PHPCon Poland 2024

Closure::bindTo

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Closure::bindTo Yeni bir bağlı nesne ve sınıf bağlamıyla bir closure nesnesini kopyalar

Açıklama

public Closure::bindTo(?object $newThis, object|string|null $newScope = "static"): ?Closure

Yeni bir anonim işlevi mevcutla aynı gövde ve bağlı değişkenlerde, farklı bir "bağlı nesne" ve yeni bir "sınıf bağlamı"yla oluşturup döndürür.

"Bağlı nesne", işlev gövdesinde bulunacak $this değerini, "sınıf bağlamı" ise, anonim işlevin erişebileceği private ve protected üyeleri belirleyen bir sınıfı temsil eder. Yani, görünür olacak üyeler, anonim işlevin newScope bağımsız değişkeninde değer olarak belirtilen sınıfın yöntemleri olan anonim işlevlerle aynıdır.

Statik closure'lar herhangi bir bağlı nesneye sahip olamadıkları gibi (newThis değeri null olmalıdır) bu işlev de onların sınıf bağlamını değiştirmekte kullanılamaz.

Bu işlev, statik-olmayan bir closure için, sahip olunan bağlı bir örneğin bağlamda olup olmadığını görmek içindir.

Bilginize:

Anonim işlevleri sadece yinelemek istiyorsanız basitçe kopyalama yapabilirsiniz.

Bağımsız Değişkenler

newThis

Anonim işleve bağlaması için verilen nesne ya da bağın kaldırılması için null.

newScope

İlişkili closure'un ilişkilendirileceği sınıf bağlamı ya da ilişkili olanı tutmak için 'static'. Bir nesne belirtilirse bu nesnenin sınıfı geçerli olur. Bu, bağlı nesnenin protected ve private yöntemlerinin görünürlüğünü saptamaya yarar. Bu bağımsız değişkende dahili bir sınıfı (nesnesini) aktarmaya izin verilmez.

Dönen Değerler

Yeni oluşturulan Closure nesnesiyle döner. Başarısız olursa null döner.

Örnekler

Örnek 1 - Closure::bindTo() örneği

<?php

class A
{
private
$val;
function
__construct($val)
{
$this->val = $val;
}

function
getClosure()
{
// Bu nesne ve bağlama bağlı closure ile döner
return function() {
return
$this->val;
};
}
}

$ob1 = new A(1);
$ob2 = new A(2);

$cl = $ob1->getClosure();
echo
$cl(), "\n";

$cl = $cl->bindTo($ob2);
echo
$cl(), "\n";

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

1
2

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 9 notes

up
36
tatarynowicz at gmail dot com
11 years ago
You can do pretty Javascript-like things with objects using closure binding:

<?php
trait DynamicDefinition {

public function
__call($name, $args) {
if (
is_callable($this->$name)) {
return
call_user_func($this->$name, $args);
}
else {
throw new
\RuntimeException("Method {$name} does not exist");
}
}

public function
__set($name, $value) {
$this->$name = is_callable($value)?
$value->bindTo($this, $this):
$value;
}
}

class
Foo {
use
DynamicDefinition;
private
$privateValue = 'I am private';
}

$foo = new Foo;
$foo->bar = function() {
return
$this->privateValue;
};

// prints 'I am private'
print $foo->bar();

?>
up
41
Nezar Fadle
9 years ago
We can use the concept of bindTo to write a very small Template Engine:

#############
index.php
############

<?php

class Article{
private
$title = "This is an article";
}

class
Post{
private
$title = "This is a post";
}

class
Template{

function
render($context, $tpl){

$closure = function($tpl){
ob_start();
include
$tpl;
return
ob_end_flush();
};

$closure = $closure->bindTo($context, $context);
$closure($tpl);

}

}

$art = new Article();
$post = new Post();
$template = new Template();

$template->render($art, 'tpl.php');
$template->render($post, 'tpl.php');
?>

#############
tpl.php
############
<h1><?php echo $this->title;?></h1>
up
19
safakozpinar at gmail dot com
12 years ago
Private/protected members are accessible if you set the "newscope" argument (as the manual says).

<?php
$fn
= function(){
return ++
$this->foo; // increase the value
};

class
Bar{
private
$foo = 1; // initial value
}

$bar = new Bar();

$fn1 = $fn->bindTo($bar, 'Bar'); // specify class name
$fn2 = $fn->bindTo($bar, $bar); // or object

echo $fn1(); // 2
echo $fn2(); // 3
up
4
Anonymous
6 years ago
If you want to unbind completely the closure and the scope you need to set both to null:

<?php
class MyClass
{
public
$foo = 'a';
protected
$bar = 'b';
private
$baz = 'c';

/**
* @return array
*/
public function toArray()
{
// Only public variables
return (function ($obj) {
return
get_object_vars($obj);
})->
bindTo(null, null)($this);
}
}
?>

In this example, only the public variables of the class are exported (foo).

