Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

file_put_contents

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

file_put_contentsVeriyi bir dosyaya yazar

Açıklama

file_put_contents(
    string $dosyaismi,
    mixed $veri,
    int $seçenekler = 0,
    ?resource $bağlam = null
): int|false

Bu işlev, veriyi bir dosyaya yazmak için sırayla fopen(), fwrite() ve fclose() işlevlerinin çağrılmasına denk bir işlem yapar.

Eğer dosyaismi mevcut değilse dosya oluşturulur. Aksi takdirde, FILE_APPEND seçeneği etkin değilse veri mevcut dosyanın üzerine yazılır.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

Verinin yazılacağı dosyanın yolu.

veri

Yazılacak veri. Bir dizi, bir dizge veya bir özkaynak olabilir.

Eğer veri bir akım özkaynağı ise tamponda kalan verinin tamamı dosyaya yazılır. Bu işlem, stream_copy_to_stream() kullanımına eşdğerdir.

veri bağımsız değişkeninde tek boyutlu bir dizi de belirtebilirsiniz. Bu takdirde yapılan işlem file_put_contents(dosyaismi, implode('', $dizi)) işlemine denktir.

seçenekler

İsteğe bağlı bu bağımsız değişkende bazı kısıtlamalarla şu sabitlerden bir veya daha fazlasını ikil VEYA (|) ile birleştirerek belirtebilirsiniz:

Belirtilebilecek seçenekler
Seçenet Açıklama
FILE_USE_INCLUDE_PATH Dosya include_path yönergesinde belirtilen yollarda aranır.
FILE_APPEND Eğer dosyaismi dosyası mevcutsa veri dosyanın üzerine yazılmaz, sonuna eklenir.
LOCK_EX Yazma işlemi için dosya üzerinde ayrıcalıklı bir kilit edinilir. Başka bir deyişle, fopen() ve fwrite() çağrıları arasında bir flock() çağrısı yapılır. Bu, "x" kipiyle fopen() çağrısına denk değildir.

bağlam

stream_context_create() ile oluşturulmuş geçerli bir bağlam özkaynağı.

Dönen Değerler

İşlev, başarısızlık durumunda false, aksi takdirde dosyaya yazılan baytların sayısı ile döner.

Uyarı

Bu işlev mantıksal false değeriyle dönebileceği gibi false olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi Mantıksal Değerler bölümünde bulunabilir. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işleci kullanılabilir.

Örnekler

Örnek 1 - Basit kullanım örneği

<?php
$file
= 'people.txt';
// İçeriğini almak için dosyayı açalım
$içerik = file_get_contents($file);
// İçeriğe yeni bir kişi ekleyelim
$içerik .= "John Smith\n";
// İçeriği dosyaya yazalım
file_put_contents($file, $içerik);
?>

Örnek 2 - Seçenek kullanımı

<?php
$file
= 'people.txt';
// Dosyaya eklenecek yeni kişi
$person = "John Smith\n";
// $person değişkeninin değerini $file dosyasına ekleyelim.
// FILE_APPEND veriyi dosyanın sonuna ekler.
// LOCK_EX aynı anda başka birinin başka bir şey yazmasını engeller.
file_put_contents($file, $person, FILE_APPEND | LOCK_EX);
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtilebilir. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakılabilir. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümünde bulanabilir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 37 notes

up
132
TrentTompkins at gmail dot com
14 years ago
File put contents fails if you try to put a file in a directory that doesn't exist. This creates the directory.

<?php
   
function file_force_contents($dir, $contents){
       
$parts = explode('/', $dir);
       
$file = array_pop($parts);
       
$dir = '';
        foreach(
$parts as $part)
            if(!
is_dir($dir .= "/$part")) mkdir($dir);
       
file_put_contents("$dir/$file", $contents);
    }
?>
up
52
justin dot carlson at gmail dot com
11 years ago
It should be obvious that this should only be used if you're making one write, if you are writing multiple times to the same file you should handle it yourself with fopen and fwrite, the fclose when you are done writing.

