PHP 8.1.28 Released!

stream_get_meta_data

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stream_get_meta_dataAkımdan başlıkları/meta verileri döndürür

Açıklama

stream_get_meta_data(resource $akım): array

Belirtilen akım hakkında bilgi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

akım

fopen(), fsockopen() pfsockopen() ve stream_socket_client() tarafından oluşturulmuş bir akım.

Dönen Değerler

Elde edilen dizi şu elemanları içerir:

 • timed_out (bool) - Son fread() veya fgets() çağrısında veri beklerken akım zaman aşımına uğramışsa true olur.

 • blocked (bool) - Akım engellenen kipteyse true olur. Bakınız: stream_set_blocking().

 • eof (bool) - Dosya sonuna ulaşılmışsa true olur. Okunmamış baytların sayısı (unread_bytes) sıfırdan farklı olsa bile soket akımları için bu üyenin değeri true olabilir. Okunacak başka veri kalıp kalmadığını öğrenmek için bu üyenin değerine bakmak yerine feof() işlevini kullanın.

 • unread_bytes (int) - PHP'nin dahili tamponunda kalan bayt sayısı.

  Bilginize: Bu değeri bir betikte kullanmamalısınız.

 • stream_type (string) - Akımın alt yapısını açıklayan bir yafta.

 • wrapper_type (string) - Akımın üzerine yerleştiği protokol sarmalayıcı gerçeklenimini açıklayan yafta. Sarmalayıcılar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümüne bakınız.

 • wrapper_data (mixed) - Akıma ekli veriye özgü sarmalayıcı türü. Sarmalayıcılar ve sarmaladıkları veriler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümüne bakınız.

 • mode (string) - Akım için gereken erişim türü (fopen() sayfasındaki kipler tablosuna bakınız)

 • seekable (bool) - Akım konumlanabilir türdeyse true olur.

 • uri (string) - Akımla ilişkili dosya veya dosya yolu.

 • crypto (array) - Akım için TLS bağlantı meta verisi. (Dikkat: Sadece özkaynak akımı TLS kullanıyorsa vardır.)

Örnekler

Örnek 1 - http'li fopen() kullanılan stream_get_meta_data() örneği

<?php
$url
= 'http://www.example.com/';

if (!
$fp = fopen($url, 'r')) {
trigger_error("URL ($url) açılamadı", E_USER_ERROR);
}

$meta = stream_get_meta_data($fp);

var_dump($meta);

fclose($fp);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

array(10) {
 'timed_out' =>
 bool(false)
 'blocked' =>
 bool(true)
 'eof' =>
 bool(false)
 'wrapper_data' =>
 array(13) {
  [0] =>
  string(15) "HTTP/1.1 200 OK"
  [1] =>
  string(11) "Age: 244629"
  [2] =>
  string(29) "Cache-Control: max-age=604800"
  [3] =>
  string(38) "Content-Type: text/html; charset=UTF-8"
  [4] =>
  string(35) "Date: Sat, 20 Nov 2021 18:17:57 GMT"
  [5] =>
  string(24) "Etag: "3147526947+ident""
  [6] =>
  string(38) "Expires: Sat, 27 Nov 2021 18:17:57 GMT"
  [7] =>
  string(44) "Last-Modified: Thu, 17 Oct 2019 07:18:26 GMT"
  [8] =>
  string(22) "Server: ECS (chb/0286)"
  [9] =>
  string(21) "Vary: Accept-Encoding"
  [10] =>
  string(12) "X-Cache: HIT"
  [11] =>
  string(20) "Content-Length: 1256"
  [12] =>
  string(17) "Connection: close"
 }
 'wrapper_type' =>
 string(4) "http"
 'stream_type' =>
 string(14) "tcp_socket/ssl"
 'mode' =>
 string(1) "r"
 'unread_bytes' =>
 int(1256)
 'seekable' =>
 bool(false)
 'uri' =>
 string(23) "http://www.example.com/"
}

Örnek 2 - https'li stream_socket_client() kullanılan stream_get_meta_data() örneği

<?php
$streamContext
= stream_context_create(
[
'ssl' => [
'capture_peer_cert' => true,
'capture_peer_cert_chain' => true,
'disable_compression' => true,
],
]
);

$client = stream_socket_client(
'ssl://www.example.com:443',
$errorNumber,
$errorDescription,
40,
STREAM_CLIENT_CONNECT,
$streamContext
);

$meta = stream_get_meta_data($client);

var_dump($meta);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

array(8) {
 'crypto' =>
 array(4) {
  'protocol' =>
  string(7) "TLSv1.3"
  'cipher_name' =>
  string(22) "TLS_AES_256_GCM_SHA384"
  'cipher_bits' =>
  int(256)
  'cipher_version' =>
  string(7) "TLSv1.3"
 }
 'timed_out' =>
 bool(false)
 'blocked' =>
 bool(true)
 'eof' =>
 bool(false)
 'stream_type' =>
 string(14) "tcp_socket/ssl"
 'mode' =>
 string(2) "r+"
 'unread_bytes' =>
 int(0)
 'seekable' =>
 bool(false)
}

