parse_ini_string

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

parse_ini_stringBir yapılandırma dizgesini çözümler

Açıklama

parse_ini_string(string $ini_dizgesi, bool $bölümleri_işle = false, int $tarama_kipi = INI_SCANNER_NORMAL): array|false

parse_ini_string() işlevi ini_dizgesi içindeki ayarları bir ilişkisel dizi içinde döndürür.

ini_dizgesi'nin yapısı php.ini dosyasının yapısıyla aynı olmalıdır.

Bağımsız Değişkenler

ini_dizgesi

Çözümlenecek ini dosyası içeriği.

bölümleri_işle

Bu bağımsız değişkene true atanırsa bölüm isimlerini ve içerdikleri ayarları içeren çok boyutlu bir dizi döner. Bağımsız değişkenin öntanımlı değeri false'tır.

tarama_kipi

Değeri INI_SCANNER_NORMAL (öntanımlıdır) veya INI_SCANNER_RAW olabilir. Eğer INI_SCANNER_RAW belirtilirse seçenek değerleri çözümlenmez.

PHP 5.6.1 ve sonrasında bu INI_SCANNER_TYPED olarak da belirtilebilir. Bu kipte mantıksal, null ve tamsayı türler mümkün olduğunca korunur. "true", "on" ve "yes" dizge değerleri true değerine dönüştürülür. "false", "off", "no" ve "none" ise false yapılır. "null" dizgesi ise null değerine dönüşür. Ayrıca, tüm sayısal dizgeler mümkün olduğu takdirde tamsayı türe çevrilir.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda false aksi takdirde ayarları bir ilişkisel dizi içinde döndürür.

Notlar

Bilginize: INI dosyalarında anahtar olarak kullanılmaması gereken bazı özel sözcükler vardır. Bunlar: null, yes, no, true, false, on, off, none. INI_SCANNER_TYPED kipi kullanılmadıkça null, off, no ve false sözcükleri "" ile sonuçlanırken, on, yes ve true sözcükleri "1" ile sonuçlanır. ?{}|&~![()^" karakterleri hiçbir yerde anahtar veya değer içinde kullanılmamalıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
25
epicmaxim at gmail dot com
11 years ago
parse_ini_string_m is analog for a parse_ini_string function.

had to code this function due to the lack of a php 5.3 on some hosting.

parse_ini_string_m:
- ignores commented lines that start with ";" or "#"
- ignores broken lines that do not have "="
- supports array values and array value keys

<?php
function parse_ini_string_m($str) {

if(empty(
$str)) return false;

$lines = explode("\n", $str);
$ret = Array();
$inside_section = false;

foreach(
$lines as $line) {

$line = trim($line);

if(!
$line || $line[0] == "#" || $line[0] == ";") continue;

if(
$line[0] == "[" &amp;&amp; $endIdx = strpos($line, "]")){
$inside_section = substr($line, 1, $endIdx-1);
continue;
}

if(!
strpos($line, '=')) continue;

$tmp = explode("=", $line, 2);

if(
$inside_section) {

$key = rtrim($tmp[0]);
$value = ltrim($tmp[1]);

if(
preg_match("/^\".*\"$/", $value) || preg_match("/^'.*'$/", $value)) {
$value = mb_substr($value, 1, mb_strlen($value) - 2);
}

$t = preg_match("^\[(.*?)\]^", $key, $matches);
if(!empty(
$matches) &amp;&amp; isset($matches[0])) {

$arr_name = preg_replace('#\[(.*?)\]#is', '', $key);

if(!isset(
$ret[$inside_section][$arr_name]) || !is_array($ret[$inside_section][$arr_name])) {
$ret[$inside_section][$arr_name] = array();
}

if(isset(
$matches[1]) &amp;&amp; !empty($matches[1])) {
$ret[$inside_section][$arr_name][$matches[1]] = $value;
} else {
$ret[$inside_section][$arr_name][] = $value;
}