Benchmark below:

file_put_contents() for 1,000,000 writes - average of 3 benchmarks:

real 0m3.932s
user 0m2.487s
sys 0m1.437s

fopen() fwrite() for 1,000,000 writes, fclose() -  average of 3 benchmarks:

real 0m2.265s
user 0m1.819s
sys 0m0.445s
up
18
maksam07 at gmail dot com
4 years ago
A slightly simplified version of the method: http://php.net/manual/ru/function.file-put-contents.php#84180

<?php
function file_force_contents( $fullPath, $contents, $flags = 0 ){
   
$parts = explode( '/', $fullPath );
   
array_pop( $parts );
   
$dir = implode( '/', $parts );
   
    if( !
is_dir( $dir ) )
       
mkdir( $dir, 0777, true );
   
   
file_put_contents( $fullPath, $contents, $flags );
}

file_force_contents( ROOT.'/newpath/file.txt', 'message', LOCK_EX );
?>
up
31
deqode at felosity dot nl
13 years ago
Please note that when saving using an FTP host, an additional stream context must be passed through telling PHP to overwrite the file.

<?php
/* set the FTP hostname */
$user = "test";
$pass = "myFTP";
$host = "example.com";
$file = "test.txt";
$hostname = $user . ":" . $pass . "@" . $host . "/" . $file;

/* the file content */
$content = "this is just a test.";

/* create a stream context telling PHP to overwrite the file */
$options = array('ftp' => array('overwrite' => true));
$stream = stream_context_create($options);

/* and finally, put the contents */
file_put_contents($hostname, $content, 0, $stream);
?>
up
16
chris at ocportal dot com
9 years ago
It's important to understand that LOCK_EX will not prevent reading the file unless you also explicitly acquire a read lock (shared locked) with the PHP 'flock' function.

i.e. in concurrent scenarios file_get_contents may return empty if you don't wrap it like this:

<?php
$myfile
=fopen('test.txt','rt');
flock($myfile,LOCK_SH);
$read=file_get_contents('test.txt');
fclose($myfile);
?>

If you have code that does a file_get_contents on a file, changes the string, then re-saves using file_put_contents, you better be sure to do this correctly or your file will randomly wipe itself out.
up
8
Anonymous
6 years ago
Make sure not to corrupt anything in case of failure.

<?php

function file_put_contents_atomically($filename, $data, $flags = 0, $context = null) {
    if (
file_put_contents($filename."~", $data, $flags, $context) === strlen($contents)) {
        return
rename($filename."~",$filename,$context);
    }

    @
unlink($filename."~", $context);
    return
FALSE;
}

?>
up
5
egingell at sisna dot com
16 years ago
In reply to the previous note:

If you want to emulate this function in PHP4, you need to return the bytes written as well as support for arrays, flags.

I can only figure out the FILE_APPEND flag and array support. If I could figure out "resource context" and the other flags, I would include those too.

<?

define('FILE_APPEND', 1);
function file_put_contents($n, $d, $flag = false) {
    $mode = ($flag == FILE_APPEND || strtoupper($flag) == 'FILE_APPEND') ? 'a' : 'w';
    $f = @fopen($n, $mode);
    if ($f === false) {
        return 0;
    } else {
        if (is_array($d)) $d = implode($d);
        $bytes_written = fwrite($f, $d);
        fclose($f);
        return $bytes_written;
    }
}

?>
up
1
aabaev arroba gmail coma com
7 years ago
I suggest to expand file_force_contents() function of TrentTompkins at gmail dot com by adding verification if patch is like: "../foo/bar/file"

if (strpos($dir, "../") === 0)
    $dir = str_replace("..", substr(__DIR__, 0, strrpos(__DIR__, "/")), $dir);
up
5
aidan at php dot net
19 years ago
This functionality is now implemented in the PEAR package PHP_Compat.

