PHP 8.1.6 Released!

create_function

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

create_functionKod dizgesini değerlendirerek dinamik olarak bir işlev oluşturur

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.2.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

create_function(string $değiştirgeler, string $kod): string

Verilen değiştirgelerden dinamik olarak bir işlev oluşturur ve onun için eşsiz bir isim döndürür.

Dikkat

Bu işlev dahili olarak bir eval() çağrısı yapar, bu nedenle eval() ile aynı güvenlik sorunlarına sahiptir. Ayrıca, oluşturulan işlev küresel bağlamda ve serbest bırakılamaz olduğundan kötü başarım ve bellek kullanımı özellikleri de vardır.

Bu işlev yerine yerleşik bir isimsiz işlev kullanılmalıdır.

Değiştirgeler

Normalde bu değiştirgeleri tek tırnaklı dizgeler olarak aktarmanız önerilir. Çift tırnaklı dizgeler kullanılırsa, koddaki değişken adlarının \$somevar örneğindeki gibi dikkatli bir şekilde öncelenmesi gerekecektir.

değiştirgeler

Tek tırnaklı dizge olarak, işlevin değiştirgeleri.

kod

İşlevin kodu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda bir dizge olarak işleve eşsiz bir isim, aksi takdirde false döndürür. İşlev isminin yazdırılamayan bir karakter ("\0") içerdiği unutulmamalıdır, bu nedenle bu isim yazdırılırken veya başka bir dizgeye eklenirken dikkatli olunmalıdır.

Örnekler

Örnek 1 - create_function() veya isimsiz işlevlerle ile bir işlevin dinamik olarak oluşturulması

Çalışma anında toplanan bilgileri kullanarak yeni bir işlev oluşturmak için dinamik olarak oluşturulmuş bir işlev kullanabilirsiniz. Önce, create_function() kullanarak:

<?php
$işlev 
create_function('$a,$b''return "ln($a) + ln($b) = " . log($a * $b);');
echo 
$işlev(2M_E) . "\n";
?>

Ve, isimsiz işlev kullanarak; dikkat edilirse, kod ve değiştirgeler artık dizgelerin içinde değildir:

<?php
$newfunc 
= function($a,$b) { return "ln($a) + ln($b) = " log($a $b); };
echo 
$newfunc(2M_E) . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

ln(2) + ln(2.718281828459) = 1.6931471805599

Örnek 2 - create_function() işlevi veya isimsiz işlevlerle bir genel işlem işlevi oluşturmak

Diğer bir kullanım, bir değiştirge listesi üzerinde belli işlemler yapan genel bir işleyici işlev olabilir:

<?php
function process($var1$var2$farr)
{
    foreach (
$farr as $f) {
        echo 
$f($var1$var2) . "\n";
    }
}

// Birkaç matematik işlevi oluşturalım
$farr = array(
    
create_function('$x,$y''return "biraz trig: ".(sin($x) + $x*cos($y));'),
    
create_function('$x,$y''return "bir hipotenüs: ".sqrt($x*$x + $y*$y);'),
    
create_function('$a,$b''if ($a >=0) {return "b*a^2 = ".$b*sqrt($a);} else {return false;}'),
    
create_function('$a,$b'"return \"min(b^2+a, a^2,b) = \".min(\$a*\$a+\$b,\$b*\$b+\$a);"),
    
create_function('$a,$b''if ($a > 0 && $b != 0) {return "ln(a)/b = ".log($a)/$b; } else { return false; }')
);
echo 
"\nBirinci dinamik işlev grubumuz\n";
echo 
"değiştirgeler: 2.3445, M_PI\n";
process(2.3445M_PI$farr);

// birkaç tane de dizge işlevi oluşturalım
$garr = array(
    
create_function('$b,$a''if (strncmp($a, $b, 3) == 0) return "** \"$a\" '.
        
've \"$b\"\n**  (ilk üç karaktere bakarak) Bak bu ikisi aynı!";'),
    
create_function('$a,$b''return "CRCs: " . crc32($a) . ", ".crc32($b);'),
    
create_function('$a,$b''return "benzerlik(a,b) = " . similar_text($a, $b, $p) . "($p%)";')
);
echo 
"\nİkinci dinamik işlev grubumuz\n";
process("Gün yavaş yavaş ışıyordu""Gün aydınlanıyordu"$garr);
?>

Aynı kodu bu kez isimsiz işlevlerle oluşturuluyor. Dikkat edilirse, koddaki değişken isimleri artık dizge içinde olmadığından öncelenmemiştir.

