LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

Diziler

 • Giriş
 • Yapılandırma/Kurulum
 • Öntanımlı Sabitler
 • Dizilerde Sıralama
 • Dizi İşlevleri
  • array_change_key_case — Bir dizideki tüm anahtarların harf büyüklüğünü değiştirir
  • array_chunk — Bir diziyi belli uzunlukta bölümlere ayırır
  • array_column — Return the values from a single column in the input array
  • array_combine — Anahtarlar için bir dizi, değerler için ise başka bir dizi kullanarak bir ilişkisel dizi oluşturur
  • array_count_values — Bir dizideki tüm değerleri sayar
  • array_diff_assoc — Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
  • array_diff_key — Dizilerin farkını hesaplarken indisleri karşılaştırır
  • array_diff_uassoc — Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
  • array_diff_ukey — Karşılaştırma için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin farkını hesaplar
  • array_diff — Dizilerin farkını hesaplar
  • array_fill_keys — Anahtarları belirtilen diziyi değerlerle doldurur
  • array_fill — Bir diziyi değerlerle doldurur
  • array_filter — Bir dizinin elemanlarını bir geriçağırım işleviyle süzgeçten geçirir
  • array_flip — Bir dizideki anahtarlarla değerleri yer değiştirir
  • array_intersect_assoc — Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
  • array_intersect_key — Karşılaştırma için anahtarları kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect_uassoc — Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
  • array_intersect_ukey — Anahtarları karşılaştırmak için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect — Dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_key_exists — Belirtilen anahtar veya indis dizide var mı diye bakar
  • array_key_first — Gets the first key of an array
  • array_key_last — Gets the last key of an array
  • array_keys — Bir dizideki tüm anahtarları veya bir anahtar altkümesini döndürür
  • array_map — Belirtilen dizilerin elemanlarına geriçağırım işlevini uygular
  • array_merge_recursive — İki veya daha fazla sayıda diziyi ardarda ekleyerek yeni bir dizi oluşturur
  • array_merge — Belirtilen dizileri ardarda ekleyerek yeni bir dizi oluşturur
  • array_multisort — Çok sayıda diziyi veya çok boyutlu dizileri sıralar
  • array_pad — Dizi boyutunu belirtilen boyuta çıkarırken, yeni elemanlara belirtilen değeri yerleştirir
  • array_pop — Dizinin sonundaki elemanı diziden çıkartır
  • array_product — Bir dizideki değerlerin çarpımını bulur
  • array_push — Belli sayıda elemanı dizinin sonuna ekler
  • array_rand — Bir diziden belli sayıda rasgele eleman döndürür
  • array_reduce — Bir geriçağırım işlevini dizinin bütün elemanlarına tek tek uygulayıp sonucu döndürür
  • array_replace_recursive — İlk dizinin elemanlarını aktarılan dizilerden ardışık olarak günceller
  • array_replace — İlk dizinin elemanlarını aktarılan dizilerden günceller
  • array_reverse — Diziyi tersine sıralayıp döndürür
  • array_search — Bir dizide belirtilen değeri arar ve bulursa ilgili anahtarı döndürür
  • array_shift — Dizini başlangıcından bir eleman çeker
  • array_slice — Bir dizinin belli bir bölümünü döndürür
  • array_splice — Bir dizinin belli bir bölümünü silip yerine başka şeyler koyar
  • array_sum — Bir dizideki değerlerin toplamını hesaplar
  • array_udiff_assoc — Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
  • array_udiff_uassoc — Veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
  • array_udiff — Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur
  • array_uintersect_assoc — Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
  • array_uintersect_uassoc — Veriyi ve indisleri bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
  • array_uintersect — Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_unique — Diziden yinelenen değerleri siler
  • array_unshift — Bir dizinin başlangıcına bir veya daha fazla eleman ekler
  • array_values — Bir dizinin tüm değerlerini döndürür
  • array_walk_recursive — Bir dizinin ardışık olarak her üyesine kullanıcı tanımlı bir işlevi uygular
  • array_walk — Bir dizinin her üyesine kullanıcı tanımlı bir işlevi uygular
  • array — Bir dizi oluşturur
  • arsort — Bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan tersine sıralar
  • asort — Bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan sıralar
  • compact — Değişkenlerle değerlerinden oluşan bir dizi oluşturur
  • count — Bir dizideki eleman sayısını veya bir nesnedeki özellik sayısını döndürür
  • current — Bir diziden gösterici konumundaki elemanı döndürür
  • each — Bir diziden, gösterici konumundaki anahtar değer çiftini döndürdükten sonra göstericiyi bir ilerletir
  • end — Bir dizinin dahili göstericisini sonuncu elemana konumlandırır
  • extract — Bir dizideki değişkenleri simge tablosuna dahil eder
  • in_array — Bir dizide bir değerin varlığını araştırır
  • key_exists — Takma Adı: array_key_exists
  • key — Bir diziden gösterici konumundaki anahtarı döndürür
  • krsort — Bir diziyi anahtarlarına göre tersine sıralar
  • ksort — Bir diziyi anahtarlarına göre sıralar
  • list — Değişkenlere bir dizi gibi atama yapar
  • natcasesort — Bir diziyi harf büyüklüğüne duyarsız "doğal sıralama" algoritmasıyla sıralar
  • natsort — Bir diziyi "doğal sıralama" algoritmasıyla sıralar
  • next — Dahili dizi göstericisini bir ilerletir
  • pos — current işlevinin takma adıdır
  • prev — Dahili dizi göstericisini bir geriletir
  • range — Belli bir eleman aralığını içeren bir dizi oluşturur
  • reset — Bir dizinin dahili göstericisini ilk elemana konumlar
  • rsort — Bir diziyi tersine sıralar
  • shuffle — Bir diziyi karar
  • sizeof — count işlevinin takma adıdır
  • sort — Bir diziyi sıralar
  • uasort — Bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak indislerine göre sıralarken anahtar/değer ilişkisini korur
  • uksort — Bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak anahtarlarına göre sıralar
  • usort — Bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak değerlerine göre sıralar
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top