PHP 8.2.4 Released!

parse_ini_file

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

parse_ini_fileBir yapılandırma dosyasını çözümler

Açıklama

parse_ini_file(string $dosyaismi, bool $bölümleri_işle = false, int $tarama_kipi = INI_SCANNER_NORMAL): array|false

parse_ini_file() işlevi dosyaismi ile belirtilen yapılandırma dosyasını yükler ve içindeki ayarları bir ilişkisel dizi içinde döndürür.

Belirtilen dosyanın yapısı php.ini dosyasının yapısıyla aynı olmalıdır.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

Çözümlenecek yapılandırma dosyasının ismi. Göreli bir yol kullanılıyorsa, mevcut çalışma dizinine göre, ardından include_path değerlendirilir.

bölümleri_işle

Bu bağımsız değişkene true atanırsa bölüm isimlerini ve içerdikleri ayarları içeren çok boyutlu bir dizi döner. Bağımsız değişkenin öntanımlı değeri false'tır.

tarama_kipi

Değeri INI_SCANNER_NORMAL (öntanımlıdır) veya INI_SCANNER_RAW olabilir. Eğer INI_SCANNER_RAW belirtilirse seçenek değerleri çözümlenmez.

PHP 5.6.1 ve sonrasında bu INI_SCANNER_TYPED olarak da belirtilebilir. Bu kipte mantıksal, null ve tamsayı türler mümkün olduğunca korunur. "true", "on" ve "yes" dizge değerleri true değerine dönüştürülür. "false", "off", "no" ve "none" ise false yapılır. "null" dizgesi ise null değerine dönüşür. Ayrıca, tüm sayısal dizgeler mümkün olduğu takdirde tamsayı türe çevrilir.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda false aksi takdirde ayarları bir ilişkisel dizi içinde döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - misal.ini içeriği

; Bu bir yapılandırma dosyası örneğidir.
; php.ini içinde ';' ile başlayan satırlar açıklamadır.

[ilk_bölüm]
bir = 1
yedi = 7
hayvan = AT

[ikinci_bölüm]
yol = "/usr/local/bin"
URL = "http://localhost/~kullanici"

[üçüncü_bölüm]
phpversion[] = "5.0"
phpversion[] = "5.1"
phpversion[] = "5.2"
phpversion[] = "5.3"

urls[svn] = "http://svn.php.net"
urls[git] = "http://git.php.net"

Örnek 2 - parse_ini_file() örneği

INI dosyası içinde sabitler de (fakat __FILE__ gibi sihirli sabitler değil) çözümlenebilir, bu bakımdan parse_ini_file() işlevini çalıştırmadan önce bir sabiti bir ini değeri olarak tanımlamışsanız, bu sabit de sonuca dahil edilir. Sadece ini değerleri değerlendirmeye alınır ve değer bir sabit olmalıdır. Örnek:

<?php

define
('AT', 'Doru at');

// Bölümleri çözümlemeyelim
$ini_dizisi = parse_ini_file("misal.ini");
print_r($ini_dizisi);

// Bölümleri de çözümleyelim
$ini_dizisi = parse_ini_file("misal.ini", true);
print_r($ini_dizisi);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [bir] => 1
  [yedi] => 7
  [hayvan] => Doru at
  [yol] => /usr/local/bin
  [URL] => http://localhost/~kullanici
  [phpversion] => Array
    (
      [0] => 5.0
      [1] => 5.1
      [2] => 5.2
      [3] => 5.3
    )

  [urls] => Array
    (
      [svn] => http://svn.php.net
      [git] => http://git.php.net
    )

)
Array
(
  [ilk_bölüm] => Array
    (
      [bir] => 1
      [yedi] => 7
      [hayvan] => Doru at
    )

  [ikinci_bölüm] => Array
    (
      [yol] => /usr/local/bin
      [URL] => http://localhost/~kullanici
    )

  [üçüncü_bölüm] => Array
    (
      [phpversion] => Array
        (
          [0] => 5.0
          [1] => 5.1
          [2] => 5.2
          [3] => 5.3
        )

      [urls] => Array
        (
          [svn] => http://svn.php.net
          [git] => http://git.php.net
        )

    )

)

Örnek 3 - Bir php.ini dosyasının parse_ini_file() ile çözümlenmesi

<?php
// Aşağıdaki sonuçları karşılaştırmak için basit bir işlev
function evethayır($ifade)
{
return(
$ifade ? 'Evet' : 'Hayır');
}