<?php
function process($var1$var2$farr)
{
    foreach (
$farr as $f) {
        echo 
$f($var1$var2) . "\n";
    }
}

// Birkaç matematik işlevi oluşturalım
$farr = array(
    function(
$x,$y) { return "biraz trig: ".(sin($x) + $x*cos($y)); },
    function(
$x,$y) { return "hipotenüs: ".sqrt($x*$x $y*$y); },
    function(
$a,$b) { if ($a >=0) {return "b*a^2 = ".$b*sqrt($a);} else {return false;} },
    function(
$a,$b) { return "min(b^2+a, a^2,b) = " min($a*$a+$b$b*$b+$a); },
    function(
$a,$b) { if ($a && $b != 0) {return "ln(a)/b = ".log($a)/$b; } else { return false; } }
);

echo 
"\nBirinci dinamik işlev grubumuz\n";
echo 
"değiştirgeler: 2.3445, M_PI\n";
process(2.3445M_PI$farr);

// birkaç tane de dizge işlevi oluşturalım
$garr = array(
    function(
$b,$a) { if (strncmp($a$b3) == 0) return "** \"$a\" " .
        
"ve \"$b\"\n**  (ilk üç karaktere bakarak) Bak bu ikisi aynı!"; },
    function(
$a,$b) { return "CRCs: " crc32($a) . ", ".crc32($b); },
    function(
$a,$b) { return "benzerlik(a,b) = " similar_text($a$b$p) . "($p%)"; }
);echo 
"\nİkinci dinamik işlev grubumuz\n";
process("Gün yavaş yavaş ışıyordu""Gün aydınlanıyordu"$garr);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Birinci dinamik işlev grubumuz
değiştirgeler: 2.3445, M_PI
biraz trig: -1.6291725057799
hipotenüs: 3.9199852871011
b*a^2 = 4.8103313314525
min(b^2+a, a^2,b) = 8.6382729035898
ln(a)/b = 0.27122299212594

İkinci dinamik işlev grubumuz
** "Gün aydınlanıyordu" ve "Gün yavaş yavaş ışıyordu"
** (ilk üç karaktere bakarak) Bak bu ikisi aynı!
CRCs: 2226456759, 3176276925
benzerlik(a,b) = 15(58.823529411765%)

Örnek 3 - Dinamik işlevlerin geriçağırım işlevlerinde kullanımı

Şüphesiz, dinamik işlevlerin asıl kullanım amacı geriçağırım işlevleri oluşturmaktır. array_walk() ve usort() işlevlerini kullanan örnekler:

<?php

$av 
= array("işte ""bir ""bu ""şu ");
array_walk($avcreate_function('&$v,$k''$v = $v . "mango";'));
print_r($av);

?>

İsimsiz işlev kullanarak:

<?php
$av 
= array("işte ""bir ""bu ""şu ");
array_walk($av, function(&$v,$k) { $v $v "mango"; });
print_r($av);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => işte mango
  [1] => bir mango
  [2] => bu mango
  [3] => şu mango
)

Bir dizgeyi create_function() ile uzundan kısaya sıralamak:

<?php
$sv 
= array("kısa""daha uzun""daha da uzun""daha daha uzun");
echo 
"Özgün:\n";
print_r($sv);
echo 
"Sıralı:\n";
usort($svcreate_function('$a,$b','return strlen($b) - strlen($a);'));
print_r($sv);
?>

İsimsiz işlev kullanarak:

<?php
$sv 
= array("kısa""daha uzun""daha da uzun""daha daha uzun");
echo 
"Özgün:\n";
print_r($sv);
echo 
"Sıralı:\n";
usort($sv, function($a,$b) { return strlen($b) - strlen($a); });
print_r($sv);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Özgün:
Array
(
  [0] => kısa
  [1] => daha uzun
  [2] => daha da uzun
  [3] => daha daha uzun
)
Sıralı:
Array
(
  [0] => daha daha uzun
  [1] => daha da uzun
  [2] => daha uzun
  [3] => kısa
)

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 32 notes

up
19
tamagochi_man
3 years ago
Whilst it was correct 11 years ago, the statement of Dan D is not so correct any moreю Anonymous functions are now objects of a class Closure and are safely collected by garbage collector.
up
4
Josh J
15 years ago
In regards to the recursion issue by info at adaniels dot nl

