usort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

usortBir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak değerlerine göre sıralar

Açıklama

usort(array &$array, callable $karş_işlevi): true

Bu işlev kullanıcı tarafından sağlanmış bir karşılaştırma işlevini kullanarak diziyi "değerlerine" göre sıralar.

Bilginize:

İki üye karşılaştırıldığında eşitse bunların özgün sıralamadaki yerleri korunur. PHP 8.0.0 öncesinde sıralı dizideki göreli yerleri tanımsızdı.

Bilginize: Bu işlev dizi elemanlarına yeni anahtarlar atar. Anahtarları yeniden düzenlemek yerine evvelce atanmış anahtarları silecektir.

Bağımsız Değişkenler

dizi

Sıralanacak dizi.

karş_işlevi

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int
Dikkat

Karşılaştırma işlevinden float gibi tamsayı olmayan değerlerin döndürülmesi, geri çağırım işlevinin dönüş değerinin dahili olarak int türüne dönüştürülmesiyle sonuçlanır. Bu nedenle 0.99 ve 0.1 gibi değerlerin her ikisi de 0 tamsayı değerine dönüştürüp bunlar eşit değerler olarak karşılaştırılacaktır.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 Dönüş türü artık true;evvelce, bool idi.
8.0.0 Eğer işleve bağımsız değişkenlerinden biri gönderimli aktarılıyorsa, bu artık E_WARNING seviyesinde bir uyarıya sebep oluyor.

Örnekler

Örnek 1 - usort() örneği

<?php
function cmp($a, $b)
{
if (
$a == $b) {
return
0;
}
return (
$a < $b) ? -1 : 1;
}

$a = array(3, 2, 5, 6, 1);

usort($a, "cmp");

foreach (
$a as $anahtar => $değer) {
echo
"$anahtar: $değer\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

0: 1
1: 2
2: 3
3: 5
4: 6

Dahili karşılaştırmayı daha da basitleştirmek için mekik işleci kullanılabilir.

<?php
function cmp($a, $b)
{
return
$a <=> $b;
}

$a = array(3, 2, 5, 6, 1);

usort($a, "cmp");

foreach (
$a as $key => $value) {
echo
"$key: $value\n";
}
?>

Bilginize:

Açıkçası, bu örnek için sort() işlevi daha uygun olurdu.

Örnek 2 - usort() ve çok boyutlu dizi

<?php
function karşılaştır($a, $b)
{
return
strcmp($a["meyva"], $b["meyva"]);
}

$meyvalar[0]["meyva"] = "mandalina";
$meyvalar[1]["meyva"] = "limon";
$meyvalar[2]["meyva"] = "portakal";

usort($meyvalar, "karşılaştır");

foreach (
$meyvalar as $anah => $değer) {
echo
"\$meyvalar[$anah]: " . $değer["meyva"] . "\n";
}
?>

Bir çok boyutlu dizi sıralanırken $a ve $b dizinin ilk indisine gönderimleri içerir.

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

$meyvalar[0]: limon
$meyvalar[1]: mandalina
$meyvalar[2]: portakal

Örnek 3 - Bir nesnenin üye yöntemini kullanan usort() örneği

<?php
class Deneme {
private
string $isim;

function
__construct($isim)
{
$this->isim = $isim;
}

/* Duruk karşılaştırma işlevi: */
static function nesne_karşılaştır($a, $b)
{
return
strtolower($a->name) <=> strtolower($b->name);
}
}

$a[] = new Deneme("c");
$a[] = new Deneme("b");
$a[] = new Deneme("d");

usort($a, [Deneme::class, "nesne_karşılaştır]);

foreach (
$a as $öğe) {
echo
$öğe->isim . "\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

b
c
d

Örnek 4 - Çok boyutlu bir diziyi sıralamak için anonim işlevler kullanılan usort() örneği