// php_ini_loaded_file() ile php.ini dosyasının yolunu öğrenelim.
$ini_yolu = php_ini_loaded_file();

// php.ini dosyasını çözümleyelim
$ini = parse_ini_file($ini_yolu);

// Değerleri karşılaştırıp basalım; get_cfg_var() ile de aynı
// sonuçların alınacağına dikkat ediniz
echo '(çözümlenen) magic_quotes_gpc =' .
evethayır($ini['magic_quotes_gpc']) . PHP_EOL;
echo
'(yüklenen) magic_quotes_gpc = ' .
evethayır(get_cfg_var('magic_quotes_gpc')) . PHP_EOL;
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

(çözümlenen) magic_quotes_gpc = Evet
(yüklenen) magic_quotes_gpc = Evet

Örnek 4 Ara Değerler

Sabitleri değerlendirmeye ek olarak, belirli karakterlerin ini değerlerinde özel anlamları vardır. Buna ek olarak, ortam değişkenleri ve önceden tanımlanmış yapılandırma seçenekleri ${}sözdizimi kullanılarak okunabilir (bkz: get_cfg_var()).

; bitsel VEYA için | kullanılır
three = 2|3

; bitsel VE için & kullanılır
four = 6&5

; bitsel Ayrıcalıklı VEYA için ^ kullanılır
five = 3^6

; bitsel olumsuzlama için ~ kullanılır
negative_two = ~1

; gruplama için () kullanılır
seven = (8|7)&(6|5)

; PATH ortam değişkenini oku
path = ${PATH}

; 'memory_limit' yapılandırma seçeneğini oku
configured_memory_limit = ${memory_limit}

Örnek 5 Öncelleme Karakterleri

Bazı karakterlerin çift tırnaklı dizgelerde özel anlamları olduğundan önlerine tersbölü çizgisi konarak öncelenmeleri gerekir. Hepsinden önce, dizgenin sınırlarını belirleyen çift tırnak " ve tersbölünün \ kendisi (özel karakterlerden birini önceliyorsa) bu özel karakterlerdendir:

tırnaklı = "She said \"Exactly my point\"."
; İçinde tırnak imleri bulunan; bir dize elde edilir.

ipucu = "Çift tırnağı öncelemek için \\\" kullan"
; Sonuç: Çift tırnağı öncelemek için \" kullan

Windows benzeri dosya yollarında bunun bir istisnası vardır: Tırnaklı dizgeyi bir satırsonu izliyorsa sondaki ters bölüyü öncelememek mümkündür:

save_path = "C:\Temp\"

Çok satırlı bir değerde ardından satır sonu gelen bir çift tırnağın öncelenmesi gerekiyorsa, değer birleştirmeyi aşağıdaki şekilde kullanmak mümkündür (bir çift tırnaklı dizenin hemen ardından bir diğeri gelir):

long_text = "Lorem \"ipsum\"""
 dolor" ; Sonuç: Lorem "ipsum"\n dolor

Özel anlamı olan karakterlerden bir diğeri $ dolar imidir. Ardından açan kaşlı ayraç geliyorsa dolar iminin öncelenmesi gerekir:

code = "\${test}"

Karakter önceleme INI_SCANNER_RAW kipinde desteklenmez (bu kipte tüm karakterler "oldukları gibi" işlenir).

İni çözümleyicisinin standart öncelemleri (\n, \t ve benzerlerini) desteklemediğini dikkate almak gerekir. Gerekirse, parse_ini_file() işlevinin sonucunu stripcslashes() işleviyle yeniden işlemden geçirmek gerekebilir.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev php.ini dosyasına hiçbir şey yapmaz. Zaten betiğinizi çalıştırdığınız sırada işlem yapılır. Bu işlevi sadece kendi uygulamanızın yapılandırma dosyasını okumak için kullanabilirsiniz.

Bilginize:

INI dosyasındaki bir değer harf ve rakamların haricinde karakterler içeriyorsa bu değeri çift tırnak (") imlerinin arasına almalısınız.

Bilginize: INI dosyalarında anahtar olarak kullanılmaması gereken bazı özel sözcükler vardır. Bunlar: null, yes, no, true, false, on, off, none. INI_SCANNER_TYPED kipi kullanılmadıkça null, off, no ve false sözcükleri "" ile sonuçlanırken, on, yes ve true sözcükleri "1" ile sonuçlanır. ?{}|&~![()^" karakterleri hiçbir yerde anahtar veya değer içinde kullanılmamalıdır.