} else {
$ret[$inside_section][trim($tmp[0])] = $value;
}

} else {

$ret[trim($tmp[0])] = ltrim($tmp[1]);

}
}
return
$ret;
}
?>

example usage:

<?php
$ini
= '

[simple]
val_one = "some value"
val_two = 567

[array]
val_arr[] = "arr_elem_one"
val_arr[] = "arr_elem_two"
val_arr[] = "arr_elem_three"

[array_keys]
val_arr_two[6] = "key_6"
val_arr_two[some_key] = "some_key_value"

'
;

$arr = parse_ini_string_m($ini);
?>

variable $arr output:

Array
(
[simple] => Array
(
[val_one] => some value
[val_two] => 567
)

[array] => Array
(
[val_arr] => Array
(
[0] => arr_elem_one
[1] => arr_elem_two
[2] => arr_elem_three
)
)

[array_keys] => Array
(
[val_arr_two] => Array
(
[6] => key_6
[some_key] => some_key_value
)

)

)
up
3
Peter Baylies
10 years ago
Replacement for php_ini_string() for PHP pre 5.3 - uses php_ini_file() and streams

<?php
if ( !function_exists( 'parse_ini_string' ) ) {
function
parse_ini_string( $string, $process_sections ) {
if ( !
class_exists( 'parse_ini_filter' ) ) {
/* Define our filter class */
class parse_ini_filter extends php_user_filter {
static
$buf = '';
function
filter( $in, $out, &$consumed, $closing ) {
$bucket = stream_bucket_new( fopen('php://memory', 'wb'), self::$buf );
stream_bucket_append( $out, $bucket );
return
PSFS_PASS_ON;
}
}
/* Register our filter with PHP */
stream_filter_register("parse_ini", "parse_ini_filter")
or return
false;
}
parse_ini_filter::$buf = $string;
return
parse_ini_file( "php://filter/read=parse_ini/resource=php://memory", $process_sections );
}
}
?>
up
1
msegit post pl
5 years ago
With function parse_ini_stringM() below you can:
- fix unvalued fields ('key' (invalid) ==> 'key=' (OK) )
- fix unquotted values with equal sign '=' ('key=value_part1=value_part2' ==> 'key="value_part1=value_part2"')
- fix (solve) multidimensional arrays (makes 'key[key1][key2]=value' valid)

function parse_ini_stringM() on github https://gist.github.com/msegu/c43a871c5a874a1d9bff978b448a0aa4 (here is too long)

// Example:

$ini = '[a]
b
c=d
e=';

var_export(parse_ini_string($ini, TRUE)); /* array (
'a' =>
array (
'c' => 'd',
'e' => '',
),
)
*/

$ini .= '
f[g][2]=h
f[g][i]=j
f[g][][]=k
m=n=o';

var_export(parse_ini_string($ini, TRUE)); // false

var_export(parse_ini_stringM($ini, TRUE)); /* array (
'a' =>
array (
'b' => '',
'c' => 'd',
'e' => '',
'f' =>
array (
'g' =>
array (
2 => 'h',
'i' => 'j',
3 =>
array (
0 => 'k',
),
),
),
'm' => 'n=o',
),
)
*/
up
0
Philo
4 months ago
Hi,
Up to PHP 8.3 (at least), it seems that INI_SCANNER_TYPED is ignored when trying to get values from constants.
For example :
<?php
// https://3v4l.org/qK5o8

const OK = true;
const
KO = false;
const
NIL = null;

$ini = <<<'INI'
a = TRUE
b = FALSE
c = null
d = 9223372036854775807
INI;
var_dump(parse_ini_string($ini, false, INI_SCANNER_NORMAL), parse_ini_string($ini, false, INI_SCANNER_TYPED));
$ini = <<<'INI'
a = OK
b = KO
c = NIL
d = PHP_INT_MAX
INI;
var_dump(parse_ini_string($ini, false, INI_SCANNER_NORMAL), parse_ini_string($ini, false, INI_SCANNER_TYPED));
?>

I thought it was worth mentioning.
To Top