<?php
$array
[0] = array('key_a' => 'z', 'key_b' => 'c');
$array[1] = array('key_a' => 'x', 'key_b' => 'b');
$array[2] = array('key_a' => 'y', 'key_b' => 'a');

function
build_sorter($key) {
return function (
$a, $b) use ($key) {
return
strnatcmp($a[$key], $b[$key]);
};
}

usort($array, build_sorter('key_b'));

foreach (
$array as $item) {
echo
$item['key_a'] . ', ' . $item['key_b'] . "\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

y, a
x, b
z, c

Örnek 5 - Mekik işleci kullanılan usort() örneği

Mekik işleci, bileşik değerlerin doğrudan çok yönlü karşılaştırılmasını sağlar. Aşağıdaki örnekte, $people önce soyadına göre, ardından soyadı eşleşirse ada göre sıralayacaktır.

<?php
$people
[0] = ['first' => 'Adam', 'last' => 'West'];
$people[1] = ['first' => 'Alec', 'last' => 'Baldwin'];
$people[2] = ['first' => 'Adam', 'last' => 'Baldwin'];

function
sorter(array $a, array $b) {
return [
$a['last'], $a['first']] <=> [$b['last'], $b['first']];
}

usort($people, 'sorter');

foreach (
$people as $person) {
print
$person['last'] . ', ' . $person['first'] . PHP_EOL;
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Baldwin, Adam
Baldwin, Alec
West, Adam

Ayrıca Bakınız

  • uasort() - Bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak indislerine göre sıralarken anahtar/değer ilişkisini korur
  • uksort() - Bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak anahtarlarına göre sıralar
  • Dizilerde Sıralama
add a note

User Contributed Notes 10 notes

up
19
Hayley Watson
11 years ago
As the documentation says, the comparison function needs to return an integer that is either "less than, equal to, or greater than zero". There is no requirement to restrict the value returned to -1, 0, 1.

<?php
usort
($array, function($a, $b) {
if(
$a->integer_property > $b->integer_property) {
return
1;
}
elseif(
$a->integer_property < $b->integer_property) {
return -
1;
}
else {
return
0;
}
});
?>

can be simplified to

<?php
usort
($array, function($a, $b) {
return
$a->integer_property - $b->integer_property;
});
?>

This of course applies to any comparison function that calculates an integer "score" for each of its arguments to decide which is "greater".
up
12
luke dot semerau at gmail dot com
15 years ago
If you need to use usort with a key in the calling method, I wrote this as a utility:
<?php

function usort_comparison($obj, $method, $key) {
$usorter = &new Usort($obj, $method, $key);
return array(
$usorter, "sort");
}

class
Usort {
function
__construct($obj, $method, $key) {
$this->obj = $obj;
$this->method = $method;
$this->key = $key;
}
function
sort($a, $b) {
return
call_user_func_array(array($this->obj, $this->method), array($a, $b, $this->key));
}
}

?>

<?php

require_once("util/usort.php");

class
Foo {
$items = array(FooBar(13), FooBar(2));
public function
sorter() {
usort($this-items, usort_comparison("Foo", "_cmp", "item"));
}

public static function
_cmp($a, $b, $key) {
return
strcasecmp($a->$key, $b->$key);
}

}

class
FooBar {
public
$item;
function
__construct($val) {
$this->item = $val;
}
}

?>

~ simple example... but in the way I need to use it was the key was used in a switch statement to choose the different member of the object to compare against dynamically (as in, sort by x or y or z)
up
13
mkr at binarywerks dot dk
21 years ago
If you want to sort an array according to another array acting as a priority list, you can use this function.