Bilginize:

Eşit işareti içermeyen girdiler yoksayılır. Örneğin, "foo" yoksayılırken "bar =" çözümlenir ve boş değer eklenir. Örneğin, MySQL my.cnf içinde bir "no-auto-rehash" girdisine sahiptir ve herhangi bir değer almadığı için yoksayılır.

Bilginize:

ini dosyaları genellikle HTTP sunucuları tarafından düz metin olarak kabul edilir ve bu nedenle istenirse tarayıcılara sunulur. Bu, güvenlik için ini dosyalarınızı belge kök dizininiz dışında tutmanız veya HTTP sunucunuzu onlara hizmet vermeyecek şekilde yeniden yapılandırmanız gerektiği anlamına gelir. Bunlardan herhangi birinin yapılmaması bir güvenlik riski oluşturabilir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 16 notes

up
27
jeremygiberson at gmail dot com
13 years ago
Here is a quick parse_ini_file wrapper to add extend support to save typing and redundancy.
<?php
   
/**
     * Parses INI file adding extends functionality via ":base" postfix on namespace.
     *
     * @param string $filename
     * @return array
     */
   
function parse_ini_file_extended($filename) {
       
$p_ini = parse_ini_file($filename, true);
       
$config = array();
        foreach(
$p_ini as $namespace => $properties){
            list(
$name, $extends) = explode(':', $namespace);
           
$name = trim($name);
           
$extends = trim($extends);
           
// create namespace if necessary
           
if(!isset($config[$name])) $config[$name] = array();
           
// inherit base namespace
           
if(isset($p_ini[$extends])){
                foreach(
$p_ini[$extends] as $prop => $val)
                   
$config[$name][$prop] = $val;
            }
           
// overwrite / set current namespace values
           
foreach($properties as $prop => $val)
           
$config[$name][$prop] = $val;
        }
        return
$config;
    }
?>

Treats this ini:
<?php
/*
[base]
host=localhost
user=testuser
pass=testpass
database=default

[users:base]
database=users

[archive : base]
database=archive
*/
?>
As if it were like this:
<?php
/*
[base]
host=localhost
user=testuser
pass=testpass
database=default

[users:base]
host=localhost
user=testuser
pass=testpass
database=users

[archive : base]
host=localhost
user=testuser
pass=testpass
database=archive
*/
?>
up
12
Rekam
8 years ago
You may want, in some very special cases, to parse multi-dimensional array with N levels in your ini file. Something like setting[data][config][debug] = true will result in an error (expected "=").

Here's a little function to match this, using dots (customizable).
<?php
function parse_ini_file_multi($file, $process_sections = false, $scanner_mode = INI_SCANNER_NORMAL) {
   
$explode_str = '.';
   
$escape_char = "'";
   
// load ini file the normal way
   
$data = parse_ini_file($file, $process_sections, $scanner_mode);
    if (!
$process_sections) {
       
$data = array($data);
    }
    foreach (
$data as $section_key => $section) {
       
// loop inside the section
       
foreach ($section as $key => $value) {
            if (
strpos($key, $explode_str)) {
                if (
substr($key, 0, 1) !== $escape_char) {
                   
// key has a dot. Explode on it, then parse each subkeys
                    // and set value at the right place thanks to references
                   
$sub_keys = explode($explode_str, $key);
                   
$subs =& $data[$section_key];
                    foreach (
$sub_keys as $sub_key) {
                        if (!isset(
$subs[$sub_key])) {
                           
$subs[$sub_key] = [];
                        }
                       
$subs =& $subs[$sub_key];
                    }
                   
// set the value at the right place
                   
$subs = $value;
                   
// unset the dotted key, we don't need it anymore
                   
unset($data[$section_key][$key]);
                }
               
// we have escaped the key, so we keep dots as they are
               
else {
                   
$new_key = trim($key, $escape_char);
                   
$data[$section_key][$new_key] = $value;
                    unset(
$data[$section_key][$key]);
                }
            }
        }
    }
    if (!
$process_sections) {
       
$data = $data[0];
    }
    return
$data;
}
?>

The following file:
<?php
/*
[normal]
foo = bar
; use quotes to keep your key as it is
'foo.with.dots' = true