More information about using this function without upgrading your version of PHP can be found on the below link:

http://pear.php.net/package/PHP_Compat
up
3
ravianshmsr08 at gmail dot com
12 years ago
To upload file from your localhost to any FTP server.
pease note 'ftp_chdir' has been used instead of putting direct remote file path....in ftp_put ...remoth file should be only file name

<?php
$host
= '*****';
$usr = '*****';
$pwd = '**********';        
$local_file = './orderXML/order200.xml';
$ftp_path = 'order200.xml';
$conn_id = ftp_connect($host, 21) or die ("Cannot connect to host");     
ftp_pasv($resource, true);
ftp_login($conn_id, $usr, $pwd) or die("Cannot login");
// perform file upload
ftp_chdir($conn_id, '/public_html/abc/');
$upload = ftp_put($conn_id, $ftp_path, $local_file, FTP_ASCII);
if(
$upload) { $ftpsucc=1; } else { $ftpsucc=0; }
// check upload status:
print (!$upload) ? 'Cannot upload' : 'Upload complete';
print
"\n";
// close the FTP stream
ftp_close($conn_id);
?>
up
1
vaneatona at gmail dot com
6 years ago
I'm updating a function that was posted, as it would fail if there was no directory. It also returns the final value so you can determine if the actual file was written.

    public static function file_force_contents($dir, $contents){
        $parts = explode('/', $dir);
        $file = array_pop($parts);
        $dir = '';

        foreach($parts as $part) {
            if (! is_dir($dir .= "{$part}/")) mkdir($dir);
        }

        return file_put_contents("{$dir}{$file}", $contents);
    }
up
2
gurjindersingh at SPAM dot hotmail dot com
8 years ago
File put contents fails if you try to put a file in a directory that doesn't exist. This function creates the directory.

i have updated code of "TrentTompkins at gmail dot com". thanks
<?php
/**
* @param string $filename <p>file name including folder.
* example :: /path/to/file/filename.ext or filename.ext</p>
* @param string $data <p> The data to write.
* </p>
* @param int $flags same flags used for file_put_contents.
* more info: http://php.net/manual/en/function.file-put-contents.php
* @return bool <b>TRUE</b> file created succesfully <br> <b>FALSE</b> failed to create file.
*/
function file_force_contents($filename, $data, $flags = 0){
    if(!
is_dir(dirname($filename)))
       
mkdir(dirname($filename).'/', 0777, TRUE);
    return
file_put_contents($filename, $data,$flags);
}
// usage

file_force_contents('test1.txt','test1 content');  // test1.txt created

file_force_contents('test2/test2.txt','test2 content');
// test2/test2.txt created "test2" folder. 

file_force_contents('~/test3/test3.txt','test3 content');
// /path/to/user/directory/test3/test3.txt created "test3" folder in user directory (check on linux "ll ~/ | grep test3"). 
?>
up
2
vahkos at mail dot ru
11 years ago
file_put_contents does not issue an error message if file name is incorrect(for example has improper symbols on the end of it /n,/t)
that is why use trim() for file name.
$name=trim($name);
file_put_contents($name,$content);
up
2
error at example dot com
12 years ago
It's worth noting that you must make sure to use the correct path when working with this function. I was using it to help with logging in an error handler and sometimes it would work - while other times it wouldn't. In the end it was because sometimes it was called from different paths resulting in a failure to write to the log file.

__DIR__ is your friend.
up
2
Anonymous
1 year ago
A more simplified version of the method that creates subdirectories:

function path_put_contents($filePath, $contents, $flags = 0) {

    if (! is_dir($dir = implode('/', explode('/', $filePath, -1))))
        mkdir($dir, 0777, true);
    file_put_contents($filePath, $contents, $flags);
}
up
2
Brandon Lockaby
11 years ago
Calling file_put_contents within a destructor will cause the file to be written in SERVER_ROOT...
up
1
John Galt
13 years ago
I use file_put_contents() as a method of very simple hit counters. These are two different examples of extremely simple hit counters, put on one line of code, each.

Keep in mind that they're not all that efficient. You must have a file called counter.txt with the initial value of 0.

For a text hit counter:
<?php
$counter
= file_get_contents("counter.txt"); $counter++; file_put_contents("counter.txt", $counter); echo $counter;
?>

Or a graphic hit counter:
<?php
$counter
= file_get_contents("counter.txt"); $counter++; file_put_contents("counter.txt", $counter); for($i = 0; $i < strlen($counter); $i++) echo "<img src=\"counter/".substr($counter, $i, 1).".gif\" alt=\"".substr($counter, $i, 1)."\" />";
?>
up
1
wjsams at gmail dot com
13 years ago
file_put_contents() strips the last line ending

If you really want an extra line ending at the end of a file when writing with file_put_contents(), you must append an extra PHP_EOL to the end of the line as follows.

