PHP 8.1.28 Released!

parse_ini_file

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

parse_ini_fileBir yapılandırma dosyasını çözümler

Açıklama

parse_ini_file(string $dosyaismi, bool $bölümleri_işle = false, int $tarama_kipi = INI_SCANNER_NORMAL): array|false

parse_ini_file() işlevi dosyaismi ile belirtilen yapılandırma dosyasını yükler ve içindeki ayarları bir ilişkisel dizi içinde döndürür.

Belirtilen dosyanın yapısı php.ini dosyasının yapısıyla aynı olmalıdır.

Bağımsız Değişkenler

dosyaismi

Çözümlenecek yapılandırma dosyasının ismi. Göreli bir yol kullanılıyorsa, mevcut çalışma dizinine göre, ardından include_path değerlendirilir.

bölümleri_işle

Bu bağımsız değişkene true atanırsa bölüm isimlerini ve içerdikleri ayarları içeren çok boyutlu bir dizi döner. Bağımsız değişkenin öntanımlı değeri false'tır.

tarama_kipi

Değeri INI_SCANNER_NORMAL (öntanımlıdır) veya INI_SCANNER_RAW olabilir. Eğer INI_SCANNER_RAW belirtilirse seçenek değerleri çözümlenmez.

PHP 5.6.1 ve sonrasında bu INI_SCANNER_TYPED olarak da belirtilebilir. Bu kipte mantıksal, null ve tamsayı türler mümkün olduğunca korunur. "true", "on" ve "yes" dizge değerleri true değerine dönüştürülür. "false", "off", "no" ve "none" ise false yapılır. "null" dizgesi ise null değerine dönüşür. Ayrıca, tüm sayısal dizgeler mümkün olduğu takdirde tamsayı türe çevrilir.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda false aksi takdirde ayarları bir ilişkisel dizi içinde döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - misal.ini içeriği

; Bu bir yapılandırma dosyası örneğidir.
; php.ini içinde ';' ile başlayan satırlar açıklamadır.

[ilk_bölüm]
bir = 1
yedi = 7
hayvan = AT

[ikinci_bölüm]
yol = "/usr/local/bin"
URL = "http://localhost/~kullanici"

[üçüncü_bölüm]
phpversion[] = "5.0"
phpversion[] = "5.1"
phpversion[] = "5.2"
phpversion[] = "5.3"

urls[svn] = "http://svn.php.net"
urls[git] = "http://git.php.net"

Örnek 2 - parse_ini_file() örneği

INI dosyası içinde sabitler de (fakat __FILE__ gibi sihirli sabitler değil) çözümlenebilir, bu bakımdan parse_ini_file() işlevini çalıştırmadan önce bir sabiti bir ini değeri olarak tanımlamışsanız, bu sabit de sonuca dahil edilir. Sadece ini değerleri değerlendirmeye alınır ve değer bir sabit olmalıdır. Örnek:

<?php

define
('AT', 'Doru at');

// Bölümleri çözümlemeyelim
$ini_dizisi = parse_ini_file("misal.ini");
print_r($ini_dizisi);

// Bölümleri de çözümleyelim
$ini_dizisi = parse_ini_file("misal.ini", true);
print_r($ini_dizisi);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [bir] => 1
  [yedi] => 7
  [hayvan] => Doru at
  [yol] => /usr/local/bin
  [URL] => http://localhost/~kullanici
  [phpversion] => Array
    (
      [0] => 5.0
      [1] => 5.1
      [2] => 5.2
      [3] => 5.3
    )

  [urls] => Array
    (
      [svn] => http://svn.php.net
      [git] => http://git.php.net
    )

)
Array
(
  [ilk_bölüm] => Array
    (
      [bir] => 1
      [yedi] => 7
      [hayvan] => Doru at
    )

  [ikinci_bölüm] => Array
    (
      [yol] => /usr/local/bin
      [URL] => http://localhost/~kullanici
    )

  [üçüncü_bölüm] => Array
    (
      [phpversion] => Array
        (
          [0] => 5.0
          [1] => 5.1
          [2] => 5.2
          [3] => 5.3
        )

