PHP Velho Oeste 2024

POST yöntemi ile karşıya dosya yükleme

Bu özellik metin ve ikil dosyaları yükleme imkanı verir. PHP'nin kimlik doğrulama ve dosya işletim işlevleri ile kimin karşıya dosya yükleme yetkisi olacağına ve yüklenen dosya ile ne yapılacağı hakkında tam denetime sahip olursunuz.

PHP, herhangi bir RFC 1867 uyumlu tarayıcıdan gelen dosya yüklemelerini alabilir.

Bilginize: İlgili Yapılandırmalar

Ayrıca php.ini içindeki file_uploads, upload_max_filesize, upload_tmp_dir, post_max_size ve max_input_time yönergelerine bakınız.

PHP ayrıca Netscape Composer ve W3C'nin Amaya istemcileri tarafından kullanılan PUT yöntemiyle dosya yüklemeleri de destekler. Ayrıntılı bilgi için PUT Yöntemi Desteği'ne bakınız.

Örnek 1 - Karşıya Dosya Yükleme Formu

Bir dosya yükleme ekranı aşağıdaki gibi özel bir form ile oluşturulabilir:

<!-- Veri kodlama türü, enctype, aşağıdaki gibi belirtilmek ZORUNDADIR -->
<form enctype="multipart/form-data" action="__URL__" method="POST">
    <!-- MAX_FILE_SIZE dosya giriş alanından önce bulunmak zorundadır -->
    <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="30000" />
    <!-- input elemanının adı $_FILES dizisinin içindeki ismi belirler -->
    Bu dosyayı gönder: <input name="kullanici_dosyasi" type="file" />
    <input type="submit" value="Dosyayı Gönder" />
</form>

Yukarıdaki örnekteki __URL__ bir PHP dosyası ile değiştirilmelidir.

MAX_FILE_SIZE gizli alanı (bayt cinsinden) dosya giriş alanından önce bulunmak zorundadır ve değeri PHP tarafından kabul edilecek azami dosya boyutudur. Bu form elemanı azami-büyüklüğü aşan bir dosyanın gönderilmesini baştan engelleyeceği için büyük dosyaları boşuna beklememek açısından kullanıcılara zaman kazandırır; bu nedenle her zaman kullanılmalıdır. Ancak unutmayın: Bu ayarı tarayıcı tarafında devre dışı bırakmak oldukça kolaydır, bu nedenle daha büyük boyuttaki dosyaların bu özellik tarafından engelleneceğine güvenmeyiniz. Bunula birlikte, PHP'nin azami-büyüklük ayarı devre dışı bırakılamaz.

Bilginize:

Dosya yükleme formunuzun enctype="multipart/form-data" özniteliğine sahip olduğundan emin olun, aksi takdirde dosya yükleme çalışmaz.

Küresel $_FILES karşıdan yüklenen tüm dosyaların bilgisini içerir. Örnek formdaki $_FILES içeriği aşağıda verilmiştir. Yukarıdaki örneğe göre yüklenen dosya adı kullanici_dosyasi'dır. Bu herhangi bir isim olabilir.

$_FILES['kullanici_dosyasi']['name']

İstemci makinasındaki asıl dosya adıdır.

$_FILES['kullanici_dosyasi']['type']

Eğer tarayıcı bu bilgiyi sağladıysa dosyanın MIME türüdür. Örneğin, "image/gif". Bu MIME türü PHP tarafında denetlenmez; bu bakımdan bu değeri dikkate almayın.

$_FILES['kullanici_dosyasi']['size']

Yüklenen dosyanın bayt cinsinden boyutudur.

$_FILES['kullanici_dosyasi']['tmp_name']

Yüklenen dosyanın sunucuda saklandığı sıradaki geçici dosya adıdır.

$_FILES['kullanici_dosyasi']['error']

Bu dosya yüklemesiyle ilişkili hata kodudur.