If you use the default scope (->bindTo(null)) also protected and private variables are exported (foo, bar and baz).

It was hard to figure it out because there is nowhere mentioned in the documentation that you can use null as a scope.
up
8
amica at php-resource dot de
12 years ago
With rebindable $this at hand it's possible to do evil stuff:

<?php
class A {
private
$a = 12;
private function
getA () {
return
$this->a;
}
}
class
B {
private
$b = 34;
private function
getB () {
return
$this->b;
}
}
$a = new A();
$b = new B();
$c = function () {
if (
property_exists($this, "a") && method_exists($this, "getA")) {
$this->a++;
return
$this->getA();
}
if (
property_exists($this, "b") && method_exists($this, "getB")) {
$this->b++;
return
$this->getB();
}
};
$ca = $c->bindTo($a, $a);
$cb = $c->bindTo($b, $b);
echo
$ca(), "\n"; // => 13
echo $cb(), "\n"; // => 35
?>
up
2
luc at s dot illi dot be
8 years ago
Access private members of parent classes; playing with the scopes:
<?PHP
class Grandparents{ private $__status1 = 'married'; }
class
Parents extends Grandparents{ private $__status2 = 'divorced'; }
class
Me extends Parents{ private $__status3 = 'single'; }

$status1_3 = function()
{
$this->__status1 = 'happy';
$this->__status2 = 'happy';
$this->__status3 = 'happy';
};

$status1_2 = function()
{
$this->__status1 = 'happy';
$this->__status2 = 'happy';
};

// test 1:
$c = $status1_3->bindTo($R = new Me, Parents::class);
#$c(); // Fatal: Cannot access private property Me::$__status3

// test 2:
$d = $status1_2->bindTo($R = new Me, Parents::class);
$d();
var_dump($R);
/*
object(Me)#5 (4) {
["__status3":"Me":private]=>
string(6) "single"
["__status2":"Parents":private]=>
string(5) "happy"
["__status1":"Grandparents":private]=>
string(7) "married"
["__status1"]=>
string(5) "happy"
}
*/

// test 3:
$e = $status1_3->bindTo($R = new Me, Grandparents::class);
#$e(); // Fatal: Cannot access private property Me::$__status3

// test 4:
$f = $status1_2->bindTo($R = new Me, Grandparents::class);
$f();
var_dump($R);
/*
object(Me)#9 (4) {
["__status3":"Me":private]=>
string(6) "single"
["__status2":"Parents":private]=>
string(8) "divorced"
["__status1":"Grandparents":private]=>
string(5) "happy"
["__status2"]=>
string(5) "happy"
}
*/
?>

Clear the stack trace:
<?PHP
use Exception;
use
ReflectionException;

$c = function()
{
$this->trace = [];
};

$c = $c->bindTo($R = new ReflectionException, Exception::class);
$c();

try
{
throw
$R;
}
catch(
ReflectionException $R)
{
var_dump($R->getTrace());
}
/*
array(0) {
}
*/
?>
up
1
malferov at gmail dot com
6 months ago
If you, like me, did not immediately understand what exactly "(an object of) an internal class" in the documentation about the 'newScope' parameter:

The documentation is about the object of the Closure itself:

<?php

class A {}

$a = new A();

$closure = fn() => null;

$binded = $closure->bindTo($a, $closure,); // Warning: Cannot bind closure to scope of internal class Closure
up
0
Olexandr Kalaidzhy
2 years ago
Get all object vars without using Reflection:

<?php

declare(strict_types=1);

class
A
{
private
$foo = 'foo';
protected
$bar = 'bar';
public
$buz = 'buz';
}

function
get_object_vars_all($object): array
{
if (!
\is_object($object)) {
throw new
\InvalidArgumentException(sprintf('The argument should be an object, "%s" given.', get_debug_type($object)));
}

$closure = function () {
return
get_object_vars($this);
};

return
$closure->bindTo($object, $object)();
}

$a = new A();

var_dump(get_object_vars($a));
var_dump(get_object_vars_all($a));

?>

The output:

array(1) {
["buz"]=>
string(3) "buz"
}
array(3) {
["foo"]=>
string(3) "foo"
["bar"]=>
string(3) "bar"
["buz"]=>
string(3) "buz"
}
up
-32
anthony bishopric
12 years ago
Closures can rebind their $this variable, but private/protected methods and functions of $this are not accessible to the closures.

<?php
$fn
= function(){
return
$this->foo;
};

class
Bar{
private
$foo = 3;
}

$bar = new Bar();

$fn = $fn->bindTo($bar);

echo
$fn(); // Fatal error: Cannot access private property Bar::$foo
To Top