PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

Dizi İşlevleri

Ayrıca Bakınız

Ayrıca bakınız: is_array(), explode(), implode(), preg_split() ve unset().

İçindekiler

 • array_change_key_case — Bir dizideki tüm anahtarların harf büyüklüğünü değiştirir
 • array_chunk — Bir diziyi belli uzunlukta bölümlere ayırır
 • array_column — Dizinin bir sütunundaki değerlerle döner
 • array_combine — Anahtarlar için bir dizi, değerler için ise başka bir dizi kullanarak bir ilişkisel dizi oluşturur
 • array_count_values — Bir dizideki her farklı değerlerle ilgili oluşumları sayar
 • array_diff_assoc — Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_diff_key — Dizilerin farkını hesaplarken indisleri karşılaştırır
 • array_diff_uassoc — Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
 • array_diff_ukey — Karşılaştırma için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin farkını hesaplar
 • array_diff — Dizilerin farkını hesaplar
 • array_fill_keys — Anahtarları belirtilen diziyi değerlerle doldurur
 • array_fill — Bir diziyi değerlerle doldurur
 • array_filter — Bir dizinin elemanlarını bir geriçağırım işleviyle süzgeçten geçirir
 • array_flip — Bir dizideki anahtarlarla değerleri yer değiştirir
 • array_intersect_assoc — Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_intersect_key — Karşılaştırma için anahtarları kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_uassoc — Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
 • array_intersect_ukey — Anahtarları karşılaştırmak için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect — Dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_is_list — Belirtilen dizi bir liste mi diye bakar
 • array_key_exists — Belirtilen anahtar veya indis dizide var mı diye bakar
 • array_key_first — Dizinin ilk anahtarı ile döner
 • array_key_last — Dizinin son anahtarı ile döner
 • array_keys — Bir dizideki tüm anahtarları veya bir anahtar altkümesini döndürür
 • array_map — Belirtilen dizilerin elemanlarına geriçağırım işlevini uygular
 • array_merge_recursive — Bir veya daha fazla sayıda diziyi ardarda ekleyerek yeni bir dizi oluşturur
 • array_merge — Belirtilen dizileri ardarda ekleyerek yeni bir dizi oluşturur
 • array_multisort — Çok sayıda diziyi veya çok boyutlu dizileri sıralar
 • array_pad — Dizi boyutunu belirtilen boyuta çıkarırken, yeni elemanlara belirtilen değeri yerleştirir
 • array_pop — Dizinin sonundaki elemanı diziden çıkartır
 • array_product — Bir dizideki değerlerin çarpımını bulur
 • array_push — Belli sayıda elemanı dizinin sonuna ekler
 • array_rand — Bir diziden belli sayıda rasgele anahtar döndürür
 • array_reduce — Bir geriçağırım işlevini dizinin bütün elemanlarına tek tek uygulayıp sonucu döndürür
 • array_replace_recursive — İlk dizinin elemanlarını aktarılan dizilerden ardışık olarak günceller
 • array_replace — İlk dizinin elemanlarını aktarılan dizilerden günceller
 • array_reverse — Diziyi tersine sıralayıp döndürür
 • array_search — Bir dizide belirtilen değeri arar ve bulursa ilgili ilk anahtarı döndürür
 • array_shift — Dizini başlangıcından bir eleman çeker
 • array_slice — Bir dizinin belli bir bölümünü döndürür
 • array_splice — Bir dizinin belli bir bölümünü silip yerine başka şeyler koyar
 • array_sum — Bir dizideki değerlerin toplamını hesaplar
 • array_udiff_assoc — Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_udiff_uassoc — Veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_udiff — Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur
 • array_uintersect_assoc — Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
 • array_uintersect_uassoc — Değerleri ve indisleri farklı geriçağırım işlevleriyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
 • array_uintersect — Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_unique — Diziden yinelenen değerleri siler
 • array_unshift — Bir dizinin başlangıcına bir veya daha fazla eleman ekler
 • array_values — Bir dizinin tüm değerlerini döndürür
 • array_walk_recursive — Bir dizinin ardışık olarak her üyesine kullanıcı tanımlı bir işlevi uygular
 • array_walk — Bir dizinin her üyesine kullanıcı tanımlı bir işlevi uygular
 • array — Bir dizi oluşturur
 • arsort — Bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan büyükten küçüğe doğru sıralar
 • asort — Bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan küçükten büyüğe doğru sıralar
 • compact — Değişkenlerle değerlerinden bir dizi oluşturur
 • count — Bir dizideki veya bir Countable nesnesindeki eleman sayısını döndürür
 • current — Bir diziden gösterici konumundaki elemanı döndürür
 • each — Bir diziden, gösterici konumundaki anahtar değer çiftini döndürdükten sonra göstericiyi bir ilerletir
 • end — Bir dizinin dahili göstericisini sonuncu elemana konumlandırır
 • extract — Bir dizideki değişkenleri simge tablosuna dahil eder
 • in_array — Bir dizide bir değerin varlığını araştırır
 • key_exists — array_key_exists işlevini takma adıdır
 • key — Bir diziden gösterici konumundaki anahtarı döndürür
 • krsort — Bir diziyi anahtarlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralar
 • ksort — Bir diziyi anahtarlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralar
 • list — Değişkenlere bir dizi gibi atama yapar
 • natcasesort — Bir diziyi harf büyüklüğüne duyarsız "doğal sıralama" algoritmasıyla sıralar
 • natsort — Bir diziyi "doğal sıralama" algoritmasıyla sıralar
 • next — Dahili dizi göstericisini bir ilerletir
 • pos — current işlevinin takma adıdır
 • prev — Dahili dizi göstericisini bir geriletir
 • range — Belli bir eleman aralığını içeren bir dizi oluşturur
 • reset — Bir dizinin dahili göstericisini ilk elemana konumlar
 • rsort — Bir diziyi büyükten küçüğe doğru sıralar
 • shuffle — Bir diziyi karar
 • sizeof — count işlevinin takma adıdır
 • sort — Bir diziyi küçükten büyüğe doğru sıralar
 • uasort — Bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak indislerine göre sıralarken anahtar/değer ilişkisini korur
 • uksort — Bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak anahtarlarına göre sıralar
 • usort — Bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak değerlerine göre sıralar
add a note

