Diziler

 • Giriş
 • Yapılandırma/Kurulum
 • Öntanımlı Sabitler
 • Dizilerde Sıralama
 • Dizi İşlevleri
  • array_change_key_case — Bir dizideki tüm anahtarların harf büyüklüğünü değiştirir
  • array_chunk — Bir diziyi belli uzunlukta bölümlere ayırır
  • array_column — Dizinin bir sütunundaki değerlerle döner
  • array_combine — Anahtarlar için bir dizi, değerler için ise başka bir dizi kullanarak bir ilişkisel dizi oluşturur
  • array_count_values — Bir dizideki her farklı değerlerle ilgili oluşumları sayar
  • array_diff_assoc — Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
  • array_diff_key — Dizilerin farkını hesaplarken indisleri karşılaştırır
  • array_diff_uassoc — Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
  • array_diff_ukey — Karşılaştırma için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin farkını hesaplar
  • array_diff — Dizilerin farkını hesaplar
  • array_fill_keys — Anahtarları belirtilen diziyi değerlerle doldurur
  • array_fill — Bir diziyi değerlerle doldurur
  • array_filter — Bir dizinin elemanlarını bir geriçağırım işleviyle süzgeçten geçirir
  • array_flip — Bir dizideki anahtarlarla değerleri yer değiştirir
  • array_intersect_assoc — Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
  • array_intersect_key — Karşılaştırma için anahtarları kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect_uassoc — Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
  • array_intersect_ukey — Anahtarları karşılaştırmak için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_intersect — Dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_is_list — Belirtilen dizi bir liste mi diye bakar
  • array_key_exists — Belirtilen anahtar veya indis dizide var mı diye bakar
  • array_key_first — Dizinin ilk anahtarı ile döner
  • array_key_last — Dizinin son anahtarı ile döner
  • array_keys — Bir dizideki tüm anahtarları veya bir anahtar altkümesini döndürür
  • array_map — Belirtilen dizilerin elemanlarına geriçağırım işlevini uygular
  • array_merge_recursive — Bir veya daha fazla sayıda diziyi ardarda ekleyerek yeni bir dizi oluşturur
  • array_merge — Belirtilen dizileri ardarda ekleyerek yeni bir dizi oluşturur
  • array_multisort — Çok sayıda diziyi veya çok boyutlu dizileri sıralar
  • array_pad — Dizi boyutunu belirtilen boyuta çıkarırken, yeni elemanlara belirtilen değeri yerleştirir
  • array_pop — Dizinin sonundaki elemanı diziden çıkartır
  • array_product — Bir dizideki değerlerin çarpımını bulur
  • array_push — Belli sayıda elemanı dizinin sonuna ekler
  • array_rand — Bir diziden belli sayıda rasgele anahtar döndürür
  • array_reduce — Bir geriçağırım işlevini dizinin bütün elemanlarına tek tek uygulayıp sonucu döndürür
  • array_replace_recursive — İlk dizinin elemanlarını aktarılan dizilerden ardışık olarak günceller
  • array_replace — İlk dizinin elemanlarını aktarılan dizilerden günceller
  • array_reverse — Diziyi tersine sıralayıp döndürür
  • array_search — Bir dizide belirtilen değeri arar ve bulursa ilgili ilk anahtarı döndürür
  • array_shift — Dizini başlangıcından bir eleman çeker
  • array_slice — Bir dizinin belli bir bölümünü döndürür
  • array_splice — Bir dizinin belli bir bölümünü silip yerine başka şeyler koyar
  • array_sum — Bir dizideki değerlerin toplamını hesaplar
  • array_udiff_assoc — Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
  • array_udiff_uassoc — Veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
  • array_udiff — Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur
  • array_uintersect_assoc — Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
  • array_uintersect_uassoc — Değerleri ve indisleri farklı geriçağırım işlevleriyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
  • array_uintersect — Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar
  • array_unique — Diziden yinelenen değerleri siler
  • array_unshift — Bir dizinin başlangıcına bir veya daha fazla eleman ekler
  • array_values — Bir dizinin tüm değerlerini döndürür
  • array_walk_recursive — Bir dizinin ardışık olarak her üyesine kullanıcı tanımlı bir işlevi uygular
  • array_walk — Bir dizinin her üyesine kullanıcı tanımlı bir işlevi uygular
  • array — Bir dizi oluşturur
  • arsort — Bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan büyükten küçüğe doğru sıralar
  • asort — Bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan küçükten büyüğe doğru sıralar
  • compact — Değişkenlerle değerlerinden bir dizi oluşturur
  • count — Bir dizideki veya bir Countable nesnesindeki eleman sayısını döndürür
  • current — Bir diziden gösterici konumundaki elemanı döndürür
  • each — Bir diziden, gösterici konumundaki anahtar değer çiftini döndürdükten sonra göstericiyi bir ilerletir
  • end — Bir dizinin dahili göstericisini sonuncu elemana konumlandırır
  • extract — Bir dizideki değişkenleri simge tablosuna dahil eder
  • in_array — Bir dizide bir değerin varlığını araştırır
  • key_exists — array_key_exists işlevini takma adıdır
  • key — Bir diziden gösterici konumundaki anahtarı döndürür
  • krsort — Bir diziyi anahtarlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralar
  • ksort — Bir diziyi anahtarlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralar
  • list — Değişkenlere bir dizi gibi atama yapar
  • natcasesort — Bir diziyi harf büyüklüğüne duyarsız "doğal sıralama" algoritmasıyla sıralar
  • natsort — Bir diziyi "doğal sıralama" algoritmasıyla sıralar
  • next — Dahili dizi göstericisini bir ilerletir
  • pos — current işlevinin takma adıdır
  • prev — Dahili dizi göstericisini bir geriletir
  • range — Belli bir eleman aralığını içeren bir dizi oluşturur
  • reset — Bir dizinin dahili göstericisini ilk elemana konumlar
  • rsort — Bir diziyi büyükten küçüğe doğru sıralar
  • shuffle — Bir diziyi karar
  • sizeof — count işlevinin takma adıdır
  • sort — Bir diziyi küçükten büyüğe doğru sıralar
  • uasort — Bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak indislerine göre sıralarken anahtar/değer ilişkisini korur
  • uksort — Bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak anahtarlarına göre sıralar
  • usort — Bir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak değerlerine göre sıralar
add a note

