Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

date

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

dateYerel tarihi/saati biçimlendirir

Açıklama

date ( string $biçim , int $zaman_damgası = ? ) : string

zaman_damgası değiştirgesi ile belirtilen zamanı ya da zaman damgası değiştirgesi kullanılmamışsa yerel zamanı, belirtilen biçime göre biçimlendirerek döndürür. Başka bir deyişle, zaman_damgası değiştirgesini belirtmek isteğe bağlıdır ve varsayılan değeri time() işlevinin değeridir.

Değiştirgeler

biçim

Çıktılanan zamanın string türünden biçimi. Biçimlendirme seçenekleri için aşağıya bakınız. Ayrıca burada kullanılabilecek önceden tanımlanmış çeşitli tarih sabitleri vardır. Örneğin, DATE_RSS sabiti 'D, d M Y H:i:s' biçemini içerir.

Aşağıdaki karakterler biçim değiştirge dizgesi içinde tanınır.
biçim karakteri Açıklama Örnek sonuç
Gün --- ---
d Ay günlerinin sıfır dolgulu iki haneli gösterimi 01'den 31'e
D Ay günlerinin üç harfli metinsel gösterimi Pzt'den Paz'a
j Ay günlerinin sıfır dolgusuz gösterimi 1'den 31'e
l (küçük 'L' harfi) Hafta günlerinin tam metinsel gösterimi Pazar'dan Cumartesi'ye
N Hafta günlerinin ISO-8601 standardında sayısal gösterimi (PHP 5.1.0'da eklenmiştir) 1'den (Pazartesi için) 7'ye (Pazar için)
S Ay günleri için 2 karakterli İngilizce sıralama ekleri st, nd, rd ya da th. j ile uyumlu çalışmaktadır.
w Hafta günlerinin sayısal gösterimi 0'dan (Pazar için) 6'ya (Cumartesi için)
z Yılın günleri (0'dan başlar) 0'dan 365'e
Hafta --- ---
W ISO-8601 standartına göre yılın hafta numarası, hafta başlangıcı Pazartesi'dir (PHP 4.1.0 sürümüyle eklenmiştir) Örneğin: 42 (Yılın 42'inci haftası)
Ay --- ---
F Ayın tam metinsel gösterimi, Ocak ya da Mart gibi January'den December'a
m Ayın sıfır dolgulu sayısal gösterimi 01'den 12'ye
M Ayın üç karakterli, metinsel kısa gösterimi Jan'dan Dec'e kadar
n Ayın sıfır dolgusuz sayısal gösterimi 1'den 12'ye kadar
t Belirtilen ayın gün sayısı 28'den 31'e
Yıl --- ---
L Artık yıl olduğunda Eğer artık yılsa 1, değilse 0.
o ISO-8601 standardı yıl numarası. ISO hafta numaralarının (W) ait olduğu yılın gösterilmesi dışında Y ile aynı değere sahiptir. (PHP 5.1.0 sürümünde eklenmiştir) Örnekler: 1999 ya da 2003 gibi
Y Yılın 4 haneli sayısal, tam gösterimi Örnekler: 1999 ya da 2003 gibi
y Yılın iki haneli gösterimi Örnekler: 99 ya da 03 gibi
Saat --- ---
a Küçük harfli öğleden önce ve öğleden sonra am ya da pm
A Büyük harfli öğleden önce ve öğleden sonra AM ya da PM
B Swatch İnternet saati 000'dan 999'a
g Saatin, 12-saatlik sıfır dolgusuz gösterimi 1'den 12'ye
G Saatin, 24-saatlik sıfır dolgusuz gösterimi 0'dan 23'e
h Saatin, 12-saatlik sıfır dolgulu gösterimi 01'den 12'ye
H Saatin, 24-saatlik sıfır dolgulu gösterimi 00'dan 23'e
i Sıfır dolgulu dakika gösterimi 00 ile 59 arasında
s Sıfır dolgulu saniye gösterimi 00 ile 59 arasında
u Mikrosaniye (PHP 5.2.2 sürümüyle eklenmiştir) Örneğin: 654321
Zaman dilimi --- ---
e Zaman dilimi belirteci (PHP 5.1.0 sürümüyle eklenmiştir) Örnekler: UTC, GMT, Europe/Istanbul
I (büyük ı) Yaz saati uygulaması var mı? Varsa 1, yoksa 0.
O Saat olarak Greenwich zamanı (GMT) farkı Örneğin: +0200
P Saat ve dakika olarak Greenwich zamanı (GMT) farkı (PHP 5.1.3 sürümüyle eklenmiştir) Örneğin: +02:00
T Zaman dilimi kısaltması Örnekler: EST, EET gibi
Z Saniye cinsinden saat farkı. UTC'nin batısı daima negatif, doğusu ise daima pozitif değerlidir. -43200'den 50400'e
Tam Tarih/Saat --- ---
c ISO 8601 standardı tarih (PHP 5'te' eklenmiştir) 2004-02-12T15:19:21+00:00
r » RFC 2822 biçiminde tarih Örneğin: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
U Unix Zaman Başlangıcından (1 Ocak 1970 00:00:00 GMT) itibaren geçen saniye sayısı time() işlevine bakınız