<?php
$a_str
= array("these","are","new","lines");
$contents = implode(PHP_EOL, $a_str);
$contents .= PHP_EOL . PHP_EOL;
file_put_contents("newfile.txt", $contents);
print(
"|$contents|");
?>

You can see that when you print $contents you get two extra line endings, but if you view the file newfile.txt, you only get one.
up
-1
daniel at garcianoriega dot com
4 years ago
I faced the problem of converting a downloaded csv file that had Windows-1252 encoding, so to convert it to UTF-8 this worked for me:

$from = 'Windows-1252';
$to = 'UTF-8';

$content = file_get_contents($this->path());

file_put_contents($this->path(), mb_convert_encoding($content, $to, $from));

where "$this->path()" has the path of the file... Using this the file is converted from Windows-1252 to UTF-8.

With this you can import it with mysqlimport with no problems.
up
-1
caiofior at gmail dot com
11 years ago
I had some troubles using file_put_contents with an absolute but no canonicalized path (eg. w:/htdocs/pri/../test/log.txt): on windows environment php was unable to create the file also using the realpath function .
I had to use fopen and frwite functions to write the data.
up
-1
briethings at gmail dot com
5 years ago
Here is a stupid pitfall I just fell into.
I think it may happen rather frequently, so I report it.

A common situation is that the $filename argument is built from two variables:
file_put_contents($path . $file, $content);

Say that $path = 'path/to' and $file = 'file.txt': you see that $path lacks its ending "/", so the resulting full path is 'path/tofile.txt'.

Then you look at 'path/to' and don't see any 'file.txt', although no warning or notice was thrown!
And may be (like for me :D) it'll take time before you realize that a bad 'tofile.txt' was created in the *parent* directory of the one where you were looking for your file.
up
-2
kola_lola at hotmail dot com
14 years ago
I wrote this script implementing the file_put_contents() and file_get_contents() functions to be compatible with both php4.* and php 5.*. It is a PHP Command line interface script which searches and replaces a specific word recursively through all files in the supplied directory hierarchy.

Usage from a Linux command line: ./scriptname specifieddirectory searchString replaceString

#!/usr/bin/php
<?php
$argc
= $_SERVER['argc'];
$argv = $_SERVER['argv'];

if(
$argc != 4)
{
echo
"This command replaces a search string with a replacement string\n for the contents of all files in a directory hierachy\n";
echo
"command usage: $argv[0]  directory searchString replaceString\n";
echo
"\n";
exit;
}
?><?php
     
if (!function_exists('file_put_contents')) {
    function
file_put_contents($filename, $data) {
       
$f = @fopen($filename, 'w');
        if (!
$f) {
            return
false;
        } else {
           
$bytes = fwrite($f, $data);
           
fclose($f);
            return
$bytes;
        }
    }
}

function
get_file_contents($filename)

     
/* Returns the contents of file name passed

      */
     
{
      if (!
function_exists('file_get_contents'))
      {
     
$fhandle = fopen($filename, "r");
     
$fcontents = fread($fhandle, filesize($filename));
     
fclose($fhandle);
      }
      else
      {
     
$fcontents = file_get_contents($filename);
      }
      return
$fcontents;
      }
?><?php

function openFileSearchAndReplace($parentDirectory, $searchFor, $replaceWith)
{
//echo "debug here- line 1a\n";
//echo "$parentDirectory\n";
//echo "$searchFor\n";
//echo "$replaceWith\n";

if ($handle = opendir("$parentDirectory")) {
    while (
false !== ($file = readdir($handle))) {
        if ((
$file != "." && $file != "..") && !is_dir($file)) {
         
chdir("$parentDirectory"); //to make sure you are always in right directory
         // echo "$file\n";
        
$holdcontents = file_get_contents($file);
        
$holdcontents2 = str_replace($searchFor, $replaceWith, $holdcontents);
        
file_put_contents($file, $holdcontents2);
        
// echo "debug here- line 1\n";
         // echo "$file\n";