User Contributed Notes 17 notes

up
103
applegrew at rediffmail dot com
16 years ago
For newbies like me.

Creating new arrays:-
//Creates a blank array.
$theVariable = array();

//Creates an array with elements.
$theVariable = array("A", "B", "C");

//Creating Associaive array.
$theVariable = array(1 => "http//google.com", 2=> "http://yahoo.com");

//Creating Associaive array with named keys
$theVariable = array("google" => "http//google.com", "yahoo"=> "http://yahoo.com");

Note:
New value can be added to the array as shown below.
$theVariable[] = "D";
$theVariable[] = "E";
up
19
Tyler Bannister
14 years ago
To delete an individual array element use the unset function

For example:

<?PHP
$arr
= array( "A", "B", "C" );
unset(
$arr[1] );
// now $arr = array( "A", "C" );
?>

Unlink is for deleting files.
up
6
macnimble at gmail dot com
15 years ago
Converting a linear array (like a mysql record set) into a tree, or multi-dimensional array can be a real bugbear. Capitalizing on references in PHP, we can 'stack' an array in one pass, using one loop, like this:

<?php
# array_stack()
# Original idea from:
# http://www.ideashower.com/our_solutions/
# create-a-parent-child-array-structure-in-one-pass/
function array_stack (&$a, $p = '@parent', $c = '@children')
{
$l = $t = array();
foreach (
$a AS $key => $val):
if (!
$val[$p]) $t[$key] =& $l[$key];
else
$l[$val[$p]][$c][$key] =& $l[$key];
$l[$key] = (array)$l[$key] + $val;
endforeach;
return
$a = array('tree' => $t, 'leaf' => $l);
}

# Example:
$node = array();
$node[1] = array('@parent' => 0, 'title' => 'I am node 1.');
# ^-----------------------v Link @parent value to key.
$node[2] = array('@parent' => 1, 'title' => 'I am node 2.');
$node[3] = array('@parent' => 2, 'title' => 'I am node 3.');
$node[4] = array('@parent' => 1, 'title' => 'I am node 4.');
$node[5] = array('@parent' => 4, 'title' => 'I am node 5.');

array_stack($node);

$node['leaf'][1]['title'] = 'I am node one.';
$node['leaf'][2]['title'] = 'I am node two.';
$node['leaf'][3]['title'] = 'I am node three.';
$node['leaf'][4]['title'] = 'I am node four.';
$node['leaf'][5]['title'] = 'I am node five.';

echo
'<pre>',print_r($node['tree'],TRUE),'</pre>';
?>

Note that there's no parameter checking on the array value, but this is only to keep the function size small. One could easily a quick check in there to make sure the $a parameter was in fact an array.