Biçim dizgesinde tanınmayan karakterler olduğu gibi yazdırılacaktır. Z biçimi gmdate() işleviyle kullanıldığında daima 0 değerini döndürür.

Bilginize:

Bu işlev sadece integer türünde zaman damgalarını kabul etmektedir. u biçim karakteri sadece date_format() işlevinde, date_create() işleviyle kullanıcı tabanlı bir zaman damgası oluşturulduğunda kullanılabilir.

zaman_damgası

Seçimlik zaman_damgası değiştirgesi int türünde bir Unix zaman damgası olup belirtilmediği takdirde veya null ise yerel zaman kullanılır. Başka bir deyişle, time() işlevinden dönen değer öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Biçimlendirilmiş tarih dizgesi döndürür. Eğer zaman_damgası değiştirgesi için sayı olmayan bir değer girilirse; false döndürülür ve E_WARNING seviyesinde bir hata çıktılanır.

Hatalar/İstisnalar

Bir tarih/zaman işlevine yapılan her çağrı eğer zaman dilimi ayarı geçerli değilse bir E_NOTICE üretir. Ve/veya eğer sistem ayarları veya TZ ortam değişkeni kullanılıyorsa bir E_STRICT veya bir E_WARNING iletisi üretir. Ayrıca bakınız: date_default_timezone_set()

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 Zaman damgasının geçerlilik aralığı, genellikle Cum, 13 Ara 1901 20:45:54 GMT ile Per, 19 Oca 2038 03:14:07 GMT arasındadır. (Bu tarih değerleri aynı zamanda en küçük ve en büyük 32-bit işaretli tamsayıları temsil etmektedir.) Bununla birikte, PHP 5.1.0'den önce bu aralık bazı sistemlerde 01-01-1970 ile 19-01-2038 arasıyla sınırlıydı. (ör: Windows).
5.1.0

Zaman dilimi hatalarında artık E_STRICT ve E_NOTICE çıktılanıyor.

5.1.1 Standart tarih/zaman biçimleri için, biçim değiştirgesinde kullanılabilecek yararlı sabitler devreye girdi.

Örnekler

Örnek 1 - date() örnekleri

<?php
// varsayılan zaman dilimini ayarla. PHP 5.1'den beri kullanılabilir.
date_default_timezone_set('UTC');


// Şöyle bir şey basar: Monday
echo date("l");

// Şöyle bir şey basar: Monday 8th of August 2005 03:12:46 PM
echo date('l jS \of F Y h:i:s A');

// Şöyle bir şey basar: July 1, 2000 is on a Saturday
echo "July 1, 2000 is on a " date("l"mktime(000712000));

/* biçim değiştirgesi için sabit kullanımı*/
// Şöyle bir şey basar: Mon, 15 Aug 2005 15:12:46 UTC
echo date(DATE_RFC822);

// Şöyle bir şey basar: 2000-07-01T00:00:00+00:00
echo date(DATE_ATOMmktime(000712000));
?>

Biçim dizgesinin içinde tanınan bir karakterin önüne bir tersbölü imi koyarak yorumlanmasını engelleyebilirsiniz. Eğer tersbölülü karakter zaten özel bir dizilimi ifade ediyorsa, bir tane daha tersbölü karakterine ihtiyacınız olacaktır.

Örnek 2 - date() işlevinde önceleme karakterleri

<?php
// Şöyle bir şey basar: Wednesday the 15th
echo date("l \\t\h\e jS");
?>

date() ve mktime() işlevleri birlikte, geçmiş ya da gelecek zamanın bulunmasında kullanılabilir.

