to log to the log socket (like syslog), you can use:

<?php
$socket
= stream_socket_client('udg:///dev/log',
$errorno,
$errorstr,
$timeout);
fwrite($socket, ...);
?>
To Top