User Contributed Notes 14 notes

up
9
et2225zas14 at susu dot ru
2 months ago
Be careful with type hints in callbacks when using array-traverse functions. In some cases, this may silently cause the data type of elements to change.

<?php
declare(strict_types=1);

// Missing fatal TypeError, No side effects
$unexpected = array_filter(['123', (string) PHP_INT_MAX], fn (int $item) => true);
var_dump($unexpected);

// Missing fatal TypeError, Typecasting side effect
$unexpectedTypecasting = array_map(fn (int $item) => $item, ['123', (string) PHP_INT_MAX]);
var_dump($unexpectedTypecasting);

// Missing fatal TypeError, Typecasting side effect
$unexpectedTypecasting = array_map(fn (string $item) => $item, [123, PHP_INT_MAX]);
var_dump($unexpectedTypecasting);

// Missing fatal TypeError, Typecasting side effect
$unexpectedTypecasting = array_reduce(['123', (string) PHP_INT_MAX], fn (?int $carry, int $item) => $item);
var_dump($unexpectedTypecasting);

$bigIntValue = bcadd((string) PHP_INT_MAX, '1');
// Fatal TypeError
$expectedTypeError = array_map(fn (int $item) => $item, [$bigIntValue]);
var_dump($expectedTypeError);
?>

The above example will output (PHP version 8.3.6, error_reporting E_ALL):

<?php
array(2) {
[
0]=>
string(3) "123"
[1]=>
string(19) "9223372036854775807"
}
array(
2) {
[
0]=>
int(123)
[
1]=>
int(9223372036854775807)
}
array(
2) {
[
0]=>
string(3) "123"
[1]=>
string(19) "9223372036854775807"
}
int(9223372036854775807)

Fatal error: Uncaught TypeError: {closure}(): Argument #1 ($item) must be of type int, string given
?>
up
21
permanovd at gmail dot com
6 years ago
A simple trick that can help you to guess what diff/intersect or sort function does by name.

[suffix] assoc - additional index check. Compares both value and index.

Example: array_diff_assoc, array_intersect_assoc.

[suffix] key - index only check. Ignores value of array, compares only indexes.

Example: array_diff_key, array_intersect_key.