Örnek 3 - date() ve mktime() örneği

<?php
$yarın  
mktime(000date("m")  , date("d")+1date("Y"));
$geçenay mktime(000date("m")-1date("d"),   date("Y"));
$gelecekyıl mktime(000date("m"),   date("d"),   date("Y")+1);
?>

Bilginize:

Bu kullanım, yaz saati uygulamasından dolayı, bir zaman damgasına basitçe saniye, gün ve ay ekleme veya çıkartma işlemlerinden daha güvenilirdir.

Bazı date() işlevi biçimlendirme örnekleri. Diğer öncelenen karakterlerin, geçerli bir özel anlama sahip olabileceklerinden istenmeyen sonuçlara neden olacağını ve gelecekteki PHP sürümlerinde kullanılmak üzere tahsis edilebileceklerini dikkate alın. Önceleme yaparken \n gibi özel karakterlerin oluşmasını önlemek için dizgeyi tek tırnaklar arasına almayı unutmayın.

Örnek 4 - date() Biçemlemesi

<?php
// Bugünün; March 10th, 2001, 5:16:18 pm olduğunu ve
// Mountain Standard Time (MST) Zaman Diliminde olduğumuzu varsayıyoruz

$bugün date("F j, Y, g:i a");                 // March 10, 2001, 5:16 pm
$bugün date("m.d.y");                         // 03.10.01
$bugün date("j, n, Y");                       // 10, 3, 2001
$bugün date("Ymd");                           // 20010310
$bugün date('h-i-s, j-m-y, it is w Day');     // 05-16-18, 10-03-01, 1631 1618 6 Satpm01
$bugün date('\i\t \i\s \t\h\e jS \d\a\y.');   // it is the 10th day.
$bugün date("D M j G:i:s T Y");               // Sat Mar 10 17:16:18 MST 2001
$bugün date('H:m:s \m \i\s\ \m\o\n\t\h');     // 17:03:18 m is month
$bugün date("H:i:s");                         // 17:16:18
?>

Tarihi farklı dillerde biçimlendirmek için, date() işlevi yerine setlocale() ve strftime() işlevini kullanmalısınız.

Notlar

Bilginize:

Tarihin dizge gösteriminden zaman damgası üretirken, strtotime() işlevini kullanabilirsiniz. Ayrıca, bazı veritabanları girilen zaman damgalarını kendi biçimine çeviren işlevlere sahiptir (MySQL'in »  UNIX_TIMESTAMP işlevi gibi).

İpucu

PHP 5.1 sürümünden beri istek başlangıcının zaman damgası $_SERVER['REQUEST_TIME'] değişkeniyle tanımlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 19 notes

up
112
Jimmy
9 years ago
Things to be aware of when using week numbers with years.

<?php
echo date("YW", strtotime("2011-01-07")); // gives 201101
echo date("YW", strtotime("2011-12-31")); // gives 201152
echo date("YW", strtotime("2011-01-01")); // gives 201152 too
?>

BUT

<?php
echo date("oW", strtotime("2011-01-07")); // gives 201101
echo date("oW", strtotime("2011-12-31")); // gives 201152
echo date("oW", strtotime("2011-01-01")); // gives 201052 (Year is different than previous example)
?>

Reason:
Y is year from the date
o is ISO-8601 year number
W is ISO-8601 week number of year

Conclusion:
if using 'W' for the week number use 'o' for the year.
up
15
matthew dot hotchen at worldfirst dot com
6 years ago
FYI: there's a list of constants with predefined formats on the DateTime object, for example instead of outputting ISO 8601 dates with:

<?php
echo date('c');
?>

or

<?php
echo date('Y-m-d\TH:i:sO');
?>

You can use

<?php
echo date(DateTime::ISO8601);
?>

instead, which is much easier to read.
up
15
adityabhai at gmail dot com
7 years ago
For Microseconds, we can get by following:

echo date('Ymd His'.substr((string)microtime(), 1, 8).' e');

Thought, it might be useful to someone !
up
5
bruslbn at gmail dot com
3 years ago
In order to define leap year you must considre not only that year can be divide by 4!

