PHPKonf 2020 Online

Çoklu dosya yükleme

inputlar için farklı name değerleri kullanarak çoklu dosya gönderilebilir.

Ayrıca bilgilerin özdevinimli olarak dizilerde düzenlendiği bir eşzamanlı dosya gönderimi de mümkündür. Bunun için, HTML formunda birden fazla input için aynı dizi söz dizimini kullanmalısınız:

Örnek 1 - Çoklu dosya yükleme

<form action="dosya-yukle.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  Bu dosyaları gönder:<br />
  <input name="kullanici_dosyasi[]" type="file" /><br />
  <input name="kullanici_dosyasi[]" type="file" /><br />
  <input type="submit" value="Dosyaları gönder" />
</form>

Yukarıdaki form gönderildiğinde, $_FILES['kullanici_dosyasi'], $_FILES['kullanici_dosyasi']['name'] ve $_FILES['kullanici_dosyasi']['size'] dizileri ilklendirilir (4.1.0'dan önceki PHP sürümleri için $HTTP_POST_FILES). register_globals değeri "on" olduğunda, yüklenen dosyalar içinde küreseller ilklendirilir. Bunlardan her biri gönderilen dosyanın değerine uygun olarak sayısal indisli bir dizi olurlar.

Örneğin, gönderilen dosya isimleri /home/test/review.html ve /home/test/xwp.out olsun. Bu durumda, $_FILES['kullanici_dosyasi']['name'][0] review.html değerini içerir ve $_FILES['kullanici_dosyasi']['name'][1] xwp.out değerini içerir. Benzer şekilde, $_FILES['kullanici_dosyasi']['size'][0] review.html'in dosya boyutunu içerir ve böyle devam eder.

$_FILES['kullanici_dosyasi']['name'][0], $_FILES['kullanici_dosyasi']['tmp_name'][0], $_FILES['kullanici_dosyasi']['size'][0] ve $_FILES['kullanici_dosyasi']['type'][0]'a da ayrıca değerleri atanır.

Uyarı

PHP 5.2.12'den itibaren, max_file_uploads yapılandırma seçeneği bir istekte yüklenebilecek azami dosya sayısını belirtmek için kullanılabilmektedir. Formunuzun bir istekte bu sayıdan fazla dosya yüklemeye çalışmamasını sağlamalısınız.

add a note add a note

User Contributed Notes 17 notes

up
305
phpuser at gmail dot com
15 years ago
When uploading multiple files, the $_FILES variable is created in the form:

Array
(
    [name] => Array
        (
            [0] => foo.txt
            [1] => bar.txt
        )

    [type] => Array
        (
            [0] => text/plain
            [1] => text/plain
        )

    [tmp_name] => Array
        (
            [0] => /tmp/phpYzdqkD
            [1] => /tmp/phpeEwEWG
        )

    [error] => Array
        (
            [0] => 0
            [1] => 0
        )

    [size] => Array
        (
            [0] => 123
            [1] => 456
        )
)

I found it made for a little cleaner code if I had the uploaded files array in the form

Array
(
    [0] => Array
        (
            [name] => foo.txt
            [type] => text/plain
            [tmp_name] => /tmp/phpYzdqkD
            [error] => 0
            [size] => 123
        )

    [1] => Array
        (
            [name] => bar.txt
            [type] => text/plain
            [tmp_name] => /tmp/phpeEwEWG
            [error] => 0
            [size] => 456
        )
)

I wrote a quick function that would convert the $_FILES array to the cleaner (IMHO) array.

<?php

function reArrayFiles(&$file_post) {

   
$file_ary = array();
   
$file_count = count($file_post['name']);
   
$file_keys = array_keys($file_post);

    for (
$i=0; $i<$file_count; $i++) {
        foreach (
$file_keys as $key) {
           
$file_ary[$i][$key] = $file_post[$key][$i];
        }
    }

    return
$file_ary;
}

?>

Now I can do the following:

<?php

if ($_FILES['upload']) {
   
$file_ary = reArrayFiles($_FILES['ufile']);

    foreach (
$file_ary as $file) {
        print
'File Name: ' . $file['name'];
        print
'File Type: ' . $file['type'];
        print
'File Size: ' . $file['size'];
    }
}

?>
up
4
i.g.e.o@ya (dot) ru
6 months ago
A bit update to 14 year ago note from "phpuser at gmail dot com".
That update converts to a really more friendly array form incoming _POST info for uploaded files.
And that variants works identical for non-multiple uploads and multiple uploads:
<?php
//Функция переформатирует массив поданных POST'ом файлов
function reArrayFiles(&$file_post){
   
$isMulti    = is_array($file_post['name']);
   
$file_count    = $isMulti?count($file_post['name']):1;
   
$file_keys    = array_keys($file_post);

   
$file_ary    = [];    //Итоговый массив
   
for($i=0; $i<$file_count; $i++)
        foreach(
$file_keys as $key)
            if(
$isMulti)
               
$file_ary[$i][$key] = $file_post[$key][$i];
            else
               
$file_ary[$i][$key]    = $file_post[$key];

    return
$file_ary;
}
?>
up
51
wizzard351 at yahoo dot com
6 years ago
This is also needed for <input type=file multiple> elements.