       
}
        if(
is_dir($file) && ($file != "." && $file != ".."))
        {
       
$holdpwd = getcwd();
       
//echo "holdpwd = $holdpwd \n";
       
$newdir = "$holdpwd"."/$file";
       
//echo "newdir = $newdir \n";  //for recursive call
       
openFileSearchAndReplace($newdir, $searchFor, $replaceWith);
       
//echo "debug here- line 2\n";
        //echo "$file\n";
       
}
    }
   
closedir($handle);
}
}

$parentDirectory2 = $argv[1];
$searchFor2 = $argv[2];
$replaceWith2 = $argv[3];

//Please do not edit below to keep the rights to this script
//Free license, if contents below this line is not edited
echo "REPLACED\n'$searchFor2' with '$replaceWith2' recursively through directory listed below\nFor all files that current user has write permissions for\nDIRECTORY: '$parentDirectory2'\n";
echo
"command written by Kolapo Akande :) all rights reserved :)\n";

$holdpwd = getcwd();
//echo "$holdpwd\n";
chdir($parentDirectory2);
openFileSearchAndReplace($parentDirectory2, $searchFor2, $replaceWith2);
exit;
?>
up
-1
Curtis
16 years ago
As to the previous user note, it would be wise to include that code within a conditional statement, as to prevent re-defining file_put_contents and the FILE_APPEND constant in PHP 5:

<?php
  
if ( !function_exists('file_put_contents') && !defined('FILE_APPEND') ) {
   ...
   }
?>

Also, if the file could not be accessed for writing, the function should return boolean false, not 0. An error is different from 0 bytes written, in this case.
up
-5
moura dot kadu at gmail dot com
11 years ago
I made ​​a ftp_put_contents function.

hope you enjoy.

<?php

function ftp_put_contents($fpc_path_and_name, $fpc_content) {
   
   
//Temporary folder in the server
   
$cfg_temp_folder = str_replace("//", "/", $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/_temp/");
   
   
//Link to FTP
   
$cfg_ftp_server = "ftp://ftp.com";
   
   
//FTP username
   
$cfg_user = "user";
   
   
//FTP password
   
$cfg_pass = "password";
   
   
//Document Root of FTP
   
$cfg_document_root = "DOCUMENT ROOT OF FTP";
   
   
//Link to the website
   
$cfg_site_link = "Link to the website";
   
   
//Check if conteins slash on the path of the file
   
$cotains_slash = strstr($fpc_path_and_name, "/");
   
   
//Get filename and paths
   
if ($cotains_slash) {
       
$fpc_path_and_name_array = explode("/", $fpc_path_and_name);
       
$fpc_file_name = end($fpc_path_and_name_array);
    }
    else {
       
$fpc_file_name = $fpc_path_and_name;
    }
   
   
//Create local temp dir
   
if (!file_exists($cfg_temp_folder)) {
        if (!
mkdir($cfg_temp_folder, 0777)) {
            echo
"Unable to generate a temporary folder on the local server - $cfg_temp_folder.<br />";
            die();
        }
    }
   
   
//Create local file in temp dir
   
if (!file_put_contents(str_replace("//", "/", $cfg_temp_folder.$fpc_file_name), $fpc_content)) {
        echo
"Unable to generate the file in the temporary location - ".str_replace("//", "/", $cfg_temp_folder.$fpc_file_name).".<br />";
        die();
    }

   
//Connection to the FTP Server
   
$fpc_ftp_conn = ftp_connect("$cfg_ftp_server");
   
   
//Check connection
   
if (!$fpc_ftp_conn) {
        echo
"Could not connect to server <b>$cfg_ftp_server</b>.<br />";
        die();
    }
    else {
       
       
// login
        // check username and password
       
if (!ftp_login($fpc_ftp_conn, "$cfg_user", "$cfg_pass")) {
            echo
"User or password.<br />";
            die();
        }
        else {
           
           
//Document Root
           
if (!ftp_chdir($fpc_ftp_conn, $cfg_document_root)) {
                echo
"Error to set Document Root.<br />";
                die();
            }
           
           
           
//Check if there are folders to create
           
if ($cotains_slash) {
               
               
//Check if have folders and is not just the file name
               
if (count($fpc_path_and_name_array) > 1) {
                   
                   
//Remove last array
                   
$fpc_remove_last_array = array_pop($fpc_path_and_name_array);
                   