The correct alghoritm is:

if (year is not divisible by 4) then (it is a common year)
else if (year is not divisible by 100) then (it is a leap year)
else if (year is not divisible by 400) then (it is a common year)
else (it is a leap year)

So the code should look like this:

if($year%4 == 0 && $year%100 != 0) {
    $leapYear = 1;
} elseif($year%400 == 0) {
    $leapYear = 1;                          
} else {
    $leapYear = 0;
}
up
13
ivijan dot stefan at gmail dot com
5 years ago
If you have a problem with the different time zone, this is the solution for that.
<?php
// first line of PHP
$defaultTimeZone='UTC';
if(
date_default_timezone_get()!=$defaultTimeZone)) date_default_timezone_set($defaultTimeZone);

// somewhere in the code
function _date($format="r", $timestamp=false, $timezone=false)
{
   
$userTimezone = new DateTimeZone(!empty($timezone) ? $timezone : 'GMT');
   
$gmtTimezone = new DateTimeZone('GMT');
   
$myDateTime = new DateTime(($timestamp!=false?date("r",(int)$timestamp):date("r")), $gmtTimezone);
   
$offset = $userTimezone->getOffset($myDateTime);
    return
date($format, ($timestamp!=false?(int)$timestamp:$myDateTime->format('U')) + $offset);
}

/* Example */
echo 'System Date/Time: '.date("Y-m-d | h:i:sa").'<br>';
echo
'New York Date/Time: '._date("Y-m-d | h:i:sa", false, 'America/New_York').'<br>';
echo
'Belgrade Date/Time: '._date("Y-m-d | h:i:sa", false, 'Europe/Belgrade').'<br>';
echo
'Belgrade Date/Time: '._date("Y-m-d | h:i:sa", 514640700, 'Europe/Belgrade').'<br>';
?>
This is the best and fastest solution for this problem. Working almost identical to date() function only as a supplement has the time zone option.
up
13
FiraSEO
7 years ago
this how you make an HTML5 <time> tag correctly

<?php

echo '<time datetime="'.date('c').'">'.date('Y - m - d').'</time>';

?>

in the "datetime" attribute you should put a machine-readable value which represent time , the best value is a full time/date with ISO 8601 ( date('c') ) ,,, the attr will be hidden from users

and it doesn't really matter what you put as a shown value to the user,, any date/time format is okay !

This is very good for SEO especially search engines like Google .
up
8
Anonymous
6 years ago
It's common for us to overthink the complexity of date/time calculations and underthink the power and flexibility of PHP's built-in functions.  Consider http://php.net/manual/en/function.date.php#108613

<?php
function get_time_string($seconds)
{
    return
date('H:i:s', strtotime("2000-01-01 + $seconds SECONDS"));
}
up
4
david dot thomas at elliott-thomas dot com dot au
4 years ago
Prior to PHP 5.6.23,  Relative Formats for the start of the week aligned with PHP's (0=Sunday,6=Saturday). Since 5.6.23,  Relative Formats for the start of the week align with ISO-8601 (1=Monday,7=Sunday). (http://php.net/manual/en/datetime.formats.relative.php)

This can produce different, and seemingly incorrect, results depending on your PHP version and your choice of 'w' or 'N' for the Numeric representation of the day of the week:

<?php
echo "Today is Sun 2 Oct 2016, day ",date('w',strtotime('2016-10-02'))," of this week. "
echo
"Day ",date('w',strtotime('2016-10-02 Monday next week'))," of next week is ",date('d M Y',strtotime('2016-10-02 Monday next week')),"<br />";

echo
"Today is Sun 2 Oct 2016, day ",date('N',strtotime('2016-10-02'))," of this week. "
echo
"Day ",date('w',strtotime('2016-10-02 Monday next week'))," of next week is ",date('d M Y',strtotime('2016-10-02 Monday next week'));
?>

Prior to PHP 5.6.23, this results in:

Today is Sun 2 Oct 2016, day 0 of this week. Day 1 of next week is 10 Oct 2016
Today is Sun 2 Oct 2016, day 7 of this week. Day 1 of next week is 10 Oct 2016

Since PHP 5.6.23, this results in:

Today is Sun 2 Oct 2016, day 0 of this week. Day 1 of next week is 03 Oct 2016
Today is Sun 2 Oct 2016, day 7 of this week. Day 1 of next week is 03 Oct 2016
up
3
Anonymous
5 years ago
If timestamp is a string, date converts it to an integer in a possibly unexpected way:

<?php
echo (int)'0x10'; //0
echo intval('0x10'); //0
echo date('s', '0x10'); //gives 16
//however, no octal conversion:
echo date('s', '010'); //gives 10
?>

(PHP 5.6.16)
up
2
rc at macshot dot de
3 years ago
At least in PHP 5.5.38 date('j.n.Y', 2222222222) gives a result of 2.6.2040.