<?php
function listcmp($a, $b)
{
global
$order;

foreach(
$order as $key => $value)
{
if(
$a==$value)
{
return
0;
break;
}

if(
$b==$value)
{
return
1;
break;
}
}
}

$order[0] = "first";
$order[1] = "second";
$order[2] = "third";

$array[0] = "second";
$array[1] = "first";
$array[2] = "third";
$array[3] = "fourth";
$array[4] = "second";
$array[5] = "first";
$array[6] = "second";

usort($array, "listcmp");

print_r($array);
?>
up
6
sydney at totoche dot org
18 years ago
Instead of doing :

<?php $strc = strcmp( strtolower($a[$f]), strtolower($b[$f]) ); ?>

you could do this :

<?php $strc = strcasecmp( $a[$f], $b[$f] ); ?>

which is more efficient and is does case insensitive comparison according to the current locale.
up
7
derek at luddite dot net
23 years ago
Needed a date sort and I didn't know if one was available so I wrote one. Maybe it'll help someone:

<?php
function DateSort($a,$b,$d="-") {
if (
$a == $b) {
return
0;
} else {
//Convert into dates and compare
list($am,$ad,$ay)=split($d,$a);
list(
$bm,$bd,$by)=split($d,$b);
if (
mktime(0,0,0,$am,$ad,$ay) < mktime(0,0,0,$bm,$bd,$by)) {
return -
1;
} else {
return
1;
}
}
}
?>

$d is the delimeter
up
2
gus dot antoniassi at gmail dot com
4 years ago
This is a simple way to sort based on a "priority list":

<?php

$order
= [1,3,0,2];
$arr = [
[
'id' => 0 ],
[
'id' => 1 ],
[
'id' => 2 ],
[
'id' => 3 ],
];

uasort(
$arr,
function (
$a, $b) use ($order) {
return
array_search($a['id'], $order) <=> array_search($b['id'], $order);
}
);

print_r($arr);

?>

This will return:

Array
(
[1] => Array
(
[id] => 1
)

[3] => Array
(
[id] => 3
)

[0] => Array
(
[id] => 0
)

[2] => Array
(
[id] => 2
)

)

Note that if you have a value in $arr that is not on the $order list, you will need additional checks since the array_search function returns FALSE for undefined indexes.
up
2
chris at candm dot org dot uk
5 years ago
In case anyone is interested, comparative timings over 100000000 runs
Based on comparing integers (500 and 501)
Spaceship:4
()?: operator:10
Subtraction:2

Based on comparing floats (500.1 and 501.3) (caveats noted)
Spaceship:5
()?: operator:9
Subtraction:3

Based on comparing strings ("five" and "four")
Spaceship:7
()?: operator:17
(Subtraction obviously not available)

Note: a dummy run was done with an empty loop and the elapsed time for this was subtracted from each of the above times so that they reflect ONLY the time to do the comparisons. As for significance. unless you are doing very large numbers of comparisons where spaceships are the order of the day, the difference is insignificant.
up
4
inigo dot grimbergen at gmail dot com
7 years ago
to sort with numeric and empty values and have the smallest on top:
<?php
usort
($list, function($a, $b) {
if(
$a == null && $b != null ) return 1;
if(
$a != null && $b == null ) return -1;
return
$a > $b ? 1 : -1;
});
?>
returns
1
2
3
null
null
null
up
3
andi_mclean at ntlworld dot com
12 years ago
I needed a sort method that would sort strings but take note of any numbers and would compare them as number. I also want to ignore any non alphanumerical characters.

Eg.
Slot 1 Example
Slot 10 Example
Slot 2 Example

Should infact be
Slot 1 Example
Slot 2 Example
Slot 10 Example

<?php
function sort_with_numbers($a , $b) {
$a = explode(' ',$a);
$b = explode(' ',$b);
$size = min(count($a), count($b));
for(
$index =0; $index < $size; ++$index) {
$a1 = ereg_replace("[^A-Za-z0-9]", "",$a[$index]);
$b1 = ereg_replace("[^A-Za-z0-9]", "",$b[$index]);
$equal = 0;
if (
is_numeric($a1) && is_numeric($b1)) {
$equal = $a1 - $b1;
} else {
$equal = strcasecmp($a1,$b1);
}
if (
$equal < 0) {
return -
1;
}
if (
$equal > 0) {
return
1;
}
}
return
count($a) - count($b);
}
?>
up
3
bo at erichsen dot com
23 years ago
when using usort to refer to a function inside a class i have succesfully used:

<?php usort($myarray,array($this,"cmp")); ?>
To Top