$_FILES['kullanici_dosyasi']['full_path']

Tam dosya yolu (full_path) tarayıcı tarafından gönderilir. Bu yol her zaman gerçek dizin yapısını içermediğinden güvenilmemelidir. PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.

php.ini içindeki upload_tmp_dir yönergesi ile başka bir yer belirtilmediyse, dosyalar, öntanımlı olarak sunucunun öntanımlı geçici dizininde saklanır. Sunucunun öntanımlı geçici dizini PHP'nin içinde çalıştığı ortamdaki TMPDIR ortam değişkenine başka bir değer vererek değiştirilebilir. Buna PHP betiği içinden putenv() işlevi ile değer verirseniz çalışmaz. Bu ortam değişkeni diğer işlemlerin yüklenen dosyalar üzerinde çalıştığından emin olmak için de kullanılabilir.

Örnek 2 - Dosya yüklemelerinin doğrulanması

Daha fazla bilgi için is_uploaded_file() ve move_uploaded_file() işlev girdilerine de bakınız. Aşağıdaki örnek bir formdan gelen dosya yükleme isteğini işleyecektir.

<?php
$dizin
= '/var/siteler/uploads/';
$yuklenecek_dosya = $dizin . basename($_FILES['kulldosyasi']['name']);

echo
'<pre>';
if (
move_uploaded_file($_FILES['kulldosyasi']['tmp_name'], $yuklenecek_dosya))
{
echo
"Dosya geçerli ve başarıyla yüklendi.\n";
} else {
echo
"Olası dosya yükleme saldırısı!\n";
}

echo
'Diğer hata ayıklama bilgileri:';
print_r($_FILES);

print
"</pre>";

?>

Yüklenen dosyayı alan PHP betiği yüklenen dosya ile ne yapılacağını belirlemek için gerekli mantığı uygulamalıdır. Örneğin, $_FILES['kullanici_dosyasi']['size'] değişkenini çok küçük ve büyük dosyaları engellemek için kullanabilirsiniz. $_FILES['kullanici_dosyasi']['type'] değişkenini belirli türlere uymayan dosyaları engellemek için kullanabilirsiniz, fakat bunu sadece birincil denetimlerde kullanın, çünkü bu değer tamamen istemci kontrolündedir ve PHP tarafında denetlenmez. Ayrıca $_FILES['kullanici_dosyasi']['error'] kullanabileceği gibi mantığınızı da hata kodlarına göre planlayabilirsiniz. Her şartta dosyayı ya geçici dizinden silmeli ya da başka bir yere taşımalısınız.

Eğer formunuzda yüklemek için bir dosya seçilmediyse, PHP $_FILES['kullanici_dosyasi']['size'] değerini 0 ve $_FILES['kullanici_dosyasi']['tmp_name'] değerini boş döndürür.

İstemin sonunda dosya başka bir yere taşınmadı veya adı değiştirilmediyse geçici dizinden silinir.

Örnek 3 - Dosya dizisi yükleme

PHP HTML dizisi özelliğini dosyalar için de destekler.

<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<p>Resimler:
<input type="file" name="resimler[]" />
<input type="file" name="resimler[]" />
<input type="file" name="resimler[]" />
<input type="submit" value="Gönder" />
</p>
</form>
<?php
foreach ($_FILES["resimler"]["error"] as $anahtar => $hata) {
if (
$hata == UPLOAD_ERR_OK) {
$tmp_name = $_FILES["resimler"]["tmp_name"][$anahtar];
$name = $_FILES["resimler"]["name"][$anahtar];
// basename() dosya sisteminin geçiş saldırılarını engelleyebilir;
// dosya adının daha fazla doğrulanması/temizliği uygun olabilir
$name = basename($_FILES["resimler"]["name"][$anahtar]);
move_uploaded_file($tmp_name, "data/$name");
}
}
?>

Dosya yükleme ilerleme çubuğu Dosya Yüklemeyi İzleme seçeneği kullanılarak gerçeklenebilir.

add a note

User Contributed Notes 12 notes

up
77
daevid at daevid dot com
14 years ago
I think the way an array of attachments works is kind of cumbersome. Usually the PHP guys are right on the money, but this is just counter-intuitive. It should have been more like:

Array
(
[0] => Array
(
[name] => facepalm.jpg
[type] => image/jpeg
[tmp_name] => /tmp/phpn3FmFr
[error] => 0
[size] => 15476
)

[1] => Array
(
[name] =>
[type] =>
[tmp_name] =>
[error] => 4
[size] =>
)
)

and not this
Array
(
[name] => Array
(
[0] => facepalm.jpg
[1] =>
)

[type] => Array
(
[0] => image/jpeg
[1] =>
)

[tmp_name] => Array
(
[0] => /tmp/phpn3FmFr
[1] =>
)

[error] => Array
(
[0] => 0
[1] => 4
)

[size] => Array
(
[0] => 15476
[1] => 0
)
)

Anyways, here is a fuller example than the sparce one in the documentation above:

<?php
foreach ($_FILES["attachment"]["error"] as $key => $error)
{
$tmp_name = $_FILES["attachment"]["tmp_name"][$key];
if (!
$tmp_name) continue;

$name = basename($_FILES["attachment"]["name"][$key]);

if (
$error == UPLOAD_ERR_OK)
{
if (
move_uploaded_file($tmp_name, "/tmp/".$name) )
$uploaded_array[] .= "Uploaded file '".$name."'.<br/>\n";
else
$errormsg .= "Could not move uploaded file '".$tmp_name."' to '".$name."'<br/>\n";
}
else
$errormsg .= "Upload error. [".$error."] on file '".$name."'<br/>\n";
}
?>
up
48
mpyw
7 years ago
Do not use Coreywelch or Daevid's way, because their methods can handle only within two-dimensional structure. $_FILES can consist of any hierarchy, such as 3d or 4d structure.

The following example form breaks their codes:

<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="files[x][y][z]">
<input type="submit">
</form>

As the solution, you should use PSR-7 based zendframework/zend-diactoros.

GitHub:

https://github.com/zendframework/zend-diactoros

Example:

<?php

use Psr\Http\Message\UploadedFileInterface;
use
Zend\Diactoros\ServerRequestFactory;

$request = ServerRequestFactory::fromGlobals();

if (
$request->getMethod() !== 'POST') {
http_response_code(405);
exit(
'Use POST method.');
}

$uploaded_files = $request->getUploadedFiles();

if (
!isset(
$uploaded_files['files']['x']['y']['z']) ||
!
$uploaded_files['files']['x']['y']['z'] instanceof UploadedFileInterface
) {
http_response_code(400);
exit(
'Invalid request body.');
}

$file = $uploaded_files['files']['x']['y']['z'];

if (
$file->getError() !== UPLOAD_ERR_OK) {
http_response_code(400);
exit(
'File uploading failed.');
}

$file->moveTo('/path/to/new/file');

?>
up
23
coreywelch+phpnet at gmail dot com
8 years ago
The documentation doesn't have any details about how the HTML array feature formats the $_FILES array.

Example $_FILES array:

For single file -

Array
(
[document] => Array
(
[name] => sample-file.doc
[type] => application/msword
[tmp_name] => /tmp/path/phpVGCDAJ
[error] => 0
[size] => 0
)
)

Multi-files with HTML array feature -

Array
(
[documents] => Array
(
[name] => Array
(
[0] => sample-file.doc
[1] => sample-file.doc
)

[type] => Array
(
[0] => application/msword
[1] => application/msword
)

[tmp_name] => Array
(
[0] => /tmp/path/phpVGCDAJ
[1] => /tmp/path/phpVGCDAJ
)

[error] => Array
(
[0] => 0
[1] => 0
)

[size] => Array
(
[0] => 0
[1] => 0
)

)

)

The problem occurs when you have a form that uses both single file and HTML array feature. The array isn't normalized and tends to make coding for it really sloppy. I have included a nice method to normalize the $_FILES array.