      [urls] => Array
        (
          [svn] => http://svn.php.net
          [git] => http://git.php.net
        )

    )

)

Örnek 3 - Bir php.ini dosyasının parse_ini_file() ile çözümlenmesi

<?php
// Aşağıdaki sonuçları karşılaştırmak için basit bir işlev
function evethayır($ifade)
{
return(
$ifade ? 'Evet' : 'Hayır');
}

// php_ini_loaded_file() ile php.ini dosyasının yolunu öğrenelim.
$ini_yolu = php_ini_loaded_file();

// php.ini dosyasını çözümleyelim
$ini = parse_ini_file($ini_yolu);

// Değerleri karşılaştırıp basalım; get_cfg_var() ile de aynı
// sonuçların alınacağına dikkat ediniz
echo '(çözümlenen) magic_quotes_gpc =' .
evethayır($ini['magic_quotes_gpc']) . PHP_EOL;
echo
'(yüklenen) magic_quotes_gpc = ' .
evethayır(get_cfg_var('magic_quotes_gpc')) . PHP_EOL;
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

(çözümlenen) magic_quotes_gpc = Evet
(yüklenen) magic_quotes_gpc = Evet

Örnek 4 Ara Değerler

Sabitleri değerlendirmeye ek olarak, belirli karakterlerin ini değerlerinde özel anlamları vardır. Buna ek olarak, ortam değişkenleri ve önceden tanımlanmış yapılandırma seçenekleri ${}sözdizimi kullanılarak okunabilir (bkz: get_cfg_var()).

; bitsel VEYA için | kullanılır
three = 2|3

; bitsel VE için & kullanılır
four = 6&5

; bitsel Ayrıcalıklı VEYA için ^ kullanılır
five = 3^6

; bitsel olumsuzlama için ~ kullanılır
negative_two = ~1

; gruplama için () kullanılır
seven = (8|7)&(6|5)

; PATH ortam değişkenini oku
path = ${PATH}

; 'memory_limit' yapılandırma seçeneğini oku
configured_memory_limit = ${memory_limit}

Örnek 5 Öncelleme Karakterleri

Bazı karakterlerin çift tırnaklı dizgelerde özel anlamları olduğundan önlerine tersbölü çizgisi konarak öncelenmeleri gerekir. Hepsinden önce, dizgenin sınırlarını belirleyen çift tırnak " ve tersbölünün \ kendisi (özel karakterlerden birini önceliyorsa) bu özel karakterlerdendir:

tırnaklı = "She said \"Exactly my point\"."
; İçinde tırnak imleri bulunan; bir dize elde edilir.

ipucu = "Çift tırnağı öncelemek için \\\" kullan"
; Sonuç: Çift tırnağı öncelemek için \" kullan

Windows benzeri dosya yollarında bunun bir istisnası vardır: Tırnaklı dizgeyi bir satırsonu izliyorsa sondaki ters bölüyü öncelememek mümkündür:

save_path = "C:\Temp\"

Çok satırlı bir değerde ardından satır sonu gelen bir çift tırnağın öncelenmesi gerekiyorsa, değer birleştirmeyi aşağıdaki şekilde kullanmak mümkündür (bir çift tırnaklı dizenin hemen ardından bir diğeri gelir):

long_text = "Lorem \"ipsum\"""
 dolor" ; Sonuç: Lorem "ipsum"\n dolor

Özel anlamı olan karakterlerden bir diğeri $ dolar imidir. Ardından açan kaşlı ayraç geliyorsa dolar iminin öncelenmesi gerekir:

code = "\${test}"

Karakter önceleme INI_SCANNER_RAW kipinde desteklenmez (bu kipte tüm karakterler "oldukları gibi" işlenir).

İni çözümleyicisinin standart öncelemleri (\n, \t ve benzerlerini) desteklemediğini dikkate almak gerekir. Gerekirse, parse_ini_file() işlevinin sonucunu stripcslashes() işleviyle yeniden işlemden geçirmek gerekebilir.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev php.ini dosyasına hiçbir şey yapmaz. Zaten betiğinizi çalıştırdığınız sırada işlem yapılır. Bu işlevi sadece kendi uygulamanızın yapılandırma dosyasını okumak için kullanabilirsiniz.