                   
//Checks if there slashs on the path
                   
if (substr($fpc_path_and_name,0,1) == "/") {
                       
$fpc_remove_first_array = array_shift($fpc_path_and_name_array);
                    }
                   
                   
//Create each folder on ftp
                   
foreach ($fpc_path_and_name_array as $fpc_ftp_path) {
                        if (!@
ftp_chdir($fpc_ftp_conn, $fpc_ftp_path)) {
                            if (!
ftp_mkdir($fpc_ftp_conn, $fpc_ftp_path)) {
                                echo
"Error creating directory $fpc_ftp_path.<br />";
                            }
                            else {
                                if (!
ftp_chdir($fpc_ftp_conn, $fpc_ftp_path)) {
                                    echo
"Error go to the directory $fpc_ftp_path.<br />";
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
                else {
                   
                }
            }
           
           
//Check upload file
           
if (!ftp_put($fpc_ftp_conn, $fpc_file_name, str_replace("//", "/", $cfg_temp_folder.$fpc_file_name), FTP_ASCII)) {
                echo
"File upload <b>$fpc_path_and_name</b> failed!<br />";
                die();
            }
            else {
                if (!
unlink(str_replace("//", "/", $cfg_temp_folder.$fpc_file_name))) {
                    echo
"Error deleting temporary file.<br />";
                    die();
                }
                else {
                    echo
"File upload <a href='$cfg_site_link".str_replace("//", "/", "/$fpc_path_and_name")."'><b>$cfg_site_link".str_replace("//", "/", "/$fpc_path_and_name")."</a></b> successfully performed.<br />";
                }
            }
           
           
//Close connection to FTP server
           
ftp_close($fpc_ftp_conn);
        }
    }
}

#Sample

$content_file = "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">
<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">
<head>
<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />
<title>Title</title>
</head>
<body>
<p>Test</p>
</body>
</html>"
;

ftp_put_contents("test.php", $content_file);
?>
up
-3
the geek man at hot mail point com
15 years ago
I use the following code to create a rudimentary text editor. It's not fancy, but then it doesn't have to be. You could easily add a parameter to specify a file to edit; I have not done so to avoid the potential security headaches.

There are still obvious security holes here, but for most applications it should be reasonably safe if implemented for brief periods in a counterintuitive spot. (Nobody says you have to make a PHP file for that purpose; you can tack it on anywhere, so long as it is at the beginning of a file.)

<?php
$random1
= 'randomly_generated_string';
$random2 = 'another_randomly_generated_string';
$target_file = 'file_to_edit.php';
$this_file = 'the_current_file.php';

if (
$_REQUEST[$random1] === $random2) {
    if (isset(
$_POST['content']))
       
file_put_contents($target_file, get_magic_quotes_qpc() ? stripslashes($_POST['content']) : $_POST['content']);
   
    die(
'<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
    <head>
        <title>Editing...</title>
    </head>
    <body>
        <form method="post" action="'
. $this_file . '" />
        <input type="hidden" name="'
. $random1 . '" value="' . $random2 . '" />
        <textarea name="content" rows="50" cols="100">'
. file_get_contents($target_file) . '</textarea><br />
        <input type="submit" value="Save Changes" />
        </form>
    </body>
</html>'
);
}
?>

Then simply browse to hxxp://www.example.com/{$this_file}?{$random1}={$random2}, with the appropriate values substituted for each bracketed variable. Please note that this code assumes the target file to be world writable (-rw-rw-rw- or 666) and will fail to save properly without error if it is not.