Anon function recursion by referencing the function variable in the correct scope.
<?php
$fn2
= create_function('$a', 'echo $a; if ($a < 10) call_user_func($GLOBALS["fn2"], ++$a);');
$fn2(1);
?>
up
16
Dan D
15 years ago
Beware when using anonymous functions in PHP as you would in languages like Python, Ruby, Lisp or Javascript.  As was stated previously, the allocated memory is never released; they are not objects in PHP -- they are just dynamically named global functions -- so they don't have scope and are not subject to garbage collection.

So, if you're developing anything remotely reusable (OO or otherwise), I would avoid them like the plague.  They're slow, inefficient and there's no telling if your implementation will end up in a large loop.  Mine ended up in an iteration over ~1 million records and quickly exhasted my 500MB-per-process limit.
up
2
kak dot serpom dot po dot yaitsam at gmail dot com
9 years ago
Try this to boost performance of your scripts (increase maxCacheSize):

<?php
runkit_function_copy
('create_function', 'create_function_native');
runkit_function_redefine('create_function', '$arg,$body', 'return __create_function($arg,$body);');

function
__create_function($arg, $body) {
    static
$cache = array();
    static
$maxCacheSize = 64;
    static
$sorter;

    if (
$sorter === NULL) {
       
$sorter = function($a, $b) {
            if (
$a->hits == $b->hits) {
                return
0;
            }

            return (
$a->hits < $b->hits) ? 1 : -1;
        };
    }

   
$crc = crc32($arg . "\\x00" . $body);

    if (isset(
$cache[$crc])) {
        ++
$cache[$crc][1];
        return
$cache[$crc][0];
    }

    if (
sizeof($cache) >= $maxCacheSize) {
       
uasort($cache, $sorter);
       
array_pop($cache);
    }

   
$cache[$crc] = array($cb = eval('return function('.$arg.'){'.$body.'};'), 0);
    return
$cb;
}
?>
up
1
kkaiser at revolution-records dot net
15 years ago
In the process of migrating a PHP4 codebase to PHP5, I ran into a peculiar problem. In the library, every class was derived from a generic class called 'class_container'. 'class_container' contained an array called runtime_functions and a method called class_function that was as follows:

<?php
function class_function($name,$params,$code) {

 
$this->runtime_functions[$name] = create_function($params,$code);

}
?>

In a subclass of class_container, there was a function that utilized class_function() to store some custom lambda functions that were self-referential:

<?php
function myfunc($name,$code) {

 
$this->class_function($name,'$theobj','$this=&$theobj;'.$code);

}
?>

In PHP4, this worked just fine. The idea was to write blocks of code at the subclass level, such as "echo $this->id;", then simply $MYOBJ->myfunc("go","echo $this->id;"); and later call it like $MYOBJ->runtime_functions["go"]();

It essentially worked exactly like binding anonymous functions to objects in Javascript.

Note how the "$this" keyword had to be manually redefined for the $code block to work.

In PHP5, however, you can't redeclare $this without getting a fatal error, so the code had to be updated to:

<?php
function myfunc($name,$code) {

 
$this->class_function($name,'$this',$code);

}
?>

Apparently create_function() allows you to set $this via a function argument, allowing you to bind anonymous functions to instantiated objects. Thought it might be useful to somebody.
up
1
info at adaniels dot nl
16 years ago
Note that using __FUNCTION__ in a an anonymous function, will always result '__lambda_func'.

<?php
    $fn
= create_function('', 'echo __FUNCTION__;');
   
$fn();
   
// Result: __lambda_func
   
echo $fn;
   
// Result: ºlambda_2 (the actual first character cannot be displayed)
?>

This means that a anonymous function can't be used recursively. The following code (recursively counting to 10) results in an error:
<?php
    $fn2
= create_function('$a', 'echo $a; if ($a < 10) call_user_func(__FUNCTION__, $a++);');
   
$fn2(1);
   
// Warning: call_user_func(__lambda_func) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in T:/test/test.php(21) : runtime-created function on line 1
?>
up
1
Dave H
11 years ago
The following function is very useful for creating an alias of a user function.
For built-in functions, it is less useful because default values are not available, so function aliases for built-in functions must have all parameters supplied, whether optional or not.