So, if you have an input element like this:
<input type="file" multiple="multiple" name="foobar" />
This should be written as
<input type="file" multiple="multiple" name="foobar[]" />
else you'll only be able to get one of the files.
up
17
timspeelman at live dot nl
9 years ago
The cleanest way to rearrange the $_FILES

<?php
function rearrange( $arr ){
    foreach(
$arr as $key => $all ){
        foreach(
$all as $i => $val ){
           
$new[$i][$key] = $val;   
        }   
    }
    return
$new;
}
?>
up
9
Corey Ballou
10 years ago
Here is a function to fix the indices of a multi-dimensional for easier parsing when dealing with file uploads.  It takes a single $_FILES field array as a parameter and separates each individual uploaded file by numeric key.  This allows for iterating like:

<?php
fixFilesArray
($_FILES['array_of_files']);
foreach (
$_FILES['array_of_files'] as $position => $file) {
   
// should output array with indices name, type, tmp_name, error, size
   
var_dump($file);
}
?>

Here's the code:

<?php
/**
* Fixes the odd indexing of multiple file uploads from the format:
*
* $_FILES['field']['key']['index']
*
* To the more standard and appropriate:
*
* $_FILES['field']['index']['key']
*
* @param array $files
* @author Corey Ballou
* @link http://www.jqueryin.com
*/
function fixFilesArray(&$files)
{
   
$names = array( 'name' => 1, 'type' => 1, 'tmp_name' => 1, 'error' => 1, 'size' => 1);

    foreach (
$files as $key => $part) {
       
// only deal with valid keys and multiple files
       
$key = (string) $key;
        if (isset(
$names[$key]) && is_array($part)) {
            foreach (
$part as $position => $value) {
               
$files[$position][$key] = $value;
            }
           
// remove old key reference
           
unset($files[$key]);
        }
    }
}
?>
up
1
lookphp at gmail dot com
4 years ago
This is a very simple example:

Part I : HTML

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <form action="upload.php" method="post" multipart="" enctype="multipart/form-data">
        <input type="file" name="img[]" multiple>
        <input type="submit">
    </form>
</body>
</html>

Part II : PHP

<?php
echo '<pre>';
$img = $_FILES['img'];

if(!empty(
$img))
{
   
$img_desc = reArrayFiles($img);
   
print_r($img_desc);
   
    foreach(
$img_desc as $val)
    {
       
$newname = date('YmdHis',time()).mt_rand().'.jpg';
       
move_uploaded_file($val['tmp_name'],'./uploads/'.$newname);
    }
}

function
reArrayFiles($file)
{
   
$file_ary = array();
   
$file_count = count($file['name']);
   
$file_key = array_keys($file);
   
    for(
$i=0;$i<$file_count;$i++)
    {
        foreach(
$file_key as $val)
        {
           
$file_ary[$i][$val] = $file[$val][$i];
        }
    }
    return
$file_ary;
}
up
-6
swayalex at gmail dot com
5 years ago
Recursive solution for complex situations (supports any nested arrays including indexed arrays)

function getFixedFilesArray() {
    $walker = function ($arr, $fileInfokey, callable $walker) {
        $ret = array();
        foreach ($arr as $k => $v) {
            if (is_array($v)) {
                $ret[$k] = $walker($v, $fileInfokey, $walker);
            } else {
                $ret[$k][$fileInfokey] = $v;
            }
        }
        return $ret;
    };

    $files = array();
    foreach ($_FILES as $name => $values) {
        // init for array_merge
        if (!isset($files[$name])) {
            $files[$name] = array();
        }
        if (!is_array($values['error'])) {
            // normal syntax
            $files[$name] = $values;
        } else {
            // html array feature
            foreach ($values as $fileInfoKey => $subArray) {
                $files[$name] = array_replace_recursive($files[$name], $walker($subArray, $fileInfoKey, $walker));
            }
        }
    }

    return $files;
}
up
-8
jess at semlabs dot co dot uk
11 years ago
If you try and upload files with multi-dimensional names like this:

<input type="file" name="submission[screenshot]" />
<input type="file" name="other[dem][][img][]" />

You will get an unexpected format like this:

<?php
array(
   
'submission' => array
        (
           
'name' => array( 'screenshot' => 'monster_wallpaper.jpg' ),
           
'type' => array( 'screenshot' => 'image/jpeg' ),
           
'tmp_name' => array( 'screenshot' => '/tmp/php48lX2Y' ),
           
'error' => array( 'screenshot' => 0 ),
           
'size' => array( 'screenshot' => 223262 ),
        ),
....
?>

You can use the following function to re-format the array recursively in the usual format:

<?php
function format_files_array( $files, $name = null, &$new = false, $path = false ){
   
$names = array( 'name' => 'name', 'type' => 'type', 'tmp_name' => 'tmp_name', 'error' => 'error', 'size' => 'size' );
   
    foreach(
$files as $key => &$part )
    {
       
$key = ( string ) $key;
        if(
in_array( $key, $names ) )
           
$name = $key;
        if( !
in_array( $key, $names ) )
           
$path[] = $key;
        if(
is_array( $part ) )
           
$part = format_files_array( $part, $name, $new, $path );
        elseif( !
is_array( $part ) )
        {
           
$current =& $new;
            foreach(
$path as $p )
               
$current =& $current[$p];
           
$current[$name] = $part;
            unset(
$path );
           
$name = null;
        }
    }
   
    return
$new;
}
?>
up
-5
Eric
5 years ago
This is just a modification of the code which is the top note by "phpuser" here. His/her version requires that the $file_post array passed in to the function was created by a form submitted with the multiple attribute set. With multiple set in the html input tag, $_FILES["fileInputName"]["name"] is an array no matter if only one file is sent or multiple. But when <input type="file"> is used without the multiple attribute then $_FILES["fileInputName"]["name"] is not an array, it contains the the string with the filename. To use this neat function with or without multiple set and to get back an array which you can "foreach" over in either case, use this modification:

function reArrayFiles(&$file_post)
{
    $file_ary = array();
    $multiple = is_array($file_post['name']);

    $file_count = $multiple ? count($file_post['name']) : 1;
    $file_keys = array_keys($file_post);

    for ($i=0; $i<$file_count; $i++)
    {
        foreach ($file_keys as $key)
        {
            $file_ary[$i][$key] = $multiple ? $file_post[$key][$i] : $file_post[$key];
        }
    }

    return $file_ary;
}
up
-7
hotmail.com[at]notdefix
13 years ago
With multiple file uploads

post_max_size: the total amount of data posted by the client (all files, and all other form field)

upload_max_filesize: the maximum size of 1 single file. (just like <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="..."/>)

so, with the directives:
post_max_size 25M
upload_max_filesize 2M

you can send 12 files of up to 2 MB and use up to 1 MB for your additional form-values.

As long as you read only a single copy of 1 file into memory, the memory_limit directive can be held reasonable small as well.
up
-7
jefrey no spam please at jefrey dot ml
4 years ago
Once I had to do a maintenance in a huge ERP that had several multiple upload inputs inside an array. Just like this:

<form method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" multiple name="upload[avatar]" />
<input type="file" multiple name="upload[attachment]" />
<input type="file" multiple name="upload2[avatar]" />
<input type="file" multiple name="upload2[attachment]" />
<input type="submit" />
</form>

The $_FILES array is created like this:

Array
(
    [upload] => Array
        (
            [name] => Array
                (
                    [avatar] => teste.c
                    [attachment] => teste
                )

            [type] => Array
                (
                    [avatar] => text/x-csrc
                    [attachment] => application/octet-stream
                )

            [tmp_name] => Array
                (
                    [avatar] => /opt/lampp/temp/phpuf3KNj
                    [attachment] => /opt/lampp/temp/php0yPZap
                )

            [error] => Array
                (
                    [avatar] => 0
                    [attachment] => 0
                )

            [size] => Array
                (
                    [avatar] => 1960
                    [attachment] => 8661
                )

        )

    [upload2] => Array
        (
            [name] => Array
                (
                    [avatar] => jefrey.html
                    [attachment] => notas.txt
                )

            [type] => Array
                (
                    [avatar] => text/html
                    [attachment] => text/plain
                )

            [tmp_name] => Array
                (
                    [avatar] => /opt/lampp/temp/php87nfyu
                    [attachment] => /opt/lampp/temp/phpUBlvVz
                )

            [error] => Array
                (
                    [avatar] => 0
                    [attachment] => 0
                )