So date is not longer limited to the minimum and maximum values for a 32-bit signed integer as timestamp.
up
2
Charlie
5 years ago
For HTML5 datetime-local HTML input controls (http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime-local.html) use format example: 1996-12-19T16:39:57

To generate this, escape the 'T', as shown below:

<?php
date
('Y-m-d\TH:i:s');
?>
up
0
Jaap
4 months ago
For users looking to format a unix timestamp with microseconds to mysql datetime, this function should do the trick:
<?php
       
function sqlDateTimeFromMicroTimestamp(int $microtimestamp):string{
           
$dt = new \DateTimeImmutable();
           
$normalTimestamp = (int)floor($microtimestamp / 1000000);
           
$sqlTimestampWithoutMicroseconds = $dt->setTimestamp($normalTimestamp)->format('Y-m-d H:i:s');
           
$sqlTimestampWithMicroseconds = $sqlTimestampWithoutMicroseconds . '.'. ($microtimestamp % 1000000);
            return
$sqlTimestampWithMicroseconds;
        }
?>
up
2
Bas Vijfwinkel
8 years ago
Note that some formatting options are different from MySQL.
For example using a 24 hour notation without leading zeros is the option '%G' in PHP but '%k' in MySQL.
When using dynamically generated date formatting string, be careful to generate the correct options for either PHP or MySQL.
up
1
SpikeDaCruz
14 years ago
The following function will return the date (on the Gregorian calendar) for Orthodox Easter (Pascha).  Note that incorrect results will be returned for years less than 1601 or greater than 2399. This is because the Julian calendar (from which the Easter date is calculated) deviates from the Gregorian by one day for each century-year that is NOT a leap-year, i.e. the century is divisible by 4 but not by 10.  (In the old Julian reckoning, EVERY 4th year was a leap-year.)

This algorithm was first proposed by the mathematician/physicist Gauss.  Its complexity derives from the fact that the calculation is based on a combination of solar and lunar calendars.

<?php
function getOrthodoxEaster($date){
 
/*
   Takes any Gregorian date and returns the Gregorian
   date of Orthodox Easter for that year.
  */
 
$year = date("Y", $date);
 
$r1 = $year % 19;
 
$r2 = $year % 4;
 
$r3 = $year % 7;
 
$ra = 19 * $r1 + 16;
 
$r4 = $ra % 30;
 
$rb = 2 * $r2 + 4 * $r3 + 6 * $r4;
 
$r5 = $rb % 7;
 
$rc = $r4 + $r5;
 
//Orthodox Easter for this year will fall $rc days after April 3
 
return strtotime("3 April $year + $rc days");
}
?>
up
-2
mirco dot babin at gmail dot com
2 years ago
One important thing you should remember is that the timestamp value returned by time() is time-zone agnostic and gets the number of seconds since 1 January 1970 at 00:00:00 UTC. This means that at a particular point in time, this function will return the same value in the US, Europe, India, Japan, ...

date() will format a time-zone agnostic timestamp according to the default timezone set with date_default_timezone_set(...). Local time. If you want to output as UTC time use:

<?php
function dateUTC($format, $timestamp = null)
{
    if (
$timestamp === null) $timestamp = time();

   
$tz = date_default_timezone_get();
   
date_default_timezone_set('UTC');

   
$result = date($format, $timestamp);

   
date_default_timezone_set($tz);
    return
$result;
}
/>
up
-1
ghotinet
10 years ago
Most spreadsheet programs have a rather nice little built-in function called NETWORKDAYS to calculate the number of business days (i.e. Monday-Friday, excluding holidays) between any two given dates. I couldn't find a simple way to do that in PHP, so I threw this together. It replicates the functionality of OpenOffice's NETWORKDAYS function - you give it a start date, an end date, and an array of any holidays you want skipped, and it'll tell you the number of business days (inclusive of the start and end days!) between them.

I've tested it pretty strenuously but date arithmetic is complicated and there's always the possibility I missed something, so please feel free to check my math.