<?php
function create_function_alias($function_name, $alias_name)
{
    if(
function_exists($alias_name))
        return
false;
   
$rf = new ReflectionFunction($function_name);
   
$fproto = $alias_name.'(';
   
$fcall = $function_name.'(';
   
$need_comma = false;
   
    foreach(
$rf->getParameters() as $param)
    {
        if(
$need_comma)
        {
           
$fproto .= ',';
           
$fcall .= ',';
        }

       
$fproto .= '$'.$param->getName();
       
$fcall .= '$'.$param->getName();

        if(
$param->isOptional() && $param->isDefaultValueAvailable())
        {
           
$val = $param->getDefaultValue();
            if(
is_string($val))
               
$val = "'$val'";
           
$fproto .= ' = '.$val;
        }
       
$need_comma = true;
    }
   
$fproto .= ')';
   
$fcall .= ')';

   
$f = "function $fproto".PHP_EOL;
   
$f .= '{return '.$fcall.';}';

    eval(
$f);
    return
true;
}
?>
up
1
lombax85 at gmail dot com
1 year ago
For who *really* needs the create_function() on php8 (because of legacy code that cannot be changed easily) there is this: "composer require lombax85/create_function".
up
0
CertaiN
8 years ago
Best wapper:

<?php

function create_lambda($args, $code) {
    static
$func;
    if (!isset(
$func[$args][$code])) {
       
$func[$args][$code] = create_function($args, $code);
    }
    return
$func[$args][$code];
}
up
0
edgar at goodforall dot eu
12 years ago
Just a little toy I thought up, I would like to share. Creates an anonymous function, which let you use a class  as a function.

In php 5.3 there is support for real functors  (trough __invoke):

<?php
function createFunctor($className){
       
$content = "
                static \$class;
                if(!\$class){
                        \$class = new
$className;
                }
                return \$class->run(\$args);
        "
;
       
$f = create_function('$args', $content);
        return
$f;

}
class
test {
        public function
run($args){
                print
$args;
        }
}
$test = createFunctor('test');
$test('hello world');
?>
up
0
neo at nowhere dot com
13 years ago
In response to kkaiser at revolution-records dot net's note, even tho PHP will allow you to use
<?
$myfunc = create_function('$this', $code);
?>
You can NOT use a reference to "$this" inside of the anonymous function, as PHP will complain that you are using a reference to "$this" in a non-object context.

Currently, I have not found a work-around for this...
up
0
Alan FUNG
13 years ago
$f = create_function('','echo "function defined by create_function";');
$f();

result:
function defined by create_function

You may define no return in function body while you are using create_function.
up
0
Rene Saarsoo
14 years ago
Here has been some discussion about the "memory leak" create_function() can create.

What create_function() actually does, is creating an ordinary function with name chr(0).lambda_n where n is some number:

<?php
$f
= create_function('', 'return 1;');

function
lambda_1() { return 2; }

$g = "lambda_1";
echo
$g(); // outputs: 2

$h = chr(0)."lambda_1";
echo
$h(); // outputs: 1
?>
up
0
TSE-WebDesign
14 years ago
Here's how to call a runtime-created function from another runtime-created function:
<?php
        $get_func
= create_function('$func', 'return substr($func,1);');
       
$get_value = create_function('$index','return pow($index,$index);');
       
$another_func = create_function('$a', '$func="\x00"."'.$get_func($get_value).'";return $func($a);');
        echo
$another_func(2); # result is 4
?>
up
0
Phlyst
15 years ago
In reply to info at adaniels dot nl:

You may not be able to use __FUNCTION__ in a lambda (thanks for pointing it out; I was having that problem just now), but you can use $GLOBALS to work around it if you're assigning the function to a variable. I reimplemented array_walk_recursive() in PHP4 like this:

<?php
$array_walk_recursive
= create_function('&$array, $callback',
   
'foreach($array as $element) {
        if(is_array($element)) {
            $funky = $GLOBALS["array_walk_recursive"];
            $funky($element, $callback);
        }
        else {
            $callback($element);
        }
    }'
);
?>
up
0
josh at janrain dot com
16 years ago
Beware! This is merely a convenience function that generates a unique name for a regular function. It is *not* a closure or even an anonymous function. It is just a regular function that gets named for you.
up
0
Joshua E Cook
16 years ago
Functions created by create_function() cannot return a value by reference.  The function below creates a function that can.  The arguments are the same as create_function().  Note that these arguments are passed, unmodified, to eval(), so be sure that data passed in is sanitized.