Hope you find it useful. Huge thanks to Nate Weiner of IdeaShower.com for providing the original function I built on.
up
3
webmaster at infoproducts dot x10hosting dot com
15 years ago
New value can also be added to the array as shown below.
$theVariable["google"] = "http//google.com";
or
$theVariable["1"] = "http//google.com";
up
0
dragos dot rusu at NOSPAM dot bytex dot ro
14 years ago
If an array item is declared with key as NULL, array key will automatically be converted to empty string '', as follows:

<?php
$a
= array(
NULL => 'zero',
1 => 'one',
2 => 'two');

// This will show empty string for key associated with "zero" value
var_dump(array_keys($a));

// Array elements are shown
reset($a);
while(
key($a) !== NULL )
{
echo
key($a) . ": ".current($a) . "<br>";// PHP_EOL
next($a);
}

// Array elements are not shown
reset($a);
while(
key($a) != NULL ) // '' == null => no iteration will be executed
{
echo
key($a) . ": ".current($a) . "<br>";// PHP_EOL
next($a);
}
up
-3
web at houhejie dot cn
6 years ago
string2array($str):

$arr=json_decode('["fileno",["uid","uname"],"topingid",["touid",[1,2,[3,4]],"touname"]]');
print_r($arr);

output:
Array ( [0] => fileno [1] => Array ( [0] => uid [1] => uname ) [2] => topingid [3] => Array ( [0] => touid [1] => Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => Array ( [0] => 3 [1] => 4 ) ) [2] => touname ) )

when I hope a function string2array($str), "spam2" suggest this. and It works well~~~hope this helps us, and add to the Array function list
up
-1
andyd273 at gmail dot com
15 years ago
A small correction to Endel Dreyer's PHP array to javascript array function. I just changed it to show keys correctly:

function array2js($array,$show_keys)
{
$dimensoes = array();
$valores = array();

$total = count ($array)-1;
$i=0;
foreach($array as $key=>$value){
if (is_array($value)) {
$dimensoes[$i] = array2js($value,$show_keys);
if ($show_keys) $dimensoes[$i] = '"'.$key.'":'.$dimensoes[$i];
} else {
$dimensoes[$i] = '"'.addslashes($value).'"';
if ($show_keys) $dimensoes[$i] = '"'.$key.'":'.$dimensoes[$i];
}
if ($i==0) $dimensoes[$i] = '{'.$dimensoes[$i];
if ($i==$total) $dimensoes[$i].= '}';
$i++;
}
return implode(',',$dimensoes);
}
up
-1
sunear at gmail dot com
14 years ago
Made this function to delete elements in an array;

<?php

function array_del_elm($input_array, $del_indexes) {
if (
is_array($del_indexes)) {
$indexes = $del_indexes;
} elseif(
is_string($del_indexes)) {
$indexes = explode($del_indexes, " ");
} elseif(
is_numeric($del_indexes)) {
$indexes[0] = (integer)$del_indexes;
} else return;
$del_indexes = null;

$cur_index = 0;
if (
sort($indexes)) for($i=0; $i<count($input_array); $i++) {
if (
$i == $indexes[$cur_index]) {
$cur_index++;
if (
$cur_index == count($indexes)) return $output_array;
continue;
}
$output_array[] = $input_array[$i];
}
return
$output_array;
}

?>

but then i saw the methods of doing the same by Tyler Bannister & Paul, could see that theirs were faster, but had floors regarding deleting multiple elements thus support of several ways of giving parameters. I combined the two methods to this to this:

<?php

function array_del_elm($target_array, $del_indexes) {
if (
is_array($del_indexes)) {
$indexes = $del_indexes;
} elseif(
is_string($del_indexes)) {
$indexes = explode($del_indexes, " ");
} elseif(
is_numeric($del_indexes)) {
$indexes[0] = (integer)$del_indexes;
} else return;
unset(
$del_indexes);

for(
$i=0; $i<count($indexes); $i++) {
unset(
$target_array[$indexes[$i]]);
}
return
$target_array;
}