[suffix] **empty** - no "key" or "assoc" word in suffix. Compares values only. Ignores indexes of array.

Example: array_diff, array_intersect.

[prefix] u - will do comparison with user defined function. Letter u can be used twice in some functions (like array_udiff_uassoc), this means that you have to use 2 functions (one for value, one for index).

Example: array_udiff_uassoc, array_uintersect_assoc.

This also works with array sort functions:

[prefix] a - associative. Will preserve keys.

Example: arsort, asort.

[prefix] k - key sort. Will sort array by keys.

Example: uksort, ksort.

[prefix] r - reverse. Will sort array in reverse order.

Example: rsort, krsort.

[prefix] u - sort by user defined function (same as for diff/intersect).

Example: usort, uasort.
up
3
renatonascto at gmail dot com
15 years ago
Big arrays use a lot of memory possibly resulting in memory limit errors. You can reduce memory usage on your script by destroying them as soon as you´re done with them. I was able to get over a few megabytes of memory by simply destroying some variables I didn´t use anymore.
You can view the memory usage/gain by using the funcion memory_get_usage(). Hope this helps!
up
-1
indioeuropeo at driverop dot com
5 years ago
I need to take an element from the Array and change its position within the Array by moving the rest of the elements as required.
This is the function that does it. The first parameter is the working Array. The second is the position of the element to move and the third is the position where to move the element.
The function returns the modified Array.
<?php
function array_move_elem($array, $from, $to) {
if (
$from == $to) { return $array; }
$c = count($array);
if ((
$c > $from) and ($c > $to)) {
if (
$from < $to) {
$f = $array[$from];
for (
$i = $from; $i < $to; $i++) {
$array[$i] = $array[$i+1];
}
$array[$to] = $f;
} else {
$f = $array[$from];
for (
$i = $from; $i > $to; $i--) {
$array[$i] = $array[$i-1];
}
$array[$to] = $f;
}

}
return
$array;
}

?>
Examples:
<?php
$array
= array('Cero','Uno','Dos','Tres','Cuatro','Cinco','Seis','Siete','Ocho','Nueve','Diez');
$array = array_move_elem($array, 3, 5); // Move element in position 3 to position 5...
print_r($array);

$array = array_move_elem($array, 5, 3); // Move element in position 5 to position 3, leaving array as it was... ;)
print_r($array);

?>
Return:
<?php
Array ( [0] => Cero [1] => Uno [2] => Dos [3] => Cuatro [4] => Cinco [5] => Tres [6] => Seis [7] => Siete [8] => Ocho [9] => Nueve [10] => Diez )
Array ( [
0] => Cero [1] => Uno [2] => Dos [3] => Tres [4] => Cuatro [5] => Cinco [6] => Seis [7] => Siete [8] => Ocho [9] => Nueve [10] => Diez )
?>
up
-10
nicoolasens at gmail dot com
8 years ago
/*to change an index without rewriting the whole table and leave at the same place.
*/
<?php
function change_index(&$tableau, $old_key, $new_key) {
$changed = FALSE;
$temp = 0;
foreach (
$tableau as $key => $value) {
switch (
$changed) {
case
FALSE :
//creates the new key and deletes the old
if ($key == $old_key) {
$tableau[$new_key] = $tableau[$old_key];
unset(
$tableau[$old_key]);
$changed = TRUE;
}
break;

case
TRUE :
//moves following keys
if ($key != $new_key){
$temp= $tableau[$key];
unset(
$tableau[$key]);
$tableau[$key] = $temp;
break;
}
else {
$changed = FALSE;} //stop
}
}
array_values($tableau); //free_memory
}

//Result :
$tableau = array(1, 2 , 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10);
$res = print_r($tableau, TRUE);
$longueur = strlen($res) -1;
echo
"Old array :\n" . substr($res, 8, $longueur) . "\n" ;

change_index ($tableau, 2, 'number 2');
$res = print_r($tableau, TRUE);
$longueur = strlen($res) -10;
echo
"New array :\n" . substr($res, 8, $longueur) . "\n" ;

/*
Old array :
[0] => 1
[1] => 2
[2] => 3
[3] => 4
[4] => 5
[5] => 6
[6] => 7
[7] => 8
[8] => 9
[9] => 10
)

New array :
[0] => 1
[1] => 2
[numéro 2] => 3
[3] => 4
[4] => 5
[5] => 6
[6] => 7
[7] => 8
[8] => 9
[9] => 10
*/
?>
up
-16
info at hotkey404 dot com
3 years ago
Updated code of 'indioeuropeo' with option to input string-based keys.