Bilginize:

INI dosyasındaki bir değer harf ve rakamların haricinde karakterler içeriyorsa bu değeri çift tırnak (") imlerinin arasına almalısınız.

Bilginize: INI dosyalarında anahtar olarak kullanılmaması gereken bazı özel sözcükler vardır. Bunlar: null, yes, no, true, false, on, off, none. INI_SCANNER_TYPED kipi kullanılmadıkça null, off, no ve false sözcükleri "" ile sonuçlanırken, on, yes ve true sözcükleri "1" ile sonuçlanır. ?{}|&~![()^" karakterleri hiçbir yerde anahtar veya değer içinde kullanılmamalıdır.

Bilginize:

Eşit işareti içermeyen girdiler yoksayılır. Örneğin, "foo" yoksayılırken "bar =" çözümlenir ve boş değer eklenir. Örneğin, MySQL my.cnf içinde bir "no-auto-rehash" girdisine sahiptir ve herhangi bir değer almadığı için yoksayılır.

Bilginize:

ini dosyaları genellikle HTTP sunucuları tarafından düz metin olarak kabul edilir ve bu nedenle istenirse tarayıcılara sunulur. Bu, güvenlik için ini dosyalarınızı belge kök dizininiz dışında tutmanız veya HTTP sunucunuzu onlara hizmet vermeyecek şekilde yeniden yapılandırmanız gerektiği anlamına gelir. Bunlardan herhangi birinin yapılmaması bir güvenlik riski oluşturabilir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 13 notes

up
29
jeremygiberson at gmail dot com
14 years ago
Here is a quick parse_ini_file wrapper to add extend support to save typing and redundancy.
<?php
/**
* Parses INI file adding extends functionality via ":base" postfix on namespace.
*
* @param string $filename
* @return array
*/
function parse_ini_file_extended($filename) {
$p_ini = parse_ini_file($filename, true);
$config = array();
foreach(
$p_ini as $namespace => $properties){
list(
$name, $extends) = explode(':', $namespace);
$name = trim($name);
$extends = trim($extends);
// create namespace if necessary
if(!isset($config[$name])) $config[$name] = array();
// inherit base namespace
if(isset($p_ini[$extends])){
foreach(
$p_ini[$extends] as $prop => $val)
$config[$name][$prop] = $val;
}
// overwrite / set current namespace values
foreach($properties as $prop => $val)
$config[$name][$prop] = $val;
}
return
$config;
}
?>

Treats this ini:
<?php
/*
[base]
host=localhost
user=testuser
pass=testpass
database=default

[users:base]
database=users

[archive : base]
database=archive
*/
?>
As if it were like this:
<?php
/*
[base]
host=localhost
user=testuser
pass=testpass
database=default

[users:base]
host=localhost
user=testuser
pass=testpass
database=users

[archive : base]
host=localhost
user=testuser
pass=testpass
database=archive
*/
?>
up
13
Rekam
10 years ago
You may want, in some very special cases, to parse multi-dimensional array with N levels in your ini file. Something like setting[data][config][debug] = true will result in an error (expected "=").

Here's a little function to match this, using dots (customizable).
<?php
function parse_ini_file_multi($file, $process_sections = false, $scanner_mode = INI_SCANNER_NORMAL) {
$explode_str = '.';
$escape_char = "'";
// load ini file the normal way
$data = parse_ini_file($file, $process_sections, $scanner_mode);
if (!
$process_sections) {
$data = array($data);
}
foreach (
$data as $section_key => $section) {
// loop inside the section
foreach ($section as $key => $value) {
if (
strpos($key, $explode_str)) {
if (
substr($key, 0, 1) !== $escape_char) {
// key has a dot. Explode on it, then parse each subkeys
// and set value at the right place thanks to references
$sub_keys = explode($explode_str, $key);
$subs =& $data[$section_key];
foreach (
$sub_keys as $sub_key) {
if (!isset(
$subs[$sub_key])) {
$subs[$sub_key] = [];
}
$subs =& $subs[$sub_key];
}
// set the value at the right place
$subs = $value;
// unset the dotted key, we don't need it anymore
unset($data[$section_key][$key]);
}
// we have escaped the key, so we keep dots as they are
else {
$new_key = trim($key, $escape_char);
$data[$section_key][$new_key] = $value;
unset(
$data[$section_key][$key]);
}
}
}
}
if (!
$process_sections) {
$data = $data[0];
}
return
$data;
}
?>

