PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

gmstrftime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

gmstrftimeYerel ayarlara göre tarih ve saati, UTC türüne çevirir

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 8.1.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve güvenilmesi kesinlikle önerilmez.

Bu işlevin yerine kulllanılabilecekler:

Açıklama

gmstrftime(string $biçem, ?int $zaman_damgası = null): string|false

UTC zamanı döndürmesi dışında strftime() işlevi gibi davranır. Örneğin, Doğu Standart Zamanınında (UTC -0500) çalıştırıldığında, aşağıdaki örneğin ilk satırı "Ara 31 1998 20:00:00" basarken ikinci satırı "Oca 01 1999 01:00:00" basar.

Değiştirgeler

biçem

Açıklama için strftime() işlevine bakınız.

zaman_damgası

Seçimlik zaman_damgası değiştirgesi int türünde bir Unix zaman damgası olup belirtilmediği takdirde veya null ise yerel zaman kullanılır. Başka bir deyişle, time() işlevinden dönen değer öntanımlıdır.

Dönen Değerler

İstenilen biçime göre verilen zaman_damgası değiştirgesini ya da zaman damgası değiştirgesi kullanılmamışsa yerel zamanı; biçimlendirilmiş dizge olarak döndürür, başarısızlık durumunda false döner. Ay ve hafta günlerinin isimleri ve diğer dile bağımlı dizgelerle ilgili geçerli yereller setlocale() işlevi ile ayarlanabilir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 zaman_damgası artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - gmstrftime() örneği

<?php
setlocale
(LC_TIME'en_US');
echo 
strftime("%b %d %Y %H:%M:%S"mktime(2000123198)) . "\n";
echo 
gmstrftime("%b %d %Y %H:%M:%S"mktime(2000123198)) . "\n";
?>

Ayrıca Bakınız

  • strftime() - Format a local time/date according to locale settings

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
1
yellow dot snow at huskies dot com
17 years ago
HTTP 1.1 (RFC 2068) requires an RFC 1123 date with a four digit year, so the correct format to use for a Last-modified header would look something like this:

<?php
header
("Last-modified: " .
gmstrftime("%a, %d %b %Y %T %Z",getlastmod()));
?>
up
1
pvdster at hotmail dot com
17 years ago
If you want the dutch time on your pages and you are hosted on a server in the USA you can easily change it this way:

<?php
setlocale
(LC_TIME, 'nl_NL');
$tgl = gmstrftime("%d %B %Y - %H:%M uur",time()+3600);
?>

Then use $tgl to display the right time.
Note the +3600 is a day light savings time correction.
The result: 22 maart 2005 - 16:39 uur

First I used the normal date function and this was the previous result: March 22, 2005 - 04:28 AM

I needed it for a dutch guestbook.

I'm new to PHP and it took me a while to find it out and maybe it's of no use for experienced PHP programmers but I thought people can always ignore my post :)
up
-2
neo at gothic-chat d0t de
18 years ago
To get a RFC 850 date (used in HTTP) of the current time:

gmstrftime ("%A %d-%b-%y %T %Z", time ());

This will get for example:
Friday 25-Jun-04 03:30:23 GMT

Please note that times in HTTP-headers _must_ be GMT, so use gmstrftime() instead of strftime().
up
-3
peter dot albertsson at spray dot se
17 years ago
gmstrftime() should not be used to generate a RFC 850 date for use in HTTP headers, since its output is affected by setlocale().

Use gmdate instead:

gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT';
To Top