?>

Fast, compliant and functional ;)
up
-3
justin at jmfrazier dot com
4 years ago
Using null as the key when setting an array value is NOT the same as using empty [].
<?php
$null
= null;
$testArray = [];
$testArray[$null] = 1;
$testArray[$null] = 2;
$testArray[$null] = 3;
$testArray[$null] = 4;
var_dump($testArray);
?>
Output:
array(1) {
'' =>
int(4)
}

<?php
$testArray
= [];
$testArray[null] = 1;
$testArray[null] = 2;
$testArray[null] = 3;
$testArray[null] = 4;
var_dump($testArray);
?>
Output:
array(1) {
'' =>
int(4)
}

<?php
$testArray
= [];
$testArray[] = 1;
$testArray[] = 2;
$testArray[] = 3;
$testArray[] = 4;
var_dump($testArray);
?>
Output:
array(4) {
[0] =>
int(1)
[1] =>
int(2)
[2] =>
int(3)
[3] =>
int(4)
}
up
-4
info at curtinsNOSPAMcreations dot com
13 years ago
Another way to create a multidimensional array that looks a lot cleaner is to use json_decode. (Note that this probably adds a touch of overhead, but it sure does look nicer.) You can of course add as many levels and as much formatting as you'd like to the string you then decode. Don't forget that json requires " around values, not '!! (So, you can't enclose the json string with " and use ' inside the string.)

As an example:

<?php
$myarray
['blah'] = json_decode('[
{"label":"foo","name":"baz"},
{"label":"boop","name":"beep"}
]'
,true);

print_r($myarray)
?>
returns:

Array
(
[blah] => Array
(
[0] => Array
(
[label] => foo
[name] => baz
)

[1] => Array
(
[label] => boop
[name] => beep
)
)
)
up
-6
contact at greyphoenix dot biz
15 years ago
<?php
//Creating a multidimensional array

$theVariable = array("Search Engines" =>
array (
0=> "http//google.com",
1=> "http//yahoo.com",
2=> "http//msn.com/"),

"Social Networking Sites" =>
array (
0 => "http//www.facebook.com",
1 => "http//www.myspace.com",
2 => "http//vkontakte.ru",)
);

echo
"The first array value is " . $theVariable['Search Engines'][0];
?>

-- Output--
The first array value is http://google.com
up
-7
Anonymous
15 years ago
@jorge at andrade dot cl
This variant is faster:
<?php
function array_avg($array,$precision=2){
if(!
is_array($array))
return
'ERROR in function array_avg(): this is a not array';

foreach(
$array as $value)
if(!
is_numeric($value))
return
'ERROR in function array_avg(): the array contains one or more non-numeric values';

$cuantos=count($array);
return
round(array_sum($array)/$cuantos,$precision);
}
?>
up
-7
thomasdecaux at ebuildy dot com
15 years ago
To browse a simple array:

<?php

foreach ($myArray AS $myItem)
{

}

?>

To browse an associative array:

<?php

foreach ($myArray AS $key=>$value)
{

}

?>

http://www.ebuildy.com
up
-7
gratcypalma at gmail dot com
10 years ago
<?php
function foo() {
return array(
'name' => 'palma', 'old' => 23, 'language' => 'PHP');
}
/* 1. PHP < 5.4.0 */
$a = foo();
var_dump($a['name']);

/* 2. Works ini PHP >= 5.4.0 */

var_dump(foo()['name']);

/*
When i run second method on PHP 5.3.8 i will be show error message "PHP Fatal error: Can't use method return value in write context"

http://www.php.net/manual/en/migration54.new-features.php
*/
up
-8
spereversev at envionsoftware dot com
11 years ago
<?php
function array_mask(array $array, array $keys) {
return
array_intersect_key( $array, array_fill_keys( $keys, 0 ) );
}
?>

Might be helpful to take a part of associative array containing given keys, for example, from a $_REQUEST array

array_mask($_REQUEST, array('name', 'email'));
up
-19
Jack A
15 years ago
Note that arrays are not allowed in class constants and trying to do so will throw a fatal error.
up
-25
John Marc
14 years ago
Be careful when adding elements to a numeric array.
I wanted to store some info about some items from a database and decided to use the record id as a key.

<?php
$key
=3000000000;
$DATA[$key]=true;
?>

This will create an array of 30 million elements and chances are, you will use up all memory with these 2 lines

<?php
$key
=3000000000;
$DATA["$key"]=true;
?>

This on the other hand will force the array to be an associative array and will only create the one element
To Top