The following file:
<?php
/*
[normal]
foo = bar
; use quotes to keep your key as it is
'foo.with.dots' = true

[array]
foo[] = 1
foo[] = 2

[dictionary]
foo[debug] = false
foo[path] = /some/path

[multi]
foo.data.config.debug = true
foo.data.password = 123456
*/
?>

will result in:
<?php
parse_ini_file_multi
('file.ini', true);

Array
(
[
normal] => Array
(
[
foo] => bar
[foo.with.dots] => 1
)
[array] => Array
(
[
foo] => Array
(
[
0] => 1
[1] => 2
)
)
[
dictionary] => Array
(
[
foo] => Array
(
[
debug] =>
[
path] => /some/path
)
)
[
multi] => Array
(
[
foo] => Array
(
[
data] => Array
(
[
config] => Array
(
[
debug] => 1
)
[
password] => 123456
)
)
)
)
?>
up
4
dschnepper at box dot com
8 years ago
The documentation states:
Characters ?{}|&~!()^" must not be used anywhere in the key and have a special meaning in the value.

Here's the results of my experiments on what they mean:

; | is used for bitwise OR
three = 2|3

; & is used for bitwise AND
four = 6&5

; ^ is used for bitwise XOR
five = 3^6

; ~ is used for bitwise negate
negative_two = ~1

; () is used for grouping
seven = (8|7)&(6|5)

; ${...} is used for grabbing values from the environment, or previously defined values.
path = ${PATH}
also = ${five}

; ? I have no guess for
; ! I have no guess for
up
5
YAPs
7 years ago
This function for save ini files

<?php
function array_to_ini($array,$out="")
{
$t="";
$q=false;
foreach(
$array as $c=>$d)
{
if(
is_array($d))$t.=array_to_ini($d,$c);
else
{
if(
$c===intval($c))
{
if(!empty(
$out))
{
$t.="\r\n".$out." = \"".$d."\"";
if(
$q!=2)$q=true;
}
else
$t.="\r\n".$d;
}
else
{
$t.="\r\n".$c." = \"".$d."\"";
$q=2;
}
}
}
if(
$q!=true && !empty($out)) return "[".$out."]\r\n".$t;
if(!empty(
$out)) return $t;
return
trim($t);
}

function
save_ini_file($array,$file)
{
$a=array_to_ini($array);
$ffl=fopen($file,"w");
fwrite($ffl,$a);
fclose($ffl);
}
?>
up
3
info () gaj ! design
7 years ago
Not mentioned in the documentation, this function acts like include:

"Files are included based on the file path given or, if none is given, the include_path specified. If the file isn't found in the include_path, include will finally check in the calling script's own directory and the current working directory before failing."

(At least for PHP 7; have not checked PHP 5.)
up
2
kieran dot huggins at rogers dot com
21 years ago
Just a quick note for all those running into trouble escaping double quotes:

I got around this by "base64_encode()"-ing my content on the way in to the ini file, and "base64_decode()"-ing on the way out.

Because base64 uses the "=" sign, you will have to encapsulate the entire value in double quotes so the line looks like this:

varname = "TmlhZ2FyYSBGYWxscywgT04="

When base64'd, your strings will retain all \n, \t...etc... URL's retain everything perfectly :-)

I hope some of you find this useful!

Cheers, Kieran
up
4
Justin Hall
17 years ago
This is a simple (but slightly hackish) way of avoiding the character limitations (in values):

<?php
define
('QUOTE', '"');
$test = parse_ini_file('test.ini');

echo
"<pre>";
print_r($test);
?>

contents of test.ini:

park yesterday = "I (walked) | {to} " QUOTE"the"QUOTE " park yesterday & saw ~three~ dogs!"

output:

<?php
Array
(
[
park yesterday] => I (walked) | {to} "the" park yesterday & saw ~three~ dogs!
)
?>
up
3
goulven.ch AT gmail DOT com
16 years ago
Warning: parse_ini_files cannot cope with values containing the equal sign (=).