<?php
/**
* create_ref_function
* Create an anonymous (lambda-style) function
* which returns a reference
* see http://php.net/create_function
*/
function
create_ref_function( $args, $code )
{
    static
$n = 0;

   
$functionName = sprintf('ref_lambda_%d',++$n);
   
   
$declaration = sprintf('function &%s(%s) {%s}',$functionName,$args,$body);
   
    eval(
$declaration);
   
    return
$functionName;
}
?>
up
0
boards at gmail dot com
16 years ago
If you were checking to see if a function is made properly, this would be a better way of checking:

<?php
$fnc
= @create_function('$arg1,$arg2,$arg3', 'return true;');
# make that function whatever you want
if (empty($fnc)) {
  die(
'Could not create function $fnc.');
}

# although, the follow will NOT work
if (empty(create_function('$arg', 'return $arg;'))) {
  die(
'Could not create anonymous function.');
}
# you would get an error regarding not being able to use a
# return value in writeable context (i.e. a return value is
# a const in C, and the function empty() doesn't use a
# const void* parameter
?>
up
0
MagicalTux at FF.ST
18 years ago
neo at gothic-chat d0t de wrote :
Beware of memory-leaks, the garbage-collection seems to 'oversee' dynamically created functions!

Not really...

In fact, PHP can not "unassign" functions. So if you create a function, it won't be deleted until the end of the script, even if you unset the variable containing its name.

If you need to change a part of a function everytime you run a loop, think of a way to make a more general function or try using eval :) (functions are made to be re-used. If you need to run your own piece of code once, eval is much better).
up
0
neo at gothic-chat d0t de
18 years ago
Beware of memory-leaks, the garbage-collection seems to 'oversee' dynamically created functions!

I used a function like this to replace special characters in links with their htmlentities:
<?php
$text
= preg_replace_callback (
   
"/(<(frame src|a href|form action)=\")([^\"]+)(\"[^>]*>)/i",
   
create_function (
       
'$matches',
       
'return $matches[1] . htmlentities ($matches[3]) . $matches[4];'
   
),
   
$text);
?>

After 1000 calls, the process used about 5MB more than before. In my situation this boosted up the memory-size of one PHP-process up to over 100MB!

In such cases, better store the function in a global variable.
up
0
DB on music_ml at yahoo dot com dot ar
19 years ago
[EDIT by danbrown AT php DOT net: Combined user-corrected post with previous (incorrect) post.]

You can't refer to a class variable from an anonymous function inside a class method using $this.  Anonymous functions don't inherit the method scope.  You'll have to do this:

<?php
class AnyClass {

var
$classVar = 'some regular expression pattern';

function
classMethod() {

  
$_anonymFunc = create_function( '$arg1, $arg2', 'if ( eregi($arg2, $arg1) ) { return true; } else { return false; } ' );

  
$willWork = $_anonymFunc('some string', $classVar);

}

}
?>
up
0
x-empt[a_t]ispep.cx
20 years ago
Create_function enables the ability to change the scope of functions.  You might have a class where it needs to define a GLOBAL function.  This is possible, like:

<?php
       
class blah {
                function
blah() {
                       
$z=create_function('$arg1string','return "function-z-".$arg1string;');
                       
$GLOBALS['z']=$z;
                }
        }
       
$blah_object=new blah;

       
$result=$GLOBALS['z']('Argument 1 String');
        echo
$result;
?>

Making a function escape it's defined scope can be useful in many situations.
up
0
maxim at maxim dot cx
21 years ago
for those who want to assign it's own name to a function consider this code:

<?php
$fname
= 'hello';

$func = sprintf('
    function %s($v="") {
        Return "$v<BR>";
    }
'
,
$fname
);

eval(
$func);
echo
$fname('Please print it.... please....');
?>

what it does is,
: Creats a function as a string;
: Replaces the function name with $fname value;
: Converts the string into a REAL php code with eval()
: Calls the function using the variable function as declared before ($fname);

Simple, isn't it?

Can work well as an abstraction layer for portability and/or compatibility purposes

Maxim Maletsky
maxim@maxim.cx // PHPBeginner.com
up
0
koyama at hoge dot org
21 years ago
How do you use function which is created by create_function() as class method?