[array]
foo[] = 1
foo[] = 2

[dictionary]
foo[debug] = false
foo[path] = /some/path

[multi]
foo.data.config.debug = true
foo.data.password = 123456
*/
?>

will result in:
<?php
parse_ini_file_multi
('file.ini', true);

Array
(
    [
normal] => Array
        (
            [
foo] => bar
           
[foo.with.dots] => 1
       
)
    [array] => Array
        (
            [
foo] => Array
                (
                    [
0] => 1
                   
[1] => 2
               
)
        )
    [
dictionary] => Array
        (
            [
foo] => Array
                (
                    [
debug] =>
                    [
path] => /some/path
               
)
        )
    [
multi] => Array
        (
            [
foo] => Array
                (
                    [
data] => Array
                        (
                            [
config] => Array
                                (
                                    [
debug] => 1
                               
)
                            [
password] => 123456
                       
)
                )
        )
)
?>
up
3
dschnepper at box dot com
7 years ago
The documentation states:
Characters ?{}|&~!()^" must not be used anywhere in the key and have a special meaning in the value.

Here's the results of my experiments on what they mean:

; | is used for bitwise OR
three = 2|3

; & is used for bitwise AND
four = 6&5

; ^ is used for bitwise XOR
five = 3^6

; ~ is used for bitwise negate
negative_two = ~1

; () is used for grouping
seven = (8|7)&(6|5)

; ${...} is used for grabbing values from the environment, or previously defined values.
path = ${PATH}
also = ${five}

; ? I have no guess for
; ! I have no guess for
up
2
info () gaj ! design
6 years ago
Not mentioned in the documentation, this function acts like include:

"Files are included based on the file path given or, if none is given, the include_path specified. If the file isn't found in the include_path, include will finally check in the calling script's own directory and the current working directory before failing."

(At least for PHP 7; have not checked PHP 5.)
up
2
www.onphp5.com
15 years ago
Looks like in PHP 5.3.0 special characters like \n are extrapolated into real newlines. Gotta use \\n.
up
3
YAPs
6 years ago
This function for save ini files

<?php
function array_to_ini($array,$out="")
{
   
$t="";
   
$q=false;
    foreach(
$array as $c=>$d)
    {
        if(
is_array($d))$t.=array_to_ini($d,$c);
        else
        {
            if(
$c===intval($c))
            {
                if(!empty(
$out))
                {
                   
$t.="\r\n".$out." = \"".$d."\"";
                    if(
$q!=2)$q=true;
                }
                else
$t.="\r\n".$d;
            }
            else
            {   
               
$t.="\r\n".$c." = \"".$d."\"";
               
$q=2;
            }
        }
    }
    if(
$q!=true && !empty($out)) return "[".$out."]\r\n".$t;
    if(!empty(
$out)) return  $t;
    return
trim($t);
}

function
save_ini_file($array,$file)
{
   
$a=array_to_ini($array);
   
$ffl=fopen($file,"w");
   
fwrite($ffl,$a);
   
fclose($ffl);
}
?>
up
2
kieran dot huggins at rogers dot com
20 years ago
Just a quick note for all those running into trouble escaping double quotes:

I got around this by "base64_encode()"-ing my content on the way in to the ini file, and "base64_decode()"-ing on the way out.

Because base64 uses the "=" sign, you will have to encapsulate the entire value in double quotes so the line looks like this:

    varname = "TmlhZ2FyYSBGYWxscywgT04="

When base64'd, your strings will retain all \n, \t...etc...  URL's retain everything perfectly :-)

I hope some of you find this useful!

Cheers, Kieran
up
6
simon dot riget at gmail dot com
10 years ago
.ini files or JSON file format as it is also known as, are very useful format to store stuff in. Especially large arrays.

Strangely enough there is this nice function to read the file, but no function to write it.

So here is one.

Use it as:  put_ini_file(string $file, array $array)

<?php
function put_ini_file($file, $array, $i = 0){
 
$str="";
  foreach (
$array as $k => $v){
    if (
is_array($v)){
     
$str.=str_repeat(" ",$i*2)."[$k]".PHP_EOL;
     
$str.=put_ini_file("",$v, $i+1);
    }else
     
$str.=str_repeat(" ",$i*2)."$k = $v".PHP_EOL;
  }
if(
$file)
    return
file_put_contents($file,$str);
  else
    return
$str;
}
?>
up
4
Justin Hall
16 years ago
This is a simple (but slightly hackish) way of avoiding the character limitations (in values):

<?php
define
('QUOTE', '"');
$test = parse_ini_file('test.ini');

echo
"<pre>";
print_r($test);
?>

contents of test.ini:

park yesterday = "I (walked) | {to} " QUOTE"the"QUOTE " park yesterday & saw ~three~ dogs!"

output:

<?php
Array
(
    [
park yesterday] => I (walked) | {to} "the" park yesterday & saw ~three~ dogs!
)
?>
up
3
goulven.ch AT gmail DOT com
15 years ago
Warning: parse_ini_files cannot cope with values containing the equal sign (=).