            [size] => Array
                (
                    [avatar] => 583
                    [attachment] => 191
                )

        )

)

I've managed to re-arrange this array like this:

Array
(
    [upload] => Array
        (
            [avatar] => Array
                (
                    [name] => teste.c
                    [type] => text/x-csrc
                    [tmp_name] => /opt/lampp/temp/phpuf3KNj
                    [error] => 0
                    [size] => 1960
                )

            [attachment] => Array
                (
                    [name] => teste
                    [type] => application/octet-stream
                    [tmp_name] => /opt/lampp/temp/php0yPZap
                    [error] => 0
                    [size] => 8661
                )

        )

    [upload2] => Array
        (
            [avatar] => Array
                (
                    [name] => jefrey.html
                    [type] => text/html
                    [tmp_name] => /opt/lampp/temp/php87nfyu
                    [error] => 0
                    [size] => 583
                )

            [attachment] => Array
                (
                    [name] => notas.txt
                    [type] => text/plain
                    [tmp_name] => /opt/lampp/temp/phpUBlvVz
                    [error] => 0
                    [size] => 191
                )

        )

)

Here's my snippet:
<?php
function reArrayFilesMultiple(&$files) {
   
$uploads = array();
    foreach(
$_FILES as $key0=>$FILES) {
        foreach(
$FILES as $key=>$value) {
            foreach(
$value as $key2=>$value2) {
               
$uploads[$key0][$key2][$key] = $value2;
            }
        }
    }
   
$files = $uploads;
    return
$uploads; // prevent misuse issue
}
?>
up
-16
contato at dgmike dot com dot br
9 years ago
I prefer something like this!

<?php
public function arrayImages ( &$file_post )
{
    if( empty(
$file_post ) ) {
        return
$file_post;
    }
    if(
'array'!==gettype($file_post['name']) ) {
        return
$file_post;
    }
   
$keys = array_keys($file_post['name']);
   
$file_array = array();
    foreach (
$keys as $key) {
       foreach (
$file_post as $res=>$item) {
          
$file_array[$key][$res] = $item[$key];
       }
   }
   return
$file_array;
}
?>
up
-1
sabryabdelmohsen at gmail dot com
2 months ago
function reArrayImages($file_post) {
    $file_ary = [];
    $file_keys = array_keys($file_post);
    foreach ($file_post as $key => $value) {
      foreach ($value as $key2 => $value2) {
        $file_ary[$key2][$key] = $value2;
      }
    }
    return $file_ary;
}
up
-30
javad dot geek at gmail dot com
6 years ago
$countarray = count($_FILES['uploadfile']['name']);
                $newarray = array();
                for($i=0;$i<$countarray;$i++){
                    $newarray[$i]['name']=$_FILES['uploadfile']['name'][$i];
                    $newarray[$i]['type']=$_FILES['uploadfile']['type'][$i];
                    $newarray[$i]['tmp_name']=$_FILES['uploadfile']['tmp_name'][$i];
                    $newarray[$i]['error']=$_FILES['uploadfile']['error'][$i];
                    $newarray[$i]['size']=$_FILES['uploadfile']['size'][$i];
                }
up
-38
ohcnim at hotmail dot com
7 years ago
by simply naming differently each file input you'll get easily accesible arrays from $_FILES, in the form $_FILES['input_name']['file_attribute'].  For example:

$_FILES['input_name1']['name']...['input_name1']['size']
$_FILES['input_name2']['name']...['input_name2']['size']
$_FILES['input_nameX']['name']...['input_nameX']['size']
up
-35
Pako
5 years ago
If you want to upload multiple file at once, remember "multiple" attribute:

<input type="file" multiple="multiple" name="file[]" enctype="multipart/form-data"/>
up
-32
Roman
5 years ago
function reorganize($files) {
    foreach ($files as $var => $params) {
        foreach ($params as $name => $i) {
            foreach ($i as $num => $val) {
                $images[$var][$name] = $val;
                $arr[$num] = $images;
            }
        }
    }
    return $arr;
}

Array (
     [0] => Array (
         [image] => Array (
             [name] => white-rabbit-med-crop.jpg
             [type] => image/jpeg
             [tmp_name] => E:\xampp\tmp\phpC008.tmp
             [error] => 0
             [size] => 343326 )
        )
    [1] => Array (
         [image] => Array (
             [name] => white-rabbit-med-crop.jpg
             [type] => image/jpeg
             [tmp_name] => E:\xampp\tmp\phpC008.tmp
             [error] => 0
             [size] => 1429802 )
        )
)
To Top