Once again, this is by no means secure or permanent, but as a quick fix for brief edits to noncritical files it should be sufficient, and its small size is a definite bonus.
up
-2
marc at gutt dot it
6 years ago
This php.net example could be confusing:
<?php
file_put_contents
($file, $person, FILE_APPEND | LOCK_EX);
?>

You do not need LOCK_EX if you write only to a file (like log files). Multiple writing processes are already queued. Test it on your own by calling this script 4 times simultaneously:
<?php
function string_rand($len, $split="\n") {
    return
substr(chunk_split(bin2hex(openssl_random_pseudo_bytes(ceil($len / 2))), 1023, $split), 0, $len);
}

ini_set('memory_limit', '200M');

if (!
file_put_contents('../cache4/file.txt', string_rand(102400000), FILE_APPEND)) {
    exit(
'file_put_contents() error!');
}

clearstatcache();
echo
'filesize: ' . filesize('../cache4/file.txt') . PHP_EOL;

$fp = fopen('../cache4/file.txt', 'r');
if (
$fp) {
    while ((
$line = fgets($fp)) !== false) {
        if (
strlen($line) != 1024) {
            exit(
'Line length error!');
        }
    }
   
fclose($fp);
}
?>

You will not see an error, the last called script needs the longest time (as it is the last one in the queue) and the final size will be 409600000 bytes as it should be.
up
-5
vilhar at hotmail dot com
7 years ago
This should also handle $filename from other than root and also $filename without path.

function file_force_contents($filename, $data, $per = 0755, $flags = 0) {
        $fn = "";
    if(substr($filename, 0, 1) === "/") $fn .= "/";
    $parts = explode("/", $filename);
        $file = array_pop($parts);
    
        foreach($parts as $part) {
            if(!is_dir($fn .= "$part")) mkdir($fn, $per, true);
        $fn .= "/";
    }

        file_put_contents($fn.$file, $data, $flags);  
}
up
-6
michel kollenhoven
9 years ago
re: moura dot kadu at gmail dot com

why not ? file_put_contents('ftp://user:pass@server/path/to/file',$data);
up
-7
egingell at sisna dot com
15 years ago
There is a better way. www.php.net/touch

Since you're not adding anything to the file,

<?php
function updateFile($filename) {
    if (!
file_exists($filename)) return;
   
touch($filename);
}
?>
up
-6
Nadeem
8 years ago
Log custom or error messages to a file.

<?php

class Logger{

    protected
$file;
       
    protected
$content;
   
    protected
$writeFlag;
   
    protected
$endRow;
   

    public function
__construct($file,$endRow="\n",$writeFlag=FILE_APPEND) {
       
       
$this->file=$file;
       
       
$this->writeFlag=$writeFlag;
       
       
$this->endRow=$endRow;
       
    }
   
   
    public function
AddRow($content="",$newLines=1){
       
        for (
$m=0;$m<$newLines;$m++)
        {
       
           
$newRow .= $this->endRow;
           
        }
       
       
$this->content .= $content . $newRow;
       
    }
   
   
    public function
Commit(){
   
            return
file_put_contents($this->file,$this->content,$this->writeFlag);
       
    }
   
    public function
LogError($error,$newLines=1)
    {
        if (
$error!=""){
       
           
$this->AddRow($error,$newLines);
            echo
$error;
           
        }       
       
    }

}

$logFileDirectoryAndName="/yourDirectory/yourFileName.xxx";

$logger = new Logger($logFileDirectoryAndName);

$logger->AddRow("Your Log Message");

#log a system error and echo a message
$logger->LogError(mysql_error($conn));

$logger->Commit();
?>
up
-7
klunker dot roox at gmail dot com
8 years ago
if path to the file not exist function file_put_contents can't create it. This simple function make it on UNIX-based and Windows servers.
<?php
function file_put_contents_force(){
   
$args = func_get_args();
   
$path = str_replace(array('/','\\'), DIRECTORY_SEPARATOR, $args[0]);
   
$parts = explode(DIRECTORY_SEPARATOR, $path);
   
array_pop($parts);
   
$directory '';
    foreach(
$parts as $part):
       
$check_path = $directory.$part;
            if(
is_dir($check_path.DIRECTORY_SEPARATOR) === FALSE) {
               
mkdir($check_path, 0755);
            }
           
$directory = $check_path.DIRECTORY_SEPARATOR;
    endforeach;    
   
call_user_func_array('file_put_contents',$args);
}
?>
up
-17
hilton at allcor dot com dot br
12 years ago
NOTE : file_put_contents create files UTF-8

<?php
$myFile
= 'test.txt';
$myContent = 'I love PHP';

file_put_contents($myFile, utf8_encode($myContent));
?>
up
-13
clement dot delmas at gmail dot com
12 years ago
NOTE : file_put_contents doesn't add a valid BOM while creating the file

<?php
$myFile
= 'test.txt';
$myContent = 'I love PHP';

file_put_contents($myFile, "\xEF\xBB\xBF".$myContent);
?>
up
-7
Abe
5 years ago
If you need to read a file, process the contents, and then write the contents back, all inside a lock so that no other process can interfere, then you probably can't use file_put_contents in lock mode.