The following function supports sections, comments, arrays, and key-value pairs outside of any section.
Beware that similar keys will overwrite one another (unless in different sections).

<?php
function parse_ini ( $filepath ) {
   
$ini = file( $filepath );
    if (
count( $ini ) == 0 ) { return array(); }
   
$sections = array();
   
$values = array();
   
$globals = array();
   
$i = 0;
    foreach(
$ini as $line ){
       
$line = trim( $line );
       
// Comments
       
if ( $line == '' || $line{0} == ';' ) { continue; }
       
// Sections
       
if ( $line{0} == '[' ) {
           
$sections[] = substr( $line, 1, -1 );
           
$i++;
            continue;
        }
       
// Key-value pair
       
list( $key, $value ) = explode( '=', $line, 2 );
       
$key = trim( $key );
       
$value = trim( $value );
        if (
$i == 0 ) {
           
// Array values
           
if ( substr( $line, -1, 2 ) == '[]' ) {
               
$globals[ $key ][] = $value;
            } else {
               
$globals[ $key ] = $value;
            }
        } else {
           
// Array values
           
if ( substr( $line, -1, 2 ) == '[]' ) {
               
$values[ $i - 1 ][ $key ][] = $value;
            } else {
               
$values[ $i - 1 ][ $key ] = $value;
            }
        }
    }
    for(
$j=0; $j<$i; $j++ ) {
       
$result[ $sections[ $j ] ] = $values[ $j ];
    }
    return
$result + $globals;
}
?>

Example usage:
<?php
$stores
= parse_ini('stores.ini');
print_r( $stores );
?>

An example ini file:
<?php
/*
;Commented line start with ';'
global_value1 = a string value
global_value1 = another string value

; empty lines are discarded
[Section1]
key = value
; whitespace around keys and values is discarded too
otherkey=other value
otherkey=yet another value
; this key-value pair will overwrite the former.
*/
?>
up
2
waikeatNOSPAM at archerlogic dot com
19 years ago
I found that this function will not work on remote files.
I tried

$someArray = parse_ini_file("http://www.example.com/setting.ini");

and it reports

Cannot Open 'http://www.example.com/setting.ini' for reading ...
up
0
lucaesculapio at infinito dot it
25 days ago
Definition of section as implied by the process_sections parameter:
A section is a section header and the group of settings following it, until the next section header or the end of the file, whereas blank lines and lines starting with a semicolon are ignored.
A section header is a line that contains a string surrounded by square brackets.
up
0
jbricci at ya-right dot com
7 years ago
This core function won't handle ini key[][] = value(s), (multidimensional arrays), so if you need to support that kind of setup you will need to write your own function. one way to do it is to convert all the key = value(s) to array string [key][][]=value(s), then use parse_str() to convert all those [key][][]=value(s) that way you just read the ini file line by line, instead of doing crazy foreach() loops to handle those (multidimensional arrays) in each section, example...

ini file...... config.php

<?php

; This is a sample configuration file
; Comments start with ';', as in php.ini

[first_section]
one = 1
five
= 5
animal
= BIRD

[second_section]
path = "/usr/local/bin"
URL = "http://www.example.com/~username"

[third_section]
phpversion[] = "5.0"
phpversion[] = "5.1"
phpversion[] = "5.2"
phpversion[] = "5.3"

urls[svn] = "http://svn.php.net"
urls[git] = "http://git.php.net"

[fourth_section]

a[][][] = b
a
[][][][] = c
a
[test_test][][] = d
test
[one][two][three] = true

?>

echo parse_ini_file ( "C:\\services\\www\\docs\\config.php" );

results in...