The function could certainly be made much more powerful, to allow you to set different days to be ignored (e.g. "skip all Fridays and Saturdays but include Sundays") or to set up dates that should always be skipped (e.g. "skip July 4th in any year, skip the first Monday in September in any year"). But that's a project for another time.

<?php

function networkdays($s, $e, $holidays = array()) {
   
// If the start and end dates are given in the wrong order, flip them.   
   
if ($s > $e)
        return
networkdays($e, $s, $holidays);

   
// Find the ISO-8601 day of the week for the two dates.
   
$sd = date("N", $s);
   
$ed = date("N", $e);

   
// Find the number of weeks between the dates.
   
$w = floor(($e - $s)/(86400*7));    # Divide the difference in the two times by seven days to get the number of weeks.
   
if ($ed >= $sd) { $w--; }        # If the end date falls on the same day of the week or a later day of the week than the start date, subtract a week.

    // Calculate net working days.
   
$nwd = max(6 - $sd, 0);    # If the start day is Saturday or Sunday, add zero, otherewise add six minus the weekday number.
   
$nwd += min($ed, 5);    # If the end day is Saturday or Sunday, add five, otherwise add the weekday number.
   
$nwd += $w * 5;        # Add five days for each week in between.

    // Iterate through the array of holidays. For each holiday between the start and end dates that isn't a Saturday or a Sunday, remove one day.
   
foreach ($holidays as $h) {
       
$h = strtotime($h);
        if (
$h > $s && $h < $e && date("N", $h) < 6)
           
$nwd--;
    }

    return
$nwd;
}

$start = strtotime("1 January 2010");
$end = strtotime("13 December 2010");

// Add as many holidays as desired.
$holidays = array();
$holidays[] = "4 July 2010";            // Falls on a Sunday; doesn't affect count
$holidays[] = "6 September 2010";        // Falls on a Monday; reduces count by one

echo networkdays($start, $end, $holidays);    // Returns 246

?>

Or, if you just want to know how many work days there are in any given year, here's a quick function for that one:

<?php

function workdaysinyear($y) {
   
$j1 = mktime(0,0,0,1,1,$y);
    if (
date("L", $j1)) {
        if (
date("N", $j1) == 6)
            return
260;
        elseif (
date("N", $j1) == 5 or date("N", $j1) == 7)
            return
261;
        else
            return
262;
    }
    else {
        if (
date("N", $j1) == 6 or date("N", $j1) == 7)
            return
260;
        else
            return
261;
    }
}

?>
up
-12
bruslbn at gmail dot com
3 years ago
In order to define leap year you must considre not only that year can be divide by 4!

The correct alghoritm is:

if (year is not divisible by 4) then (it is a common year)
else if (year is not divisible by 100) then (it is a leap year)
else if (year is not divisible by 400) then (it is a common year)
else (it is a leap year)

So the code should look like this:

if($year%4 == 0 && $year%100 != 0) {
    $leapYear = 1;
} elseif($year%400 == 0) {
    $leapYear = 1;                          
} else {
    $leapYear = 0;
}
up
-12
bruslbn at gmail dot com
3 years ago
In order to define leap year you must considre not only that year can be divide by 4!

The correct alghoritm is:

if (year is not divisible by 4) then (it is a common year)
else if (year is not divisible by 100) then (it is a leap year)
else if (year is not divisible by 400) then (it is a common year)
else (it is a leap year)

So the code should look like this:

if($year%4 == 0 && $year%100 != 0) {
    $leapYear = 1;
} elseif($year%400 == 0) {
    $leapYear = 1;                          
} else {
    $leapYear = 0;
}
up
-13
arth dot inbox at gmail dot com
2 years ago
Looks like date('u') is not microseconds, but is positive difference from rest part.

php > echo (DateTime::createFromFormat('U.u', '-128649659.999998'))->format('Y-m-d H:i:s.u U.u');
1965-12-03 23:59:01.999998 -128649659.999998

`U.u` parsed and formatted same, but means not 1965-12-03 23:59:00.000002.
Other words correct timestamp for example above is (-128649659 + 0.999998). 

Less confusing format for it is: 

php > echo DateTime::createFromFormat('U\+0.u', '-128649660+0.000002')->format('Y-m-d H:i:s.u');
1965-12-03 23:59:00.000002

Is that bug or feature?
To Top