INPUT:
array(4) {
["a"]=>
string(5) "Apple"
["b"]=>
string(6) "Banana"
["c"]=>
string(3) "Cat"
["d"]=>
string(3) "Dog"
}

OUTPUT:
array(4) {
["a"]=>
string(5) "Apple"
["d"]=>
string(3) "Dog"
["b"]=>
string(6) "Banana"
["c"]=>
string(3) "Cat"
}

FUNCTION:
<?php
function array_move_elem($array, $from, $to){
// return if non-numeric couldn't be found or from=to
if(!is_numeric($from)){
if(
array_search($from, array_keys($array))!==FALSE){
$from = array_search($from, array_keys($array));
}else{
return
$array;
}
}
$array_numeric_keys = array();
foreach(
$array as $k => $v){
$array_numeric_keys[] = $k;
}
if (
$from == $to) { return $array; }
$c = count($array_numeric_keys);
if ((
$c > $from) and ($c > $to)) {
if (
$from < $to) {
$f = $array_numeric_keys[$from];
for (
$i = $from; $i < $to; $i++) {
$array_numeric_keys[$i] = $array_numeric_keys[$i+1];
}
$array_numeric_keys[$to] = $f;
} else {
$f = $array_numeric_keys[$from];
for (
$i = $from; $i > $to; $i--) {
$array_numeric_keys[$i] = $array_numeric_keys[$i-1];
}
$array_numeric_keys[$to] = $f;
}

}
$array_new = array();
foreach(
$array_numeric_keys as $v){
$array_new[$v] = $array[$v];
}
return
$array_new;
}
?>
up
-26
kolkabes at googlemail dot com
12 years ago
Short function for making a recursive array copy while cloning objects on the way.

<?php
function arrayCopy( array $array ) {
$result = array();
foreach(
$array as $key => $val ) {
if(
is_array( $val ) ) {
$result[$key] = arrayCopy( $val );
} elseif (
is_object( $val ) ) {
$result[$key] = clone $val;
} else {
$result[$key] = $val;
}
}
return
$result;
}
?>
up
-23
ob at babcom dot biz
17 years ago
Here is a function to find out the maximum depth of a multidimensional array.

<?php
// return depth of given array
// if Array is a string ArrayDepth() will return 0
// usage: int ArrayDepth(array Array)

function ArrayDepth($Array,$DepthCount=-1,$DepthArray=array()) {
$DepthCount++;
if (
is_array($Array))
foreach (
$Array as $Key => $Value)
$DepthArray[]=ArrayDepth($Value,$DepthCount);
else
return
$DepthCount;
foreach(
$DepthArray as $Value)
$Depth=$Value>$Depth?$Value:$Depth;
return
$Depth;
}
?>
up
-27
dave at davidhbrown dot us
12 years ago
While PHP has well over three-score array functions, array_rotate is strangely missing as of PHP 5.3. Searching online offered several solutions, but the ones I found have defects such as inefficiently looping through the array or ignoring keys.

The following array_rotate() function uses array_merge and array_shift to reliably rotate an array forwards or backwards, preserving keys. If you know you can trust your $array to be an array and $shift to be between 0 and the length of your array, you can skip the function definition and use just the return expression in your code.

<?php
function array_rotate($array, $shift) {
if(!
is_array($array) || !is_numeric($shift)) {
if(!
is_array($array)) error_log(__FUNCTION__.' expects first argument to be array; '.gettype($array).' received.');
if(!
is_numeric($shift)) error_log(__FUNCTION__.' expects second argument to be numeric; '.gettype($shift)." `$shift` received.");
return
$array;
}
$shift %= count($array); //we won't try to shift more than one array length
if($shift < 0) $shift += count($array);//handle negative shifts as positive
return array_merge(array_slice($array, $shift, NULL, true), array_slice($array, 0, $shift, true));
}
?>
A few simple tests:
<?php
$array
=array("foo"=>1,"bar"=>2,"baz"=>3,4,5);

print_r(array_rotate($array, 2));
print_r(array_rotate($array, -2));
print_r(array_rotate($array, count($array)));
print_r(array_rotate($array, "4"));
print_r(array_rotate($array, -9));
?>
up
-17
DamianKaelGreen at gmail dot com
7 years ago
While there are a lot of array functions in the PHP libs, there also seem to be a lot of rudimentary ones missing.