<?php
class Hoge {
  var
$lamda;
  function
set($lamda) {
   
$this->lamda = $lamda;
  }
  function
callLamda() {
   
$func = $this->lamda;
    return
$func();
  }
}

$newfunc = create_function('', 'echo "hoge<br>\n";');

$h = new Hoge;
$h->set( $newfunc );
$h->callLamda();
?>

It works fine. :-)
up
-2
tomas dot vot at gmail dot com
3 years ago
If you need to upgrade more than one `create_function` to anonymous function, I'm working on a tool that makes dev's life much easier and adaptable for new versions of anything in PHP.

It's tested on 30+ various (and really weird :)) cases, like:

    -$callback = create_function('$a', 'return "<cas:proxy>$a</cas:proxy>";');   
    +$callback = function ($a) {
    +    return "<cas:proxy>{$a}</cas:proxy>";
    +};

Includes concat (.), string quotes and inclined function calls:

    -$func = create_function('$atts, $content = null','return "<div class=\"' . $class_list . '\">" . do_shortcode($content) . "</div>";' );
    +$func = function ($atts, $content = null) use ($class_list) {
    +    return "<div class=\"{$class_list}\">" . do_shortcode($content) . "</div>";
    +};

Do you want to automate the hard work?

1. Instal Rector

    composer require rector/rector --dev

2. Create config

    # rector.yml
    services:
        Rector\Php\Rector\FuncCall\CreateFunctionToAnonymousFunctionRector: ~

3. Upgrade your Code

    vendor/bin/rector process src --config rector.yml --dry-run
    vendor/bin/rector process src --config rector.yml
up
-1
CertaiN
8 years ago
How to save memory-space:

<?php

function create_lambda($args, $code) {
    static
$list = array();
   
$i = "{$args}\0{$code}";
    if (!isset(
$list[$i])) {
       
$list[$i] = create_function($args, $code);
    }
    return
$list[$i];
}
up
-1
Its Will
11 years ago
If you create a function that will only be used from an object context (i.e. you want a dynamic method that can then call methods from the original object, still maintaining access to the object's runtime values) then you can use the following functions I have created (ob_lambda_func and ob_lambda) to enable the dynamic function to easily call *public* methods on the object, in their runtime contexts:

<?php
/* the OB Lambda functions allow a lambda function to call a method from its callee's object */
if(!function_exists('ob_lambda_func')){
function
ob_lambda_func($method, $args) {
   if((
phpversion()+0)<5.1 || (substr(phpversion(),2)+0)<1.1)
       die(
"\nError: This script requires PHP v5.1.1+!\n");
  
$bt=debug_backtrace();
   foreach(
$bt as $xsp) {
       if(isset(
$xsp['object'])) {
           if(!
method_exists($xsp['object'], $method)) continue;
           return
call_user_func_array(array($xsp['object'], $method), $args);
       }
   }
   if(!
function_exists($method))
       die(
"\nOB: Internal Error! ($method)");
   return
call_user_func_array($method, $args);
}}
if(!
function_exists('ob_lambda')){
function
ob_lambda($method) {
   return
create_function('','$args=func_get_args(); return ob_lambda_func('.var_export($method, true).',$args);');
}}

/* Usage:
*   For each callable method, store the results of ob_lambda('method_name')
*   When a lambda function you call wants to access one of these methods,
*    you need to pass it the result of ob_lambda for that method, the easiest
*    way is to have one of the lambda functions arguments accept the result
*       i.e.:  $myFunc=ob_lambda('myMethod');
*              $lf1=create_function('$func', '$func( ... args ... )');
*              $lf1($myFunc);
*    because create_function prepends a \0 to the function name, it is difficult
*    to pass the result of ob_lambda to the target function without using an argument
*/
/* here is an example -- lambda function Foo::test can call Foo::Bar and Foo::Baz, and these  */
class Foo {
    private
$bar, $baz, $test;
    private
$runtimeValue=0;
    function
__construct() {
       
$this->runtimeValue=rand();
       
$this->bar=ob_lambda('Bar');
       
$this->baz=ob_lambda('Baz');
       
$this->test=create_function(
           
'$bar, $baz',
           
'$bar("Hello, World!"); $baz();'
       
);
    }
    function
Test() {
       
$fn=$this->test;
       