<?php

function normalize_files_array($files = []) {

$normalized_array = [];

foreach(
$files as $index => $file) {

if (!
is_array($file['name'])) {
$normalized_array[$index][] = $file;
continue;
}

foreach(
$file['name'] as $idx => $name) {
$normalized_array[$index][$idx] = [
'name' => $name,
'type' => $file['type'][$idx],
'tmp_name' => $file['tmp_name'][$idx],
'error' => $file['error'][$idx],
'size' => $file['size'][$idx]
];
}

}

return
$normalized_array;

}

?>

The following is the output from the above method.

Array
(
[document] => Array
(
[0] => Array
(
[name] => sample-file.doc
[type] => application/msword
[tmp_name] => /tmp/path/phpVGCDAJ
[error] => 0
[size] => 0
)

)

[documents] => Array
(
[0] => Array
(
[name] => sample-file.doc
[type] => application/msword
[tmp_name] => /tmp/path/phpVGCDAJ
[error] => 0
[size] => 0
)

[1] => Array
(
[name] => sample-file.doc
[type] => application/msword
[tmp_name] => /tmp/path/phpVGCDAJ
[error] => 0
[size] => 0
)

)

)
up
17
anon
8 years ago
For clarity; the reason you would NOT want to replace the example script with
$uploaddir = './';
is because if you have no coded file constraints a nerd could upload a php script with the same name of one of your scripts in the scripts directory.

Given the right settings and permissions php-cgi is capable of replacing even php files.

Imagine if it replaced the upload post processor file itself. The next "upload" could lead to some easy exploits.

Even when replacements are not possible; uploading an .htaccess file could cause some problems, especially if it is sent after the nerd throws in a devious script to use htaccess to redirect to his upload.

There are probably more ways of exploiting it. Don't let the nerds get you.

More sensible to use a fresh directory for uploads with some form of unique naming algorithm; maybe even a cron job for sanitizing the directory so older files do not linger for too long.
up
7
fravadona at gmail dot com
3 years ago
mpyw is right, PSR-7 is awesome but a little overkill for simple projects (in my opinion).

Here's an example of function that returns the file upload metadata in a (PSR-7 *like*) normalized tree. This function deals with whatever dimension of upload metadata.

I kept the code extremely simple, it doesn't validate anything in $_FILES, etc... AND MOST IMPORTANTLY, it calls array_walk_recursive in an *undefined behaviour* way!!!

You can test it against the examples of the PSR-7 spec ( https://www.php-fig.org/psr/psr-7/#16-uploaded-files ) and try to add your own checks that will detect the error in the last example ^^

<?php
/**
* THIS CODE IS ABSOLUTELY NOT MEANT FOR PRODUCTION !!! MAY ITS INSIGHTS HELP YOU !!!
*/
function getNormalizedFiles()
{
$normalized = array();

if ( isset(
$_FILES) ) {

foreach (
$_FILES as $field => $metadata ) {

$normalized[$field] = array(); // needs initialization for array_replace_recursive

foreach ( $metadata as $meta => $data ) { // $meta is 'tmp_name', 'error', etc...

if ( is_array($data) ) {

// insert the current meta just before each leaf !!! WRONG USE OF ARRAY_WALK_RECURSIVE !!!
array_walk_recursive($data, function (&$v,$k) use ($meta) { $v = array( $meta => $v ); });

// fuse the current metadata with the previous ones
$normalized[$field] = array_replace_recursive($normalized[$field], $data);

} else {
$normalized[$field][$meta] = $data;
}
}
}
}
return
$normalized;
}
?>
up
13
eslindsey at gmail dot com
14 years ago
Also note that since MAX_FILE_SIZE hidden field is supplied by the browser doing the submitting, it is easily overridden from the clients' side. You should always perform your own examination and error checking of the file after it reaches you, instead of relying on information submitted by the client. This includes checks for file size (always check the length of the actual data versus the reported file size) as well as file type (the MIME type submitted by the browser can be inaccurate at best, and intentionally set to an incorrect value at worst).
up
5
Mark
13 years ago
$_FILES will be empty if a user attempts to upload a file greater than post_max_size in your php.ini

post_max_size should be >= upload_max_filesize in your php.ini.
up
5
claude dot pache at gmail dot com
14 years ago
Note that the MAX_FILE_SIZE hidden field is only used by the PHP script which receives the request, as an instruction to reject files larger than the given bound. This field has no significance for the browser, it does not provide a client-side check of the file-size, and it has nothing to do with web standards or browser features.
up
-1
Anonymous
7 years ago
I have found it useful to re-order the multidimensional $_FILES array into a more intuitive format, as proposed by many other developers already.