As a work around, you can consider trying the following code to do a file write (fwrite) inside of a file lock.

Play with the $overwriting= setting to switch from simply appending to completely overwriting.

      <?php
     
// Tested in PHP7.0.18

     
$trackErrors = ini_get('track_errors');
     
ini_set('track_errors', 1);

     
$filename="c:/temp/test.txt";

      if ( !
file_exists($filename) ) {
        
touch($filename);
      }

     
$mode="r+";
     
$fh=fopen($filename, $mode);
      if ( !
$fh ) {
         echo
"<LI style='color:red'>Failed to open $filename in $mode";
         die();
      }

      if (
1==1 ) {
        
flock($fh, LOCK_EX);

         if (
1==1 ) {
             if (
filesize($filename) > 0) {
              
$txt = fread($fh, filesize($filename));
               echo
"BEFORE:<OL>$txt</OL>";
            }
            else {
              
$txt = "empty";
            }

           
$txt = "<LI>Date is now " . gmdate("Y-m-d H:i:s", time());

            echo
"<HR>WRITING:<OL>";
            if (
1==1 ) {

              
$overwrite = false;
               if (
$overwrite) {
                  echo
"(Overwrite)<BR><BR>";
                 
ftruncate($fh, 0);
                 
// ftruncate is here as rewind will move the pointer
                  // to the beginning of the file and allow overwrite,
                  // but it will not remove existing content that
                  // extends beyond the length of the new write
                 
rewind($fh);
               }
               else {
                  echo
"(Appending)<BR><BR>";
               }

               if (
fwrite($fh, $txt) == FALSE) {
                  echo
"<LI style='color:red'>Failed to write to $filename";
                  die();
               }
               else {
                  echo
"$txt";
               }
              
fflush($fh);

            }
            echo
"</OL>";
         }
        
flock($fh, LOCK_UN);
      }
     
fclose($fh);

     
// -------------------------------------------------------------------

     
echo "<HR>AFTER:<OL>";
      if (
1==2 ) {
         
// I've noticed that this block fails to pick up the newly
          // written content when run with fread, but does work with
          // the fgets logic below - possibly there is caching going on.
         
$mode = "r";
         
$fh2 = fopen($filename, $mode);
         
$contents = fread($fh2, filesize($filename));
          echo
"$contents";
         
fclose($fh2);
      }
      else {
         
$fh3 = fopen($filename, "r");
          while (!
feof($fh3)) {
             
$line = fgets($fh3);
              echo
$line;
          }
         
fclose($fh3);
      }
      echo
"</OL>";

      echo
"<HR>Fin";
     
?>
up
-14
josemiguel at likeik dot com
6 years ago
Under PHP7.0, I have seen that using an empty string as $data, the function returns FALSE instead of 0 as it should:

        $data = ''
        $size = file_put_contents($filename, $data, FILE_APPEND);
        if ($size == FALSE)
        {
               echo "error writing file"
        }

Code will give error when $data is an empty string even using == operator.

Hope it helps somebody...
up
-4
jul dot rosset at gmail dot com
2 years ago
This function doesn't return False if all data isn't write, especially when data is a stream resource

You must check yourself using return value.
<?php
    $url
= 'https://monsite.fr/image.png';
   
$size = filesize($url);
   
$written = file_put_contents('image.png', fopen($url, 'r'));
    if (
$size === false || $size != $written) {
        die(
'Download failed');
    }
?>
up
-33
admin at nabito dot net
14 years ago
This is example, how to save Error Array into simple log file

<?php

$error
[] = 'some error';
$error[] = 'some error 2';

@
file_put_contents('log.txt',date('c')."\n".implode("\n", $error),FILE_APPEND);

?>
To Top