The following function supports sections, comments, arrays, and key-value pairs outside of any section.
Beware that similar keys will overwrite one another (unless in different sections).

<?php
function parse_ini ( $filepath ) {
$ini = file( $filepath );
if (
count( $ini ) == 0 ) { return array(); }
$sections = array();
$values = array();
$globals = array();
$i = 0;
foreach(
$ini as $line ){
$line = trim( $line );
// Comments
if ( $line == '' || $line{0} == ';' ) { continue; }
// Sections
if ( $line{0} == '[' ) {
$sections[] = substr( $line, 1, -1 );
$i++;
continue;
}
// Key-value pair
list( $key, $value ) = explode( '=', $line, 2 );
$key = trim( $key );
$value = trim( $value );
if (
$i == 0 ) {
// Array values
if ( substr( $line, -1, 2 ) == '[]' ) {
$globals[ $key ][] = $value;
} else {
$globals[ $key ] = $value;
}
} else {
// Array values
if ( substr( $line, -1, 2 ) == '[]' ) {
$values[ $i - 1 ][ $key ][] = $value;
} else {
$values[ $i - 1 ][ $key ] = $value;
}
}
}
for(
$j=0; $j<$i; $j++ ) {
$result[ $sections[ $j ] ] = $values[ $j ];
}
return
$result + $globals;
}
?>

Example usage:
<?php
$stores
= parse_ini('stores.ini');
print_r( $stores );
?>

An example ini file:
<?php
/*
;Commented line start with ';'
global_value1 = a string value
global_value1 = another string value

; empty lines are discarded
[Section1]
key = value
; whitespace around keys and values is discarded too
otherkey=other value
otherkey=yet another value
; this key-value pair will overwrite the former.
*/
?>
up
5
simon dot riget at gmail dot com
11 years ago
.ini files or JSON file format as it is also known as, are very useful format to store stuff in. Especially large arrays.

Strangely enough there is this nice function to read the file, but no function to write it.

So here is one.

Use it as: put_ini_file(string $file, array $array)

<?php
function put_ini_file($file, $array, $i = 0){
$str="";
foreach (
$array as $k => $v){
if (
is_array($v)){
$str.=str_repeat(" ",$i*2)."[$k]".PHP_EOL;
$str.=put_ini_file("",$v, $i+1);
}else
$str.=str_repeat(" ",$i*2)."$k = $v".PHP_EOL;
}
if(
$file)
return
file_put_contents($file,$str);
else
return
$str;
}
?>
up
1
theking2(at)king.ma
1 month ago
To make the content available in every corner of you application I use a user defined constant. $SETTINGS. It is initialized like this
<?php

define
( 'SETTINGS", parse_ini_file('settings.ini', true) );

?>
With the proper settings.ini file you can now do stuff like
<?php
$db = new \PDO(
"mysql:host={SETTINGS['
db']['host']};dbname={SETTINGS['db']['name']};charset=utf8",
SETTINGS['
db']['user'],
SETTINGS['
db']['pass'], [\PDO::ATTR_ERRMODE => \PDO::ERRMODE_EXCEPTION
]
);
?>

Make sure to hide your settings.ini file on a website with for instance
<?php
<FilesMatch "\.(?:ini|htaccess)$">
Order allow,deny
Deny from all
</FilesMatch>
?>
up
1
eciruam35 at gmail dot com
6 months ago
fix a little bug (here) in function put_ini_file:

function put_ini_file($config, $file, $has_section = false, $write_to_file = true){
$fileContent = '';
if(!empty($config)){
foreach($config as $i=>$v){
if($has_section){
$fileContent .= "\n[$i]".PHP_EOL.put_ini_file($v, $file, false, false);
}
else{
if(is_array($v)){
foreach($v as $t=>$m){
//--->>> Here $fileContent .= "-->$i[$t] = ".(is_numeric($m) ? $m : '"'.$m.'"').PHP_EOL;
$fileContent .= "$i"."[] = ".(is_numeric($m) ? $m : '"'.$m.'"').PHP_EOL;
}
}
else $fileContent .= "$i = ".(is_numeric($v) ? $v : '"'.$v.'"').PHP_EOL;
}
}
}

if($write_to_file && strlen($fileContent)) return file_put_contents($file, $fileContent, LOCK_EX);
else return $fileContent;
}
up
0
manngo
5 months ago
Securing your .ini file:

“ini files are generally treated as plain text by web servers and thus served to browsers if requested. That means for security you must either keep your ini files outside of your docroot or reconfigure your web server to not serve them. Failure to do either of those may introduce a security risk.”

Alternatively, you can save you file as:

stuff.ini.php

add this to the beginning:

;<?php die('go away'); ?>

The semicolon at the beginning is treated as comment, so this line has no effect on the ini file.

Since the file has a .php extension, it will run through the PHP interpreter if you attempt to access this file directly, and the php block will be processed and exit.

The file extension has no ill effect on the parse_ini_file() function, and the .ini part is, of course, a matter of taste.
up
0
jbricci at ya-right dot com
8 years ago
This core function won't handle ini key[][] = value(s), (multidimensional arrays), so if you need to support that kind of setup you will need to write your own function. one way to do it is to convert all the key = value(s) to array string [key][][]=value(s), then use parse_str() to convert all those [key][][]=value(s) that way you just read the ini file line by line, instead of doing crazy foreach() loops to handle those (multidimensional arrays) in each section, example...

ini file...... config.php

<?php

; This is a sample configuration file
; Comments start with ';', as in php.ini

[first_section]
one = 1
five
= 5
animal
= BIRD

[second_section]
path = "/usr/local/bin"
URL = "http://www.example.com/~username"

[third_section]
phpversion[] = "5.0"
phpversion[] = "5.1"
phpversion[] = "5.2"
phpversion[] = "5.3"

urls[svn] = "http://svn.php.net"
urls[git] = "http://git.php.net"

[fourth_section]

a[][][] = b
a
[][][][] = c
a
[test_test][][] = d
test
[one][two][three] = true

?>

echo parse_ini_file ( "C:\\services\\www\\docs\\config.php" );

results in...

// PHP Warning: syntax error, unexpected TC_SECTION, expecting '=' line 27 -> a[][][] = b

Here it simple function that handles (multidimensional arrays) without looping each key[][]= value(s)

<?php

function getIni ( $file, $sections = FALSE )
{
$return = array ();

$keeper = array ();

$config = fopen ( $file, 'r' );

while ( !
feof ( $config ) )
{
$line = trim ( fgets ( $config, 1024 ) );

$line = ( $line == '' ) ? ' ' : $line;

switch (
$line{0} )
{
case
' ':
case
'#':
case
'/':
case
';':
case
'<':
case
'?':

break;

case
'[':

if (
$sections )
{
$header = 'config[' . trim ( substr ( $line, 1, -1 ) ) . ']';
}
else
{
$header = 'config';
}

break;

default:

$kv = array_map ( 'trim', explode ( '=', $line ) );

$kv[0] = str_replace ( ' ', '+', $kv[0] );

$kv[1] = str_replace ( ' ', '+', $kv[1] );

if ( (
$pos = strpos ( $kv[0], '[' ) ) !== FALSE )
{
$kv[0] = '[' . substr ( $kv[0], 0, $pos ) . ']' . substr ( $kv[0], $pos );
}
else
{
$kv[0] = '[' . $kv[0] . ']';
}

$bt = strtolower ( $kv[1] );

if (
in_array ( $bt, array ( 'true', 'false', 'on', 'off' ) ) )
{
$kv[1] = ( $bt == 'true' || $bt == 'on' ) ? TRUE : FALSE;
}

$keeper[] = $header . $kv[0] . '=' . $kv[1];
}
}

fclose ( $config );

parse_str ( implode ( '&', $keeper ), $return );

return
$return['config'];
}

// usage...

$sections = TRUE;

print_r ( $config->getIni ( "C:\\services\\www\\docs\\config.php" ), $sections );

?>
To Top