Unfortunately, most of the proposed functions are not able to re-order the $_FILES array when it has more than 1 additional dimension.

Therefore, I would like to contribute the function below, which is capable of meeting the aforementioned requirement:

<?php
function get_fixed_files() {
$function = function($files, $fixed_files = array(), $path = array()) use (&$function) {
foreach (
$files as $key => $value) {
$temp = $path;
$temp[] = $key;

if (
is_array($value)) {
$fixed_files = $function($value, $fixed_files, $temp);
} else {
$next = array_splice($temp, 1, 1);
$temp = array_merge($temp, $next);

$new = &$fixed_files;

foreach (
$temp as $key) {
$new = &$new[$key];
}

$new = $value;
}
}

return
$fixed_files;
};

return
$function($_FILES);
}
?>

Side note: the unnamed function within the function is used to avoid confusion regarding the arguments necessary for the recursion within the function, for example when viewing the function in an IDE.
up
-4
Age Bosma
12 years ago
"If no file is selected for upload in your form, PHP will return $_FILES['userfile']['size'] as 0, and $_FILES['userfile']['tmp_name'] as none."

Note that the situation above is the same when a file exceeding the MAX_FILE_SIZE hidden field is being uploaded. In this case $_FILES['userfile']['size'] is also set to 0, and $_FILES['userfile']['tmp_name'] is also empty. The difference would only be the error code.
Simply checking for these two conditions and assuming no file upload has been attempted is incorrect.

Instead, check if $_FILES['userfile']['name'] is set or not. If it is, a file upload has at least been attempted (a failed attempt or not). If it is not set, no attempt has been made.
up
-13
bimal at sanjaal dot com
9 years ago
Some suggestions here:

1. It is always better to check for your error status. If MAX_FILE_SIZE is active and the uploaded file crossed the limit, it will set the error. So, only when error is zero (0), move the file.

2. If possible, never allow your script to upload in the path where file can be downloaded. Point your upload path to outside of public_html area or prevent direct browsing (using .htaccess restrictions). Think, if someone uploads malicious code, specially php codes, they will be executed on the server.

3. Do not use the file name sent by the client. Regenerate a new name for newly uploaded file. This prevents overwriting your old files.

4. Regularly track the disk space consumed, if you are running out of storage.
up
-17
katrinaelaine6 at gmail dot com
6 years ago
Here's a complete example of the $_FILES array with nested and non-nested names. Let's say we have this html form:

<form action="test.php" method="post">

<input type="file" name="single" id="single">

<input type="file" name="nested[]" id="nested_one">
<input type="file" name="nested[root]" id="nested_root">
<input type="file" name="nested[][]" id="nested_two">
<input type="file" name="nested[][parent]" id="nested_parent">
<input type="file" name="nested[][][]" id="nested_three">
<input type="file" name="nested[][][child]" id="nested_child">

<input type="submit" value="Submit">

</form>

In the test.php file:

<?php

print_r
($_FILES);
exit;

?>

If we upload a text file with the same name as the input id for each input and click submit, test.php will output this:

<?php

Array
(

[
single] => Array
(
[
name] => single.txt
[type] => text/plain
[tmp_name] => /tmp/phpApO28i
[error] => 0
[size] => 3441
)

[
nested] => Array
(
[
name] => Array
(
[
0] => nested_one.txt
[root] => nested_root.txt
[1] => Array
(
[
0] => nested_two.txt
)

[
2] => Array
(
[
parent] => nested_parent.txt
)

[
3] => Array
(
[
0] => Array
(
[
0] => nested_three.txt
)

)

[
4] => Array
(
[
0] => Array
(
[
child] => nested_child.txt
)

)

)

// type, tmp_name, size, and error will have the same structure.
)

)

?>
To Top