Notlar

Bilginize:

Bu işlev, Soket eklentisi ile oluşturulan soketlerde çalışmaz.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
10
php dot chaska at xoxy dot net
9 years ago
In PHP 5.4.24 and 5.4.25, this command does not correctly return the stream blocking status. It always returns ['blocked'] == 1 regardless of the actual blocking mode. A call to stream_set_blocking($stream, 0) will succeed (return TRUE) and subsequent calls to stream_get_contents($stream) will NOT block, even though a call to stream_get_meta_data($stream) will return 'blocked' == 1. Hopefully this will save some people a bunch of debugging time.

See bug report #47918 for more information (http://bugs.php.net/bug.php?id=47918).

Proof:
<?php
$d
= array(
0 => array('pipe', 'r'),
1 => array('pipe', 'w'),
2 => array('file', 'error.log', 'a')
);

$p = proc_open('php -S localhost:8000', $d, $pipes);

if (!
is_resource($p)) die("proc_open() failed\n");

// Set child's stdout pipe to non-blocking.
if (!stream_set_blocking($pipes[1], 0)) {
die(
"stream_set_blocking() failed\n");
}
else {
echo
"Non-blocking mode should be set.\n";
}

// View the status of that same pipe.
// Note that 'blocked' is 1! This appears to be wrong.
print_r(stream_get_meta_data($pipes[1]));

// Try to read something. This will block if in blocking mode.
// If it does not block, stream_set_blocking() worked but
// stream_get_meta_data() is lying about blocking mode.
$data = stream_get_contents($pipes[1]);

echo
"data = '$data'\n";
?>

Output:
Non-blocking mode should be set.
Array
(
[stream_type] => STDIO
[mode] => r
[unread_bytes] => 0
[seekable] =>
[timed_out] =>
[blocked] => 1 // << claims to be in blocking mode
[eof] =>
)
data = '' // this would never appear if we blocked.
up
5
ed at readinged dot com
21 years ago
Below is a function I wrote to pull the "Last-Modified" header from a given URL. In PHP version 4.3 and above, it takes advantage of the stream_get_meta_data function, and in older version it uses a conventional GET procedure. On failure to connect to $url, it returns NULL. If the server does not return the Last-Modified header, it returns the current time. All times are returned in PHP's integer format (seconds since epoch).

Use it as so:

$last_modified = stream_last_modified('http://www.php.net/news.rss');
if (!is_null($last_modified))
if ($last_modified < time()-3600) //Older than an hour
echo 'URL is older than an hour.';
else
echo 'URL is fairly new.';
else
echo 'Invalid URL!';

function stream_last_modified($url)
{
if (function_exists('version_compare') && version_compare(phpversion(), '4.3.0') > 0)
{
if (!($fp = @fopen($url, 'r')))
return NULL;

$meta = stream_get_meta_data($fp);
for ($j = 0; isset($meta['wrapper_data'][$j]); $j++)
{
if (strstr(strtolower($meta['wrapper_data'][$j]), 'last-modified'))
{
$modtime = substr($meta['wrapper_data'][$j], 15);
break;
}
}
fclose($fp);
}
else
{
$parts = parse_url($url);
$host = $parts['host'];
$path = $parts['path'];

if (!($fp = @fsockopen($host, 80)))
return NULL;

$req = "HEAD $path HTTP/1.0\r\nUser-Agent: PHP/".phpversion()."\r\nHost: $host:80\r\nAccept: */*\r\n\r\n";
fputs($fp, $req);

while (!feof($fp))
{
$str = fgets($fp, 4096);
if (strstr(strtolower($str), 'last-modified'))
{
$modtime = substr($str, 15);
break;
}
}
fclose($fp);
}
return isset($modtime) ? strtotime($modtime) : time();
}
up
-1
niels at nise81 dot com
16 years ago
here is just an example how to read out all meta data.
how ever I found out that the "seekable"-entry doesn't exist in most of the streaming media files.

if (!($fp = @fopen($url, 'r')))
return NULL;

$meta = stream_get_meta_data($fp);

foreach(array_keys($meta) as $h){
$v = $meta[$h];
echo "".$h.": ".$v."<br/>";
if(is_array($v)){
foreach(array_keys($v) as $hh){
$vv = $v[$hh];
echo "_".$hh.": ".$vv."<br/>";
}
}
}
fclose($fp);
up
-7
derkontrollfreak+9hy5l at gmail dot com
9 years ago
Apparently, custom wrappers are always seekable.
To Top