PHP 7.4.24 Released!

checkdate

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

checkdateMiladi tarihi doğrular

Açıklama

checkdate(int $ay, int $gün, int $yıl): bool

Verilen değiştirgelerle şekillenen tarihin geçerliliğini sınar. Her değiştirge doğru tanımlanmışsa, tarih geçerli sayılır.

Değiştirgeler

ay

Ay 1 ve 12 arasında olmalıdır.

gün

Gün, verilen ay'ın gün sayıları içerisinde olmalıdır. Artık yıllar dikkate alınacaktır.

yıl

Yıl 1 ve 32767 arasında olmalıdır.

Dönen Değerler

Verilen tarih geçerli ise true değeriyle, değilse false değeriyle döner.

Örnekler

Örnek 1 - checkdate() örneği

<?php
var_dump
(checkdate(12312000));
var_dump(checkdate(2292001));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

  • mktime() - Bir tarih için Unix zaman damgasını döndürür
  • strtotime() - Parse about any English textual datetime description into a Unix timestamp

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
594
glavic at gmail dot com
8 years ago
With DateTime you can make the shortest date&time validator for all formats.

<?php

function validateDate($date, $format = 'Y-m-d H:i:s')
{
   
$d = DateTime::createFromFormat($format, $date);
    return
$d && $d->format($format) == $date;
}

var_dump(validateDate('2012-02-28 12:12:12')); # true
var_dump(validateDate('2012-02-30 12:12:12')); # false
var_dump(validateDate('2012-02-28', 'Y-m-d')); # true
var_dump(validateDate('28/02/2012', 'd/m/Y')); # true
var_dump(validateDate('30/02/2012', 'd/m/Y')); # false
var_dump(validateDate('14:50', 'H:i')); # true
var_dump(validateDate('14:77', 'H:i')); # false
var_dump(validateDate(14, 'H')); # true
var_dump(validateDate('14', 'H')); # true

var_dump(validateDate('2012-02-28T12:12:12+02:00', 'Y-m-d\TH:i:sP')); # true
# or
var_dump(validateDate('2012-02-28T12:12:12+02:00', DateTime::ATOM)); # true

var_dump(validateDate('Tue, 28 Feb 2012 12:12:12 +0200', 'D, d M Y H:i:s O')); # true
# or
var_dump(validateDate('Tue, 28 Feb 2012 12:12:12 +0200', DateTime::RSS)); # true
var_dump(validateDate('Tue, 27 Feb 2012 12:12:12 +0200', DateTime::RSS)); # false
# ...
up
-2
Anonymous
7 months ago
based on :
https://www.php.net/manual/es/function.checkdate.php#113205

there is a HOF php8 refactor

        $isValidFormatDateHOF = fn (string $format) =>  static fn (string $date) => ($dateTimeInmutable = \DateTimeImmutable::createFromFormat( $format, $date)) && $dateTimeInmutable->format( $format) === $date;

$isAtom = $isvalidFormatDateHOF(DateTimeInterface::ATOM)

$isAtom('2020-02-02')  //false
$isAtom('2021-02-15T19:17:01+00:00') //true
up
-50
MarkAgius at markagius dot co dot uk
1 year ago
Note:
checkdate() will return true and not false with the non existing dates 3/09/1752 to 13/09/1752
To Top