// PHP Warning:  syntax error, unexpected TC_SECTION, expecting '=' line 27 -> a[][][] = b

Here it simple function that handles (multidimensional arrays) without looping each key[][]= value(s)

<?php

function getIni ( $file, $sections = FALSE )
{
   
$return = array ();

   
$keeper = array ();

   
$config = fopen ( $file, 'r' );

    while ( !
feof ( $config ) )
    {
       
$line = trim ( fgets ( $config, 1024 ) );

       
$line = ( $line == '' ) ? ' ' : $line;

        switch (
$line{0} )
        {
            case
' ':
            case
'#':
            case
'/':
            case
';':
            case
'<':
            case
'?':

            break;

            case
'[':

            if (
$sections )
            {
               
$header = 'config[' . trim ( substr ( $line, 1, -1 ) ) . ']';
            }
            else
            {
               
$header = 'config';
            }

            break;

            default:

           
$kv = array_map ( 'trim', explode ( '=', $line ) );

           
$kv[0] = str_replace ( ' ', '+', $kv[0] );

           
$kv[1] = str_replace ( ' ', '+', $kv[1] );

            if ( (
$pos = strpos ( $kv[0], '[' ) ) !== FALSE )
            {
               
$kv[0] = '[' . substr ( $kv[0], 0, $pos ) . ']' . substr ( $kv[0], $pos );
            }
            else
            {
               
$kv[0] = '[' . $kv[0] . ']';
            }

           
$bt = strtolower ( $kv[1] );

            if (
in_array ( $bt, array ( 'true', 'false', 'on', 'off' ) ) )
            {
               
$kv[1] = ( $bt == 'true' || $bt == 'on' ) ? TRUE : FALSE;
            }

           
$keeper[] = $header . $kv[0] . '=' . $kv[1];
        }
    }

   
fclose ( $config );

   
parse_str ( implode ( '&', $keeper ), $return );

    return
$return['config'];
}

// usage...

$sections = TRUE;

print_r ( $config->getIni ( "C:\\services\\www\\docs\\config.php" ),  $sections );

?>
up
-1
yarco dot w at gmail dot com
15 years ago
parse_ini_file can't deal with const which cancate a string. For example, if test.ini file is

classPath = ROOT/lib

If you:
<?php
define
('ROOT', dirname(__FILE__));

$buf = parse_ini_file('test.ini');
?>

const ROOT would't be parsed.

But my version could work find.

<?php
// array parse_ini_file ( string $filename [, bool $process_sections] )
function parse_ini($filename, $process_sections = false)
{
  function
replace_process(& $item, $key, $consts)
  {
   
$item = str_replace(array_keys($consts), array_values($consts), $item);
  }

 
$buf = get_defined_constants(true); // PHP version > 5.0
 
$consts = $buf['user'];
 
$ini = parse_ini_file($filename, $process_sections);

 
array_walk_recursive($ini, 'replace_process', $consts);
  return
$ini;
}

define('ROOT', '/test');
print_r(parse_ini(dirname(__FILE__).'/test.ini'));

?>
up
-1
dimk at pisem dot net
17 years ago
Class to access ini values at format "section_name.property", for example $myconf->get("system.name") returns a property "name" in section "system":

<?php
class Settings {

var
$properties = array();

    function
Settings() {
       
$this->properties = parse_ini_file(_SETTINGS_FILE, true);
    }

    function
get($name) {
        if(
strpos($name, ".")) {
            list(
$section_name, $property) = explode(".", $name);
           
$section =& $this->properties[$section_name];
           
$name = $property;
        } else {
           
$section =& $properties;
        }

        if(
is_array($section) && isset($section[$name])) {
            return
$section[$name];
        }
        return
false;
    }

}
?>
up
-1
Rubn Martnez
4 years ago
The parse_ini_file function does have trouble loading valid Windows ini files like, for example, nternet shortcuts (.url files).

This is due to the function reading the URLs as a value, and failing when it finds that valid URL characters like '=' appear unescaped or the value unquoted as a whole. Since Windows does not escape them anyway, the solution is to scan it in raw mode, where it will read unparsed the value after the first '='. Since = only appears in URLs with parameters, this mistake may is not be obvious at a first glance.

An example

<?php

$links
= array();

// ...

$files = scandir($directory);
foreach(
$files as $filename )
{
    if (
strToLower(pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION)) === 'url')
    {
       
$shortcut = parse_ini_file( $directory.DIRECTORY_SEPARATOR.$filename, trueINI_SCANNER_RAW);
        if (
$shortcut === false) die('Syntax Error');
       
$url = $shortcut['InternetShortcut']['URL'];
       
$links []= $url;
    }
}

?>
To Top