openssl_get_curve_names

(PHP 7 >= 7.1.0, PHP 8)

openssl_get_curve_names获得ECC的可用曲线名称列表

说明

openssl_get_curve_names(): array|false

获取用于公钥/私钥操作的椭圆曲线密码(ECC)中可用曲线名称的列表。两个最广泛的标准化/支持的曲线是 prime256v1(NIST P-256)和 secp384r1(NIST P-384)。

AES、RSA、DSA 和 ECC 密钥长度近似等值
AES Symmetric Keysize (Bits) RSA and DSA Keysize (Bits) ECC Keysize (Bits)
80 1024 160
112 2048 224
128 3072 256
192 7680 384
256 15360 512
» NIST 推荐使用的 ECC 曲线最少为 256 位

参数

此函数没有参数。

返回值

有效曲线名称的 array, 或者在失败时返回 false

示例

示例 #1 openssl_get_curve_names() 示例

<?php
$curve_names
= openssl_get_curve_names();
print_r($curve_names);
?>

以上示例的输出类似于:

Array
(
  [0] => secp112r1
  [1] => secp112r2
  [2] => secp128r1
  [3] => secp128r2
  [4] => secp160k1
  [5] => secp160r1
  [6] => secp160r2
  [7] => secp192k1
  [8] => secp224k1
  [9] => secp224r1
  [10] => secp256k1
  [11] => secp384r1
  [12] => secp521r1
  [13] => prime192v1
  [14] => prime192v2
  [15] => prime192v3
  [16] => prime239v1
  [17] => prime239v2
  [18] => prime239v3
  [19] => prime256v1
  [20] => sect113r1
  [21] => sect113r2
  [22] => sect131r1
  [23] => sect131r2
  [24] => sect163k1
  [25] => sect163r1
  [26] => sect163r2
  [27] => sect193r1
  [28] => sect193r2
  [29] => sect233k1
  [30] => sect233r1
  [31] => sect239k1
  [32] => sect283k1
  [33] => sect283r1
  [34] => sect409k1
  [35] => sect409r1
  [36] => sect571k1
  [37] => sect571r1
  [38] => c2pnb163v1
  [39] => c2pnb163v2
  [40] => c2pnb163v3
  [41] => c2pnb176v1
  [42] => c2tnb191v1
  [43] => c2tnb191v2
  [44] => c2tnb191v3
  [45] => c2pnb208w1
  [46] => c2tnb239v1
  [47] => c2tnb239v2
  [48] => c2tnb239v3
  [49] => c2pnb272w1
  [50] => c2pnb304w1
  [51] => c2tnb359v1
  [52] => c2pnb368w1
  [53] => c2tnb431r1
  [54] => wap-wsg-idm-ecid-wtls1
  [55] => wap-wsg-idm-ecid-wtls3
  [56] => wap-wsg-idm-ecid-wtls4
  [57] => wap-wsg-idm-ecid-wtls5
  [58] => wap-wsg-idm-ecid-wtls6
  [59] => wap-wsg-idm-ecid-wtls7
  [60] => wap-wsg-idm-ecid-wtls8
  [61] => wap-wsg-idm-ecid-wtls9
  [62] => wap-wsg-idm-ecid-wtls10
  [63] => wap-wsg-idm-ecid-wtls11
  [64] => wap-wsg-idm-ecid-wtls12
  [65] => Oakley-EC2N-3
  [66] => Oakley-EC2N-4
  [67] => brainpoolP160r1
  [68] => brainpoolP160t1
  [69] => brainpoolP192r1
  [70] => brainpoolP192t1
  [71] => brainpoolP224r1
  [72] => brainpoolP224t1
  [73] => brainpoolP256r1
  [74] => brainpoolP256t1
  [75] => brainpoolP320r1
  [76] => brainpoolP320t1
  [77] => brainpoolP384r1
  [78] => brainpoolP384t1
  [79] => brainpoolP512r1
  [80] => brainpoolP512t1
)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top