date_isodate_set

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

date_isodate_setDateTime::setISODate() işlevinin takma adıdır

Açıklama

Bu işlev, DateTime::setISODate() işlevinin takma adıdır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top