I went ahead and created several of my own functions for handling multiple non-associative (na) arrays including:

na_array_merge
na_array_intersect
na_array_diff
na_array_xnor
na_array_xor

If you are using Venn diagrams to think about your arrays, then these functions might be for you.

I have made them available and posted documentation for them here: https://www.greendingle.com/some-useful-non-associative-array-functions/
up
-25
Ewan
7 years ago
I was looking for an array aggregation function here and ended up writing this one.

Note: This implementation assumes that none of the fields you're aggregating on contain The '@' symbol.

<?php
function array_group_by($flds, $arr) {
$groups = array();
foreach (
$arr as $rec) {
$keys = array_map(function($f) use($rec) { return $rec[$f]; }, $flds);
$k = implode('@', $keys);
if (isset(
$groups[$k])) {
$groups[$k][] = $rec;
} else {
$groups[$k] = array($rec);
}
}
return
$groups;
}

?>
up
-26
oliverSPAMMENOT at e-geek dot com dot au
14 years ago
Function to pretty print arrays and objects. Detects object recursion and allows setting a maximum depth. Based on arraytostring and u_print_r from the print_r function notes. Should be called like so:

<?php
egvaluetostring
($value) //no max depth, or
egvaluetostring($value, $max_depth) //max depth set

function egvaluetostring($value, $max_depth, $key = NULL, $depth = 0, $refChain = array()) {
if(
$depth > 0)
$tab = str_repeat("\t", $depth);
$text .= $tab . ($key !== NULL ? $key . " => " : "");

if (
is_array($value) || is_object($value)) {
$recursion = FALSE;
if (
is_object($value)) {
foreach (
$refChain as $refVal) {
if (
$refVal === $value) {
$recursion = TRUE;
break;
}
}
array_push($refChain, $value);
}

$text .= (is_array($value) ? "array" : "object") . " ( ";

if (
$recursion) {
$text .= "*RECURSION* ";
}
elseif (isset(
$max_depth) && $depth >= $max_depth) {
$text .= "*MAX DEPTH REACHED* ";
}
else {
if (!empty(
$value)) {
$text .= "\n";
foreach (
$value as $child_key => $child_value) {
$text .= egvaluetostring($child_value, $max_depth, (is_array($value) ? "[" : "") . $child_key . (is_array($value) ? "]" : ""), $depth+1, $refChain) . ",\n";
}
$text .= "\n" . $tab;
}
}

$text .= ")";

if (
is_object($value)) {
array_pop($refChain);
}
}
else {
$text .= "$value";
}

return
$text;
}
?>
up
-30
mo dot longman at gmail dot com
16 years ago
to 2g4wx3:
i think better way for this is using JSON, if you have such module in your PHP. See json.org.

to convert JS array to JSON string: arr.toJSONString();
to convert JSON string to PHP array: json_decode($jsonString);

You can also stringify objects, numbers, etc.
up
-29
cyberchrist at futura dot net
16 years ago
Lately, dealing with databases, I've been finding myself needing to know if one array, $a, is a proper subset of $b.

Mathematically, this is asking (in set theory) [excuse the use of u and n instead of proper Unicode):

( A u B ) n ( ~ B )

What this does is it first limits to known values, then looks for anything outside of B but in the union of A and B (which would be those things in A which are not also in B).

If any value exists in this set, then A is NOT a proper subset of B, because a value exists in A but not in B. For A to be a proper subset, all values in A must be in B.

I'm sure this could easily be done any number of ways but this seems to work for me. It's not got a lot of error detection such as sterilizing inputs or checking input types.

// bool array_subset( array, array )
// Returns true if $a is a proper subset of $b, returns false otherwise.

function array_subset( $a, $b )
{
if( count( array_diff( array_merge($a,$b), $b)) == 0 )
return true;
else
return false;
}
To Top