PHP 8.1.28 Released!

krsort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

krsortBir diziyi anahtarlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralar

Açıklama

krsort(array &$dizi, int $seçenekler = SORT_REGULAR): true

Bir diziyi anahtar/değer ilişkisini koruyarak "anahtarlarına" göre büyükten küçüğe doğru sıralar.

Bilginize:

İki üye karşılaştırıldığında eşitse bunların özgün sıralamadaki yerleri korunur. PHP 8.0.0 öncesinde sıralı dizideki göreli yerleri tanımsızdı.

Bilginize:

Dahili dizi göstericisi ilk elemana atanır.

Bağımsız Değişkenler

dizi

Sıralanacak dizi.

seçenekler

İsteğe bağlı ikinci bağımsız değişken seçenekler, şu değerleri kullanarak sıralama davranışını değiştirmek için kullanılabilir:

Sıralama türü seçenekleri:

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.2.0 Dönüş türü artık true;evvelce, bool idi.

Örnekler

Örnek 1 - krsort() örneği

<?php
$fruits
= array("d"=>"lemon", "a"=>"orange", "b"=>"banana", "c"=>"apple");
krsort($fruits);
foreach (
$fruits as $key => $val) {
echo
"$key = $val\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

d = lemon
c = apple
b = banana
a = orange

Ayrıca Bakınız

  • sort() - Bir diziyi küçükten büyüğe doğru sıralar
  • arsort() - Bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan büyükten küçüğe doğru sıralar
  • ksort() - Bir diziyi anahtarlarına göre küçükten büyüğe doğru sıralar
  • Dizilerde Sıralama
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-33
Anonymous
18 years ago
To create a natural reverse sorting by keys, use the following function:

<?php
function natkrsort($array)
{
$keys = array_keys($array);
natsort($keys);

foreach (
$keys as $k)
{
$new_array[$k] = $array[$k];
}

$new_array = array_reverse($new_array, true);

return
$new_array;
}
?>
up
-34
peter at pmkmedia dot com
20 years ago
Best deal sorting:

This is a function that will sort an array with integer keys (weight) and float values (cost) and delete 'bad deals' - entries that are more costly than other entries that have greater or equal weight.

Input: an array of unsorted weight/cost pairs
Output: none

function BEST_DEALS($myarray)
{ // most weight for least cost:
// ? Peter Kionga-Kamau, http://www.pmkmedia.com
// thanks to Nafeh for the reversal trick
// free for unrestricted use.
krsort($myarray, SORT_NUMERIC);
while(list($weight, $cost) = each($myarray))
{ // delete bad deals, retain best deals:
if(!$lastweight)
{
$lastweight=$weight;
$lastcost = $cost;
}
else if($cost >= $lastcost) unset($myarray[$weight]);
else
{
$lastweight=$weight;
$lastcost = $cost;
}
}
ksort($myarray);
}
To Top