$fn($this->bar, $this->baz);
    }
    function
Bar($a) {
        echo
"$a: Bar ($this->runtimeValue)\n";
    }
    function
Baz() {
        echo
"and another! Baz ($this->runtimeValue)\n";
    }
}

$foo=new Foo();
// Foo::Bar("Testing Other Method"); <-- this causes fatal error
//  (using $this when not in object context)
$foo->Test();

?>

This snippet (with test) shows how the lambda function $foo->test can call Foo::Bar and Foo::Baz without an explicit reference to the original object. The methods are run from their object context, and so can access the runtime-modified variable $foo->runtimeValue, which is set to a random number on construction.
The function definition for $foo->test is the following:
function ($bar, $baz) {
    $bar("Hello, World!");
    $baz;
}
As you can see, it is clean and simple, with no obvious artifacts from the use of OB Lambda

The expected output should be:
Hello, World!: Bar (440048505)
and another! Baz (440048505)

Or any other random number in place of 440048505
Make sure, before you change your code, that your target server has PHP 5.1.1+, or these functions won't work and will return an error!
Hope this helps anyone as much as it has me! :)
up
-1
v dot churakov at i2d dot ru
12 years ago
<?

function is_function( &$mixed )
{
    if ( is_object( $mixed ) ) {
        return ( $mixed instanceof Closure );
    } elseif( is_string( $mixed ) ) {
        return function_exists( $mixed );
    } else {
        return false;
    }
}

function myfunc(){}

$test = 123;
echo  is_function( $test ); //will return false

$test = 'isset';
echo  is_function( $test ); //will return false... it's not work with reserved :( ...

$test = 'myfunc';
echo  is_function( $test ); //will return true

$test = create_function( '', 'echo 123;' );
echo  is_function( $test ); //will return true

$test = function () { echo 123; };
echo  is_function( $test ); //will return true

?>
up
-1
ionix at NOSPAM dot post dot com
8 years ago
I experimented a bit in creating a lambda function using a variable amount of arguments. While I couldn't find an efficient way to create a random bit of code, I was able to get it to behave as a front end for existing functions (as well as user-defined of course).

The code required me to use the dreaded eval() function to get it to use a variable amount of parameters, so be sure that all input is thoroughly cleaned if derived from the user.

<?php

   
function run_function( $function )
    {
       
// Get Arguments, Unset Exisitng Parameter
       
$params = func_get_args();
        unset(
$params[0] );

        if( (
$count = count( $params ) ) > 0 )
        {
           
$args = '$a';
           
$inc = 'b';

           
// Create Argument String - Formats as '$a, $b, $c' Per Number of Arguments
           
for( $x = 1; $x < $count; $x++ )
            {
               
$args .= ', $' . $inc;
               
$inc++;
            }

           
// Create Lambda Function and Format Paramters
           
$lambda = create_function( $args, 'return ' . $function . '(' . $args . ');' );
           
$params = "'" . implode('\', \'', $params) . "'";

           
// Build and Evaluate Function with Parameters
           
$eval = '$return = $lambda(' . $params . ');';
            eval(
$eval);

            return
$return;
        }
        else
        {
            return
false;
        }
    }
?>

For most applications you would be better off calling the function normally. Perhaps this little proof of concept may find some use if adapted to work by someone who requires it.
up
-3
131 dot php at cloudyks dot org
9 years ago
For those who want to create closure with create_function, don't bother, you can't.
Use create_closure instead :p

<?php
//same thing as create_function, but returns a closure..( 5.4)
function create_closure($args, $body){
  return eval(
"return function($args){ {$body}  };");
}
?>
up
-2
coleyeder at gmail dot com
8 years ago
Default values works:

<?php

$f
= create_function('$a,$b=3', 'var_dump($a, $b);');
$f(1);

// output:

// int(1)
// int(3)

?>
up
-3
mrben at free dot fr
21 years ago
Here is another tricky but usefull techynote, good for adding "plugin" to a existing class :

<?php

class Hoge {
    var
$lamda;
    var
$text;

    function
set($lamda)
    {
       
$this->lamda = $lamda;
    }

    function
callLamda()
    {
       
$func = $this->lamda;
        return
$func($this);
    }

    function
get()
    {
        return
$this->text;
    }
}

$newfunc = create_function('&$class', 'echo $class->get();' );

$h = new Hoge;
$h->text = "Hi there !";
$h->set($newfunc);
$h->callLamda();

?>
To Top